changeset 0:702a3586942a draft default tip

Upload ctat tools.
author trinity_ctat
date Tue, 17 Jul 2018 11:48:23 -0400
parents
children
files ctat_bash_command_executer.py ctat_concatenate.xml test-data/Sp_ds.left.fq test-data/Sp_ds.right.fq test-data/Sp_hs.left.fq test-data/Sp_hs.right.fq
diffstat 6 files changed, 1674133 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ctat_bash_command_executer.py	Tue Jul 17 11:48:23 2018 -0400
@@ -0,0 +1,43 @@
+#!/usr/bin/env python
+
+import sys, subprocess, os
+
+def stop_err( msg ):
+  sys.stderr.write( "%s\n" % msg )
+  sys.exit()
+
+def __main__():
+  # Get command-line arguments
+  args = sys.argv
+  # Remove name of calling program, i.e. ./stderr_wrapper.py
+  args.pop(0)
+
+  # If there are no arguments left, we're done
+  if len(args) == 0:
+    return
+
+  # If one needs to silence stdout 
+  #args.append( ">" )
+  #args.append( "/dev/null" )
+
+  cmdline = " ".join(args)
+  
+  
+  try:
+    # Run program
+    err_capture = open("stderr.txt", 'w')
+    proc = subprocess.Popen( args=cmdline, shell=True, stderr=err_capture, stdout=sys.stdout )
+    returncode = proc.wait()
+    err_capture.close()
+
+    
+    if returncode != 0:
+      raise Exception
+
+  except Exception:
+    # Running Grinder failed: write error message to stderr
+    err_text = open("stderr.txt").readlines()
+    stop_err( "ERROR:\n" + "\n".join(err_text))
+
+
+if __name__ == "__main__": __main__()
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ctat_concatenate.xml	Tue Jul 17 11:48:23 2018 -0400
@@ -0,0 +1,66 @@
+<tool id="ctat_concatenate" name="ctat_concatenate" version="1.0.0" profile="17.05">
+  <description> concatenate datasets from tail to head</description>
+  <requirements>
+    <requirement type="package" version="2.7">python</requirement>
+  </requirements>
+
+  <command detect_errors="exit_code">
+   <![CDATA[
+    python $__tool_directory__/ctat_bash_command_executer.py cat
+    $input1
+    #for $q in $queries
+      ${q.input2}
+    #end for
+    > $out_file1 
+   ]]>
+  </command>
+  <inputs>
+    <param name="input1" type="data" label="Concatenate Dataset"/>
+    <repeat name="queries" title="Dataset">
+      <param name="input2" type="data" label="Select" />
+    </repeat>
+  </inputs>
+  <outputs>
+    <data name="out_file1" format="input" metadata_source="input1"/>
+  </outputs>
+
+  <tests>
+    <test>
+      <param name="input1" value="Sp_ds.left.fq"/>
+      <param name="input2" value="Sp_hs.left.fq"/>
+      <output name="out_file1" file="Sp.cat_ds_hs.left.fq">
+        <assert_contents>
+          <has_line_matching expression=".+" />
+        </assert_contents>
+      </output>
+    </test>
+    <test>
+      <param name="input1" value="Sp_ds.right.fq"/>
+      <param name="input2" value="Sp_hs.right.fq"/>
+      <output name="out_file1" file="Sp.cat_ds_hs.right.fq">
+        <assert_contents>
+          <has_line_matching expression=".+" />
+        </assert_contents>
+      </output>
+    </test>
+    <!--TODO: if possible, enhance the underlying test code to handle this test
+      the problem is multiple params with the same name "input2"
+    <test>
+      <param name="input1" value="1.bed"/>
+      <param name="input2" value="2.bed"/>
+      <param name="input2" value="3.bed"/>
+      <output name="out_file1" file="cat_wrapper_out2.bed"/>
+    </test>
+    -->
+  </tests>
+  <help>
+.. class:: infomark 
+
+Combine left and right reads of paired ends for different conditions into a single target for Trinity assembly.
+
+If you are following the Trinity RNA-seq protocol please go here_ for a galaxy tool walk through or the Nature Protocols paper_.
+
+.. _here: https://github.com/trinityrnaseq/GalaxyTrinityProtocol/wiki
+.. _paper: http://www.nature.com/nprot/journal/v8/n8/full/nprot.2013.084.html
+  </help>
+</tool>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/Sp_ds.left.fq	Tue Jul 17 11:48:23 2018 -0400
@@ -0,0 +1,406308 @@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10001:20086/1
+AACAAAAATTCATTTCATTTCTTCCAGCATAAATGAAGGTAACTATAAACATGCACAATTTTAAAACC
++
+GGGGGGGEGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGDDFGGGGGFDGGGGGGGEFE?EEEEFEAFDFGE?EBC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10002:14745/1
+GGTAGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCT
++
+EEEEEEFFCFFGGGFGFFEFGFFDEECEDCDCC?C=A;C@BAAA9CAACCC?C6A=36?8<?:?5<=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10007:9987/1
+TTCGAAGCACATTTGCAAGAAGAGCACTTGCAGTTATCAACAGCGCTGCTCTTGCAACCACAAGACTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGEGEEGGGGGGGGGGGFFGFGFFCGEFEEEEDEEECDDDBCCDCBDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10008:6997/1
+GTGGCAGAGCTATAGTCGAGGTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGT
++
+GGGFGGGGGGGGGDGFEGEGFCFFFEEEE:B@@AA=AA=???=:?ACACBABAC?B<=AA:????###
+@61G9EAAXX100520:5:100:10022:7766/1
+CCATGATTTAAGAAAATTTCCAGCGATTTCCGCAAACAGTACATTCACAAAACGTTGTCATAGGCTCA
++
+GFFGGGEGGGGGGEFDGGGFGGGGGDGGGDEEGFAGDFGDGEDGFBFEFEEFEF?E=EEC?ECADFF:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10038:8120/1
+GGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+GGGGGEGGGGGGGGGDGEGGFGGGGGGGGFDEGFFBDFFEE@FE@ECEEDD?DD@DDC@CCCD=CCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10040:13843/1
+GAAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCAATACCTACACAACTAGGGTTACCGTTTCCAAC
++
+GFGGGGGGGGGFGGGFGGDGFGGGGFDFFFGFFGFEEFEFEGGFDFEEEBEEEDBFFDDFCCDCCCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10049:7894/1
+CGAGCTTCTAAGGAGCTGCAAAATTGTCGGAATGTAAACAGTATCCGATTTAACTCGTCTAACATTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGDGGGGGGGGGFEGGGFFGGEFBFFFEDEFEEECEEEEFDBEDCDECDACDDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10051:12228/1
+CCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTC
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGFGGGGEGFFGGGEEFGGGGFGEFGFFGFGFFFFEEFGGEEEDEEFEEEEEDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10052:20919/1
+GAAGAGAGTAAGCATAAGACTCCAAGTGGTTCTTGGCTTGGATACGACCGGACTCGGCCTCATCCTCA
++
+GFGEGGGGEGGGGFGFEGEDGEEBDECDFBEDCEBDCDE=E?B=CC:CC:C?AAC=?7A99)@@@B?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:10057:19254/1
+AACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACGATATGTAGGGCTCTGGTGAGATT
++
+CC?=CC??=C7BB#######################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10059:10819/1
+GTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATG
++
+GGGGGGGGGGFGGFGGGGFGGGGGGGFFBFFDFGFFFEEFEEDEEEECDCECDDDEDDCDCDBEC@DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10066:12416/1
+GCGGAAGACGAGTGATACAAAGCGCTGGCGTAAAAGTCCTTACCCAAGTCTACGAATCTAGTTTGGCC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGEGFFGGGFGFFBEGDFDEEEDDEFEFDDEC=EAEEDDEC?ECECEACDA?CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10092:5201/1
+GCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATA
++
+GGGGGGGGGGGFGFGGGFGDGGGGGEFDFGFFGBDGEEEGGBGFE?DEEBBCADDDECCCB?B=ACDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10098:17500/1
+CTGGAGTTCATAATACTTTAAACTCGTAAAGTTAATCCCTCAAGAGGATCGGCTTCTTCAAAGAAACT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGFGFFGEGGGGGGGDGFFEDDEGBFDEECECCE@C@A-???7@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10102:2538/1
+TGGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAA
++
+GGGGGGGGEGGEGEGGGFFGGGGGGEDEDDDECDEEEEEFFDFDDDDDDDBCDDDDCCCBDACCC>?2
+@61G9EAAXX100520:5:100:10131:15928/1
+GAGAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCGGAACTAATAGCCTCA
++
+GGGFGGEGGGGGGGGGGGFGGD?DECC@EBF=DFEEDBFFE?FEC?CCCE-@=@=EACCBCCC?DCA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10132:12752/1
+CCCAGCTTTTCAACCATGCCAGGAGGAAAGAGACGAGAGGCAAATGCTCGACGGAAAATAGCACTGAA
++
+BEEEDFDFFFFDEFEFDBFFBFDDFFFDEFFDFFFEF?EFDFF?FEF?FBBB?BE:B5AAEB?EEA?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10136:10293/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFFGFGGGGGGGGGGGGFGDBCFFEGEFFDGGFFEEBDDFEFDEFDA:BBB?DF
+@61G9EAAXX100520:5:100:10136:15071/1
+GCAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACATATGTGGTAGTTTTAGTAGTAGTGGCAGTGGT
++
+GEGGGGGGGGGGGGGGFGEGGGGGGGFFGEEGGGGGG?FGEGEDAECEEEDDDDEDDDDDEECB<<-?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10139:16589/1
+GCGAGCTTATTTTCCCATAAAACTGCGTTAACAAAAGCAAATTTGCCTCGCTGTCCAAGATAGGAGTC
++
+GGGGDGGFFGGGGGGGGFGGEGFGGAEGFGGDGGGCGEGFCGGEGDDGFDFGDG?F=DAEABEEEFEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10144:17038/1
+TCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCG
++
+GEGGGGGGFDGGFGFGFGGGFFGGFGEDEDEEGFFGBFEFFEBEEEE5EEEEG=EDED?CBBC=C<CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10147:11289/1
+GTTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGCTTGACGATGA
++
+A78=A4:;/8>BC;C;65B6C>C7B7>915@12973660,1675=?BB?B?B4BB=??##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:10149:13849/1
+ACGGGTTCGGTGGTATACAATTTGCTACCCTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCCACCTTGCTTTGTTC
++
+DBDDD?EEAEADD@DDD?C-DDDCCDDCEEEEEDEEEEEEEEB?EDEBDDEEDDDA7BEB:BBCBD?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10158:11417/1
+CACCACCGACTGTGTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGA
