changeset 6:f73435dc282b draft

"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/hyphy/ commit 8d5ae1d04c43988fdcc458f4f08376a15e72db8e"
author iuc
date Thu, 20 Feb 2020 18:17:51 -0500
parents bf204aabbf56
children 0122b28acc5f
files hyphy_absrel.xml macros.xml test-data/gard-in1.fa test-data/gard-out1.nex test-data/meme-in1.fa test-data/meme-in1.nhx test-data/meme-out1.json
diffstat 7 files changed, 1065 insertions(+), 5334 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/hyphy_absrel.xml	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/hyphy_absrel.xml	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -39,11 +39,77 @@
     </test>
   </tests>
   <help><![CDATA[
-aBSREL (Adaptive branch-site random effects likelihood) uses an adaptive random effects branch-site model framework to test whether each branch has evolved under positive selection, using a procedure which infers an optimal number of rate categories per branch.
+  
+aBSREL : Adaptive Branch-Site Random Effects Likelihood
+======================================================= 
+  
+What question does this method answer?
+--------------------------------------
+
+Is some proportion of sites is subject to positive selection along specific branches or lineages of a phylogeny?
+
+Recommended Applications
+------------------------
+
+1. Exploratory testing for evidence of lineage-specific positive diversifying selection in small to medium sized alignments (up to 100 sequences).
+2. Targeted testing of branches selected a priori for positive diversifying selection, including alignments with prohibitive runtimes under older branch-site models (up to 1,000 sequences) 
+
+Brief description
+-----------------
+
+aBSREL (Adaptive branch-site random effects likelihood) uses an adaptive
+random effects branch-site model framework to test whether each branch
+has evolved under positive selection, using a procedure which infers an
+optimal number of rate categories per branch.
+
+
+Input
+-----
+
+1. A *FASTA* sequence alignment.
+2. A phylogenetic tree in the *Newick* format
+
+Note: the names of sequences in the alignment must match the names of the sequences in the tree.
+
+
+Output
+------
 
-See the online documentation_ for more information.
+A JSON file with analysis results (http://hyphy.org/resources/json-fields.pdf).
+
+For each tested branch the analysis will infer the appropriate number of selective regimes, 
+and whether or not there is statistical evidence of positive selection on that branch.
+
+A custom visualization module for viewing these results is available (see http://vision.hyphy.org/aBSREL for an example)
+
+Further reading
+---------------
+
+http://hyphy.org/methods/selection-methods/#absrel
+
+
+Tool options
+------------
+::
+
 
-.. _documentation: http://hyphy.org/methods/selection-methods/#absrel
+  --code       Which genetic code to use 
+
+  --branches     Which branches should be tested for selection?
+              All [default] : test all branches
+              
+              Internal : test only internal branches (suitable for 
+              intra-host pathogen evolution for example, where terminal branches
+              may contain polymorphism data)
+              
+              Leaves: test only terminal (leaf) branches
+              
+              Unlabeled: if the Newick string is labeled using the {} notation,
+              test only branches without explicit labels 
+              (see http://hyphy.org/tutorials/phylotree/)
+
+ 
+
   ]]></help>
   <expand macro="citations">
     <citation type="doi">10.1093/molbev/msv022</citation>
--- a/macros.xml	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/macros.xml	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -6,6 +6,8 @@
   </xml>
   <xml name="substitution">
     <param name="model" type="select" label="Substitution model">
+      <option value="GTR">GTR - General time reversible
+      model</option>
       <option value="LG">LG - Generalist empirical model from
       Le and Gascuel (2008)</option>
       <option value="HIVBm">HIVBm - Specialist empirical model
@@ -26,10 +28,43 @@
       for invertebrate mitochondrial genomes</option>
       <option value="gcpREV">gcpREV - Specialist empirical
       model for green plant chloroplast genomes</option>
-      <option value="GTR">GTR - General time reversible
-      model</option>
     </param>
   </xml>
+
+  <xml name="conditional_posteriorEstimationMethod">
+    <conditional name="posteriorEstimationMethod">
+      <param argument="--method" type="select" label="Posterior estimation method">
+        <option value="Variational-Bayes">0-th order Variational Bayes approximation</option>
+        <option value="Metropolis-Hastings">Full Metropolis-Hastings MCMC algorithm</option>
+        <option value="Collapsed-Gibbs">Collapsed Gibbs sampler</option>
+      </param>
+      <when value="Variational-Bayes">
+      </when>
+      <when value="Metropolis-Hastings">
+        <expand macro="mcmc_options" />
+      </when>
+      <when value="Collapsed-Gibbs">
+        <expand macro="mcmc_options" />
+      </when>
+    </conditional>
+  </xml>
+
+  <token name="@posteriorEstimationMethod_cmd@">
+      #if $posteriorEstimationMethod.method != "Variational-Bayes"
+        --chains '$posteriorEstimationMethod.chains'
+        --chain-length '$posteriorEstimationMethod.chain_length'
+        --burn-in '$posteriorEstimationMethod.samples'
+        --samples '$posteriorEstimationMethod.samples_per_chain'
+      #end if
+  </token>
+
+  <xml name="mcmc_options">
+    <param argument="--chains" type="integer" value="5" min="2" max="20" label="Number of MCMC chains" />
+    <param argument="--chain-length" name="chain_length" type="integer" value="2000000" min="500000" max="50000000" label="Length of each chain" />
+    <param argument="--burn-in" name="samples" type="integer" value="1000000" min="100000" max="1900000" label="Samples to use for burn-in" />
+    <param argument="--samples" name="samples_per_chain" type="integer" value="100" min="50" max="1000000" label="Samples to draw from each chain" />
+  </xml>
+
   <xml name="gencode">
     <param name="gencodeid" type="select" label="Genetic code">
       <option value="Universal">Universal code</option>
@@ -62,27 +97,28 @@
       <option value="All">All branches</option>
       <option value="Internal">Internal branches</option>
       <option value="Leaves">Leaf branches</option>
-      <option value="'Unlabeled-branches'">Unlabeled
-      branches</option>
+      <option value="'Unlabeled-branches'">Unlabeled branches</option>
     </param>
   </xml>
   <xml name="citations">
     <citations>
-      <citation type="doi">10.1093/bioinformatics/bti079</citation>
+      <citation type="doi">10.1093/molbev/msz197</citation>
       <yield/>
     </citations>
   </xml>
-  <token name="@VERSION@">2.5.3</token>
+  <token name="@VERSION@">2.5.4</token>
   <xml name="requirements">
     <requirements>
-      <requirement type="package" version="@VERSION@">
-      hyphy</requirement>
+      <requirement type="package" version="@VERSION@">hyphy</requirement>
       <yield/>
     </requirements>
   </xml>
   <token name="@HYPHYMPI@">\${GALAXY_MPIRUN:-mpirun -np \${GALAXY_SLOTS:-1}} HYPHYMPI</token>
-  <token name="@HYPHY_ENVIRONMENT@"><![CDATA[export HYPHY=`which hyphy` &&
-export HYPHY_PATH=`dirname \$HYPHY` &&
-export HYPHY_LIB=`readlink -f \$HYPHY_PATH/../lib/hyphy` &&]]></token>
-  <token name="@HYPHY_INVOCATION@"><![CDATA[@HYPHY_ENVIRONMENT@ hyphy LIBPATH=\$HYPHY_LIB ]]></token>
+  <token name="@HYPHY_ENVIRONMENT@"><![CDATA[
+    export HYPHY=`which hyphy` &&
+    export HYPHY_PATH=`dirname \$HYPHY` &&
+    export HYPHY_LIB=`readlink -f \$HYPHY_PATH/../lib/hyphy` &&]]></token>
+  <token name="@HYPHY_INVOCATION@"><![CDATA[
+    @HYPHY_ENVIRONMENT@ hyphy LIBPATH=\$HYPHY_LIB
+  ]]></token>
 </macros>
--- a/test-data/gard-in1.fa	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/test-data/gard-in1.fa	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -1,735 +1,120 @@
->TREESPARROW_HENAN_1_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCGTGCAATGATCAATCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTGGCGTTGGTTACCATGCAGACTACTCGACAGAGCAGGGTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCA
-ACCCAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACCAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
-GGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->HUMAN_VIETNAM_CL105_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTACTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGTCAAT
-CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGTTTTCAATGACTATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGTA
-TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTAATATGGGGGATTCATCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGGAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAGATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAAAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGATAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAA---------
->TREESPARROW_HENAN_4_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGCAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAACCTCTAAT
-TTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGGAGTCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
-GGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGTGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->CHICKEN_HEBEI_326_2005
-ATGGAGAGAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCGGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAG
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCAACCCAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTTATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGGCCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGGAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTTCCTATCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAATAATACATACCCACCAATAAAGGTGAGCTACAACAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCCAATGATGAG
-GCAGAGCAGATAAAGATCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCTATCAATTTCGATAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCGATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCGTCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTCGCGACTGGACTCA
-GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAGGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCCATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAACGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCATTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->CHICKEN_HONGKONG_915_97
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
-TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
-TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->VIETNAM_3062_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGGTTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAATTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCG---------------
->GOOSE_HONGKONG_W355_97
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
-TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTTAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTTTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
-TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->DUCK_HONGKONG_Y283_97
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
-TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTTAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTTTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAG-----------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------
->DUCK_VIETNAM_376_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGAAATCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAACTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTAATGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAATAAACGGGCAAAGTGGGAGGATAGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACATCCTCTCACCATCGGGGA
-GTGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAAGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGAAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGAGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCTACTGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
->MALLARD_VIETNAM_16_2003
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGAATATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTGT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
->CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGTGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAACCCAATGTGTG
-ATGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATATCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAAAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGGAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCTACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTTCAATGGGTCGTTACAATGCAGAATT
->DUCK_GUANGZHOU_20_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAATGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAACCATGAATCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAATGCATACCCAACAATAAAGAAGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-ACAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACTTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACCAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAATGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAGAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAGGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATGATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGGCTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCAAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGCAGAATT
->CK_HK_WF157_2003
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACCCACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCATCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACAATTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGCTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCCTTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGACTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCGGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTAGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACTCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGT------
->SWINE_ANHUI_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAGGTGA
-TCAGATTTGCACTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCACCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCG
-ATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAGATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTGGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->DUCK_VIETNAM_272_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAATCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
-CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGCCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATATCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-GACATCAACACTAAACCAGAGATTGATACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATACGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACACCAATGGGGGCG
-ATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGA---AAAAAGAGAGGATTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGGGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAACAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAT
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAAACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCCACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
->HONGKONG_97_98
-------------------------------------------------GA
-CCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGATA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AGGACACACGACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
-TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTGAATCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATACCCCTCATAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAAGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACC
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
-TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->GOOSE_SHANTOU_2216_2005
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCAGCCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAATGGGAAGCTCTGCGACTTAGATGGGGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGACTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAATCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACCAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATTCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGCG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAGAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTAGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAATATTCAGAAGAAGCAAGGCTAAAAAGAGA
-GGAAATTAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCAAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGCAGAATT
->TREESPARROW_HENAN_3_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CTATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCGGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCAGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACGATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCCAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
-GGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATACGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTAGTGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AAGACACACAATGGGAAGCTCTGTGACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAGAGATTGTAGTGTCGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATGTTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCCACCAGATCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAATACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
-GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCC------------------------
->TREESPARROW_HENAN_2_2004
-ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAA
-AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
-TTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
-AAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
-CCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAGAGTG
-AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCG
-ATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
-AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
-GGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
-TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
-GGAACGTATGACTACCGGCTGGACTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
->HONGKONG_538_97
-------------------------------------------------GA
-TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
-CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
-AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
-TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
-ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
-CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
-GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
-CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
-TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
-CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
-ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
-GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
-AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
-AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
-CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
-ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
-AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
-ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
-ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
-GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
-GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
-GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACC
-AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
-ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
-TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
-TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
-GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
-GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
-TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
-GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
-GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
-CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
-GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
+>BRO1_1
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO2
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACCCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTGCATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTATA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO3_1
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAGCTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO4
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCATACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO5
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACACCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO6
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAATACATAAAAACCC-AATTC--ACACCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO7_1
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACACCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO8
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGAATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO9
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AACCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCCTCAA-CTATCACACAT
+CAATTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO10
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+CACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTATCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO11_1
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAA-TACTTGAC
+TACCTGTAGTACATAAAAACCC-AACCC--ACATCAAAA----CCCTGCC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAA-CTGTCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGCACATAAAGTCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
+>BRO12
+ATTCTAATTTAAACTATTCT-CTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGG
+TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTAC
+ATTAC-TGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAA-TACTTGAC
+TACCTGTAGTACATAAAAACCC-AATCC--ACATCAAAA----CCCCCTC
+CC-CATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAA-CTATCACACAT
+CAACTGCAACTCCAAAGCCAC-CCCTCACCCAC-TAGGATACCAACAAAC
+CTACCCACCC-TTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATA
+GCACATTACA-GTCAAATCCCTTCTCGTCCCC-ATGG-ATGACCCCCC-T
+CAGAT-AGGGGTCCCTTGACCACCATCC
\ No newline at end of file
--- a/test-data/gard-out1.nex	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/test-data/gard-out1.nex	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -1,50 +0,0 @@
-#NEXUS
-
-BEGIN TAXA;
-	DIMENSIONS NTAX = 21;
-	TAXLABELS
-		'TREESPARROW_HENAN_1_2004' 'TREESPARROW_HENAN_3_2004' 'TREESPARROW_HENAN_4_2004' 'CHICKEN_HEBEI_326_2005' 'SWINE_ANHUI_2004' 'TREESPARROW_HENAN_2_2004' 'CHICKEN_HONGKONG_915_97' 'GOOSE_HONGKONG_W355_97' 'DUCK_HONGKONG_Y283_97' 'HONGKONG_97_98' 'HONGKONG_538_97' 'DUCK_GUANGZHOU_20_2005' 'GOOSE_SHANTOU_2216_2005' 'PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004' 'CK_HK_WF157_2003' 'HUMAN_VIETNAM_CL105_2005' 'DUCK_VIETNAM_376_2005' 'VIETNAM_3062_2004' 'MALLARD_VIETNAM_16_2003' 'CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005' 'DUCK_VIETNAM_272_2005' ;
-END;
-
-BEGIN CHARACTERS;
-	DIMENSIONS NCHAR = 1698;
-	FORMAT
-		DATATYPE = DNA
-		GAP=-
-		MISSING=?
