diff test-data/MADE1.nhmmscan_out @ 4:793967b6ae8a draft

planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/hmmer3 commit 7c3ac4ad5a64b737e1b8f73c522e006097596f1d
author iuc
date Mon, 11 Jun 2018 15:51:14 -0400
parents 036df14999e8
children 5113c71c7031
line wrap: on
line diff
--- a/test-data/MADE1.nhmmscan_out	Sat Apr 07 03:48:57 2018 -0400
+++ b/test-data/MADE1.nhmmscan_out	Mon Jun 11 15:51:14 2018 -0400
@@ -1,12 +1,12 @@
 # nhmmscan :: search DNA sequence(s) against a DNA profile database
-# HMMER 3.1b2 (February 2015); http://hmmer.org/
-# Copyright (C) 2015 Howard Hughes Medical Institute.
-# Freely distributed under the GNU General Public License (GPLv3).
+# HMMER 3.2 (June 2018); http://hmmer.org/
+# Copyright (C) 2018 Howard Hughes Medical Institute.
+# Freely distributed under the BSD open source license.
 # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-# query sequence file:       /tmp/tmpc_c3amjg/files/000/dataset_2.dat
-# target HMM database:       /tmp/tmpc_c3amjg/files/000/dataset_1.dat
-# per-seq hits tabular output:   /tmp/tmpc_c3amjg/files/000/dataset_4.dat
-# hits output in Dfam format:   /tmp/tmpc_c3amjg/files/000/dataset_5.dat
+# query sequence file:       /tmp/tmpp4O0Ju/files/000/dataset_41.dat
+# target HMM database:       localref.hmm
+# per-seq hits tabular output:   /tmp/tmpp4O0Ju/files/000/dataset_43.dat
+# hits output in Dfam format:   /tmp/tmpp4O0Ju/files/000/dataset_44.dat
 # max ASCII text line length:   unlimited
 # Vit filter P threshold:    <= 0.001
 # Fwd filter P threshold:    <= 1e-05
@@ -18,35 +18,35 @@
 Scores for complete hit:
   E-value score bias Model   start  end Description
   ------- ------ ----- -------- ----- ----- -----------
-  1.2e-10  38.6  7.4 MADE1  302390 302466 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
-  7.8e-08  29.6  8.3 MADE1  174456 174498 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
-  1.2e-07  28.9  6.0 MADE1  302466 302390 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
-  7.2e-06  23.3  7.0 MADE1  174493 174456 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
+  8.7e-11  39.2  7.4 MADE1  302390 302466 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
+  6.4e-08  30.0  8.3 MADE1  174456 174498 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
+  9.3e-08  29.5  6.1 MADE1  302466 302390 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
+  6.3e-06  23.7  7.0 MADE1  174493 174456 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
  ------ inclusion threshold ------
-    1.4  6.3  7.0 MADE1  304073 304104 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
+    1.4  6.5  7.0 MADE1  304073 304104 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
 
 
 Annotation for each hit (and alignments):
 >> MADE1 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
   score bias  Evalue  hmmfrom  hmm to   alifrom  ali to   envfrom  env to   mod len   acc
  ------ ----- ---------  -------  -------  --------- ---------  --------- ---------  ---------  ----
- !  38.6  7.4  1.2e-10     4    80 .]  302390  302466 ..  302387  302466 ..    80  0.87
+ !  39.2  7.4  8.7e-11     4    80 .]  302390  302466 ..  302387  302466 ..    80  0.87
 
  Alignment:
- score: 38.6 bits
+ score: 39.2 bits
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RF
              MADE1   4 ggttggtgcaaaagtaattgcggtttttgccattacttttaatggc....aaaaaccgcaattacttttgcaccaacctaa 80  
-                    ggt ggtgcaaaa aattg ggtttttgccatt cttttaat gc  a aaa g a t ctttt caccaa ctaa
- humanchr1/239220001-239550000 302390 GGTCGGTGCAAAATCAATTGTGGTTTTTGCCATTGCTTTTAATTGCttttA-AAA--GTA-ATGCTTTTACACCAATCTAA 302466
-                    899******************************************955533.443..334.4689***********99986 PP
+                    ggt ggtgcaaaa aattg ggtttttgccatt cttttaat gc  a aaa g a t ctttt caccaa ctaa
+ humanchr1/239220001-239550000 302390 GGTCGGTGCAAAATCAATTGTGGTTTTTGCCATTGCTTTTAATTGCttttA-AAA--GT-AATGCTTTTACACCAATCTAA 302466
+                    899******************************************955533.443..33.44689************9986 PP
 