++
+GGGGDGGGGFGEGFFGFGDDEDFFFGGDADGGGFBGGAFGGEGDDFEFAEFFBBDB5:C@?EEDEBDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10159:3120/1
+CTGGCATATTTCTCGCGAACAGCGATCAAACCGGGCATCTCATTTTCAGCGATTTCGAGCTCCTTGCG
++
+GGGGDGGGGGGGDFFFGFEFGGCGBEGFFDFEFDBD?EFDF:BDEBBDBDE?BDDB==AE:BAA=AAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10160:12769/1
+TGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACG
++
+GGEGFGGFEGGDGFE?FDBEADEEDDE?:D5BCB:CCA=E@C=C@?C=;@C=>5=>CCA@>CA7?AAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10173:18960/1
+GGACGTATTCATTGCCGGAGTGAAGAGCCAAAAGACCAAATTGTCTGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGEGEGGGDGGAFGGFGGEFEFEFGDFEFDGCEFCDBB?CECAADACD:DDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10179:17281/1
+CCCATTTCGTTTTCAAAGAGAATGAGGCTAAGACATAAACTCACAAATTTTCTGACGTTCAAAACAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGGGGFFGFGGGGFGGGFGFGGGGGGFFFFGGGGEEEEDFFDEBEEEC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10180:1778/1
+GTGAAAATTTTAAAAGAAAGCCAAAACAATTTTAAACTCAGGTTACATGATATGCCTTTCCAACATTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGDFGFEDFGAFGEGFEDDDDFDBECEDDEA5E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10182:8874/1
+GGAGCTTATACTGTTGATGCCTTCTAACAAAAATCGCCCATACCAAAAAGTCGTCAACTCTAAATCGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGDDDGGFGGGCDFFGFGGEGDEEGFCGFDDFEDGBGECEDDE#
+@61G9EAAXX100520:5:100:10183:8492/1
+ACCACCACCAAGATCGAAAATGAGGACATTGGATTCGCCTTGGTTGCTACGGTCTAAACCATAGGCAA
++
+GGAGGGGGFGGGGGDGGGGGGGGGGFEGGGEFDFFGGFFGEEECFEFEEEEDCCDECBDCDDCCCBB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10187:13234/1
+TTTGGCAGCAGTGGTGTTGTGATCCAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCTTATCAATGGCTTCCT
++
+GGFGGDGGFFGBGGCFEFFEGEFF?EDEEEFGEFDDDECEFDFEEBCC:CDC?CACA?ACAACCB<=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:10190:18574/1
+CACGAACAAAAGGAAGAGATCCACTTTTTTCTCAAACAATAGATCTTAATGAGGTATATGTGTTATTA
++
+GGGFGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGDGGFEFEFGGGFGGFFECGGBGGEEDGBGDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:10191:16827/1
+TTTTGTGCTTCTAATACATTCTTTAAAATGCTCGAAATCACCAGACTTTGAACTGTTGGAGCGTTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGFFFGDFFGGEGFB?GDDDFEFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10197:11736/1
+GGTAGGTGGTTGCTCAGAGGTATGAACAACATTTAAAATTGTAGGAGCTTGCGAATCTGTCAAGTCAG
++
+GGDGGFEGGFGFGFGGGGGGEGGGGGGGGFDGGGFFEEGGFCFDFDFBBFEBDB=FEEECE5?CACCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10197:6107/1
+ATTGGCGGGCCCGGTTGAGGTCCCCCTCACCCTTTCCCGCCCCCCGAGAAGCGTCCCGTCTTTTTTCT
++
+AAAA@A@A############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10199:12386/1
+TGGTGGTGACGATACGGATGGGAGCACCGGTCAAGGCATCCACGTTGTTTTGGGTAGCAGTGATCTTG
++
+GGGDGGFGGGFGGGGGGFGGGGEGFBEEFGCEDEEEDDEDE=CECCEACE@:CB?:AA@A:BA@ACAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10199:16207/1
+CGGTAATTAGCAATTCCTCAGTATCGTTAGAGTACTGGAAGGAGGAGACGTTTTGTCCATTCAAGGTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFDGGFGGFGGGEGGGGGEFGGEGGDFDCGCEDFEACECDEDDDDD?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10200:9763/1
+GTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGGAGCGGCCTTAGTGGAAGAGATAATAGGGGCTTG
++
+DD?D=DB?B=7>75;246:99;2<75A<?:;?####################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10205:18641/1
+GACGACTGCACTGCCACTAAATGGGAGGGACAAAACTCCGTTTTCATGTTCATCGGGGTAGATGGCAA
++
+GGGFGGGGGGGGGFGGGGFDGGGGDGFF=DFGEEFGGEFGABEECDEDCFDDCEDDD=?DBECD@CCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10209:17530/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGGGGFGEGGGGGGFGFDEGGFGBEBEDFFFEFDEFCFECCAECCCCEDEFCCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:10212:8722/1
+GTAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCAT
++
+GFEGGGGGGEFGGGFGGGGDEGFGGB=GDGDEFAFDFD=DDDD?EDD=DCDCC5=A?@A9BA;AAAA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10213:2611/1
+CCTTCAAGTTCTTTTTGCTTGTCCTCATACTCATCTTTGGCAGCAGTGGTGTTGTGATCCAACCATTC
++
+GGGGGE?GGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGGFGGGGFGFGBFGDEEDEBEDCEDEDEE=CCA?CCC?DCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10216:953/1
+NTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCAT
++
+,9445:89;;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAA>?A><?=??>>>?BBB9B>=;>=48356:::
+@61G9EAAXX100520:5:100:10218:11571/1
+CCGAACGTTGCGAAAAAACTGATCATTGCATTTAGCAAGGTCCCTCATCTCAGCCGGTCTGTCGTGAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGFFGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDBGEDFFGFFGGDGGGFEEEBCEEDCEDBCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10236:2225/1
+AATACCTTCATACAAAGAATCAATTTCAATGCTGGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTACGCTTGGCAC
++
+GGGFEFGGEGGGGGBGGDFFGD=GGGGDFGFGBFFFFFBBEDBEBEFAEDDDBABDBDD@B<?:AAAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10250:18287/1
+CGAAGAGAATATGCATAAGACTCCAGGTGATTCTTGGCTTGAATACGAGAAGTTTCTGCTCATCTTCA
++
+GGEGGGGGGGGGFGFGGGGDFGGGFFDBG?FFEEEEEFEE?@DDBBDCBCCC9CEABAB?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:10256:14407/1
+ATATCAGTCCAAATTCCACTGAATGGAACAGTACCATTCGATCCAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAAG
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGEGFGGDGGEEEFEFEEEED5BBBCDGEAECEDCDBEEDEB@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:10265:5684/1
+CGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTT
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFFFGFGEFDFFEFFEEEEGEEEEDDDD=C@DDDA:CCCCCC?AAB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10273:3364/1
+GCGGACGGGAGCGCGAACAATCACATCGGTATCGATGAAAATGAGGTTGGGATTAAGGGGGTAAAAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCGGFGDFGEEDEFFBEEAFDEFCCECDEACDEACACCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10279:12240/1
+TGCAAGTCGAGATAAGCAAGATCAATTGAAGCAGGATTAGCAGAAGAAAAATTTCCAGTTGCATTCAA
++
+GFFGDGGGGFDGFGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFBFGGEFDEDC=CFECDEEDEF=AFEDCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10288:2579/1
+CCAACGGCCAATCCTCCAAAACAACTTGAACTAAGGTACCGTAAGCAACCTTTTCACCATGCATTAAA
++
+GGEGGEEGGGGGGFGGFGGGGEGGEGBDEEFEDDEC@DCECA?CCDDD?CDC@CBBDACB@AAABBBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10309:7085/1
+GCCGGCTGCTAAACCAAGAGAGCTTCCAATAAAGATTTGACGGTAATTCAGCTTAAATTGAGAGGTGA
++
+GGFGGGGGBGGFGGGEGDFBEGDFGEGEGEEFFFEEFEBADDEBDEBFDDEEDFA??BC@BBABBAE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10310:6570/1
+CAGGGTTAATAGACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGA
++
+DDDDDBEEEEEEDEEGGFGGFEDGDGGGGEEFFEFDDFFACEEEEEE:FABE:DEBDAFBGGA=:BAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10311:13740/1
+CTTGATGTGGCGATAAAAAGCAAAACTTGAAGCACTCTTGATTAATCCAGCAATTTCAGCACCAGAAA
++
+FGGGGGGFGGFGGDFGGGGGGFGDGGGDGEGGBGGGGEGGDEDEEGG?GAEE5AFGEE??EFCEDCBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10322:8070/1
+CTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGC
++
+GEGGGGGGGGFEGFGGGGGDGGFGGGBFDFDFB:FCAACCEDACAA?CC5AACAACCAB)BABBB6@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:10326:6419/1
+CTGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGFFGGGGGGGGFGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGFGGGDEGFGFFEEG?DEFEFEDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:10327:19583/1
+GCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAAT
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGFFEGEEGGFEFCEFFBFECFDEDCEECDDDDDCCCD?CDADCCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10330:10869/1
+CTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGGCCGGTGAAGCTCCTCCTCCG
++
+GFGGGGGGGGGGGEGGGGGGFGF=FFEGEFFCEGCEDCCFACCCCA@#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10333:18175/1
+CTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAG
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGFGFGGFGGDGGGFGFGGGGGFDFFGGGGG=EGBBEDFFFADEDBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10350:10716/1
+TTCCGTAGAGAATACCAATAAATCTGTAGCTAGCACATCATCGGGACGTGGTTTATGCCATCCTGTAC
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGGGGGFEGEFFFFFEEFDDEEEEDDCDEBEDBDDDCCDBCCCDCCBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10351:15368/1
+GTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGEFCFGGCFFDFCDEBBEDEEFEDDEBB@DDAEA?CAC?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:10355:5650/1
+GCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGGAGTTTTAGTGGCACC
++
+FGGEGGGFFDEGGG?F?FFF?EBBB@FFDEFFEEDBEFFEDDDCEEBCCDCB?4BAACCB@@CA@5AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10359:12402/1
+GTTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGGGGGAG
++
+GFGGGGGGGGGFDGCFFEEFCFFEGEAEECDEECCE>E<BA?AA??A<:A>CC###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:10368:10591/1
+GTTCAGGTTTACTTTCGTCGTCAACAGAGTCAAACCCGATAACACGTTGCAAAAACACGAGGAGTTTA
++
+B<5=5>==CCAC?DCB??DD==@C@AC=B0CAA5B:>5=@?????B=B=??@:?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:10368:5995/1
+CTCATCTTTGGCAGCAGTGGTGTTGTGATCCAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCTTATCAATGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGDGGDGEGGEGFFGGGGGGGEGGFDEDECDEDDECBDCBDCCCD=ECCCC??