-	;
-
-MATRIX
-	'TREESPARROW_HENAN_1_2004'         ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCGTGCAATGATCAATCTTGTTAAAAGTGATCAGATTGGCGTTGGTTACCATGCAGACTACTCGACAGAGCAGGGTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCAACCCAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACCAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAAGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'TREESPARROW_HENAN_3_2004'         ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACTATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCGGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACGATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCCAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAAGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATACGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTAGTGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'TREESPARROW_HENAN_4_2004'         ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGCAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAACCTCTAATTTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGGAGTCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAATGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGACGCTATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACAGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAAGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGTGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'CHICKEN_HEBEI_326_2005'          ATGGAGAGAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCGGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAGAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCAACCCAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTTATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGGCCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGGAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTTCCTATCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAATAATACATACCCACCAATAAAGGTGAGCTACAACAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCCAATGATGAGGCAGAGCAGATAAAGATCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCTATCAATTTCGATAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCGATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCGTCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTCGCGACTGGACTCAGAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAGGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCCATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAACGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCATTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'SWINE_ANHUI_2004'             ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAGGTGATCAGATTTGCACTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCACCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCGATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCAGAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAGATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTGGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'TREESPARROW_HENAN_2_2004'         ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATATTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAGTGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAAAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGGGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAGAGTGAATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCGATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCAGAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAAGGTCCGACTACAACTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCGGCTGGACTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'CHICKEN_HONGKONG_915_97'          ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCATTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGAACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCAGAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTTTCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'GOOSE_HONGKONG_W355_97'          ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCATTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTTAGCTCAGCATGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTTTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGAACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCAGAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTTTCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'DUCK_HONGKONG_Y283_97'           ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCATTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTTAGCTCAGCATGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTTTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGAACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCAGAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-	'HONGKONG_97_98'              ------------------------------------------------GACCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGATACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAGGACACACGACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCATTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGAACATCAACACTGAATCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCAGAAATACCCCTCATAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAAGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACCAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTTTCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'HONGKONG_538_97'              ------------------------------------------------GATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCATTTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGAACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCAGAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACCAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTTTCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
-	'DUCK_GUANGZHOU_20_2005'          ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAATGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAACCATGAATCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAATGCATACCCAACAATAAAGAAGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGACAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACTTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACCAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAATGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAGAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAGGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATGATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGGCTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCAAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGCAGAATT
-	'GOOSE_SHANTOU_2216_2005'          ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCAGCCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAATGGGAAGCTCTGCGACTTAGATGGGGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGACTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAATCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACCAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATTCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGCGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAGAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTAGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAATATTCAGAAGAAGCAAGGCTAAAAAGAGAGGAAATTAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCAAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGCAGAATT
-	'PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004'       ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAATGGGAAGCTCTGTGACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTCGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATGTTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCCACCAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAATACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCC------------------------
-	'CK_HK_WF157_2003'             ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACCCACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCATCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACAATTATGAAGAACTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGCTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCCTTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGACTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGAGCTATAGCGGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAATAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTAGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACTCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGTCAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGT------
-	'HUMAN_VIETNAM_CL105_2005'         ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTACTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGTCAATCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGTTTTCAATGACTATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGTATGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTAATATGGGGGATTCATCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGGAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAGATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAAAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGATAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAA---------
-	'DUCK_VIETNAM_376_2005'           ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGAAATCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAACTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTAATGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAATAAACGGGCAAAGTGGGAGGATAGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACATCCTCTCACCATCGGGGAGTGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAAGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGAAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGAGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCTACTGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
-	'VIETNAM_3062_2004'             ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGGTTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAATTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCG---------------
-	'MALLARD_VIETNAM_16_2003'          ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGAATATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTGTCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCCCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
-	'CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005' ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGTGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAACCCAATGTGTGATGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCATGTCCATATCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTACATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAAAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGGAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCTACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTTCAATGGGTCGTTACAATGCAGAATT
-	'DUCK_VIETNAM_272_2005'           ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAAAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAATTTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAATCCAATGTGTGACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAATCCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATTGAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCCCCAAAAGTTCTTGGCCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCATGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTATCAAAAAGAACAGTACATATCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCAACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCGGCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGGGACATCAACACTAAACCAGAGATTGATACCAAGAATAGCTACTAGATCCAAAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAACCGAATGATGCAATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGAATACGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACACCAATGGGGGCGATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCAGAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGA---AAAAAGAGAGGATTATTTGGAGCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGGGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACCACCATAGCAATGAACAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAACAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGTTCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAATGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAAACTAAAAAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGTCAATTTATTCCACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCTGGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---;
-END;
-
-BEGIN ASSUMPTIONS;
-	CHARSET span_1 = 1-697;
-	CHARSET span_2 = 698-1167;
-	CHARSET span_3 = 1168-1698;
-END;
-BEGIN TREES;
-	TREE tree_1 = ((((((((TREESPARROW_HENAN_1_2004:0.0145769244137292,TREESPARROW_HENAN_2_2004:1e-10)Node7:0.005925131124384257,CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.03148335967389677)Node6:0.006520820816328921,((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.009483822383439561,(GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.007374093130581441,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.007242107381463219)Node14:0.0007056004954733679)Node12:0.00710363602212726,CK_HK_WF157_2003:0.00757594740908166)Node11:0.004227199989057285)Node5:0.001170889307235767,TREESPARROW_HENAN_3_2004:0.008919169512223372)Node4:0.0008380584919822353,(TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.006708184198226799,((CHICKEN_HONGKONG_915_97:1e-10,(HONGKONG_97_98:0.006483231977175029,HONGKONG_538_97:1e-10)Node24:0.0003031375872603963)Node22:0.0001037022453470389,(GOOSE_HONGKONG_W355_97:1e-10,DUCK_HONGKONG_Y283_97:1e-10)Node27:0.002891685438446985)Node21:0.02744187404194088)Node19:0.002944759819938243)Node3:0.001672904530995233,SWINE_ANHUI_2004:0.01260983958335299)Node2:0.01303612329048956,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.008088746451854261)Node1:0.0006545914783555439,((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.01105269263722943,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.006417734235732284)Node33:0.002021990910251294,VIETNAM_3062_2004:0.002304874937323682)Node32:0.0006817702832121299,(MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.005709114871229771,CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005:0.008864540916547606)Node37:9.336374870077841e-05);
-	TREE tree_2 = ((((((TREESPARROW_HENAN_1_2004:0.002586740118529802,TREESPARROW_HENAN_3_2004:0.003828953390398881)Node5:0.00187457851284572,TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.0002656521581222459)Node4:0.008299727091877812,((CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.01484958179784225,(SWINE_ANHUI_2004:1e-10,TREESPARROW_HENAN_2_2004:0.002239639293515125)Node12:0.01361271232984685)Node10:0.01278549184522065,((CHICKEN_HONGKONG_915_97:1e-10,GOOSE_HONGKONG_W355_97:1e-10)Node16:0.001326679361120118,((DUCK_HONGKONG_Y283_97:0.0006676977779578139,HONGKONG_538_97:1e-10)Node20:0.0006271503105586317,HONGKONG_97_98:0.004109899012531796)Node19:0.001653355437332724)Node15:0.01224714418221361)Node9:0.003429034672045344)Node3:0.005031763140085913,(((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.004262245747717084,GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.004308213533754201)Node26:0.002157320455556664,CK_HK_WF157_2003:0.00647028357035998)Node25:4.000752717957338e-05,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.002090471815463569)Node24:0.003260422306103818)Node2:0.00707214212698231,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.01454290899825338)Node1:0.0007147389821184919,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.004710041013757377,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.01496207542884359)Node34:0.001166828623060772,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003061545152147631)Node33:0.001134022328667363,VIETNAM_3062_2004:1e-10)Node32:0.0002767006572468676,CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005:0.00405819047265216);
-	TREE tree_3 = (TREESPARROW_HENAN_1_2004:1.793736422068138e-05,((TREESPARROW_HENAN_3_2004:0.005512611253559831,TREESPARROW_HENAN_4_2004:0.000171467489882283)Node3:0.001655366533442949,(CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.005483900345571787,(SWINE_ANHUI_2004:0.006320038544899231,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97:1e-10,HONGKONG_97_98:1e-10)Node12:0.001309621960005619,(GOOSE_HONGKONG_W355_97:1e-10,HONGKONG_538_97:1e-10)Node15:0.0005799496924062597)Node11:0.01406566295495963,((DUCK_HONGKONG_Y283_97:999.9836725287659,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.002027831968935447,DUCK_VIETNAM_376_2005:0.003754856650868615)Node23:0.00177604858958343,(VIETNAM_3062_2004:0.002068037509299944,MALLARD_VIETNAM_16_2003:1e-10)Node26:0.0001623690336813484)Node22:0.0008290773242978894,(CHICKEN_THAILAND_KANCHANABURI_CK_160_2005:0.004523465945045592,DUCK_VIETNAM_272_2005:0.005056282226890766)Node29:0.001128740164377167)Node21:0.01150309854222087)Node19:0.001994389759866116,(((DUCK_GUANGZHOU_20_2005:0.003847909099661096,GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.005686200296849465)Node34:0.006130725555048717,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:8.387427766777967e-05)Node33:0.0009906361822363255,CK_HK_WF157_2003:0.005714641337818262)Node32:0.004952071733007253)Node18:0.002028752021615747)Node10:0.004186888950236505)Node8:0.002350770416932014)Node6:0.002154523112988181)Node2:0.0002651492563879275,TREESPARROW_HENAN_2_2004:0.007562549920247083);
-END;
--- a/test-data/meme-in1.fa	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/test-data/meme-in1.fa	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -1,1 +1,1 @@
->HUMAN_VIETNAM_CL105_2005
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCGATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTACTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGTCAAT
CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGTTTTCAATGACTATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGTA
TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTAATATGGGGGATTCATCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGGAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAGATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAAAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGATTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGATAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAA---------
>CHICKEN_HEBEI_326_2005
ATGGAGAGAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCGGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAG
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCAACCCAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTTATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGGCCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGGAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTTCCTATCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAATAATACATACCCACCAATAAAGGTGAGCTACAACAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCCAATGATGAG
GCAGAGCAGATAAAGATCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCTATCAATTTCGATAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCGATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCGTCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTCGCGACTGGACTCA
GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAGGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCCATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAACGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCATTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>CHICKEN_HONGKONG_915_97
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>HUMAN_VIETNAM_3062_2004
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGGTTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAATTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCG---------------
>GOOSE_HONGKONG_W355_97
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAACAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTTAGCTCAGCA
TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTTTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGCATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>MALLARD_VIETNAM_16_2003
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGAATATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTGT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
>CHICKEN_CK_160_2005
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGTGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAACCCAATGTGTG
ATGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
TGTCCATATCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAAAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGGAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTTCAATGGGTCGTTACAATGCAGAATT
>CK_HK_WF157_2003
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACCCACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCATCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACAATTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGCTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCCTTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGACTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCGGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTAGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACTCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGT------
>SWINE_ANHUI_1_2004
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAGGTGA
TCAGATTTGCACTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCACCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCG
ATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAGATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTGGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>HONGKONG_1_97_98
------------------------------------------------GA
CCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGATA
CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AGGACACACGACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
AACATCAACACTGAATCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
GAAATACCCCTCATAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAAGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACC
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>GOOSE_SHANTOU_2216_2005
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCAGCCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAATGGGAAGCTCTGCGACTTAGATGGGGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGACTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAATCACCTATATTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACCAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATTCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGCG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAGAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTAGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAATATTCAGAAGAAGCAAGGCTAAAAAGAGA
GGAAATTAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCAAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGCAGAATT
>PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAATGGGAAGCTCTGTGACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTCGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGTGATTTCAACGATTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATGTTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCCACCAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAATACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCGCTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCC------------------------
>HONGKONG_1_538_97
------------------------------------------------GA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAATGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AGGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAAATGGAGTGAAACCTCTCAT
TTTGAGGGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCTATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGACCTCTGTTATCCAGGGAATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAATCATGATGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTTGGGAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
AACATCAACACTGAACCAGAGATTGGTTCCAGAAATAGCTACTAGACCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCCATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCCCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTTCTTGCGACTGGACTCA
GAAATACCCCTCAAAGGGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACC
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTAACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAAATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTACAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTCGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAACTGGGTAATGGTTGTT
TCGAATTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
\ No newline at end of file
+>CHICKEN_HEBEI_326_2005
ATGGAGAGAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAATCGGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAG
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCAACCCAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAAAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTTATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCAGCCAATGGCCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGGAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTTCCTATCTGGGGAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAATAATACATACCCACCAATAAAGGTGAGCTACAACAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCCAATGATGAG
GCAGAGCAGATAAAGATCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAG
CCGAATGATGCTATCAATTTCGATAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCGATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAATTCTAGTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCGTCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTCGCGACTGGACTCA
GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAGGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCCATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAACGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGAAAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAAAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCATTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
>MALLARD_VIETNAM_16_2003
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGAAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGTCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGAATATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTGT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAATCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCCCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAAGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTCCAATGGGTCGTTACAATGCAGA---
>CHICKEN_CK_160_2005
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTTTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCAACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGTGATCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTTGGAAACCCAATGTGTG
ATGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAATT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCAGTCATGAAGCCTCATTAGGAGTGAGCTCAGCA
TGTCCATATCAGGGAAAGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGACAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTACATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAGAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAACAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCATTCCACAATATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAAAAGAAGAAAAAAGAGAGGATTATTTGGA
GCTATAGCAGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGGTACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
CAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGGT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCATAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGGAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAATTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCTACAGTAGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCCTTATGGATGTGCTTCAATGGGTCGTTACAATGCAGAATT
>CK_HK_WF157_2003
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAAGTGA
TCAGATTTGCATTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCCCAAGACATACTGGAA
AAGACCCACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTGAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTACCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAGT
CCATCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACAATTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGCTCTTGGTCCAATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCTGGGAAAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTACATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
AACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGGCAAAGTGGAAGGATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCAATCAACTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCAGCAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCG
ATAAACTCTAGTATGCCCTTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGACTAGTCCTTGCGACTGGGCTCA
GAAATAGCCCTCAAAGAGAGAGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCGGGTTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTG
GTATGGATACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGAAGATGGAAGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTAGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAAGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACTCGCAGTATTCAGAAGAAGCAAGACTAAAAAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTAGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGTTCGTTACAATGT------
>SWINE_ANHUI_1_2004
ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATAGTCAGTCTTGTTAAAGGTGA
TCAGATTTGCACTGGTTACCATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACA
CAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGACATACTGGAA
AAGACACACAACGGGAAGCTCTGCGACCTAGATGGAGTGAAGCCTCTAAT
TTTAAGAGATTGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTG
ACGAATTCATCAATGTGCCGGAATGGTCTTACATAGTGGAGAAGGCCAAT
CCAGCCAATGACCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAACGACTATGAAGAACT
GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATTTTGAGAAAATTCAGATCATCC
CCAAAAGTTCTTGGTCCGATCATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCTCAGCA
TGTCCATACCAGGGAAGGTCCTCCTTTTTCAGAAATGTGGTATGGCTTAT
CAAAAAGAACAGTGCATACCCAACAATAAAGAGGAGCTACAATAATACCA
ACCAAGAAGATCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCACCCTAATGATGCG
GCAGAGCAGATAAAGCTCTATCAAAACCCAACCACCTATATTTCCGTTGG
GACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGATCCA
AAGTAAACGGACAAAGTGGAAGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAA
CCGAATGATGCTATCAATTTCGAGAGTAATGGAAATTTCATTGCTCCAGA
ATATGCATACAAAATTGTCAAGAAAGGGGACTCTGCAATTATGAAAAGTG
AATTGGAATATGGCAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAGTGGGGGCG
ATAAATTCTAGCATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGA
ATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATTAGTCCTTGCGACTGGACTCA
GAAATGCCCCTCAAAGAGAGGGAAGAAGAAAAAAGAGAGGACTATTTGGA
GCTATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGGATGGTAGATGGTTG
GTATGGGTACCACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACA
AAGAATCCACTCAAAAAGCAATAGATGGAGTCACCAATAAGGTCAACTCG
ATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGGCCGTTGGAAGGGAATTTAA
TAACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGAT
TCCTAGATGTCTGGACTTATAATGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAAAAT
GAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCTTTACGACAA
GGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTT
TCGAGTTCTATCACAGATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAAC
GGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCGGAAGAAGCAAGACTAAACAGAGA
GGAAATAAGTGGAGTAAAATTGGAATCAATAGGAACTTACCAAATACTGT
CAATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCACTGGCAATCATGGTGGCT
GGTCTATCTTTATGGATGTGCTCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATT
\ No newline at end of file
--- a/test-data/meme-in1.nhx	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/test-data/meme-in1.nhx	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -1,1 +1,1 @@
-((((((CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516):0.002095219592954275):0.003887237703073042):0.003404921392531202,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97,(GOOSE_HONGKONG_W355_97):0.002899766890966483):0.001306376767766534,HONGKONG_1_97_98:0.003844928589233716):0.000182535836694054,HONGKONG_1_538_97):0.02096173714686362):0.003130608143291779,(((GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.006207842095177651):0.002530613798219486,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.003608296348267232):0.003288900909856382,CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774):0.004655295319725731):0.0116808817874948,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.006521522005742001):0.001967887030302483,HUMAN_VIETNAM_3062_2004:0.001641397323851184):0.0003125512332168847,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072):0.0004125980823087554):0.0003400912533471183,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849)
+((((((CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516):0.002095219592954275):0.003887237703073042)):0.003130608143291779,(CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774):0.004655295319725731):0.0116808817874948,(MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072):0.0004125980823087554):0.0003400912533471183,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849)
--- a/test-data/meme-out1.json	Mon Feb 17 14:51:50 2020 -0500
+++ b/test-data/meme-out1.json	Thu Feb 20 18:17:51 2020 -0500
@@ -4,568 +4,568 @@
   "0":   [
 [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.817789942174416, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1215618554703716],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.900735833403759, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1271087320415013],
-   [4.223295318660594, 0, 0.1812832787403597, 0, 0.8187167212596403, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1220041843130002],
-   [0, 0, 0, 1.454313013998262, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.0972549051541481],
-   [0, 0, 0, 3.87077558632765, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2588520551613089],
-   [5.621376790757513, 1.370160457631764, 0.9999999999999731, 0.7647952134694137, 2.686739719592879e-14, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.254019836850675],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.424462463669818, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09525869635105789],
-   [5.523939453749047, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1595776938144102],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.857975844217296, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1242492247327626],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.058609686328263, 0, 0.2099197871379, 0, 0.7900802128621, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08835829648556724],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.559377199598298, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1317130473340185],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [12.52835534598018, 0, 0.1028092111730828, 0, 0.8971907888269173, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3619239620814606],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.526013289893084, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1307492178402363],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.778235281128926, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1669238897710598],
-   [0, 0, 0, 1.811443451630381, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1211374438547285],
-   [4.16975333524863, 0, 0.1049198024571935, 0, 0.8950801975428065, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1204574428422312],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [6.067135083387604, 6.067135083387516, 0.313721188257573, 0, 0.686278811742427, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3025558868541813],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [12.64639196707219, 0, 0.1815339017197267, 0, 0.8184660982802733, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3653338495245107],
-   [11.47465033410186, 1.6250977062539, 0.6784748819617452, 1.547845247613481, 0.3215251180382548, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4384989474073118],
-   [2.150572226072722, 2.150572226072722, 0, 3.001300331424568, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2628338207031371],
-   [0, 0, 0, 1.596774706161373, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1067818077026798],
-   [4.743412316579805, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1370295247854218],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.682413523444095, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1063789823661781],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [2.200126704266291, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.06355810893764072],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [2.462979978427581, 0, 0.05864744995459018, 0, 0.9413525500454099, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.07115151571796983],
-   [4.666246471768586, 1.461617066980345, 0.9999999999999897, 0.2656353140172513, 1.032507412901396e-14, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2325436813291751],
-   [5.579723777516671, 0, 0.05864745075000001, 0, 0.94135254925, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1611892128783623],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.215842187249133, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1217888753777204],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.278370766511504, 0, 0.104919801858361, 0, 0.895080198141639, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09470683934332871],
-   [3.325576103331824, 0, 0.1049198018671979, 0, 0.8950801981328022, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09607052532297981],
-   [11.14565986737546, 0, 0.08729490059232729, 0, 0.9127050994076727, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3219801217170259],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.011884406327023, 0, 0.05864745075000001, 0, 0.94135254925, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1447852500778704],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.603853442602833, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1329978941987638],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.646704041126431, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1342357788186473],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.668001054584625, 0, 0.1049198018945649, 0, 0.8950801981054352, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1059626294061171],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.5469385138867933, 3.567569008755974, 0.4530614861132067, 0.7791022150166356, 0.3615904082921253, 1, 0.1080894125045822],
-   [0, 0, 0, 3.005909994782272, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2010155232268347],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.8843181343136862, 237.506881214503, 0.1156818656863138, 3.402166249914096, 0.08644470360158307, 2, 1.837363605285676],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.558801963458628, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1042424400050441],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.641505401087664, 0, 0.2399083281576, 0, 0.7600916718424, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1340855984998179],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.187411733704851, 0, 0.1050648929454667, 0, 0.8949351070545333, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09207917971591845],
-   [0, 0, 0, 3.418601711376364, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2286136354412862],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [11.46909595486483, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3313236681787601],
-   [7.67674502940026, 7.676745029400184, 0.4838997187330972, 0, 0.5161002812669028, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4701885184725286],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [1.836928775314832, 0, 0.05854399967435869, 0, 0.9414560003256414, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05306590706151264],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.692080734371133, 0, 0.104895, 0, 0.895105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1644350239899724],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 3.825393218057281, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2558171803583454],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 3.439249425955517, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2299944190165666],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 7.230893463838358e-09, 2.338985587365823, 0.9999999927691066, 1.002465165235158, 0.3171350477295165, 1, 0.1564159979774852],
-   [7.397207046285231, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2136933706456098],
