diff env/lib/python3.9/site-packages/docutils/parsers/rst/languages/ru.py @ 0:4f3585e2f14b draft default tip

"planemo upload commit 60cee0fc7c0cda8592644e1aad72851dec82c959"
author shellac
date Mon, 22 Mar 2021 18:12:50 +0000
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/env/lib/python3.9/site-packages/docutils/parsers/rst/languages/ru.py	Mon Mar 22 18:12:50 2021 +0000
@@ -0,0 +1,89 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+# $Id: ru.py 7123 2011-09-12 08:28:31Z milde $
+# Author: Roman Suzi <rnd@onego.ru>
+# Copyright: This module has been placed in the public domain.
+
+# New language mappings are welcome.  Before doing a new translation, please
+# read <http://docutils.sf.net/docs/howto/i18n.html>.  Two files must be
+# translated for each language: one in docutils/languages, the other in
+# docutils/parsers/rst/languages.
+
+"""
+Russian-language mappings for language-dependent features of
+reStructuredText.
+"""
+
+__docformat__ = 'reStructuredText'
+
+directives = {
+ u'блок-строк': u'line-block',
+ u'meta': u'meta',
+ u'математика': 'math',
+ u'обработанный-литерал': u'parsed-literal',
+ u'выделенная-цитата': u'pull-quote',
+ u'код': 'code',
+ u'compound (translation required)': 'compound',
+ u'контейнер': 'container',
+ u'таблица': 'table',
+ u'csv-table (translation required)': 'csv-table',
+ u'list-table (translation required)': 'list-table',
+ u'сырой': u'raw',
+ u'замена': u'replace',
+ u'тестовая-директива-restructuredtext': u'restructuredtext-test-directive',
+ u'целевые-сноски': u'target-notes',
+ u'unicode': u'unicode',
+ u'дата': u'date',
+ u'боковая-полоса': u'sidebar',
+ u'важно': u'important',
+ u'включать': u'include',
+ u'внимание': u'attention',
+ u'выделение': u'highlights',
+ u'замечание': u'admonition',
+ u'изображение': u'image',
+ u'класс': u'class',
+ u'роль': 'role',
+ u'default-role (translation required)': 'default-role',
+ u'титул': 'title',
+ u'номер-раздела': u'sectnum',
+ u'нумерация-разделов': u'sectnum',
+ u'опасно': u'danger',
+ u'осторожно': u'caution',
+ u'ошибка': u'error',
+ u'подсказка': u'tip',
+ u'предупреждение': u'warning',
+ u'примечание': u'note',
+ u'рисунок': u'figure',
+ u'рубрика': u'rubric',
+ u'совет': u'hint',
+ u'содержание': u'contents',
+ u'тема': u'topic',
+ u'эпиграф': u'epigraph',
+ u'header (translation required)': 'header',
+ u'footer (translation required)': 'footer',}
+"""Russian name to registered (in directives/__init__.py) directive name
+mapping."""
+
+roles = {
+ u'акроним': 'acronym',
+ u'код': 'code',
+ u'анонимная-ссылка': 'anonymous-reference',
+ u'буквально': 'literal',
+ u'математика': 'math',
+ u'верхний-индекс': 'superscript',
+ u'выделение': 'emphasis',
+ u'именованная-ссылка': 'named-reference',
+ u'индекс': 'index',
+ u'нижний-индекс': 'subscript',
+ u'сильное-выделение': 'strong',
+ u'сокращение': 'abbreviation',
+ u'ссылка-замена': 'substitution-reference',
+ u'ссылка-на-pep': 'pep-reference',
+ u'ссылка-на-rfc': 'rfc-reference',
+ u'ссылка-на-uri': 'uri-reference',
+ u'ссылка-на-заглавие': 'title-reference',
+ u'ссылка-на-сноску': 'footnote-reference',
+ u'цитатная-ссылка': 'citation-reference',
+ u'цель': 'target',
+ u'сырой': 'raw',}
+"""Mapping of Russian role names to canonical role names for interpreted text.
+"""