+@61G9EAAXX100520:5:100:10376:15701/1
+GTAAGTTTCTTCGAAACTTCTGGTCGCCATTGGAATTTTGGACAACTATCAGCTACCAGCAGCAAGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGEGGGGFDDDEEGFGFFFFEFGGBEDAEGDCDEDCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10381:18059/1
+AGAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTCGCTTGAAGGTGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGFGGFGGBGGDGFGGFFFFEEGCBGEFDEFGCE=BEEFFBCCD?EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10392:19633/1
+GGAAGGAGGAAGAGAAGAGCAGCGAAAAGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTG
++
+FGGGDGGGGEEGEGDFCBFGGGGGAAFDEBE@FEBDDAC@DECE=:CDD:?8--?@@?+01<:7;:?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10402:5895/1
+TTACGCTTCTCTTTAATGACATCCAAGTTAGCACCGACAATTCCACGTTGGTGCTTGACGGTACGACG
++
+GGDGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGFFFDEDEGGEEDEEEEEDDDEEE?DCCBDDDCDCEBC?CACCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10403:10572/1
+CGGGTTGACCGTCGATAAATATTGGTTTTGAAAATTCTCCATTCCACCATTAGCGTCTCTGCAAAACA
++
+GGFGGFDGDFGGGFFEFFDFECEEECFGEEGFFDFFEGEDEEFDDEFDEEEEDDC@CCCC:A5@A??:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10404:11367/1
+TGGTTGTTGCATGGGAAGAACACTACCACCACGAATAGCGACATTGATGTGTTCCAAAGGAGCGTACA
++
+GGGGGGGBGGGGGGDGGGGFGDGGFGDGGGBFFFFGGFGGFFEGFGEFEDGEEECCDDECDDDEBCD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10409:18386/1
+GGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCACGTTGGAGCTCCTCCTCCGCTTCACGGGCGCCACGACGAGCGC
++
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##############################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10411:16265/1
+GGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAA
++
+GEFEFFDFEFFFDFFGEGGGDGFGGFFGDGEGGGAGGFDGGDGGBFCFFDEFEGABFFDDEB??EEB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10412:10821/1
+GCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAAT
++
+GGGGGEFGBFGGGEGFFFGGGDGGEGGEEFFFDFEEGCCFEDCCE<CC?CB:B?AC?CC?DCC4?===
+@61G9EAAXX100520:5:100:10412:17977/1
+GGGGGGATACCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGFGGFGGGGGFGFEGGFEGCFGEFFDCDDDDDBEDD?EDEDD=@DDCDA?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10412:18088/1
+CTGGCACTTTGTCCCATAAGAATTTTACCGACATTAGTACTACCAGTGAAGGAAACCTTACGAACGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFGGGGEGGEGGGGEGGGAGDEEBDE?CDEDDEE@C@=C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10415:12969/1
+TTCCGTTATTTCCTTTTGAGCATGGATAAGCAAACAACCCACCATAAAGAATGGTACGGTGCATATCG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEEGEGFGEFDDEFEFFDDBDCDEDCBDDC?B?EA=CCAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10420:2284/1
+CACCCAATCTTCCAGGAAATACAAAATCAAATAAATTCCAAAGCTCGGTAAGGTTGTTCTGGATCGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGFGGGGFGGGGDGGFGGGGDGECGFFCFFEEAFDDEEFEEEDECCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10421:14359/1
+AGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAG
++
+GGGGGGGG?GGGGGGGGDGGGGGEDFGGGGGDCGBFFFGDF@FFDCFDEEEEEEEBDEA=CECCCDCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:10433:10821/1
+GTAAAGCGGCAGAGAAGGCATAAACAACGAACCAAAGAGACTTGCCAAAAACAAGTTTCGAGGGCAAC
++
+GGGGFGGGGGGFGEEFGFGFFGEFEFFEEDFEEEEBDDCEEDDCDDBCDCFD@=>@CBE?AA<AABCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10436:1814/1
+CCCCGGTCAAGGGCTCTGCAGGGTTTAAGTCAATCATAGCACTCCCACAAGAGCCCACGCAGAACGAA
++
+GGGGGGDGGGFEFGGGGGGFGGGCGGFFGEFFGGFBDFEGEEEEDEEFEDEDEDDBEEDEDD=CDCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10436:4009/1
+GATACATGTTTACAGCCGCAAAAACTTTAGAAGCTGCTGACATAAATATATAATCTAATGATGTTGGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGFGGGGGFFFFFEFDEDDFFDDEEEEEFEDDDFDDEDBDDCEC-E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10438:14115/1
+GTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATCATGATTTCCTTGTTCATTGTTAATAGCATAAGG
++
+GGGGGGGGGBGGGGFGGGGFGEGGEGEGFGGGGGEDGGBGGFFDGEGEEDDGFFEFDAFDE=DFDCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10448:14328/1
+TTCTTGGGCAAAGTGGTTCACTAAGCGAGAGTCAAAATCTTCACCACCCAAGTGGGTATCACCAGCGG
++
+GGFGDGGGGGFGGEGGBGFDGGGGGGFGGGGEGDGEGFDEFGGFFGEFEEBC?DDDD=FFBDBF?-CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10448:16075/1
+GTTTTTAGGAACAAGTCGTATTTGCTCCAACATAAGTCGTCTTTTACAAAGAACAAGGCCATCACGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGFGEGGDGGGGEGGGGEEGEGFDEDEGDFGGFEDEBBEEGDDEDC?EDECDAEC@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:10449:5018/1
+TTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGFFDDEGGEFFCFFDGDFFEDEDDDDFCCDEDCDD=ED?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10452:15284/1
+CGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTG
++
+EE=DABEE5EC??DAA=CCBED?EAEEB5E?CCBA=:??B@=A5A=2==>===>8==>5==5==>?=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10457:12139/1
+CAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTT
++
+FGGGGGGGGGEGGGGGGGEFGGFGFGFGEEFGFFFEAEFGFBGFECFECDE?CEFEDCCECCDEDCDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10462:11140/1
+GTTTGATGGAGATGAGAAAGTTTTGACTTTGTAAGCTGGAAGGAGCTACATCGCCAAAGGTACGAACG
++
+GFGGGGGGGEGGFGFGGGFGEGGGGEEFFFBEEFFFGEFDDFDDBFEEEEFGFDFC@CCC9CCBAABC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10471:11171/1
+AGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGG
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGGGGFGGFGGGEFGGFDGEGFEEGDGGEGCFDFEBDEC3E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10483:10952/1
+TGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGTGTTT
++
+GGGGGGGGCGGGGGGEDEDDFEEDEDFEDEBCEDCCDCDDDDDCCCCCCBCBCCCC?AACBCC?C>A@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10490:10971/1
+CCCAATTTTTCTATTTTTTCACAAGACTCCCACAAAATTCCAGTATCTATTAATCTACCTCTTGTCTT
++
+FGGFDFGGGGFGDGGFGGGGGEFDGFFGEGFGGBDFDDGGFFEDFGEG:GGDEGFGFBGGFFEEEGD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10493:1463/1
+TGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGG
++
+GGGGGGGGGFGGFGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGBFFEGGGFBFBEFFFDFGGGFCGFGGDBFDEGB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10495:12373/1
+AAGAGGTAGTACTATTATAAGTGGAAGATGAAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCAATA
++
+GGGGGFDFFFFFFEFGGGGDFEFFFGGDGGGFFGGFGEEGDGEFGFGEFFEBEDBFB=EDDDFEA=EA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10499:12410/1
+CCGCTGTCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGEGGGGGGEEFFEFEFEEDFDFFGEFEEEDEEDEECDEBDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10500:7420/1
+AAAATTTTTATAAGTTTTGAAGGCCTCGTTAGCGGCACTGATGGCTTTTTTTGTTTCCTCTACTGAGA
++
+GGGGGDGEGGGGGGEGGFFGGEEDGGEFDGFEDFEGCDDDCBECCCCDDCEC=:CE@CDCECBC-C?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:10503:17835/1
+GCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATA
++
+GGDGGGFGGGFEF?GGFGGGGGFGEDEAEEE=EACFFEGDFEGDBD?FE??CCCDEDD=BBCC=@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:10505:9049/1
+AGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGGAGTTTTAGTGGCACCGCCAACAT
++
+FGDGGFGGDGGGGGFFFGGGDGFGGGGGGDDFGGGFDGDFDFFGDBGCEEFDBCECBBD?CDDD=DB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10506:15860/1
+TTTTTTTTTTTTTTTTTTAATTTTTAAAGGGGATTTTTTTTAAGGGGCTTTTTAGTTATGGGTCAAAA
++
+DDDDDDACCBCCCCCBBB5-9BBB############################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10517:5084/1
+AATCAAGTCATAGGAGGAATAAAAGGCAATTCCATAATTTTGAGACATAGCTACAATCATCACCCAAC
++
+GGGGGGGGGFGGGGFGGFGGGGBEGGGGFGGFFGGGEGFGGGDDAEDGFEEEECEEFEEDDDDBCCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10520:15178/1
+GCCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTTAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGBGFGGGGFGGGGDFGGGFFGFFGFGGGGDFGEFG3FF
+@61G9EAAXX100520:5:100:10523:2342/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTC
++
+FFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFEFFAFFEFEFEDDEEEFEDDEFDEEA@ADBBDBDED@F@BA@=?BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10525:3105/1
+CGGGGTATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCA
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGFEGGGGGFGGFGGEFEGGF=FEFEF?ECCECDECCDEEBDDDC@@CCCCDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10526:19070/1
+GTCCTTGATACAGTGAGTGGGCACTAAACGATTCTATAAAATCAAAAAGCGAAGGGTTTGCATTAATA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGDGFGGDGGFGGGGGGGGGGGDGGFGGGGGGDFGEDFBFDBE<BEECAACCBF=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10532:7514/1
+GTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGTAGAGGCCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGGGGGGG
++
+DDDDDDDCDBBCDD:???B<?C5:@>@@-=A==>=1<07<?9A???)??###################
+@61G9EAAXX100520:5:100:10536:20857/1
+TTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAAC
++
+GGFGGFGGFFGGEGGGGGGFGGFGGGGFEGFGFFFEGGBEBBED=DEC?DCDCD?CCCDCDCCEDBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10540:5518/1
+ATCGAAAATGAGGACATTGGATTCGCCTTGGTTGCTACGGTCTAAACCATAGGCAATAGCGGCGGCAG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGDGGGGGGGFFGGGFDGFFFFDEECEFDDDDDEEEDCECDDDDDC@CCD###
+@61G9EAAXX100520:5:100:10545:5763/1
+GGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAGAAGGGG
++
+GFGGGGGGGGEGGGEGFGGFGGEGGGFDEFFEFBG?FEDDDBEDE@C@BCCCCD@BBCCC3:67576?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10556:9247/1
+CGATACTTTCAGAAAGTTGGAGATCACCTGGTGGAGCAAATAAAACTTCTTCTTCATCACTATAGGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGEGGGGGGGGGGGGGGDGGEGGGEGFGG@EEEFDFGCGFEFGF?EF5EEDCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10586:17172/1
+GTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCAT
++
+GGGGGGEEGEGGGGEGEGGEGGBFFDEDDEGDBECCCCCC?CC?C@::0@BBBBAAAC5A?,=@?A:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:10587:3240/1
+CGGGACGATCGGTAGCATTGTAATATCCTGAAGGAAGATACTCGTTATAGTTACCCAAACAAGTCCCA
++
+GGGGBGGDFGGGDFGGGGGGEGBGFGFEDGDEEEDBFDEEBDDEBBDBDDBEDBBDDB?BBEBBBA@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:10596:17616/1
+GTTTAAACCTAATCCACTTCTTCAACCTCAGGTCCATTGTCAGCACCGCCCGGAGCACCACCAGGGGC
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFEDEEFFFFFFFFGBGDDDDDDCCCFBDCDABCC:1::
+@61G9EAAXX100520:5:100:10598:15160/1
+CATCGGCATTGGCTTGAGCCAAACGGTGCTTCAACTCGGCCTCGCGCAAGGCGGTAGCCGCACGTTCG
++
+FEFFFFDFFFFFFFFF=FEF?EEDCC?DABC==C><A<>>FB=AE?@@B@DDDD7=:,??########
+@61G9EAAXX100520:5:100:10599:19427/1
+TGGGCTCTTGTGAGATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGDAGGFEEGEEFGFDDFEDED=???@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10599:2443/1
+TGATAGCGGAACCAATTGCTGTCGTAAATTCTATAATTCGTGCAGGCTCATTGTTATAGTAGACGGTT
++