-   [3.044441711166563, 0, 0.000399847213596, 0, 0.999600152786404, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08794900655376155],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.5326819218435729, 3.444971150441312, 0.4673180781564271, 0.6708458040504581, 0.3860067948692259, 1, 0.1076593615117719],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.246277677439597, 1.575106616585862, 0.999999999999804, 1.180583886362601, 1.959543638463401e-13, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2280008967598049],
-   [10.63899077213147, 0, 0.02907607554249176, 0, 0.9709239244575082, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.307343269444651],
-   [2.170824270698324, 0, 0.626179792502876, 25.25286574326603, 0.373820207497124, 1.311242253280518, 0.2659947838127855, 0, 0.6939989382083288],
-   [8.149428288998626, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2354238280764827],
-   [0, 0, 0, 3.787789849092622, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2533025139509535],
-   [0, 0, 0, 4.130626361067254, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2762291687594702],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.9001289502154501, 43.68849509788803, 0.09987104978454986, 1.489517149022703, 0.2407986907481246, 1, 0.2917832307482361],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.62635953498848, 0, 0.02908718593826023, 0, 0.9709128140617398, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1336480588773861],
-   [0, 0, 0, 1.340663342983086, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08965476139624162],
-   [0, 0, 0, 5.022373084010809, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3358633342565973],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.617924870332927, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1081961918075459],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.8964471576140109, 31.88862917634073, 0.1035528423859891, 4.319800138447231, 0.0535915075563268, 1, 0.220826659591366],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.443869966602706, 0, 0.105, 0, 0.895, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1572646155827066],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.8967785792151287, 68.39205296108159, 0.1032214207848713, 5.622346660612585, 0.02736914462842399, 1, 0.4720946746723796],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.561393594848076, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.131771297737824],
-   [6.525167665779852, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.188501560630033],
-   [3.833562859497501, 0, 0.1049198024571935, 0, 0.8950801975428065, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1107454426923519],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.543715709161816, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1032335703761229],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 5.663626469987297, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3787461501515488],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.295014352929131, 1.87591734452598, 0.9999999957317509, 1.81840458403418, 4.26824908750234e-09, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2206366813931581],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [10.72984378407939, 0, 0.0291273987209767, 0, 0.9708726012790233, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3099678663005963],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.5349988207837889, 3.714864827600852, 0.4650011792162111, 0.8241358622053774, 0.3520278495081092, 1, 0.1155182759203666],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [38.76785779259308, 0, 0.08722822641569705, 0, 0.9127717735843029, 0, 0.6666666666666666, 0, 1.119940830717886],
-   [0, 0, 0.899004275448368, 41.61435707334196, 0.100995724551632, 1.280690862922505, 0.2706049672778493, 1, 0.2810604951816422],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [10.19808536056709, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2946062238349303],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [1.992889177097912, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05757135131036689],
-   [4.60931322960011, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1331556186316687],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.072941337095184, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1465490862467763],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.011884406327023, 0, 0.1049198024571935, 0, 0.8950801975428065, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1447852500778704],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 3.532255003203002, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2362140213352885],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.075272023856818, 0, 0.1049198024571935, 0, 0.8950801975428065, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1177280302723244],
-   [4.342262205518447, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1254409456323465],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.766435454307093, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1181276045225338],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.30134865829502, 0, 0.1049198021551185, 0, 0.8950801978448815, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09537063354495451],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.052999912243611, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1170846249205151],
-   [6.065428809127486, 0, 0.0586836744666576, 0, 0.9413163255333424, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1752204471935583],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [11.60578850597863, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3352724953248548],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [10.50246945029704, 10.50246945029619, 0.1950827474725007, 0, 0.8049172525274992, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4404130650018245],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [8.580940513452607, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.247889519673511],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.753317574100714, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1172503668281619],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.776716535367427, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1091032441522599],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [6.022832319654188, 0, 0.07500000000000001, 0, 0.925, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1739899033739433],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.896039376453459, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1414386741673509],
-   [4.000407249693162, 3.178561101521267, 0.999999999999968, 2.062717450615616, 3.197442310920451e-14, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3281266055169027],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.579723777516671, 0, 0.05864745075000001, 0, 0.94135254925, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1611892128783623],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.962791534458403, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1433670362576223],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.871009681229283, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1407156066764426],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.1975405258923962, 1.517507484544056, 0.8024594741076039, 0.03178929995500823, 0.618431965365726, 0, 0.08143433967027168],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [6.869474010853712, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1984480151436256],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [6.525167665778721, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1885015606300003],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.169684952432767, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1204554673730677],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.805073186661578, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1388108077861906],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [8.166952050701893, 0, 0.04360380329925, 0, 0.95639619670075, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2359300612644049],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.878658420945227, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1256323396596436],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.157612858086699, 0, 0.04361411343285791, 0, 0.9563858865671421, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09121833830206487],
-   [3.36704543279363, 0, 0.1053149997091885, 0, 0.8946850002908115, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09726850730937789],
-   [3.837626704575118, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1108628406165933],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [11.11675313324513, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3211450528306185],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0.9355231367176871, 0.9355231367176862, 0.9347853848822908, 249.7898226742264, 0.06521461511770921, 5.451294490556087, 0.0298842068343087, 1, 1.174872178827811],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.8485324969617749, 28.66259909190349, 0.1514675030382251, 1.003157282760053, 0.3170080935280167, 1, 0.2903278271515861],
-   [4.650698884092993, 2.897971740972004, 0.523425, 0, 0.476575, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2357895474297858],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 3.40056221871083, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2274072726216397],
-   [0, 0, 0, 1.433462653149251, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09586056992694321],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [6.180720315803453, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1785510327124227],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [2.197012110264802, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.0634681333446627],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.837836694275344, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1108689068800575],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.179246612436391, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1207316882956884],
-   [4.027659142565399, 0, 0.0586836744666576, 0, 0.9413163255333424, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1163525709907808],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.509796806439906, 0, 0.1048949994334523, 0, 0.8951050005665477, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.101392364057998],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.50766292573719, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1013307196891077],
-   [11.00346489706159, 0, 0.2099197870584865, 0, 0.7900802129415134, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3178723385625066],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.666382527873322, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1059158727821299],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.894230937984767, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1124980455465666],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 3.888830937165115, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2600594784713672],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.902559874147975, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1127386550673589],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.578011179719787, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1055270262581977],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.502357073412782, 0, 0.1619467425387418, 0, 0.8380532574612582, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1011774421804134],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.409014977440675, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.156257711210388],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.474245118645506, 0, 0.104895, 0, 0.895105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1581421046922156],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.682413523444095, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1063789823661781],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [7.991638997304369, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2308655501503751],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.894230937984767, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1124980455465666],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.36369393315439, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.154948459400331],
-   [5.443869966602706, 0, 0.105, 0, 0.895, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1572646155827066],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [1.753506352045349, 0, 0.0003998462215830941, 0, 0.9996001537784169, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05065596791767957],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [2.200126704266291, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.06355810893764072],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.569668123338116, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1049690974290632],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.579381558503223, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1322909409707992],
-   [3.682297401561837, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1063756277924491],
-   [1.751777679669795, 0, 0.0004007045786655221, 0, 0.9995992954213345, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05060602936325454],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.63359562135417, 0, 0.02908718593826023, 0, 0.9709128140617398, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.133857097731658],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.682297401561837, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1063756277924491],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.811249967020255, 0, 0.1048549336753811, 0, 0.895145066324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1389892449999017],
-   [0, 0, 0, 1.880948726887777, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1257855002826132],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.579723777516671, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1611892128783623],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.105031242452215, 4.812953587572196, 0.2939114245164086, 4.644610358658865, 0.7060885754835915, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4613859222197468],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.557675014560304, 3.889092127182955, 0.442324985439696, 0.8850846972564916, 0.3395909210952764, 1, 0.1150385321247376],
-   [3.557416134117881, 0, 0.1049198018957649, 0, 0.8950801981042351, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1027680095652431],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.706277198991058, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1359567511835465],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.011884406327023, 0, 0.1049598286753811, 0, 0.895040171324619, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1447852500778704],
-   [2.052006112718302, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05927914415108568],
-   [0, 0, 0.9008072889178254, 43.01953939494276, 0.09919271108217464, 1.116807893933132, 0.296959923970508, 1, 0.2853639744119453],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [16.51382605805967, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.477057777418064],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 2.7090174082871, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1811612964801626],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0, 1.628254857860842, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1088869935452743],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.6731016648671, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1349983635562221],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.061154404304819, 0, 0.00216176808798, 0, 0.99783823191202, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08843180928010583],
-   [3.070342138997149, 0, 0.1049198018154368, 0, 0.8950801981845632, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08869722810409122],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.769561320193029, 0, 0.1812832787403597, 0, 0.8187167212596403, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1377849272888491],
-   [1.782909487103588, 0, 0.000399847213596, 0, 0.999600152786404, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05150537702558042],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [4.762007467925554, 2.780754057490743, 0.6590908209184688, 9.29121378073753e-05, 0.3409091790815312, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2601324163418038],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [3.772186281145974, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1089723724207528],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 0.5447488642307524, 4.338727086394615, 0.4552511357692476, 0.9161702183835345, 0.3334591041065284, 1, 0.1320891056312263],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [12.04586803316498, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.347985682468076],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
-   [5.701026689233576, 0, 0.1049198024571935, 0, 0.8950801975428065, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1646934581849648],
+   [0, 0, 0, 3.477431520841965, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1244820193331403],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.741010141509965, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1339173737771157],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.515256679835982, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1258360509351867],
+   [0, 0, 0, 2.551430028273134, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09133383654087057],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.09433309141367374, 3.23711069521408, 0.9056669085863263, 0.5595133528189606, 0.4135250593893275, 0, 0.1049479822225346],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 4.065768798286446, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1455427970670232],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [6.565759874687353, 0, 0.10495989356895, 0, 0.89504010643105, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1032447536564542],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.49514785248221, 0, 1.14531252379555e-10, 0, 0.9999999998854687, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1650332901748387],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.09135310777685, 0, 5.726562618977749e-11, 0, 0.9999999999427344, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2058578980100819],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [12.37490343362032, 0, 0.05858880329925001, 0, 0.94141119670075, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1945919255213972],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [987.5019115722299, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 15.52819377215],
+   [14.55761344047962, 3.151090015539141, 0, 3.15098583171967, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3417106414963155],
+   [0, 0, 0, 5.632316287317649, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2016206791610606],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [5.480073695171225, 0, 5.529684747073369e-10, 0, 0.9999999994470316, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.08617263949271516],
+   [0, 0, 0, 2.821925207775446, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1010167838433599],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.490255319000378, 0, 2.281746655933769e-10, 0, 0.9999999997718253, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1177821881996506],
+   [17.81018664392365, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2800602470578363],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.6153939900178, 0, 1.140873327966885e-10, 0, 0.9999999998859127, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.214098295591703],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [9.958731212256531, 0, 0.000399847213596, 0, 0.999600152786404, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.156598287230117],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.237136585253011, 0, 3.149905078095066e-10, 0, 0.9999999996850095, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.113801966289262],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 6.758638029553589, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.241939749156263],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.7328957375076092, 81.97441709800958, 0.2671042624923908, 3.186016250733559, 0.0968293771454487, 0, 0.7838035000850515],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.040272437377758, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1088329849371234],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [34.72134365483083, 0, 0.1799312451820426, 0, 0.8200687548179574, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.5459835023946561],
