log

age author description
Fri, 05 Feb 2021 19:28:02 +0000 iuc "planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 8ad854180e3be0934cdb1f0021886199a2edf9c3" draft default tip
Wed, 25 Dec 2019 12:33:01 -0500 iuc "planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 8f3fe2272c80fdb749db49be689681e4d1391bee" draft
Thu, 17 Oct 2019 02:39:20 -0400 iuc "planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 851f81495c875ac09d936537ffd2b32e6af2c8c5" draft
Mon, 29 Jul 2019 18:08:18 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 942ca2971ae6a72e548fde6186c6408a1e236653 draft
Wed, 05 Jun 2019 13:17:26 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit e648d86d550ddf2eb67237752320c390b3a780e5 draft
Thu, 21 Feb 2019 16:09:28 -0500 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 2684e1443f03bfe2ae20c31d23817415ec8f7e69 draft
Tue, 12 Dec 2017 14:05:16 -0500 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 880627162bdeb854582e9f58ddab451de35feba3 draft
Thu, 13 Apr 2017 17:43:02 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 9d03fe38504a35d11660dadb44cb1beee32fcf4e draft
Sat, 11 Mar 2017 17:57:29 -0500 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 3edcac645f34d5a94884dedaf95c5774f4afc5c7 draft
Tue, 31 Jan 2017 12:41:31 -0500 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 9df9b52baf62b70fbcfc3fbe965d7197d4e8738e draft
Mon, 03 Oct 2016 12:19:38 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit 44bebb8a97d64015cbba59f0663e2541035112b6 draft
Wed, 13 Jul 2016 10:55:59 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit a9550d87541eda8b909e6aef1ad8cbf9e9e20d06 draft
Wed, 06 Jul 2016 07:01:07 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit ef90c4602bdb83ea7455946c9d175ea27284e643 draft
Mon, 02 May 2016 17:27:10 -0400 iuc planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/bcftools commit bbfd77c34b609b86ef3a24525dae1127d8b3d99b draft