+GGGGFFGGGGGGGGGGGGGGGEFFEDGFGGFGCGEEGFGDEEEDEDDEDCEADCE?CC@ACAACCCAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10603:16424/1
+GCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAGCAGAACTATACTCAGTCACATTGGAAAACGT
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGFFGGGGGGGGGFGGGGGGFGGDAEGGFEDGDGFDGEFEDDDEEDFE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10607:19481/1
+GTTTTTAGGAACAAGTCGTATTTGCTCCAACATAAGTCGTCTTTTACAAAGAACAAGGCCATCACGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGFFEFGDGGFGGGGGFEEFFFFBECFGDFEGDDDDDDDCGCDDDC:ECDDDCC:7A
+@61G9EAAXX100520:5:100:10607:8765/1
+GATGGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGTGTGACCCCAATGAACTTCGC
++
+GGFGGGDGGFGGGGGGGGFGGGGGGFFGEGEGFFFEDGFGBEEEEEGDFEGEDDCFCCGDCCECEFDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10628:16848/1
+GTCTCCTTGACCTTCTTGGTCTTCTTCTCCTTCTTCTCAGATTCATCATCAACCTCCTCAATCTTAGG
++
+GGGGGFGGGGFGGGGFFFFDGDGGGGDGGGFGGGGGGDGGDFGGGGGFGG=FEGGEGFGDBFEFA??B
+@61G9EAAXX100520:5:100:10633:12443/1
+GTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACC
++
+GGGGGGFGGGGGGFEGGGCGGGEGFBGGEEECFFEEBDDDEDEDACEECCDDCDDEBCEC<?CAC@AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10648:14807/1
+GTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGGGGAAGGGGTAGGG
++
+GGFGEFEGGGGFEGGGGEBFGDFFFAFFCFCEEDDEBDC?CCC?D@:B4:7??###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:10652:19328/1
+TAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCATC
++
+EGGGGGFGGEEEGFFGGFEGEFEDDFGDFDEECFBECC?DDDA=AC,?CCCCA@C99A=AC#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:10653:17216/1
+TGCTGCTGATAAAAAGAACGGTAGTGAGGTACATAGTCATTTTGTACATGCAAAATTCTCTTTTTTGG
++
+FDFDFDFDFFFDFFFFEFF:EAEEEEDEEEFDFFFFDDFFFFFFD?FFDFF?EF=FEBF=FDFF;CAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:10662:19297/1
+AGGGATACCATTGGTAGGGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATTGAAAGTTTGGTAGACGTTAC
++
+DFGGGGGGEFGFFGDFFFFEFGGDDDGGGGGGGGGGFFG=DBFEFEFEEBCAE=CC?CAABBCC<DEC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10669:20291/1
+GTTGAGGGATACCATTGGTAGGGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATTGAAAGTTTGGTAGACG
++
+GGGGGDGGGFGGGGFGEBDGGDFEFGGEFBDCEGEFE=EB@EECCEEDC:EEB==DB@=@@B<AA>AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10671:7008/1
+CAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCTTATCAATGGCTTCCTTATCCGAAGCATCGACCTTATCCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFGGFGGGFGGGEEECEEECEBFCDCDB@CCCACBBB?CAC=C)A@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10678:17126/1
+AAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAATCTAAAACG
++
+GGGEGDGDGGGGGGGGBFGGGGFGFGGFEGFGFDFFGGGGGGFGDFGCGBEEFDFC(C:CCCC?CCDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10678:19787/1
+TCCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTTGGGACGGTTGGAGTAGACAGTAG
++
+DGGFBFGGGGFFGGGGGGGGFGGGEDGFCGGGBFFFEEFFBEF:DDDE?DDDBDDD=C?CCA=AC=AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10680:17917/1
+AGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTCATGGAATCCTAAAATAGGAACAAGATACAT
++
+GGGGGGGGGBGGGGGGGGEGGGGFGGGGGGDGGFGGGGFGEFGFFGEGDEEFGAEEDEEDDAE=FDE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10689:13125/1
+GCCATGATGGGGTTAGCAACACTTTCAAGCTCCTTTTGCTTGGCCTCGAACTCATCCTTGGCAGCAGT
++
+FGGFGEDGGGFFFGGGGGGGFGFGGGGDGGDGDGGFGGFGEF=FEGDFDBFAGEGEDFFBBE=DDCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10696:14534/1
+CTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTAGCAAAACAAATTTA
++
+FFFFFFDFAFGGGFFFGGGGGGGGGEGFFGFDEFFDDEAECDFBDEDBAEFFFEDGFDDDDE/CCBE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10704:20074/1
+CTGGCATCCTTCAAGCCTTTTCCGCCACGTTTTTTTAAGAGAGTCCAAATTGTGTTCATATTGCATAT
++
+GEFGGGFGGGGGGDGGGGFGGGGEGGGFGEGDGGFGGFFFDEFCGEDBBEGEDEDBCECEBC@DCE:E
+@61G9EAAXX100520:5:100:10706:15616/1
+TAATGTTCTGTAGACCGGTAATTAGCAATTCCTCAGTATCGTTAGAGTACTGGAAGGAGGAGACGTTT
++
+GGFGGGFGGGGGGGGEGGCGFGEGFGGFGEEEEFBFEEGFEDBF??FCECDEDB5EDC@D@DCCC<AE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10713:19987/1
+CCTCCATCTTGCTCTCAGCATTGTTTTCAGCAGCGACGGATTCGGTAGAAATTTCCTCAATAGGAGCC
++
+EGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFDEGFGEGEEFGFDBEEDCEFD?EEEEEDEECCCDBDCDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:10714:18571/1
+GGGGTCGCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATC
++
+GGFGEGGGGDDFGGEEFFBEAFFFFFGGEEEFEEECEEECBDAEEED@BDCDBDFCC/CCDCCCECDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10725:3664/1
+CTGTGTGACCCCAATGAACTTCGCCGGCTGTTAGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAG
++
+EFFDFFFAFEFDFFFD?FEDFFEFEFEFEFEDAA@C(?CCD?D?B5CB:BC@:->BB9BBB@?@::>>
+@61G9EAAXX100520:5:100:10726:9942/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GGGGGGFGGGEEGGGGGGGFFGFGFEEGGFEEDEGFFFCGEEFEDDDEED?BCDDB:DBCCCCDDDC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10734:19070/1
+GTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACC
++
+GGGAGGGGGGGFGGEFEGEGEEEGECFDDCECEECE;=ACCCCCCBBCCBBCCCC?=CAAA==4==9@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10739:9813/1
+CGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGCTTGACGTTGAGAGTCATTGAAATA
++
+GGGFGGGGGFGGGGGGGGGGGDGGFEFGEFFFFEDDDFEDBEDE@CDDDECBE?DDCCEBDDD?BACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10741:16865/1
+ACTGGTTATTGACGAGAGAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCG
++
+DGFGFGGBFGDDDFFG?FGGGFBGDF?FF=GFG=GG=EFFD=AB@E?CC=BBCBBF,DDBA5BAA###
+@61G9EAAXX100520:5:100:10759:12668/1
+TAGAGATCACTTGCTCATCATTGGAGAATCGTAACAAGTGGTAGTCAAGATCATTAAAACACTGTCTG
++
+GGGGEGGFGFDGGGFGGGGGGGGGEGEGEGFEEFGE:E@EEAEECCCBC@DDDEDD:@ECCDBCDCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10762:1804/1
+TCAGGTATTAAATTTTTTTGATATCATTAAACTAAAATACGATTTGTATCGCAAACATGTAAAACAGT
++
+EEEEECGGGGFFFFFGGGGGGGGGGGGGFGGGGFFGGFFGGEGFGGDFFEFFDDEEEEBD?CCEFBC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10796:16109/1
+TGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACG
++
+GGGEGGDGGGGGGGGGBGGGGGFGFEEEDBA:CADFB5DEED:DEDFDFDGCCDBACC?@?#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:10799:10591/1
+TCACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAA
++
+GGEGGGGGBGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGFGBDGFGFGGGFGGGGGGEFFFGGGDGGBD=FDDEDEDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10814:7786/1
+GCCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGTTAATTTTATCGGCAGGGTTAATATCCTTCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGDFFDGGGGGGDFGEEGEFFEFEEECBEDDA##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:10818:1312/1
+CGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGGATCCTCCCAATGGAGCGCCAGGA
++
+GEGDGGGGGGGGBFGGFGFGGDFFGEGGEGGFBFDGFEEFBFFEDDCDEDEDBCDDC@?:C@5C?AAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:10822:13583/1
+GTGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACAAGAGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCEGGGGGEGGEEAEDFDBD=DECEED?CC@?=:<6>A>>>>A@@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:10828:2940/1
+GTGGTGACCTCCATCTCAGCTTGGCTCAAAGGCTTGCCGTTTTCTAAGGTAAGCATCTTGACCAAGTC
++
+?EFDDGFGADGDFDGGFFGEGAGGGBD?F=ADEEEDADFFFEFDF:DEEEEEEA5A=DDB:?C@=AAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:10836:1505/1
+GTAGTTTTAGTAGTAGTGGCAGTGTTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGG
++
+FFEFFGGGGGFGGEGFDFFFFFDFBFFFCADGDGEFE<B=?AA?@ACCCACE:CCC7CC>C=A?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:10849:9788/1
+CTGGGGATAAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAAT
++
+GGGGFFEFGGGGGGGGGGBGGGGGGFGFFGGGGFAFDFEE=AA:CFEEF?FFFCDCD=:EC:?=@BAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10862:15751/1
+TCGTGCTTTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTT
++
+GDGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGF:EFGGFEEBFCEFFDAGDGEGEFEEFFBC=DEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10863:15554/1
+GGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTAGGCTCCAAGACAGGTGTCACCAATAGAGAGTCGCCTAC
++
+GGGGGGDFGGGGDEGFGGFGGGDEGGGGGGGFGFDGGGFEGFGDCFDEDFDEBGBFEB?E?A=B:C?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:10879:11298/1
+ATCAATTTCTTCCTTGGAAAGACGACCCTTGTCATTGGTAATGGTAATCTTTTGAGTCTTACCAGTAC
++
+GGGGFGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGEGGEDEECEDEBECEEEDGDGEDDDCDFDCB?=DABC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10887:10400/1
+CTTGGTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGATTTCCGAGTTAATCTCGCGCTTCACCCCTTCGA
++
+@C>????AABDDD==EDAED?E?DEEDAEB6:>@5=;9:==??:?>A:-A06?38=->:@(.((<A??
+@61G9EAAXX100520:5:100:10888:4249/1
+TGAGGGAATCAGACCTTTTTCATATACTCCACAAAAAAAAAGAACCAAAATGTTAGGAGTAATCATTA
++
+FFFDDBEFFEGGGFFGGGFEBEGGFGFGEGGFEEEF8E>GEA@ECD=DDD=BABABB<B<CDCA?C@5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10888:5154/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GFDGGGGGGFFGGGFGGGDGGGEGGDGFDGGGEFFEGFGFECEEAEFFEDBCCEEEC@AE?CACA5?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:10888:8437/1
+GTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGTAGAGGCCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGTGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFEFFEFFB?FBBB?BEBEC=@A?AAABBEAA:AB5:?7?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:10893:5677/1
+TCCAAGTCGAACACAAAGGATCGATCAACAAAAGCAAGTTCGGCATCAACTGTGGTTTGTTGGAAGTC
++
+GGEGGGEGGGGGGDFGGGDGGGFDEFFGEFGFECGEFFCEGBDDBEDBCCDDBCCCDDDBD?BBCC<B
+@61G9EAAXX100520:5:100:10895:18321/1
+ACCAGTCATACCATACAGTGCTGTTGTCACCAGGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTAGGCTCC
++
+GGGGFEGGFGGGGFGGGEDFGEFEGFDGFFEEEDDCDDDEDDDDCCDDDDBCDDDDDCDDCDBAD@CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10896:6978/1
+CCGGGTACGCTTCTTGGCATGCTCCTCAGAGATACCCTTCTTGTGCATACGACGGTATAAAACAGTCC
++
+GGGGGDGGGGGGGGGGGGFGFGFGGGGFGEGEEEFEDEFEEEDCDDDEEEBDDDD;DDCCCCCD??C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10897:15364/1
+CACCGTTATCACGCTGGACAATCAAAATAGCTTTAACCACCTCCATAATCTTATCAGTTAGAACATAG
++
+FFFFDFEEFFFDFA?FFF?FDFFEFBABB9=?@CCABFFDEBBEE?BC::BBBCB?DDDBED?DBB=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10914:13923/1
+GAGGATTCATAGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFFGFGGGGEGGGGE?FFFFFGGEEFGDFFFCDDEDDEDC@?AC@@CB#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:10915:8309/1
+CCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGEGGFFGGGGFEEGGGGEGFDGFFDGFF?FFFDEFDFADDDDCDBCCDDCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10919:8152/1
+GGAAGGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGT
++
+FFFFFFFFBFFFFFFGGGGFFDEFFFFD?DFADFFDGEEGFAEFBEEBEEEEEEC=:<=>CC?BC?B?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10919:9143/1
+GCATTTGGTTATCCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGT
++
+GGGGGGGGDGEGEGGGGGFGEEGGFFFFFFDGDGEFGGGGGGGEEFGEGFEEGEEAFCEEEDC:DCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10931:16798/1
+GTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCG
++
+EEEEEBG?FGBG?GGFDF=FCCCDCBBBACBEFFDFFFBFCDGDFADBEDBA?C=CCC=CDAC:5?A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:10932:9281/1
+TCCTTCTCGATGACCTTAAAAGGCCAATGTTTCATATCAGATTGGACTTCGGGATCGTTAAATCTGCG
++
+GFGGGGEGGGBGDEGGGGGABGEGGDFFDDEEFGGGAGEEDGEA?EBFEDAADCDEBDEECCE?AC@F
+@61G9EAAXX100520:5:100:10934:12537/1
+AACCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTTAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGEGEDFDFDE?BFEGFEDEF@AGFDDEBFEDDCDCCDD:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:10934:5957/1
+ACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATG
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGEEEEDDECEFFFEEFEDEEDDDDDDEE?DDDDDDDE?DDCCD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10939:6474/1
+TTCCACCACATCTTCTTGCGAACACGATTGGCGCCACGACGGAAGCATTGCGCGCTAACAGCAAGGTT
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGFGGGBGGGGGGGGGEGGGGGFEGFEDEFFFEEBFEGEGFDEDDFEDBDA<:
+@61G9EAAXX100520:5:100:10943:14544/1
+GAGTAGGATCGTTGGGGAATTCAACGAACAAAGCACGTAGGGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTA
++
+GGGGGGGEGGGGGGGDGFFGGFEFFGGFFFFFEEDDECEDDCDDEDBDC@DCCCCCC@CCCCECC=C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:10948:12404/1
+TCGGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGT
++
+GGGGGFGFGGFGGEGFGEDFFGGGGGGGGEFFEEGFGGFFGGGFDDEGFEGFCEGFDAEEDEDFECBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:10954:10783/1
+CGTACTAGGAGTTTTAGTGGCACCGCCAACATAAGCAGGAGTGGTGGCAGAGCGGGCTGCTTTGCTTG
++
+FFEFEGGFGGFGFDFGGDDFFDGFFGDGFGFGBED=DEB5BBBB<=B@@@B@BB==26==5=>===?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:10965:16951/1
+GGAAGCAAGATACCCTGACGAATGGGCTGTAAGTCGATATGGACATTTGTACTAAGACGACGAGTAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFGEGGFGGGEGGFFEGFEEEEDEGECFCEEDEDFBCDDCEBCEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:10966:8706/1
+CATATTGCAACCCCAAATAACCAGAAGTGGAGAAAACAGATAACTCGGTCCAGTGAATCAAGTCATAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGEGFEGEAFFEGGGBFFEEEFDCFEEF:FDDEDC?ECDCDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:10968:15085/1
+TGATCAACAGACGAGAGAAGGACATCAGCTAAATCGGGAGCGACGGAAAGAATTGTGTCTAGGTTTTT
++
+GGGGGGGGFGGGFGGGGFGGGGGGGGGGGGGBFGGEDDCDDEDCEDCBCB/??BBAC?AAACC>ACA3
+@61G9EAAXX100520:5:100:10978:13598/1
+ACAATGACGCTAAGAGGACTTTTGTAGCTGTCTTCGAACACACGATTGACATGAGCTACTCGAGCGTT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGFGGGFGGGGEEGFGGFEGGFE=DDFDEFDEEBDDDAEDBDDDCEBB?BDEA9C
+@61G9EAAXX100520:5:100:10984:14086/1
+ACCCGCTTCTCTGAAAACTTGATAGGGAATCAAAAGTTCCGCAAAGTGAACTCCAGTATTCATTCCAT
++
+GGGGGGGGGGGGDFGGFDFGGGEGEFGDFFEFBEGDADEEEEDEFDBDDEBCBCEDBDDDCCCECCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:10993:19496/1
+TGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAGCACCA
++
+GGGGGGGGFGGGGEGGFGGFFEDEEEEEEDGDFDDECECDDC=@ACBCBCCDCBCCBBCB?BBBBBB>
+@61G9EAAXX100520:5:100:10997:15903/1
+GGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGAATAGGTACCTTTGCCATATC
++
+FFDFFGGGFGGGGGGGGGGFGGDGGGGGFGBGB=FDFGCBFEEGDFEFE?5AA<C5CCCCDDDE:DEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11005:14241/1
+GGTAAATGCAAATTGTAAAGGATCATCAGTGGAAAGACTAACATTAAGACCTCGTTTGAAGTACGTCA
++
+EEEEDGGFGGGGGGGGGGGGGFFGGFGGGEGFEDFFFGFEEEGGEFFBDDEGGBDCEE?CECDEECAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11008:6453/1
+GGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCGTG
++
+GFGGGGEGGGGGGGFGFFGDFFGFDFEFFEGCFFFEECDEDCEBCCE<ECCCD@CC@DBBCBBCCC75
+@61G9EAAXX100520:5:100:11010:15722/1
+GTAAACACGACAAATACATTGTACCAGATAGATGTGTGAATAATGGAGAAGGTAAAATCGTTTACCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGEFGGGGGFGFGGGDGEGFBGFGGDFEGEDGEBGEEFEEECDBCDCE@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11010:5176/1
+ATCAGAATCAATGATAATACGCCCCAGACAATATCCTGTTGTGCAGCCTTCTGTGTAATTGATACTGA
++
+GGGGEGGGGGEDGGEGGGEGGGGGGCFFGGFFFFGGGGFGEDEGBFGEEEEGDCA?ECBEE:DED5C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11017:10575/1
+GCTTGTCGATCTTGGAGTCGCGGAGGACCTTCTCCACAGGCTCCATGGTGTTACGGAAGAGATCGGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGFGBFGGFFGGGDGDGFGFFGFDF?FEEDEBEBDCEDDCEB@CBBB?A=:?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:11019:18524/1
+CGGCATTCTTTGAATCGATTCTTTTATTACCACGGACGTTATTTACAGCAAATTCAAACGCTTTCGGG
++
+FGGGGFGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGFDGGBFEGGEGGDFEDGGDEEEFFDBA=F?DBF5EDBED@C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11021:9271/1
+CCTGAGCATACTTTTGAGGAGAGGTGAAAATGCGATCTTTGGATTCTTCAAACTCTACACCAACTTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGFFFCGGDDBGEFFEGGFFGFEFDFEFGFDCBEEFGEEBFCCBEB?DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11028:2251/1
+GATTTTCACAGCTACGATGCAACCCGTTTGCGACAGCAGCAGATAAAGAAAGTCCGAAGTAAGTATAG
++
+GDGGGGGGGGAGFGGGGEFGGGFEGGDGGEGGGEFGFEFEDFDEEDEDDE<7AAEC?ACAC@:ACDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11033:4584/1
+GATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCCATCCAACGAGAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEDFEEFFFDDECDDDDDCDFDCDDDDCC=BCA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11038:10582/1
+CAGTGGTAGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACA
++
+FFFFFEGGFGGGGFGGGGFGGEEGGGFEDG=EE:B?5AA@A@CCACCB<C0AA@?5A4?A?):5:A<:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11039:3497/1
+GGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCT
++
+GGGGGGGGGGGGFGEGGGGFGGGEGFGFGEECFFEEEEFFFEEDECBEAADDDECECDD@DADCCCB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11045:16131/1
+TCAATATCCTGACAACCAGGAGGATCAATACTACAGATTAATTTATCTCTAAAATCTTTCCTATTTTT
++
+GGFGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFG5EEGFGEGEFEFEECEFBEEGEDFAGDFE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11055:5899/1
+CGTAAATCTCATATAGATTACTTCGAAGCACATTTGCAAGAAGAGCACTTGCAGTTATCAACAGCGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGDGGGFFFGGDGEDEDBEEGEEEEEECEFFGA@EFABAC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11070:15375/1
+TCCGATTCTGACAATAGGGTGCGGTTGGTCGATTCCTAAAATCGAAAAGTCATCGGAAGATTGAAAGT
++
+FFEFFBGFDDFF?AFEEEEAGGGGDEBF@FE?AC?FDDEDDD?BBBB@BBAAA?A5AAA=AB@4???:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11074:6610/1
+CCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGA
++
+GGGGGGGGGEFGGGGGGGGFGGGGGFGGGGFGGFGGCEGGGGGGGFEDBEEEEDCBCEC@DACDBDC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11077:7475/1
+GAGAATACCAATAAATCTGTAGCTAGCACATCATCGGGACGTGGTTTATGCCATCCTGTACCGACAAA
++
+GGGGGGGGGFGGFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGEGGDGECEGEE?GEEEDEEEDDDDDCDC@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:11085:6148/1
+GTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAAGGTTGGT
++
+GFFGFGGGEGFGGGFGAGGGFFEGEGFGAEEEFGEEDCFEDEEBDDE@CEDDECDCBCBCC?A4D###
+@61G9EAAXX100520:5:100:11093:10119/1
+GCACCATAGACTCCAGATCCCAAGAAGGTAGAACGACTCAAGATAAAGGGTCGTTCATTAGGAGAAAT
++
+GGGGGGFGBGFGDGGGGGDGFDFG:EECCEGAEEFDEDEBDEDED)A@@?ACBACA@@@AC@AC<8?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11100:11699/1
+GTTTAATTAAGCGGGGATCATCTACCATCAATCTTCTACCGATAGGAACGTCATGTGACTCTGGTGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFEEGGFFFEGFDFEEEFDEFCCDBDDBD@??BCCCCCCCDACC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11115:1700/1
+CCTGGTTATTGACGAGAGAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCG
++
+GFGGGGGGGGEBGGEGGGFFFEFFGEGGGFEEFGGFADDDCC-ACBC=C=BBEEEA,?5AEBEC:B=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11117:10334/1
+GTTCATTTTTCTCTATCAATCAAGAACCATCAAATATGCTGAATCAAAATTCAAGCCGAATCACTAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGFGFGFGGGFGGGGGFGGGFGDEGGGECGGGGD=GAFFFDGGAFGAE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11119:14120/1
+ATAGTAAAGGTGGCAGCGTCATCAGTGCCATCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAAC
++
+GGGGGGGGGGEGEGGGGGGGGGGDGFGGGGGGGFGGEFGDGGGFGCE:CCFFFFDFGFDBDDEEECEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:11122:1785/1
+CAGGTAACTTCAGCACCCAAAGCAACCAAAGTTTCGATGAGGACGGCGGTTTGGATGGTCATGTGAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGCFDGFFEFEDEDEEBFEEBBEDD5ECDCCBDDAC<=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11126:17199/1
+GGTAGATGGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGTGTGACCCCAATGAACT
++
+GFFGGFGGDGGFGFEGGFGGGGGGGGGGEFBDFEGEGFGFGGGEEAEFEFFDFDFDEDFEE?FEBCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11128:8435/1
+GTGAATAATGGAGAAGGTAAAATCGTTTACCTGATCACCAAGCATTAAAAGGGGCACAATCATCAAAA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGEGGGGEGDFFGGEFGGGDGGGEEEEGBEDFBEEECCCEDECDCDDEADCC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11133:809/1
+NNCGGCAGTAGTTGCTCCCACTAGAGGAACATTCGGTACAGGAGGTATCGATGTAGCAGCAATTGTTG
++
+''31163//3????????>=>>????????????>>?????>??>/;>>>>??><>>=<>06666>;;
+@61G9EAAXX100520:5:100:11137:14947/1
+TTCCGCCTTGTATCTTTGTTCTAAATAGTATGGATGACTTCCGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAG
++
+GGGGGGGGGGEGGEGGGGFFGGFGFFFFEGGGEDFFFFEFBEEDEADEBDDEDC?DDCBCCCBDCBBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11139:17368/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGFDEGGGGGFDGGFGGGGGGGBGGGGFGGFFDDFBFDGGFDGB=GABBFCFEGEAEE?GDDBEFA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11145:10058/1
+AGGAAAACATTTAGACATTGACACGAGTGGAGGACCATTGTTTCGTGTTTAGATCTCTATTGTGCAAA
++
+GGDGDGGGGGGGGFEGGGGGEGGGGDEEFG=EEDFEEEEDCFDCDCED5B=@AACD?BCC?=8:?=4?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11146:11262/1
+GGAAAGTGTGACAATGTCAGTGTCGATTTCGTCGAGATCTTTTTTCATGATGGAGTAAACGAAACCTG
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGGFFGEGFFEGGGFEGDEGDFFGFFFGECCGEDFEBEDCDCDD?CCCBDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11147:20109/1
+AGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAG
++
+GGGGGGFGGGGGG?FGFGGGEGFFGEFGDGBE<ECACCCAEAEFCCFDCEDEDBD?BDDC@FCCCDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11155:1950/1
+GGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCT
++
+GGFGGGGGGGGGGEGGGGGDGGEFGGGGFGGFGDFEGFD=BEEEDCEDEDCECBC?D?ADEA@CACBA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11193:9213/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGGGGGGGGGDGGEEEFGGGDFGGGGFGGEEFGDEGFDECEEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11199:1073/1
+TTTTCGAAGAATTATTAATATATTTAGGTCATTAAAGCCTAATGTTAAACCGTTTAAAATAAGAGACA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGFEGGGGGGEBCGDGFFEDFFFGDDGFEEECBCCDCDEBCCCE@;?BD@B5