+   [39.85668853535378, 39.85668853535377, 0.3594670353234589, 0, 0.6405329646765412, 0, 0.6666666666666666, 0, 1.139606592439801],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [3.581627310294421, 0, 0.08717429523685509, 0, 0.912825704763145, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.0563200964394368],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [27.44715039399266, 0, 0.1812832787115049, 0, 0.8187167212884952, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4315988301558715],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 9.141567646963075, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.327241756953115],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.289354595263505, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1177494078221286],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 4.985615834008259, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1784706680539781],
+   [6.551517389748756, 0, 0.03425935983873411, 0, 0.9657406401612659, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1030207945295586],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.57788309199711, 3.03572446836445, 0.1357535657277487, 3.022342797142431, 0.8642464342722513, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2745904648709321],
+   [5736.853320736509, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 90.21042791194924],
+   [0, 0, 0, 20.50418571746402, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.7339907134314065],
+   [8.537640813487776, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1342520347102716],
+   [0, 0, 0, 4.449713673568652, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.159286916282969],
+   [0, 0, 0, 7.108459479811997, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.254462348170282],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.8807160383271095, 120.6215659501969, 0.1192839616728905, 1.904911636861048, 0.1917160956010771, 0, 0.5150567220398011],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [9.969998593773097, 0, 0.04361411343285791, 0, 0.9563858865671421, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1567754636805559],
+   [0, 0, 0, 2.626008316423667, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09400352416857674],
+   [0, 0, 0, 3.547339132401085, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1269845102093744],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.177963608732141, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1137619317623334],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.8066273557077418, 30.15847667472197, 0.1933726442922582, 3.04767875409085, 0.1041428401440744, 1, 0.2087624956604066],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [12.04412679421015, 0, 1.14531252379555e-10, 0, 0.9999999998854687, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1893905545753055],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [23.93131016268078, 0, 0.2099999999711342, 0, 0.7900000000288658, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3763132172938063],
+   [7.959366309462892, 0, 1.140873327966885e-10, 0, 0.9999999998859127, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1251588284625027],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.044146674769042, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1089716714622073],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 2.925312781407463, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1047177608036628],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.745307235649403, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1340711973542403],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [1162.999393895504, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 18.28784302457673],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [18.37336330774334, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2889160439542918],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [17.02071701200936, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2676460559783728],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.643534134722448, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1304280138605463],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.979446187591203, 0, 0.05862504941724036, 0, 0.9413749505827597, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.125474578978875],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [11.67736847476382, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1836233816866543],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.09774751989481, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2059584483677704],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [57.26337582009176, 0, 1.509326581746073e-11, 0, 0.9999999999849067, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.9004507083597626],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [18.37319149927452, 0, 2.885477288632199e-11, 0, 0.9999999999711452, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2889133423137539],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.390861304264233, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1213830552531534],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [88.30475189621031, 0, 0.0586026566410284, 0, 0.9413973433589716, 0, 0.6666666666666666, 0, 1.388567740859191],
+   [8.517326841356528, 3.052050634776047, 0.1921244680684563, 3.056455814204933, 0.8078755319315437, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2433146107484602],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.85765817167999, 0, 0.1812832786830722, 0, 0.8187167213169279, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1707336644373499],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.6049068953413541, 7.683420366328336, 0.3950931046586459, 0.1204620688242919, 0.5637940556076239, 0, 0.1086681034178369],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [18.37319149927452, 0, 2.885477288632199e-11, 0, 0.9999999999711452, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2889133423137539],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [23.93512833919416, 8.26449872225552e-08, 0, 0, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.3763732570608805],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [12.38404896612283, 0, 2.281746655933769e-10, 0, 0.9999999997718253, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1947357364843778],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [14.50631060637212, 0, 7.896958674380991e-11, 0, 0.9999999999210304, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2281077123750609],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.39280973967146, 0, 1.14531252379555e-10, 0, 0.9999999998854687, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2105982199670351],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.722050263496778, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1332386648256249],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.422210952011438, 0, 1.574952539047533e-10, 0, 0.9999999998425048, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1167122093942169],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.943467143607349, 0, 0.04360380329925, 0, 0.95639619670075, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1249088184875069],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [28.06102304381115, 0, 0.1623544654151414, 0, 0.8376455345848586, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.4412518073765718],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.9053857789601994, 509.0610521837802, 0.09461422103980055, 9.438622098776385, 0.003908540865220411, 0, 1.724147162215569],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.487885784216715, 18.75521358835369, 0.512114215783285, 1.546476854095488, 0.2333194473341149, 0, 0.3438245542596952],
+   [0, 0, 0, 2.738276253978608, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09802239254583875],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [4.577116517161853, 0, 4.554614920210209e-10, 0, 0.9999999995445386, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.07197388821560667],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.97460007071849, 0, 0.08996562294501267, 0, 0.9100343770549874, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1253983751346493],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.22444841682475, 0, 0.04360380329925, 0, 0.95639619670075, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2079507848438598],
+   [10.45422434732257, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1643897794023454],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [2059.990076711611, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 32.39277281899653],
+   [13.37072954251517, 0, 5.726562618977749e-11, 0, 0.9999999999427344, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2102510149885412],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [7.237285231012322, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1138043037026148],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.35300482307481, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1627981304469103],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.98712683929801, 0, 0.07499999988586908, 0, 0.925000000114131, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1727695233401381],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [18.38632282693399, 0, 0.04363077890739035, 0, 0.9563692210926097, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2891198288005062],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [14.53706225144046, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2285912734677918],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [18.42486377797404, 0, 7.941350632667642e-11, 0, 0.9999999999205865, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2897258745700379],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [10.35300482307481, 0, 0.0004, 0, 0.9996, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1627981304469103],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [12.04412679421015, 0, 1.14531252379555e-10, 0, 0.9999999998854687, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1893905545753055],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [3.512414427065267, 0, 0.02999999926241753, 0, 0.9700000007375825, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05523174304009974],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.082067357017162, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1103291225212561],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [9.655616736247726, 0, 2.281746655933769e-10, 0, 0.9999999997718253, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1518318961341094],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [14.5241078193678, 0, 1.579391734876198e-10, 0, 0.9999999998420608, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2283875686150971],
+   [0, 0, 0, 4.265755112875697, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1527017303572566],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [36.74643825905866, 2.840451207903069, 0.9017931974247095, 2.838321200172145, 0.09820680257529046, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.6795000277328883],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.7442739211611341, 17.50475059858539, 0.2557260788388659, 1.06960501823124, 0.3050982248025448, 0, 0.1602429714378052],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.35846477244377, 0, 1.14531252379555e-10, 0, 0.9999999998854687, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2100581548796061],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.8865010884064212, 218.5922878157176, 0.1134989115935788, 1.530423180614726, 0.2354010263272938, 0, 0.8881259810930876],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 2.601910352640874, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.09314088656506968],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0, 3.290425517652833, 1, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1177877437550647],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [45.50580420187357, 0, 0.04363077890739035, 0, 0.9563692210926097, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.7155661544788057],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [6.541752614465164, 0, 1.574952539047533e-10, 0, 0.9999999998425048, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.102867246145532],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [3.390589237645251, 0, 0.21, 0, 0.79, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.05331607571280209],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [13.39077653348591, 0, 5.726562618977749e-11, 0, 0.9999999999427344, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2105662483634787],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [9.294552726662207, 0, 1.140873327966885e-10, 0, 0.9999999998859127, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.1461542646892579],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 0.6407821836656894, 12.68997921174063, 0.3592178163343106, 0.9892431175252376, 0.3195721639076984, 0, 0.1631799598105777],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [49.23861389633263, 0, 0.08857974308665691, 0, 0.9114202569133431, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.7742635519935455],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
+   [17.08661606035008, 0, 0.09000000000000001, 0, 0.91, 0, 0.6666666666666666, 0, 0.2686823002428582],
    [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] 
    ]
@@ -593,186 +593,10 @@
 "branch attributes":{
  "0":{
   "CHICKEN_CK_160_2005":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.08580161701153581,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.4618577742407079,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9629323384920349,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8846350834911286,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.6616021740572309,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.3783931497987309,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.3661215769681019,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.3892538364474059,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.8830173900401994,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.3707369961642368,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9313368604615063,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.04701120253575093,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.6031756073048148,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.8746038011024435,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.3731521179087048,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":801.4390067003429,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.8808503402352853,
-    "Global MG94xREV":0.007175724053468586,
-    "Nucleotide GTR":0.007145880346319336,
-    "original name":"CHICKEN_CK_160_2005"
-   },
-   "CHICKEN_HEBEI_326_2005":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.02393651903157867,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -780,27 +604,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.8280682354255258,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.6760382457596926,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.501546256330497,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.1528560886952729,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.8956232595692452,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.2934693500080898,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":15835.34717611547,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.4307307240732443,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.09537675770709819,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -808,206 +627,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.6737403783181751,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.1418107606887018,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.8360213979636671,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.0368239186086554,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.2944385633682623,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.6500551016370714,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.1322033832081518,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.6653217390990939,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.6672375608474398,
-    "Global MG94xREV":0.02385327399859699,
-    "Nucleotide GTR":0.02307716026671574,
-    "original name":"CHICKEN_HEBEI_326_2005"
-   },
-   "CHICKEN_HONGKONG_915_97":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.5240630813355003,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9951285865433814,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9897158301577635,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.9400060570137585,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.9014392176703883,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.9060196597105172,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.9099947152604509,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.98953821832221,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.9012082825971393,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9940632478331154,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.7445639669913046,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -1016,107 +649,67 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.5319670758465619,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.9530808677350798,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.03271648327333754,
+    "EBF site 341 (partition 1)":17.26943047780464,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9887972959537547,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.6145034828797277,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.8918744793469561,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.1518467497901648,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9892858887307303,
+    "EBF site 558 (partition 1)":76.04690286345168,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9893523071378251,
-    "Global MG94xREV":0.0005960633860178878,
-    "Nucleotide GTR":0.0005880667993917226,
-    "original name":"CHICKEN_HONGKONG_915_97"
+    "Global MG94xREV":0.00645863855906697,
+    "Nucleotide GTR":0.006373291987009584,
+    "original name":"CHICKEN_CK_160_2005"
    },
-   "CK_HK_WF157_2003":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "CHICKEN_HEBEI_326_2005":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1379.756035017705,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.06569877494136181,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -1124,27 +717,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9437923890358962,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8851921878588614,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.6798007785957374,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.3797768736854915,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.7844317844147759,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.0798862423565137,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.3677075418706205,