 >> MADE1 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
   score bias  Evalue  hmmfrom  hmm to   alifrom  ali to   envfrom  env to   mod len   acc
  ------ ----- ---------  -------  -------  --------- ---------  --------- ---------  ---------  ----
- !  29.6  8.3  7.8e-08     1    43 [.  174456  174498 ..  174456  174518 ..    80  0.92
+ !  30.0  8.3  6.4e-08     1    43 [.  174456  174498 ..  174456  174518 ..    80  0.92
 
  Alignment:
- score: 29.6 bits
+ score: 30.0 bits
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RF
              MADE1   1 ttaggttggtgcaaaagtaattgcggtttttgccattactttt 43  
                    ttaggtt gtgcaaaagtaattg ggtttttg cattactttt
@@ -56,36 +56,36 @@
 >> MADE1 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
   score bias  Evalue  hmmfrom  hmm to   alifrom  ali to   envfrom  env to   mod len   acc
  ------ ----- ---------  -------  -------  --------- ---------  --------- ---------  ---------  ----
- !  28.9  6.0  1.2e-07     1    77 [.  302466  302390 ..  302466  302387 ..    80  0.74
+ !  29.5  6.1  9.3e-08     1    77 [.  302466  302390 ..  302466  302387 ..    80  0.74
 
  Alignment:
- score: 28.9 bits
+ score: 29.5 bits
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RF
              MADE1   1 ttaggttggtgcaaaagtaattgcggtttttgccattactttt................aatggcaaaaaccgcaattacttttgcaccaacc 77  
                    ttag ttggtg aaaag        cattactttt        aatggcaaaaacc caatt ttttgcacc acc
  humanchr1/239220001-239550000 302466 TTAGATTGGTGTAAAAG----------------CATTACTTTTaaaagcaattaaaagcAATGGCAAAAACCACAATTGATTTTGCACCGACC 302390
-                    68999999999999998................5666777776222222222222222268****************************9998 PP
+                    68999999999999998................4666777765222222222222222268****************************9998 PP
 
 >> MADE1 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
   score bias  Evalue  hmmfrom  hmm to   alifrom  ali to   envfrom  env to   mod len   acc
  ------ ----- ---------  -------  -------  --------- ---------  --------- ---------  ---------  ----
- !  23.3  7.0  7.2e-06    43    80 .]  174493  174456 ..  174513  174456 ..    80  0.91
+ !  23.7  7.0  6.3e-06    43    80 .]  174493  174456 ..  174513  174456 ..    80  0.91
 
  Alignment:
- score: 23.3 bits
+ score: 23.7 bits
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RF
              MADE1   43 taatggcaaaaaccgcaattacttttgcaccaacctaa 80  
                    taatg caaaaacc caattacttttgcac aacctaa
  humanchr1/239220001-239550000 174493 TAATGACAAAAACCACAATTACTTTTGCACTAACCTAA 174456
-                    689********************************985 PP
+                    689********************************986 PP
 
 >> MADE1 MADE1 (MAriner Derived Element 1), a TcMar-Mariner DNA transposon
   score bias  Evalue  hmmfrom  hmm to   alifrom  ali to   envfrom  env to   mod len   acc
  ------ ----- ---------  -------  -------  --------- ---------  --------- ---------  ---------  ----
- ?  6.3  7.0    1.4    41    72 ..  304073  304104 ..  304053  304109 ..    80  0.85
+ ?  6.5  7.0    1.4    41    72 ..  304073  304104 ..  304053  304109 ..    80  0.85
 
  Alignment:
- score: 6.3 bits
+ score: 6.5 bits
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RF
              MADE1   41 tttaatggcaaaaaccgcaattacttttgcac 72  
                    tt a tgg aaaaa  ca tta ttttgca 
@@ -98,12 +98,12 @@
 -------------------------------------
 Query sequence(s):             1 (660000 residues searched)
 Target model(s):              1 (80 nodes)
-Residues passing SSV filter:       61794 (0.0936); expected (0.02)
-Residues passing bias filter:      46199 (0.07); expected (0.02)
-Residues passing Vit filter:       2752 (0.00417); expected (0.001)
-Residues passing Fwd filter:       2526 (0.00383); expected (1e-05)
-Total number of hits:            5 (0.000405)
+Residues passing SSV filter:      63737 (0.0966); expected (0.02)
+Residues passing bias filter:     44695 (0.0677); expected (0.02)
+Residues passing Vit filter:      2309 (0.0035); expected (0.001)
+Residues passing Fwd filter:      2041 (0.00309); expected (1e-05)
+Total number of hits:           5 (0.000405)
 # CPU time: 0.02u 0.00s 00:00:00.02 Elapsed: 00:00:00.02
-# Mc/sec: 2640.00
+# Mc/sec: 2407.09
 //
 [ok]