+@61G9EAAXX100520:5:100:11215:10847/1
+GTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTG
++
+GGGDGGGEGGGGGGGFGCCFFFDGF:FFAFFCEBGGCEDEEC:EDCECDD@DDCCCBCCC?BBDDCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11217:9333/1
+TTGGGAACTACGTTGTCGAAAAGTTCAAAGTAGATTGTTGGTTGAATTTTACCATCAATGCTAATTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGFGFBFDFFGGGEEGGBEGGEEFGDFFDDFFFEDDDEEBECDDEE:?EEDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11218:12257/1
+GTTAATCACAGTTCCACCGTTAGGATGAAGAGTTTGGCCTGTCATGTAACCACCATCTGAGCATGCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFFGGGFEGGGEGEFEFFGFDGEGECEEEEEDEDEDDCCDDC?CD:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:11240:14605/1
+GCCGGTATCTAAATGGGCTGACCCAAGATTTAAGAAAATTTCCAGCGATTTCCGCAAACAGTACATTC
++
+GGGGGFGEGGGGGGGEFGGGEGGGFGGGGGGGFGFGFEGFGEGEG=GBEDEEFDEDDDDBEBECECEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11242:14050/1
+GCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTA
++
+GGGGGGGFGGGGGGGEGGGGGFGGEFGGEGGGGGGGGGGGGGGFGGBEEFBGEFDGEEEDDGFDEGE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11251:10107/1
+ATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACGGCCTTTT
++
+GGGGFGEGGFGGEGGGGAGAFED?DEEEED?BEGE=BBEEAEBBABEDDEABB=B=AB?A@?=?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:11254:19262/1
+CCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTTAGTT
++
+GGFGFGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGFGDGGGGGEGDFFEGGFGFGFEGEAGFGGDGGDFGBFDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:11256:12616/1
+CCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCA
++
+GGFGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFGGGFGGGGEBBGGFGGDFFFDEGGGGGFGFFDDGD?EFFDAFBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11259:13751/1
+TGAGGACAACGAGTACTGCCAGATCTGGTAATGTAAGAAATCAAACAACTTTCATGAACAATGAGTGA
++
+GGDGGGGGGGBGDGDFGEGGFDBF=GDDEGEGGEEFGDE:D:BEEDA?E=BBEEEDE@?DDFEDE?DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11259:14550/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+EGGGGGGGGGFGGGGGDGGGFDGGGGGGGFFFEEGEGFFD?FEFA?BAEEFEFFEA5E?CC=?CCBC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11262:7485/1
+GGCCAAACCGCACCAATGTAGATACTTCCATTAGGATTTTTTAAGAAAATGTCCTTTTCAACGCCTGC
++
+FFFFFGGGGBFGGGFGEGGGGGGGGGFGGGGGGBGDFFCDFFFFF5E=ACDEBEEFA=GEEE?FEFFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11264:10423/1
+GAGGAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGTTGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGG
++
+GGGGFGGGGDGGEGGDFGFGGGGGGGDGFG=FEFFEDECEEGGG?EGDD?EEF?E:B@CCDD@-B###
+@61G9EAAXX100520:5:100:11268:7944/1
+GCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGFGDGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGGGGGGGFFGCEFGEFDEBFEEDEDCEDC@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:11271:11079/1
+GATGGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTGCTCAACCCCCGAG
++
+GGGGGGGFGGGFEGGFGGFFGGGGGFDFFFDB@CBCCCCCEEEEEEFEEEBDCBCEADCCCCCCEC?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:11276:5275/1
+ATAAAACGCGCGATTTTTTCATCCCAAAATGCAGTGTAACCCTCATTAATGGAATACATACTATGCTG
++
+4:BBBB3<+,267/>;8;:/B>BABBBBB:/2A###################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:11277:12881/1
+CATAATACTTTAAACTCGTAAAGTTAATCCCTCAAGAGGATCGGCTTCTTCAAAGAAACTCAAATAAG
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFFFEFDEEEEFFFDEGEFFGAGFFGBEEEGEDEADCCC=DDDCEECEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11277:7113/1
+GTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGGGGGGGGGDEGFGFFFEGEEDFDDDECD@CEBCEEEADCDDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11283:9210/1
+GGATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGEGGDGGDBFDFGGFFEDGGGFGGEEEFDEEDDCEFDC:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:11287:10421/1
+GTACCCACTTAAATCATTAAGCTTGCTAGTGAACCAAATATCCTCTCGTTTCGTACCAGTCTCTTCCT
++
+B=>>=;>C@CDADDD?DDDDDDDAD:DDCBC:DAADDCDCBBBBBBBB@BBBB@:::-<<???@??##
+@61G9EAAXX100520:5:100:11292:1151/1
+GTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGGAGTTTTAGT
++
+FFFFEBFFDFDEEAFDDDBBBA;BBEBBB@E@@EA?DA@BA=@4@BBBBBA@@@?@;>@>?5?<?<>=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11292:3895/1
+CCCGGATCCAATGCCTGTTCCCATGCCGGTAGCAGCACGACTAGCATAGCTGGGAATTGCAGATGTGA
++
+AA**@A?03@A#########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:11295:12094/1
+TTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCAGGAA
++
+GGGGGFGGGGGGGGEGGGGGGFGGGFGGGGGEGGGGGGGFGGGFGFGEDGGFFGFGGGEFEEGBFD@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:11316:6743/1
+GTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGDGEGFEFGDGGGGGFDGCGEGEBDEECFEEEFEDDEEDE:C:DA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11323:18972/1
+GACGAATTTGACGACTTGGGCGCAACCAGAAAAGAAGAACTGAATGCCAACGATCAATATATGGGATA
++
+GDGGGGGGGEFFFEGDGFFGDFGGDEFGB:FEFFEDEDAEFDEEBD=DA=BADBFE?DBDDBC5CCC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11330:19818/1
+CGTAACGGTAACATTATTGAAAGAAACGCCTTGGAAAGCAGCGAAGCTGATCTGTCCAGGTGTTGCTC
++
+GEFGGFFFCFGGDGGEGGGFFGFEGDDEDEEBEFDAEECDDDEC=:BDD@CCCCBCABBC7B<A=?<@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11330:8007/1
+TTGGCTTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGATGTAACTACCTCCGCTGG
++
+GGGGFFGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGGGGFGFGGGFEGFEEEBGFFCFEFECBFEFEECDF?DDCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11331:12810/1
+CAACTGTTGTTCTTTAAGCTTCTTCTTGATGCGAAAACGAGCGCTAGCAGCGGTATTTCGACGACGTT
++
+FFFFEFB:DFDEAEDFFFEAFDFAFFFD?EFFBDAFBF::BBDEEEFDFEA?B:@BAAA==ABBBEA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11340:14666/1
+TTCGGGCCCAACTACGTCAATAAGTAAAGGTTCTGAGCCTGGTTGAGCGTTTGCAATCGCTTCTGCAT
++
+FFFFEEGGGGFGGGFGDEFDG=GFDBEEEE?EFDFEEEEEEBBEBA?AA>DDBBBBBB?AAA:BBA?4
+@61G9EAAXX100520:5:100:11347:8245/1
+CTGTTGTGCAGCCTTCTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGEGDEGFGGFGEEEGFGBEEFFEFCDDDFEEDDEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11353:3644/1
+TTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAG
++
+GGGGGGGGGGGEGFGFGGGGGGGGGGGGFGGFGFCEFFFEGEGADCEEECFDDCE@DDCABDCDBCB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11354:13756/1
+GCTTGATGTTGTTCTTCTTACGCTTGGCCTCAAAAAGGTCCATAGGAGCGCGGCGGGGGACGAAAAGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGDEGGDDEDGEGGGGFBEFGBGFFFDDAC;DFACCCDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11355:12878/1
+CGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCC
++
+EAEDE?AEEEDDEDE>:<>ADDD5DD5=A?:A?C@:@?=-::<>5,94885?:;?C?=?????@=?2>
+@61G9EAAXX100520:5:100:11357:5942/1
+CTTGCTTAGATTCACCAGTGATGAAATAAATGTTCTTTTGATGTTCGGGCATCTTAGTGATGTAGTCC
++
+GGGGGGGFGFGGGGGGDGEGFEGEGGGEGDGGDGFGGGGG=GGDDGBDDGEDEF=EFBEBGFCCECC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11363:2672/1
+GTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTT
++
+GGGGGGGGGFGGGFGGGFFGGFGGGFGCEGFFFFEGAECDGFGBBGDEECFCDC:CDCAECDCD?CA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11365:12222/1
+CGGAAATACGAATTTGCTGCATTGTCTTTGGTAACCATCCACACATTTCAAATGCGTTCGGTATGGGT
++
+GEDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGDGGFGGGFGEGGDBEEEFFDEFEBCDFDCAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11366:10427/1
+GTACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACA
++
+GGGGFFGFGGGGGGGDGGEGGGGEGGGGGFFGEDFGGGGDGD=DBFFAFFEFE=DEAAEEEDEDDAA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:11367:18928/1
+CATAAGTATTGCACGTTTATCAAGAGCAATCAATTCATAAAGGATGTGCGAAAAAAAAAGGAAAACAT
++
+?EFDFDFAFF:EEEDBFFFDEDDFFFEFFFA:EEEFFAF??EBBED:DBDA5DB?C<=:+.,<78-?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11369:16713/1
+GACGAAAAGAATGGCACGGAATTCCAATTGACCTTCAACGCTGAAGTGCTTGACGGCCAAATGGTCTT
++
+GFGGGGGGGGGGGFGFGFGFGGFGGFGFGFGGGGGGDGGGGAFEFFCEF?EDEEFEEEDC=EE=CDAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11369:2343/1
+GTTAAGTTGAGAAATGAGCAATACAATTTGTAAATAACCTCAAGGAGTTGTTCTGAAGAAGAATCTTC
++
+B>>>=CCC?@DDADCCBD:AACBBACDBB?A:=DBBC<BB2@<7=)563=BBBBB?BB?=>5/A5=>:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1136:14821/1
+AAGGTAAAGGTGACACCTTCACATCNCCNNNGTATTNGGAGTNTGNAGGAGGANTAGAAAAGGAAGCG
++
+GFGGFGGGGFEGGGFGGGGGFFEFF,=<&'%?69>B&==8=9+>9,<=:9;64,7==;54CCC=ABCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11371:17079/1
+TGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGG
++
+GGGGGGGGGGGGGFBFEFFEFGDGGDFDFFGGGDDBFEFDEEGECDCEDC=DD@DCDDBCAC>B70?2
+@61G9EAAXX100520:5:100:11373:14373/1
+CTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCCCGTTGAATGG
++
+GFGGGGGGGGGGFGGGGGDFGGGGGGGGFGGGGFFGGGFBGGEDGGGEGFFFFDFGFDFGDFF=AECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11377:9829/1
+GTGGAATTAGGTATATCTACTGTACCTGCAGCGTTTAAACGATCATTTGATGACTCACCGAATACACT
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGDGEGGEGFEFGEEEFFEDBDDDEECEDDEDDDFDDCCD=@CCCCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11380:14865/1
+AAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGAATGTTCGCTTGAAGGTGCAA
++
++11534+577)8481;,1>8**757**(1<55188:6?A2.5)A7?A(2/7?;A)=*7A?)6*AA53A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11388:15668/1
+GGAGTGATAGTAGGAGGTGGAGTAGAGGTAGAATTATGACAGGAAGAGGTAGTACTATTATAAGTGGA
++
+FFEFEFFFFFDFGGFDECEEDFCFFEFFCE=CEEEEGGD5EEEACCCCC9CCA=@ECDECA@AC=ACA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11398:10638/1
+CGGATCAGCAAAATTAAATTGCTGCTTTATTCATTTCAAACCAAAAAAGCAATAGACGACAGTAAATG
++
+>@@@C53=532//7799)970663**A?>;1+)76=;BB?CC=:46,.7+1*:?3*:B?1.?######
+@61G9EAAXX100520:5:100:11400:10030/1
+GAAAAATGTTTGCATATCTGACTTTGAATAAGAAACAGGGTCAACGGTAAAATCTCTATATTTCTCCA
++
+GFGGGGGFGGGGGGEGGGGGGGGFGGGFGGGGGEFGFGDGDDFBFDEDDDDDG:DBE=E:C1C3C@AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11403:17881/1
+GTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGACTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTTCT
++
+28+,2883;,<<:978=>B;(*,A;?B))3B<)<<68B@3+,1;;B@B@>@@3;B;/27B:=@>@<*A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11415:8443/1
+TGGACGGAGTTGGTTGGTATGACCACATTTCTTCTTACGGCAGTCAGTGGCACGAGGAGGAAGACGAG
++
+GFGGGFGGFGFGFEGGGEGGGGGGGGGGGGCGGGGGGDBDFDECBBEACADDDEC@C9?A8CC?CCAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1141:14947/1
+GTGAAAATGCGATCTTTGGATTCTTCAAACTCTACACCAACTTTGTGAGGCGTCTCCGTTTCAATAGG
++
+GGGGFGEGGGGEGFGGGGFDGGGGGDGEGGGFGEFGGFFGEGGFG@FEDEFFD?GDDECCED@CDC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11427:11427/1
+GTGTTATTGTAAGAAGGTGAATATAAGGGAGCATCCCAAAGATCTTTCCTACTGGTAAATTGGAATTG
++
+EEAEEEGGDGGEGGAEE@EEAEEEEFGEEDGECGDDFG:EEDDEDDBBDEFA:?DBB7@BA@@7?=??