+    "EBF site 178 (partition 1)":5161.854768892544,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.3909088473139561,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -1152,34 +740,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.8836978374536213,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.3778106224838331,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9316810582498189,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.5638294970328166,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -1188,107 +762,67 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.04728563578028874,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.6046360278098571,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.02455830900453714,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.3158303901000457,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":610.9812534626535,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.2258487451037979,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.3749086051203841,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.08274866900645356,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.8807204271780398,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.3700328203884394,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.8814241490294908,
-    "Global MG94xREV":0.007138402704329205,
-    "Nucleotide GTR":0.007037915764630463,
-    "original name":"CK_HK_WF157_2003"
+    "Global MG94xREV":0.02423152216561739,
+    "Nucleotide GTR":0.02374038722405768,
+    "original name":"CHICKEN_HEBEI_326_2005"
    },
-   "GOOSE_HONGKONG_W355_97":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "CK_HK_WF157_2003":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.8777289496419938,
+    "EBF site 102 (partition 1)":3.856684674269879,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -1296,27 +830,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9990802771705413,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9980516398241603,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.9884234737321324,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.9803796983900606,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9046289052755122,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.2316419784994734,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.981406216169705,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.4434509641896167,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.982152760032229,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -1324,378 +853,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9980181864097681,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.9803513611233006,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9988775632047748,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.8787687757558389,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.9909317579852976,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9978761171949901,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.9783684852157325,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9979697851339694,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9979824063197961,
-    "Global MG94xREV":0.0001125848975710146,
-    "Nucleotide GTR":0.0001122503888485257,
-    "original name":"GOOSE_HONGKONG_W355_97"
-   },
-   "GOOSE_SHANTOU_2216_2005":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.05219608459941513,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9336471621401755,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8655505239430151,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.6341791578923622,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.3353924806102156,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.3180486177767727,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.3384605601864656,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":672.0845476736508,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.5382137026055349,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9195091292463164,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.04220736085891608,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.5592112517418962,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.8540528710316327,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.3319214642828741,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.8603861310503796,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.8612043671212002,
-    "Global MG94xREV":0.008478136758765393,
-    "Nucleotide GTR":0.006212833720293081,
-    "original name":"GOOSE_SHANTOU_2216_2005"
-   },
-   "HONGKONG_1_538_97":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":1,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.7587523443965476,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -1704,107 +875,67 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.04461369533298304,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.7427258397753966,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":4.914921673205057,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.1910366212508817,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.7477909368736397,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0,
-    "original name":"HONGKONG_1_538_97"
+    "Global MG94xREV":0.00642299379534039,
+    "Nucleotide GTR":0.006310687609704974,
+    "original name":"CK_HK_WF157_2003"
    },
-   "HONGKONG_1_97_98":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "MALLARD_VIETNAM_16_2003":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.0887845880768766,
+    "EBF site 102 (partition 1)":4.507359529600316,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -1812,27 +943,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.965448716358223,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.928481687637048,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.6535249589737977,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.5205236721430598,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9573640277810944,
+    "EBF site 167 (partition 1)":10.27744649092194,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.5210762065413646,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.6970990247035137,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.5439333800916231,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -1840,378 +966,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9273804558418192,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.5159812672111331,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.957986869921405,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.1021087215255324,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1e+26,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9221886830208327,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.4887022044977458,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9256105421151317,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9260580476744792,
-    "Global MG94xREV":0.004315099710833928,
-    "Nucleotide GTR":0.004255811615041097,
-    "original name":"HONGKONG_1_97_98"
-   },
-   "HUMAN_VIETNAM_3062_2004":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.2759123777588493,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9901664926631601,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9693722101693675,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8913252637847273,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.7421039290015364,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.7486880546598689,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.7608053936439862,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9688569560563741,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.7397925405443923,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9822152845416477,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.1655833501025942,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.8679815436940529,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9666440816341225,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.733134232746782,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.968105960267864,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9683042684597656,
-    "Global MG94xREV":0.001798825297134293,
-    "Nucleotide GTR":0.001785073334670078,
-    "original name":"HUMAN_VIETNAM_3062_2004"
-   },
-   "HUMAN_VIETNAM_CL105_2005":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.08079671030388207,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9549811620080554,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":312.3835033944718,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.6157747611029724,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.3369366653567789,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.3187741155112163,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":34037.80753254195,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.8640510989911194,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.3274693793747366,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9196963953495797,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.8883703377605863,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -2220,107 +988,67 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.04244164977550106,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.5598045692505018,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.06770041982896659,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.9267356920944968,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.8542521977351191,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.8206924955409612,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.3325336627673959,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.2823207957778947,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.8606992173468657,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.9448958945225298,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":320.7003130353374,
-    "Global MG94xREV":0.008457752730161283,
-    "Nucleotide GTR":0.006523328810549479,
-    "original name":"HUMAN_VIETNAM_CL105_2005"
+    "Global MG94xREV":0.002547563847867838,
+    "Nucleotide GTR":0.002596872549070691,
+    "original name":"MALLARD_VIETNAM_16_2003"
    },
-   "MALLARD_VIETNAM_16_2003":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node11":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.1555919318429866,
+    "EBF site 102 (partition 1)":2.751373061276218,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -2328,27 +1056,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9804466477838129,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9398379405190808,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.7997863164754097,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":97545.48844556566,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9791249761304802,
+    "EBF site 167 (partition 1)":6.755467986468297,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.5745039867036363,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.8360624550139405,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.595422196254646,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -2356,34 +1079,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9388853897145656,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.5674206958755715,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.964771749412173,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.9440558182327967,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -2392,107 +1101,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.08083752288456995,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.7608356323632315,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.1284097991633453,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.9637996906857108,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9345231778511087,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.9079928171643082,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.5619595810494524,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.4489157288941226,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.937401482978671,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.9728546440314227,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9377826337130393,
-    "Global MG94xREV":0.003602587208878145,
-    "Nucleotide GTR":0.003553392842782155,
-    "original name":"MALLARD_VIETNAM_16_2003"
+    "Global MG94xREV":0.00123629096030503,
+    "Nucleotide GTR":0.00113802520351336
    },
-   "Node10":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node2":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.2983773057734167,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -2500,27 +1168,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.8081796234647317,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.1892834680846694,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.2328474564642978,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -2528,376 +1191,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0
-   },
-   "Node11":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.3058648675800117,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9900192320613217,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9790004413984112,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8815100631407317,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.8118255952221942,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.8187973227970509,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.8271379843861313,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9786445653717,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.8110852894378536,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.987841203426428,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.3184744495505703,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.9070367271492863,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9771294778552643,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.7948143911215634,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9781285950423377,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9782634293665382,
-    "Global MG94xREV":0.001225488404204026,
-    "Nucleotide GTR":0.001210485197934742
-   },
-   "Node13":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.3435807919076954,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9911965234365282,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9814614805256969,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8946855499818093,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.8314142758357111,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.8379756019342748,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.8453505166319254,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9811466137613492,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.8308010781937388,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9892732325990311,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.5700798948217274,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -2906,106 +1213,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.3549061525916068,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.917398448215664,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.04146125283101508,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.6522232640329504,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9798076732590845,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.4964107471446499,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.8159302571989219,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.1495191727199686,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9806906178780157,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.6259225541498677,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9808097883353573,
-    "Global MG94xREV":0.001080416808372546,
-    "Nucleotide GTR":0.001066764914531977
+    "Global MG94xREV":0.01343311691788217,
+    "Nucleotide GTR":0.01305159279939348
    },
-   "Node17":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node3":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.1427637633198519,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.4649111682924234,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -3013,27 +1280,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9715672417319817,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9323415647160516,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.9365521797100859,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.53706070769845,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9896852166636808,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.3407338226169454,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.5385206643869429,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.62401431463679,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.5608117233129611,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -3041,376 +1303,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.931417467025182,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.5383483929028041,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9603630111302013,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.1177456390386209,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.7367564862714512,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9339593364099146,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.5969326874504415,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9296403303287728,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9300423709258947,
-    "Global MG94xREV":0.004073204078824585,
-    "Nucleotide GTR":0.004102183201918705
-   },
-   "Node18":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.1680104696563284,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9746626143981553,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9470744810284749,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8376795180928759,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.6073066641300553,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.6122104009105739,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.6314606620596592,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9524787430181532,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.8160270318934406,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9690760868825566,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.09188514749589059,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.7857241610355508,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9500886989688977,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.5985836336569631,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9449245610694287,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9452571728891861,
-    "Global MG94xREV":0.003154669328502593,
-    "Nucleotide GTR":0.003090718895550302
-   },
-   "Node19":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":1,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.9266880063632672,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -3419,106 +1325,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":5.529638339483919,
+    "EBF site 341 (partition 1)":1.478556710666465,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.797370450991247,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":4.860504839665532,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.8417074195624423,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0.002124825996303432
+    "Global MG94xREV":0.003770854449924277,
+    "Nucleotide GTR":0.003989068979008407
    },
-   "Node2":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node4":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.06228939288314963,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.5837982822457856,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -3526,27 +1392,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":159.4832746952417,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8001668156939907,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":39.92575073528594,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.2385451274628346,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9932935525732471,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.4553024703787611,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.2088079752385484,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.7349411890690492,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.2134988420697679,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -3554,34 +1415,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.7979144722097035,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.2279273395519806,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.8779103348164419,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.9527852710015089,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -3590,106 +1437,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.07259501301301269,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.4389355277314361,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":5.290467092534611,
+    "EBF site 341 (partition 1)":1.285390935922993,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.7834338679814284,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.865141523379052,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.3074591423266019,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":4.435657228737346,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.7980084989641404,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.8961900178321013,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.7940463397171216,
-    "Global MG94xREV":0.0132379127248045,
-    "Nucleotide GTR":0.01301891180558006
+    "Global MG94xREV":0.002388729972850264,
+    "Nucleotide GTR":0.002273329319054118
    },
-   "Node23":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node5":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":2259.469529898942,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.5075047703765134,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -3697,27 +1504,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9980069957174775,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9894313665656377,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.9657841256680452,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.8997347673530263,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.9911612020516568,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.3799511856112101,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.903512444837178,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.6670176831386634,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.9076098158857516,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -3725,376 +1527,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9892466352053787,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.8986083012624866,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9938960386924788,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.455367731372844,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.9518481081495501,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9884812399984499,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.895004959961141,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9946663761870022,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9890578663564906,
-    "Global MG94xREV":0.0006131546155282801,
-    "Nucleotide GTR":0.0005584834254851166
-   },
-   "Node24":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":1,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0
-   },
-   "Node25":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.9505091920967317,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9997260576441409,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1.013046437069012,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.9968676511812448,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.9911930498159789,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.9916220051289444,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1.005380668542493,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9991188108596873,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.9911564548282964,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9994995921185488,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.9374322268779626,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -4103,106 +1549,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.931009332069052,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.9959780930747754,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":5.563599147826012,
+    "EBF site 341 (partition 1)":1.396068738037301,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9990503731886623,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.8247013971668732,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.9907986388414041,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":4.713346547677442,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9990953054325648,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.8638872528714684,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1.013519993683421,
-    "Global MG94xREV":5.086314051409217e-05,
-    "Nucleotide GTR":0.001850953792570173
+    "Global MG94xREV":0.003196119577897838,
+    "Nucleotide GTR":0.00292839032138674
    },
-   "Node3":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node7":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.09150355841533706,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.4559965429301592,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -4210,27 +1616,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9696548397816119,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9291620494506724,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8065633214497862,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.5233454311631311,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":1.239272886257911,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.4284099680954765,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.5240480878497324,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.7288450340523854,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.5466878223927636,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -4238,376 +1639,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9280990572503808,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.5189547688805305,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9602847676075684,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":234.1473664386264,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.7267495896479542,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9230774076964072,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":785.0565403292923,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9263395519440955,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9267598741894311,
-    "Global MG94xREV":0.004275976774654648,
-    "Nucleotide GTR":0.00420604762276374
-   },
-   "Node4":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":1,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0.002055454494921791
-   },
-   "Node5":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.0643271051559227,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9497271961761908,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8960767080880631,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.7730032059164686,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.4086075893568002,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.4121798808154645,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.4235618899841873,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.8946381921297266,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.4017089255284089,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.985133942130066,
+    "EBF site 298 (partition 1)":1.680054946716268,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -4616,106 +1661,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":2.071092480592231,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.6323213556911516,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.09188374605139941,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.8606537821635127,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.8869617253248371,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.8296278429156358,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.427591536151651,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.2665117539013224,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.8920041804167055,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.8920788566655219,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.8926362832924923,
-    "Global MG94xREV":0.006421213234344543,
-    "Nucleotide GTR":0.004189213724227078
+    "Global MG94xREV":0.00245817079128563,
+    "Nucleotide GTR":0.002325134325976682
    },
-   "Node7":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "Node9":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":1,
+    "EBF site 102 (partition 1)":3.427553422349414,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -4723,27 +1728,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":1.000000003356303,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":1,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":1,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":0.931298257392047,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.2920216381846661,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":1,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.5466678643348314,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":1,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -4751,205 +1751,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":1,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":1,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":1,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":1,
-    "EBF site 338 (partition 1)":1,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":1,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":1,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":1,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":1,
-    "Global MG94xREV":0,
-    "Nucleotide GTR":0.003118391279351384
-   },
-   "Node9":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.02501072575023135,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.8371855933161488,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.690719300916677,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.4167659515474349,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.1597409049701528,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.12593799037899,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.1043909604110884,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.6883534192484883,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.1486107922770891,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.8053385941440679,
+    "EBF site 298 (partition 1)":0.820567442879936,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -4958,106 +1773,66 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.9549718863107695,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.3076774692132293,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.05337910105382759,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.8081994197048832,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.6657549032361665,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":3.467552400984787,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.1889360633501834,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.2256255056809444,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.6803586706163539,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.8118282720843134,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.6821851695454719,
-    "Global MG94xREV":0.02246388212380395,
-    "Nucleotide GTR":0.02179689595862389
+    "Global MG94xREV":0.004576755835518515,
+    "Nucleotide GTR":0.004637868093937116
    },
-   "PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
+   "SWINE_ANHUI_1_2004":{
    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.1032034263258886,
+    "EBF site 102 (partition 1)":0.1686787772874804,
    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
    "EBF site 112 (partition 1)":1,
    "EBF site 113 (partition 1)":1,
    "EBF site 117 (partition 1)":1,
@@ -5065,27 +1840,22 @@
    "EBF site 136 (partition 1)":1,
    "EBF site 140 (partition 1)":1,
    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9706303930779846,
+    "EBF site 145 (partition 1)":1,
    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.9389846074715197,
    "EBF site 152 (partition 1)":1,
    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":0.8125542656684678,
+    "EBF site 154 (partition 1)":1,
    "EBF site 155 (partition 1)":1,
    "EBF site 156 (partition 1)":1,
    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.5671096289256772,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
+    "EBF site 16 (partition 1)":2.825233043426132,
+    "EBF site 167 (partition 1)":0.1907402925694587,
    "EBF site 170 (partition 1)":1,
    "EBF site 171 (partition 1)":1,
    "EBF site 172 (partition 1)":1,
    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.5702976100075504,
+    "EBF site 178 (partition 1)":0.4083265150097887,
    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.5913898172934171,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
    "EBF site 196 (partition 1)":1,
    "EBF site 197 (partition 1)":1,
    "EBF site 200 (partition 1)":1,
@@ -5093,34 +1863,20 @@
    "EBF site 206 (partition 1)":1,
    "EBF site 209 (partition 1)":1,
    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.9443654810341588,
    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":414.9196711687235,
    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
    "EBF site 241 (partition 1)":1,
    "EBF site 250 (partition 1)":1,
    "EBF site 254 (partition 1)":1,
    "EBF site 256 (partition 1)":1,
    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
    "EBF site 278 (partition 1)":1,
    "EBF site 279 (partition 1)":1,
    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":0.9642655372189105,
+    "EBF site 298 (partition 1)":5.455221220186101,
    "EBF site 3 (partition 1)":1,
    "EBF site 302 (partition 1)":1,
    "EBF site 304 (partition 1)":1,
@@ -5129,276 +1885,64 @@
    "EBF site 312 (partition 1)":1,
    "EBF site 315 (partition 1)":1,
    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.07980697211272592,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.7581559246634114,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
+    "EBF site 336 (partition 1)":0.04115256615392783,
+    "EBF site 341 (partition 1)":0.6235724116699242,
    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
    "EBF site 348 (partition 1)":1,
    "EBF site 351 (partition 1)":1,
    "EBF site 353 (partition 1)":1,
    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
    "EBF site 361 (partition 1)":1,
    "EBF site 362 (partition 1)":1,
    "EBF site 369 (partition 1)":1,
    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
    "EBF site 417 (partition 1)":1,
    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
    "EBF site 431 (partition 1)":1,
    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
    "EBF site 441 (partition 1)":1,
    "EBF site 445 (partition 1)":1,
    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
    "EBF site 466 (partition 1)":1,
    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
    "EBF site 488 (partition 1)":1,
    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
    "EBF site 499 (partition 1)":1,
    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.9337286953612998,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
+    "EBF site 506 (partition 1)":0.5589771102055697,
    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.5580507634636414,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
+    "EBF site 515 (partition 1)":0.1243159242286358,
    "EBF site 52 (partition 1)":1,
    "EBF site 527 (partition 1)":1,
    "EBF site 529 (partition 1)":1,
    "EBF site 537 (partition 1)":1,
    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
    "EBF site 545 (partition 1)":1,
    "EBF site 549 (partition 1)":1,
    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.9365183434132754,
+    "EBF site 558 (partition 1)":0.6961922557341373,
    "EBF site 560 (partition 1)":1,
    "EBF site 564 (partition 1)":1,
    "EBF site 58 (partition 1)":1,
    "EBF site 59 (partition 1)":1,
    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
    "EBF site 68 (partition 1)":1,
    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
    "EBF site 78 (partition 1)":1,
    "EBF site 79 (partition 1)":1,
    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
    "EBF site 84 (partition 1)":1,
    "EBF site 86 (partition 1)":1,
    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.9369013856364607,
-    "Global MG94xREV":0.003655946853100859,
-    "Nucleotide GTR":0.003602525374571392,
-    "original name":"PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004"
-   },
-   "SWINE_ANHUI_1_2004":{
-    "EBF site 10 (partition 1)":1,
-    "EBF site 100 (partition 1)":1,
-    "EBF site 102 (partition 1)":0.04304779812427435,
-    "EBF site 104 (partition 1)":1,
-    "EBF site 107 (partition 1)":1,
-    "EBF site 109 (partition 1)":1,
-    "EBF site 11 (partition 1)":1,
-    "EBF site 110 (partition 1)":1,
-    "EBF site 112 (partition 1)":1,
-    "EBF site 113 (partition 1)":1,
-    "EBF site 117 (partition 1)":1,
-    "EBF site 12 (partition 1)":1,
-    "EBF site 136 (partition 1)":1,
-    "EBF site 140 (partition 1)":1,
-    "EBF site 142 (partition 1)":1,
-    "EBF site 145 (partition 1)":0.9165610564999392,
-    "EBF site 146 (partition 1)":1,
-    "EBF site 147 (partition 1)":1,
-    "EBF site 150 (partition 1)":0.8326709506931558,
-    "EBF site 152 (partition 1)":1,
-    "EBF site 153 (partition 1)":1,
-    "EBF site 154 (partition 1)":29.89819074974088,
-    "EBF site 155 (partition 1)":1,
-    "EBF site 156 (partition 1)":1,
-    "EBF site 157 (partition 1)":1,
-    "EBF site 16 (partition 1)":1,
-    "EBF site 167 (partition 1)":0.2788139325275663,
-    "EBF site 17 (partition 1)":1,
-    "EBF site 170 (partition 1)":1,
-    "EBF site 171 (partition 1)":1,
-    "EBF site 172 (partition 1)":1,
-    "EBF site 175 (partition 1)":1,
-    "EBF site 178 (partition 1)":0.2666612864215822,
-    "EBF site 181 (partition 1)":1,
-    "EBF site 191 (partition 1)":0.2673881144219265,
-    "EBF site 195 (partition 1)":1,
-    "EBF site 196 (partition 1)":1,
-    "EBF site 197 (partition 1)":1,
-    "EBF site 200 (partition 1)":1,
-    "EBF site 204 (partition 1)":1,
-    "EBF site 206 (partition 1)":1,
-    "EBF site 209 (partition 1)":1,
-    "EBF site 21 (partition 1)":1,
-    "EBF site 211 (partition 1)":0.8306408471886406,
-    "EBF site 213 (partition 1)":1,
-    "EBF site 214 (partition 1)":0.2689454674544042,
-    "EBF site 217 (partition 1)":1,
-    "EBF site 221 (partition 1)":1,
-    "EBF site 222 (partition 1)":1,
-    "EBF site 224 (partition 1)":1,
-    "EBF site 226 (partition 1)":1,
-    "EBF site 228 (partition 1)":1,
-    "EBF site 230 (partition 1)":1,
-    "EBF site 231 (partition 1)":1,
-    "EBF site 233 (partition 1)":1,
-    "EBF site 237 (partition 1)":1,
-    "EBF site 240 (partition 1)":1,
-    "EBF site 241 (partition 1)":1,
-    "EBF site 250 (partition 1)":1,
-    "EBF site 254 (partition 1)":1,
-    "EBF site 256 (partition 1)":1,
-    "EBF site 258 (partition 1)":1,
-    "EBF site 265 (partition 1)":1,
-    "EBF site 271 (partition 1)":1,
-    "EBF site 278 (partition 1)":1,
-    "EBF site 279 (partition 1)":1,
-    "EBF site 28 (partition 1)":1,
-    "EBF site 283 (partition 1)":1,
-    "EBF site 288 (partition 1)":1,
-    "EBF site 291 (partition 1)":1,
-    "EBF site 298 (partition 1)":29.50922701440671,
-    "EBF site 3 (partition 1)":1,
-    "EBF site 302 (partition 1)":1,
-    "EBF site 304 (partition 1)":1,
-    "EBF site 306 (partition 1)":1,
-    "EBF site 309 (partition 1)":1,
-    "EBF site 312 (partition 1)":1,
-    "EBF site 315 (partition 1)":1,
-    "EBF site 327 (partition 1)":1,
-    "EBF site 328 (partition 1)":1,
-    "EBF site 329 (partition 1)":1,
-    "EBF site 33 (partition 1)":1,
-    "EBF site 332 (partition 1)":1,
-    "EBF site 336 (partition 1)":0.07718578289229962,
-    "EBF site 338 (partition 1)":0.4935543529327747,
-    "EBF site 339 (partition 1)":1,
-    "EBF site 341 (partition 1)":1,
-    "EBF site 342 (partition 1)":1,
-    "EBF site 344 (partition 1)":1,
-    "EBF site 348 (partition 1)":1,
-    "EBF site 351 (partition 1)":1,
-    "EBF site 353 (partition 1)":1,
-    "EBF site 354 (partition 1)":1,
-    "EBF site 357 (partition 1)":1,
-    "EBF site 361 (partition 1)":1,
-    "EBF site 362 (partition 1)":1,
-    "EBF site 369 (partition 1)":1,
-    "EBF site 379 (partition 1)":1,
-    "EBF site 384 (partition 1)":1,
-    "EBF site 389 (partition 1)":1,
-    "EBF site 39 (partition 1)":1,
-    "EBF site 403 (partition 1)":1,
-    "EBF site 408 (partition 1)":1,
-    "EBF site 417 (partition 1)":1,
-    "EBF site 424 (partition 1)":1,
-    "EBF site 429 (partition 1)":1,
-    "EBF site 431 (partition 1)":1,
-    "EBF site 433 (partition 1)":1,
-    "EBF site 440 (partition 1)":1,
-    "EBF site 441 (partition 1)":1,
-    "EBF site 445 (partition 1)":1,
-    "EBF site 45 (partition 1)":1,
-    "EBF site 454 (partition 1)":1,
-    "EBF site 466 (partition 1)":1,
-    "EBF site 477 (partition 1)":1,
-    "EBF site 478 (partition 1)":1,
-    "EBF site 479 (partition 1)":1,
-    "EBF site 481 (partition 1)":1,
-    "EBF site 485 (partition 1)":1,
-    "EBF site 488 (partition 1)":1,
-    "EBF site 489 (partition 1)":1,
-    "EBF site 494 (partition 1)":1,
-    "EBF site 499 (partition 1)":1,
-    "EBF site 50 (partition 1)":1,
-    "EBF site 506 (partition 1)":0.8183186818791349,
-    "EBF site 507 (partition 1)":1,
-    "EBF site 509 (partition 1)":1,
-    "EBF site 51 (partition 1)":1,
-    "EBF site 513 (partition 1)":1,
-    "EBF site 514 (partition 1)":1,
-    "EBF site 515 (partition 1)":0.2487357648260848,
-    "EBF site 519 (partition 1)":1,
-    "EBF site 52 (partition 1)":1,
-    "EBF site 527 (partition 1)":1,
-    "EBF site 529 (partition 1)":1,
-    "EBF site 537 (partition 1)":1,
-    "EBF site 539 (partition 1)":1,
-    "EBF site 54 (partition 1)":1,
-    "EBF site 540 (partition 1)":1,
-    "EBF site 544 (partition 1)":1,
-    "EBF site 545 (partition 1)":1,
-    "EBF site 549 (partition 1)":1,
-    "EBF site 553 (partition 1)":1,
-    "EBF site 558 (partition 1)":0.8263997263369185,
-    "EBF site 560 (partition 1)":1,
-    "EBF site 564 (partition 1)":1,
-    "EBF site 58 (partition 1)":1,
-    "EBF site 59 (partition 1)":1,
-    "EBF site 60 (partition 1)":1,
-    "EBF site 61 (partition 1)":1,
-    "EBF site 62 (partition 1)":1,
-    "EBF site 64 (partition 1)":1,
-    "EBF site 66 (partition 1)":1,
-    "EBF site 68 (partition 1)":1,
-    "EBF site 69 (partition 1)":1,
-    "EBF site 70 (partition 1)":1,
-    "EBF site 73 (partition 1)":1,
-    "EBF site 77 (partition 1)":1,
-    "EBF site 78 (partition 1)":1,
-    "EBF site 79 (partition 1)":1,
-    "EBF site 8 (partition 1)":1,
-    "EBF site 81 (partition 1)":1,
-    "EBF site 84 (partition 1)":1,
-    "EBF site 86 (partition 1)":1,
-    "EBF site 89 (partition 1)":1,
-    "EBF site 9 (partition 1)":1,
-    "EBF site 99 (partition 1)":0.8274022600721103,
-    "Global MG94xREV":0.01081751233170446,
-    "Nucleotide GTR":0.007656566904909031,
+    "Global MG94xREV":0.007944352318354534,
+    "Nucleotide GTR":0.00775874788653539,
    "original name":"SWINE_ANHUI_1_2004"
    }
   },
  "attributes":{
-   "EBF site 10 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":12
-   },
   "EBF site 100 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":102
@@ -5411,22 +1955,10 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":106
    },
-   "EBF site 107 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":109
-   },
-   "EBF site 109 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":111
-   },
   "EBF site 11 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":13
    },
-   "EBF site 110 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":112
-   },
   "EBF site 112 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":114
@@ -5463,14 +1995,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":148
    },
-   "EBF site 147 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":149
-   },
-   "EBF site 150 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":152
-   },
   "EBF site 152 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":154
@@ -5503,10 +2027,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":169
    },
-   "EBF site 17 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":19
-   },
   "EBF site 170 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":172
@@ -5531,14 +2051,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":183
    },
-   "EBF site 191 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":193
-   },
-   "EBF site 195 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":197
-   },
   "EBF site 196 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":198
@@ -5567,62 +2079,22 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":23
    },
-   "EBF site 211 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":213
-   },
   "EBF site 213 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":215
    },
-   "EBF site 214 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":216
-   },
   "EBF site 217 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":219
    },
-   "EBF site 221 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":223
-   },
-   "EBF site 222 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":224
-   },
-   "EBF site 224 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":226
-   },
-   "EBF site 226 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":228
-   },
   "EBF site 228 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":230
    },
-   "EBF site 230 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":232
-   },
-   "EBF site 231 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":233
-   },
-   "EBF site 233 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":235
-   },
   "EBF site 237 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":239
    },
-   "EBF site 240 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":242
-   },
   "EBF site 241 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":243
@@ -5643,14 +2115,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":260
    },
-   "EBF site 265 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":267
-   },
-   "EBF site 271 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":273
-   },
   "EBF site 278 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":280
@@ -5663,18 +2127,10 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":30
    },
-   "EBF site 283 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":285
-   },
   "EBF site 288 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":290
    },
-   "EBF site 291 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":293
-   },
   "EBF site 298 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":300
@@ -5711,18 +2167,10 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":329
    },
-   "EBF site 328 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":330
-   },
   "EBF site 329 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":331
    },
-   "EBF site 33 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":35
-   },
   "EBF site 332 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":334
@@ -5731,14 +2179,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":338
    },
-   "EBF site 338 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":340
-   },
-   "EBF site 339 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":341
-   },
   "EBF site 341 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":343
@@ -5747,10 +2187,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":344
    },
-   "EBF site 344 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":346
-   },
   "EBF site 348 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":350
@@ -5767,10 +2203,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":356
    },
-   "EBF site 357 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":359
-   },
   "EBF site 361 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":363
@@ -5787,26 +2219,10 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":381
    },
-   "EBF site 384 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":386
-   },
   "EBF site 389 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":391
    },
-   "EBF site 39 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":41
-   },
-   "EBF site 403 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":405
-   },
-   "EBF site 408 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":410
-   },
   "EBF site 417 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":419
@@ -5815,10 +2231,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":426
    },
-   "EBF site 429 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":431
-   },
   "EBF site 431 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":433
@@ -5827,10 +2239,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":435
    },
-   "EBF site 440 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":442
-   },
   "EBF site 441 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":443
@@ -5843,10 +2251,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":47
    },
-   "EBF site 454 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":456
-   },
   "EBF site 466 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":468
@@ -5855,22 +2259,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":479
    },
-   "EBF site 478 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":480
-   },
-   "EBF site 479 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":481
-   },
-   "EBF site 481 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":483
-   },
-   "EBF site 485 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":487
-   },
   "EBF site 488 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":490
@@ -5879,10 +2267,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":491
    },
-   "EBF site 494 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":496
-   },
   "EBF site 499 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":501
@@ -5895,34 +2279,14 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":508
    },
-   "EBF site 507 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":509
-   },
   "EBF site 509 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":511
    },
-   "EBF site 51 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":53
-   },
-   "EBF site 513 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":515
-   },
-   "EBF site 514 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":516
-   },
   "EBF site 515 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":517
    },
-   "EBF site 519 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":521
-   },
   "EBF site 52 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":54
@@ -5943,18 +2307,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":541
    },
-   "EBF site 54 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":56
-   },
-   "EBF site 540 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":542
-   },
-   "EBF site 544 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":546
-   },
   "EBF site 545 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":547
@@ -5991,22 +2343,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":62
    },
-   "EBF site 61 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":63
-   },
-   "EBF site 62 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":64
-   },
-   "EBF site 64 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":66
-   },
-   "EBF site 66 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":68
-   },
   "EBF site 68 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":70
@@ -6015,18 +2351,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":71
    },
-   "EBF site 70 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":72
-   },
-   "EBF site 73 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":75
-   },
-   "EBF site 77 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":79
-   },
   "EBF site 78 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":80
@@ -6039,10 +2363,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":10
    },
-   "EBF site 81 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":83
-   },
   "EBF site 84 (partition 1)":{
    "attribute type":"branch label",
    "display order":86
@@ -6055,14 +2375,6 @@
    "attribute type":"branch label",
    "display order":91
    },
-   "EBF site 9 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":11
-   },
-   "EBF site 99 (partition 1)":{
-    "attribute type":"branch label",
-    "display order":101
-   },
   "Global MG94xREV":{
    "attribute type":"branch length",
    "display order":1
@@ -6087,153 +2399,137 @@
  },
 "fits":{
  "Global MG94xREV":{
-   "AIC-c":7226.087178885974,
+   "AIC-c":6011.13695012892,
   "Equilibrium frequencies":   [
-[0.0485984009412611],
-   [0.02956900357719973],
-   [0.03108082672838122],
-   [0.03449710399341214],
-   [0.02053762541952889],
-   [0.01249582512460089],
-   [0.01313471975854296],
-   [0.01457843439605254],
-   [0.02308459048229354],
-   [0.01404548967308914],
-   [0.01476361655896873],
-   [0.01638637286596178],
-   [0.03046946697462319],
-   [0.01853871239625653],
-   [0.01948657168142254],
-   [0.0216284558851606],
-   [0.02112660536120122],
-   [0.01285418156565452],
-   [0.01351139847963371],
-   [0.01499651610047861],
-   [0.008928077856285582],
-   [0.005432161572334556],
-   [0.005709900644757894],
-   [0.006337509553901212],
-   [0.01003528971321133],
-   [0.006105828827307119],
-   [0.006418011595122538],
-   [0.007123453161742795],
-   [0.01324562931848419],
-   [0.008059114150152886],
-   [0.008471165754069981],
-   [0.009402281622603544],
-   [0.03932718962871962],
-   [0.02392806734975356],
-   [0.02515147706283166],
-   [0.0279160244805243],
-   [0.01661962273972026],
-   [0.01011197230206122],
-   [0.01062898376612524],
-   [0.01179727815893297],
-   [0.01868069833194261],
-   [0.0113660043356041],
-   [0.01194713276105585],
-   [0.01326031269640911],
-   [0.02465674759639369],
-   [0.01500204623524711],
-   [0.01576908056409512],
-   [0.01750235335932507],
-   [0.02110645419006403],
-   [0.02462414883970813],
-   [0.01465982608978509],
-   [0.008919561995751803],
-   [0.009375607133978042],
-   [0.01040613549725428],
-   [0.01002571776178019],
-   [0.01053831914788704],
-   [0.0116966480569341],
-   [0.02174920799128454],
-   [0.01323299525169244],
-   [0.01390958039696969],
-   [0.01543846454447198] 
+[0.0487448731499957],
+   [0.02916309663834602],
+   [0.03100171502919514],
+   [0.03392179881163448],
+   [0.02040080210426937],
+   [0.01220539771302355],
+   [0.01297489997065711],
+   [0.01419701929364967],
+   [0.02306796533539959],
+   [0.0138011088931582],
+   [0.01467121445635504],
+   [0.01605311140503505],
+   [0.03067687144383888],
+   [0.01835336741416609],
+   [0.01951047494908151],
+   [0.02134818687672324],
+   [0.02126077850204813],
+   [0.01271990463804815],
+   [0.01352184453103644],
+   [0.01479548113102975],
+   [0.008898103672735205],
+   [0.005323560008197935],
+   [0.005659189501089015],
+   [0.006192234446128948],
+   [0.010061425331433],
+   [0.006019552422614294],
+   [0.006399061496227086],
+   [0.007001795754005012],
+   [0.01338015932252603],
+   [0.008005085543223482],
+   [0.008509774660521757],
+   [0.009311319186526256],
+   [0.04013232935583105],
+   [0.02401038147590574],
+   [0.02552414146855538],
+   [0.02792828690027832],
+   [0.01679626299677307],
+   [0.01004887302569606],
+   [0.0106824148947738],
+   [0.01168860266413242],
+   [0.01899217543474583],
+   [0.01136264414662781],
+   [0.01207901411089265],
+   [0.0132167490129733],
+   [0.02525669324448205],
+   [0.01511058165209229],
+   [0.0160632443156804],
+   [0.01757625800461362],
+   [0.02112670632168297],
+   [0.02457406668036405],
+   [0.01477901198657192],
+   [0.008841991514828857],
+   [0.009399444257673735],
+   [0.01028478768834936],
+   [0.009997977173519282],
+   [0.01062831025955897],
+   [0.01162940185705429],
+   [0.02222333457585675],
+   [0.01329578296096281],
+   [0.01413402971424556],
+   [0.01546532867335853] 
    ],
-   "Log Likelihood":-3569.784907463222,
+   "Log Likelihood":-2978.298667783946,
   "Rate Distributions":{
    "non-synonymous/synonymous rate ratio for *test*":    [
-[0.248895715005128, 1] 
+[0.2932353608697501, 1] 
     ]
    },
   "display order":1,
-   "estimated parameters":43
+   "estimated parameters":27
   },
  "Nucleotide GTR":{
-   "AIC-c":7431.204675852382,
+   "AIC-c":6152.529196194525,
   "Equilibrium frequencies":   [
-[0.3476574973769445],
-   [0.1861228958532913],
-   [0.2296428082660462],
-   [0.2365767985037179] 
+[0.3478363400542389],
+   [0.184883858035609],
+   [0.2307510906732697],
+   [0.2365287112368824] 
    ],
-   "Log Likelihood":-3679.541894127126,
+   "Log Likelihood":-3056.215005465311,
   "Rate Distributions":{
-    "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.2089484190839437,
+    "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide C":0.1810796022573985,
    "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide G":1,
-    "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.1069376934774225,
-    "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.01756475048192434,
-    "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.483513244796427,
-    "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.1186889750817524
+    "Substitution rate from nucleotide A to nucleotide T":0.08708610799393901,
+    "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide G":0.02931879134098465,
+    "Substitution rate from nucleotide C to nucleotide T":1.419136867291551,
+    "Substitution rate from nucleotide G to nucleotide T":0.1065442350926398
    },
   "display order":0,
-   "estimated parameters":36
+   "estimated parameters":20
   }
  },
 "input":{
-  "file name":"/tmp/tmpu23i1b/job_working_directory/000/3/working/meme_input.fa",
-  "number of sequences":13,
+  "file name":"/tmp/tmpdqyv1aux/job_working_directory/000/3/working/./meme_input.fa",
+  "number of sequences":5,
  "number of sites":566,
  "partition count":1,
  "trees":{
-   "0":"(((((CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516)Node7:0.002095219592954275)Node5:0.003887237703073042)Node4:0.003404921392531202,(((CHICKEN_HONGKONG_915_97:-1,(GOOSE_HONGKONG_W355_97:-1)Node13:0.002899766890966483)Node11:0.001306376767766534,HONGKONG_1_97_98:0.003844928589233716)Node10:0.000182535836694054,HONGKONG_1_538_97:-1)Node9:0.02096173714686362)Node3:0.003130608143291779,(((GOOSE_SHANTOU_2216_2005:0.006207842095177651)Node19:0.002530613798219486,PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004:0.003608296348267232)Node18:0.003288900909856382,CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774)Node17:0.004655295319725731)Node2:0.0116808817874948,(((HUMAN_VIETNAM_CL105_2005:0.006521522005742001)Node25:0.001967887030302483,HUMAN_VIETNAM_3062_2004:0.001641397323851184)Node24:0.0003125512332168847,MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072)Node23:0.0004125980823087554,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849)"
+   "0":"(((((CHICKEN_HEBEI_326_2005:0.02100885319673648,(SWINE_ANHUI_1_2004:0.007702393698306516)Node7:0.002095219592954275)Node5:0.003887237703073042)Node4:-1)Node3:0.003130608143291779,(CK_HK_WF157_2003:0.00663129750258774)Node9:0.004655295319725731)Node2:0.0116808817874948,(MALLARD_VIETNAM_16_2003:0.003244216605281072)Node11:0.0004125980823087554,CHICKEN_CK_160_2005:0.006168335080088849)"
   }
  },
 "tested":{
  "0":{
   "CHICKEN_CK_160_2005":"test",
   "CHICKEN_HEBEI_326_2005":"test",
-   "CHICKEN_HONGKONG_915_97":"test",
   "CK_HK_WF157_2003":"test",
-   "GOOSE_HONGKONG_W355_97":"test",
-   "GOOSE_SHANTOU_2216_2005":"test",
-   "HONGKONG_1_538_97":"test",
-   "HONGKONG_1_97_98":"test",
-   "HUMAN_VIETNAM_3062_2004":"test",
-   "HUMAN_VIETNAM_CL105_2005":"test",
   "MALLARD_VIETNAM_16_2003":"test",
-   "Node10":"test",
   "Node11":"test",
-   "Node13":"test",
-   "Node17":"test",
-   "Node18":"test",
-   "Node19":"test",
   "Node2":"test",
-   "Node23":"test",
-   "Node24":"test",
-   "Node25":"test",
   "Node3":"test",
   "Node4":"test",
   "Node5":"test",
   "Node7":"test",
   "Node9":"test",
-   "PEREGRINEFALCON_HK_D0028_2004":"test",
   "SWINE_ANHUI_1_2004":"test"
   }
  },
 "timers":{
  "MEME analysis":{
   "order":2,
-   "timer":249
+   "timer":437
   },
  "Model fitting":{
   "order":1,
-   "timer":2
+   "timer":4
   },
  "Total time":{
   "order":0,
-   "timer":252
+   "timer":442
   }
  }
 }
\ No newline at end of file