+@61G9EAAXX100520:5:100:11428:13675/1
+GCATAGGTACCTTTGCCATATCCCTCACCGCTGTAACCAGCAGAGGAAACAGCGCCTCTGGTCTTGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGDGGGGGGGGGGGGDGGEGGEGFFGFGEFEBDFG=EFBF=GDECFEGFDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1142:15147/1
+TACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTA
++
+FGDGDGGGGGGGGGGEFFGGGEDFFFBDEEFFEF?EDDDEDEBD=CADCDA7=CBBBCC@9C>C=B::
+@61G9EAAXX100520:5:100:11430:998/1
+NTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAG
++
+,744355::8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB?>BBB>BBBB>BBBBB?BBBB<?>??7>>?><>>><<<4
+@61G9EAAXX100520:5:100:11451:17067/1
+CGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTG
++
+EEEEE?CEEEBEEBEFFFB?FFDBFEEAEBEEEEEEBEBEC=D@C=CC>@CABD=8C==A?CBEA@BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11456:10555/1
+GACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGC
++
+GGEGFGGDGFGFEGGAFGGGFFBFFFEGGGGGGDFEGEGGGGGGEEA=CGEDFDAFBAFE=EBDABEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11459:11737/1
+CAGAGGACAACAAGGCGGTCTCATACAAAATAGTAGCAAGATCCTTCACAGAGCGGTCTTCGGCACCA
++
+GFFGFGGFGGGGGGFGGFFGGFGEFGGFGGGGGDGGGGGDGEEEFEGADEEEE?DECDFDEDEEDCEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11459:12016/1
+GGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFFGGG?GDFFGEFECEFFEBAEEDEDE?DCEDA5DDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1145:4711/1
+CGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGA
++
+GGGGGEGGGGFGGFGGBGGEGGGDGGEBDGGGGGFFDGFFCEEBCECCCC=DDACDBBBBAC=?:A5A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11463:13564/1
+CGGCCATGATGGGATTCGCGACACCTTCAAGTTCTTTTTGCTTGTCCTCATACTCATCTTTGGCAGCA
++
+GGGGGGGGGGGFGFFGGGGGGGGEGGGGGAGEFFGGGFFGEGGFFEGDEFFEGFGFGDEDFEDEDBD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11464:9055/1
+CCACGTGCAAGCATTGGCTTCAGCAAATTGGCAGCGTCCATGTCACCTTCACCACCCGAACCTGCGCC
++
+DDC=DCA@??:;>CC=::C?C?C5>=CA5ABAC###################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:11482:13395/1
+GGGCATCTTAGTGATGTAGTCCTCAAGACTGATAAGATCATCAGGGGAGTTAAGGGAGTTGTAACGCA
++
+GGGGGGFGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGEGFGEGGGGGFEECGCEDDEDDBEBEEC=CCDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:11505:16770/1
+GTGAATTGTTCTTCCAGTTCATCCAAATGATCTTGTAAAGTTTTGTTCAATTTGATATTTGAACCCTT
++
+GGGGBGGGGGFGGGGEEGGGGGBGGFDGGBGGGGGEGEEGDDFFFECCE:GFFFEFBFGCD?DDADD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1150:6579/1
+GGAGGAACGGTGGTAGAATTGCTGACTTCAGTGATGTTGGAAGCATTATAAATGACAGGATAACGTTT
++
+GGGGGGGGGGDFDEGFDBFEGGGGEBEGEDGDGCEGDGEFECF?DDECCBBCCDBDCCDB?:?6?=?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11512:13648/1
+GCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGT
++
+GBGGGEGGGGGGGDGEGGGGGGGGEGGEGGGGGGEEFEEEEDFBGDEDGFDFFEEEBFFDDECEEAFA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11514:15346/1
+GTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCAGGA
++
+FFFDFFFBFBFAFFFFFFFDEEEEEFFFFFBBEE?FFEEDEFE=FFD?EDDBDB:CB?BBDBBDDD:=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11516:1349/1
+AGCGGCTGAAGCATGAACAACTTGCTCAAAGGCGAGTTTACGGGCAGAGGTAAGTTTCTTCGAAACTT
++
+GGGGFFGGGGBGGGGDGG=EBBDEFDGEGGFFCGEGBGFAEEBEBBBEADAEA?A@E@A?@B@>BB@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11523:7345/1
+GCTCGTTAATGATACGAAGGACGTTTAGTCCAGCAATCAAACCGGCATCCTTCGTGGCCTGACGTTGG
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGEGFGGGGBGFFFFFEDDEEEDEEDFDCDCDCCDCCD>C?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:11527:15643/1
+GAGAACACTACCACCACGAATAGCGACATTGATGTGTTCCAAAGGAGCGTACAGAGTAACATTTTCGT
++
+EE?EEB?CAEBBBCB=>C:?DCCAC5B@B=B:5B??=?5?BBCC??@?=)=<1;<E?EB:BB??:=??
+@61G9EAAXX100520:5:100:11527:9121/1
+GGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGACAAAAAAACAAGTAGCAAAGAATCAAAACTTAACAAAA
++
+GBFFGGGGGGGGF?GFGDDEEFFECABGA@GDGEE8A;8?7:<BCBEEEB=CCECD5DCDDBDCBCAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:11529:8402/1
+GTCCAAATTCCACTGAATGGAACAGTACCATTCGATCCAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAAGACAGTC
++
+GGGGGFFGGGFEGGGGGGFFFFFGGDFGFGFGGGFFGGFFEDDCFEEEFBGDEEBDFDDCDDDDEDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11554:4709/1
+ACTTGCAAGGCTCCTTACCGTTGAAGAAGTCAGAGACAAGCTTTTGAACACGGGGAATACGGGTGGAA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGEFGFEGGFEGFGBEGDFGEGFEDEDEEGEDCDBDD?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:11555:6921/1
+TGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGDGBGGDFDFGDEDFFCDDEEDDEFBDEBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11560:14750/1
+GATCATTAGAATCAACAACGAAGATAATACCTTGCGTGTTTTGGAAATAGTGTCTCCACAAGGGACGA
++
+E5EDDFDFFFGDFDEDEFFFDBEDAEEDEDA=AD5B@=?D?C1C5????@BCB5CBB:=B########
+@61G9EAAXX100520:5:100:11560:17294/1
+GATTTGATGCCCAATTGCAGCAAACGGGTGAAAAGGTATTCACCAACGAGGACTTTTTCGGAAGACAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDCGEGGGGEBGFFEFEE?EFFEDDDDCCDDD@D@=DEACC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11561:4048/1
+CACCAAATAGATACACAAGATCCCATTCCATTTACCAATTCTCAAGCTCGCAGTCCATGAAAGGTATG
++
+GFGGGGFGGGGGGGGGGDGFFGGGGGGGGGGGGGGEGCFGGGGG:GEGGFGFEDFEEFFBCEA:CEEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11588:5652/1
+GGCAGCGTCATCAGTGCCATCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGT
++
+GDGGGGGGGGFGGGEGGGGGGGGGGEFGBGFFFGDFFEEFEDGDFFBEEE?DEDBBDF=@C7EC?5?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11605:3085/1
+TGATGGACTTGCAAGGCTCCTTACCGTTGAAGAAGTCAGAGACAAGCTTTTGAACACGGGGAATACGG
++
+FFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFFGFGDGEEFFEFFCFFEEFD?EDDCDCECDACACDCCCBAC@DD?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:11606:17062/1
+CTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCAC
++
+GEEGGGGGGFGGGGGGEGFGGGGEGGEGEGGFAFGGF?GBFGGGGBD?GGGFEBGFGGEFEFDFGD:D
+@61G9EAAXX100520:5:100:11606:5292/1
+GCCAAATATCACTTACGCTGACTGAATGCATAAGATCAAGACTATTTGGAGGAATAGTCCTAATAACA
++
+GDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGGFGFGGDGGDGFDFGEEFDFCD?GDEFBBDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:11615:1127/1
+CTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFGEFGGEGEFGFGFEBGEDFEDBEFEE=EADEC=CEDBB=CEDE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11625:16576/1
+TTTTGGTTTTAAATTTTTGAAGGACTTGCGAGGATCCAGTAACGACATCTAAGAAACGAGACATCGAA
++
+GGFGDGGGGFGDGGGGGGGFGGFGGGEGEGFGFBEGDGGEEGDGFFBGEFDF=EEEGE::E?CEE=,?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11639:20686/1
+GTTGAGTTGTAAGTAAGAATGCTCTGTAAAAAAGTAGCAATGTAGTAGGATCAAGACATCAGGGCGAT
++
+GGGGEGGGGFFDGDGFGFFGGFGEGGEEFEEEEGBEFEBDFFDDFCEFECDCCDD?DDCCCCCC@D?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:1163:10139/1
+ATCATGTTCATATCTTCAGGGAAGTCATACTTATGAAGCTTAGGAATTTCTGAGAACTTTTCAATGTA
++
+DBD:DDDDDDD:A=:CC=5C=5CC>6>@<<DDBBCB=C=C==DAACB?BCCADB@B=5:=:?AABB@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:11640:18221/1
+GCGTCTTTGATTGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTCATATGTGACGTTGAGGAACAACAATGGGTA
++
+GBGGGGGGGEGGGEGFGGGGDGGGGFCGGFEGFGFGGDDGDFFDE=EFDAGEFEEEDEFEFECCBA5C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11645:12726/1
+TTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTG
++
+GGGGEGEGGGGGFFEGGGGDGGGBBCBEEEDD@DD?C@B?BDCCC==AA:A@@A7CCC:@@?5:@3;>
+@61G9EAAXX100520:5:100:11646:7041/1
+GAAATCAATACCTTCATACAAAGAATCAATTTCAATGCTGGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTACGCT
++
+GGFDGGGGGGGGGGGFFFFGGDGGFGGGDGGGGG?GGGGFGGGFGCGFEFDEFCDGEDFEFECFEEFE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11648:17771/1
+CCCTCCCATATCCAACAATTTCTTCCTTCACGTTCAATTAAATCTCTCGTAACTTCTGCATCGTCTCT
++
+GGEDGGEGGGFEFDFGGF?FGGGFGDGGFGEGFFGFGGFFGGGGGFFGGAAF?FFGG?DE?EEEBEDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:11655:9852/1
+GGAATCCTAAAATAGGAACAAGATACATGGCGGCAAAGAACCAGATAAACACATTAGAAAAGACGCGG
++
+GGGGGFGGGGGGGEGGEGGFGGGFFGGGEEFFEDDDDEDADDEEEDECDDD@DDDECCCDCCC=@?>C
+@61G9EAAXX100520:5:100:11667:9074/1
+CAACCATTCAGGAATCAACTCTTCACAGTCGTCGGTAATGAAAACACGGCGAACATAGAGCTTGATGT
++
+GGGGGGGGGGGEDGGGGGGFFGFGFFFGDGGEGGFDFEFGEDFEDEE?DEECDEDEDCBCBDDECDEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11676:14809/1
+ATAAATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGGDGGGGGGGGEGFGFCGDFFFFFBCEEEEDEDFCECDBEDCECDEDBCCDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11680:18129/1
+ATTGAATTGACTAACAATGACTGTAAGTTTATTCCATATACTACAAGCATCTCGAGAGTTGCTAGATG
++
+GGDGGGGEGEGGGFGGGGGGGGGDGDGGGGBGGGGGGGGGGFFGGFEGGGGBGFEEDD@FFGFDEBEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11683:1236/1
+GCCACCTTCACCACCGGAACCTGCGCCCATTAAAAGATGTATTTCATCTACGAATAAAATAATGGGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGFEGEGEEFEFFEEEFDEDDE3ABCDDCCDCCADCCC?CC?CB?@;7;??==?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11695:4224/1
+TTGAATTCTTGGGCAAAGTGGTTCACTAAGCGAGAGTCAAAATCTTCACCACCCAAGTGGGTATCACC
++
+GFGGGGGGGGGGGGGGGGDGFEFFDGGGGGGDEGEGCGEEEDFFFEFGFEFEBED=EAECEABEDBC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11695:6263/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTATGAGATAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCT
++
+FFFFFFFFFBFFFDBFFFFFDEFDFFFBFFEEE?EEFEFFFDEFFEFFE=E@EEBC??BBB=BB@@B=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11697:16155/1
+GGACAAAACTCCGTTTTCATGTTCATCGGGGTAGATGGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAAT
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGGGEFBEFFFDGG:DFEFFEGGEGGGGFFBFFDBGGBEFGEGE?FE5?DEDEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11700:17331/1
+TCGGACATTTTCAATGTTCTTGCCCTCAAGTTGATCTTCTTCGACCAAATCACCTGTTTTCATAGGAT
++
+GGGEGGGGGGGGGGDGFGGGGGFGGGGGAAEEGGEFGGGGFGEDFDFE=EEFECEFDEEEEBDB:?C?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11701:14822/1
+GTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAA
++
+GGDFGGGFEFGGGGCGFGADFFFFCFFFDFEFEEFEBBEECCECDCDCDDBDCCCDDBCCCE???AA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11702:15036/1
+TCGGGGTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTCGGCCTT
++
+EEEEAACE?EDDDD3DCCDCB?B+ED5@=D,>;=@5D@@?C?AAB=@BB??@)???A?AA=?::?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:11709:6741/1
+ATTCAAAGAAACTTCTAATTTACGAACTCGATCAGTAGAAACTAAACCATCCTCCAAAGGAGGATCAT
++
+GGFGGGGGFFGFGGGFFGGFGGEFGGGGGEGGGGGEGGFFGGGGEGFDGEF:EFFDC=DCEDD9BCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:11716:1785/1
+CTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGTGGAAGTGATAGTGGAGCCTCCGTTCGTGGCTGTTACTG
++
+FFFFFEGGEFGGEGFFFEGGGGG?DEEED:CC4@CAC@CBCAAB?B=B?A?:,@=:8:>5=?5:3174
+@61G9EAAXX100520:5:100:11722:6777/1
+TCCAACTGTTGTTCTTTAAGCTTCTTCTTGATGCGAAAACGAGCGCTAGCAGCGGTATTTCGACGACG
++
+GGGGGGGGGFGGFGGGGFGGGGGGGGGGFGBGFGGFGEGFFFFGFDEEDEEDFEDBD?E?BCAECCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1172:6998/1
+GGACATTGGTTTCATGCTGGTTGCTTCTGTCTAAACCATAAGCAATGGCGGCAGCTGTGGGCTCGTTA
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGGGGGDEGGEGEGGEGGEFFDDFGEDEFDDEEDDDDCC:?B@A5A@=:??###
+@61G9EAAXX100520:5:100:11731:6385/1
+GAGCGCAAATACTTTAGAGTTCCTGTGGGCGAGGGAAACGAGAGGGAAGCGAGGGGTTGCAGCGCAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGFGGGBGFGEDFFFAGEFEEBEDFGCFDDE>DDCBBC=B=2>
+@61G9EAAXX100520:5:100:11737:17628/1
+CTTGTTTCTTCTTCCACTTGTTCAGCCTCTTTACGAGCAGCCTTGAGACGTTCTTTGGAAGCTTCGTC
++
+GFGGFFGGGGGGGGGGFGGGGFGFEFGGGFDGGGGEGFGGFGFFEFDEDGCFDFAECB:@AA@ABCBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1173:15325/1
+GTGAATGACCATAAGATTGTGCAATTGAGTACGCATCAGACAATGTCTTTGCGGCTTTGTCAGTAAAA
++
+GGGGGGDGEGGGGEGDGGGDGFEFGGGEFDEFFEFEEEDDEDDEDCDFBEDDCBCCCDCA@AC???=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11741:13946/1
+AGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTTCTGTAGACCGGT
++
+GGGGGGGGFGGGGEGGGGGGGGGGGGDEFFGGGDEGAGGGFGGEFFEDFCDBFFCEDFECFEECDCD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11750:16171/1
+CCCAAGTCTACGAATCTAGTTTGGCCATCATCGGGGACGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGFDGDEEFEEFBDFEEEDCFGDCFFDBDECGCDDC@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11763:15251/1
+ATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAATCCTAGCTGAAGTAAGTTTTTAAGAAAGAGGAGCAAATCG
++
+GEFGGGGGGGGGGGGGGEGGFGGFEGGGGGGGGGGGGGGEEGGGFGFGGFFGFBEDEGFEGFEE5ABE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11766:9265/1
+TTTCAGTAGCCGTAACGGTGACAGCTGTGGTGGTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGTA
++
+GGGGGGGGGGGGFGFGEGEGGGGEGGGEGDDGGDEGCDBEDECEFCEE?C:(<=.8?==?=>?4?@2;
+@61G9EAAXX100520:5:100:11773:17951/1
+TGGAGTTCAGTGACACAAAATCAAATGAGTATCCGTAAAACCTAAAAACAATGAGTGGACTTAATTCT
++
+FGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFDEGGGFGDGDFFGFGGDEEFECCG=EE?EDDEDFEBFC5E
+@61G9EAAXX100520:5:100:11776:8804/1
+GTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTTCTAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGEFGGGGGEFGEGGDFFDEGEDEECDBDEDECDCCED@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11778:5207/1
+GTCCATTGTCAGCACCGCCCGGAGCACCACCAGGGGCACCGCCAGGCATACCACCAGGTGCACCACCA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGFFGGGDB?FFGFGFGGFDEE?FFFED=FFABED5EDDDCDC=54?B?@?@CB2
+@61G9EAAXX100520:5:100:11786:3026/1
+ATTTAATCGACTTCCTCCATCTTGCTCTCAGCATTGTTTTCAGCAGCGACGGATTCGGTAGAAATTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGFEGGGGGFDGGGGGDGGGEBEFEEFEDDEDDCDDDD9CDD=DDCED
+@61G9EAAXX100520:5:100:1178:2455/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEEGEGGBEDGEEEGEGDFFDEECDFEFECDFDBDEEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:11807:11185/1
+ATTGGCTTGAGCCAAACGGGGCTTCAACTCCGCCTCGCGCAAAGCGGGAGCCGCGCGGTCCGCCTCCC
++
+AA???A?@############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:11810:11560/1
+CATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTA
++
+GGFFGGGEFGGGGFGEFDGEFEDGGGFGFBGGGGFFAEBGDFGFGDFEEEEEDEEEDFDD?FEEABE9
+@61G9EAAXX100520:5:100:11812:9848/1
+AGAAAGAGGGGCAACGTCAAGAAGCAACAAATCCTGGGTCTTTTCAGAAGTATCACCCACCAAAATAG
++
+GGGGGGGGGGGGEFGGGGFDDGGGGDGGGFGGDFGGDGCGGGDGFFGDFBDFFDEEDDEEDBDDFDE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11818:6435/1
+CAAGAAGGTCTTTAGCTTCGTCGCTAACCTCGATTTTAATTGAGCGATGATTGGATTGAAGCCGTTTC
++
+GFGGBGGGEFGGGGGFGFGGGGGGGEGGGGGGAGGGGEBGFEEBEBCBE=DEEDEDC?DBCCCEB?A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:11820:19055/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGGGGGAGGGGFEFGGEGGGDGGFEGEEEEEEDEFDEDC=BCDDCD@ACD@DAADCCDC?C9CC9?<
+@61G9EAAXX100520:5:100:11824:1098/1
+TCTTACGGCAGTTAGTGGCACGAGGAGGAAGACGAGCATAGCATTTACGGCAGATTTGCTTCTCACCG
++
+GGGGGGGGGGGEGGGCGGGFFGBFFCEFCEDDBDCDD:CEEC@CCED:BAC?C=>AC7=>C#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:11832:10655/1
+GGGAGGACAAAAAAACAAGTAGCAAAGAATCAAAACTTAACAAAATAAATTAAAGGTGTGGAAGGTTT
++
+GGGGGGGGGGGDGGGGGGFEGGFFGGGFDGGEDEGAGGDDGGGEGGFCDGGEE?BA?B@CAAAAA2??
+@61G9EAAXX100520:5:100:1183:12981/1
+CCGGCAACTAAGCTTCCGACGTCCAGGCTGAGAAGCTTACAATTCGAAAGATTAGCGGGGACATCATC
++
+FDFDFDBFFFDFBAFEFDFFFF:DFFFBFDEBDFFF?FFAEADEFE:@E?C::5=AA?AAB:B@BBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11843:8850/1
+CACGGAGATGGATCGTAATCTGTATGGATCATCAGAATCAATGATAATACGCCCCAGACAATATCCTG
++
+GFGEEGGBGFBDEAEAFFFFFEFAGGAFEGEFF?E??E5EDFFEEEDEEDB?<9B?:@@@@BA@@B:?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11846:13031/1
+CGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTACCTTTGCCATATCCCTCACCGCTG
++
+GGEGGEGGGGGGFGGGCGGFGGEDEDDDFFDEDEFEFDEFFECGECEEE5EADEDFDD?EDACBDFE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11856:19123/1
+ATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTT
++
+GGGGGGGFGGGFGAGGFGGEGGFGG?FFFFGFFGDFBFFEDDDEFFEEEEDEDDCEECDDEC?DCDCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:11859:12868/1
+GTTAATTACAAATATGATAGGGGTGAGACCGTTACGGATGGTAGCAGAAATTTCCTGAACAGTTAAAT
++
+GGGGGGGBGGGGGGGFEFDGFFG@FFEBEDGCFFDGBCDFD?@CCC@ACCCCBBCAC?>AA?=C?@C?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1185:10441/1
+GCCCATTTTTTGACATACATATAGGATCTAGTGAAGGCATGACGACCCTGAACATACTTTTGAGGAGA
++
+EGGGFGDDGGFFFGFFBFGFGGDGDDFDFBEDFBDDDEDFEEEEBDD@ED==B@5AAABAAAA-5??#
+@61G9EAAXX100520:5:100:1185:11351/1
+AGCAATTTGTTTCTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGA
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGFGGGFFFGFEBFFEDFDCFEBFEEE=:FEC@DBDCBDCDDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:11865:20834/1
+GGTGAATATAAGGGAGCATCCCAAAGATCTTTCCTACTGGTAAATTGGAATTGAGTGTTATTAGCGTC
++
+GEEGGGFBGGCGBFDGFFGFEE=EEBEFEEEGCFEECFBE7=:?@@>>*>CBB=BACCC?CDAC-??7
+@61G9EAAXX100520:5:100:11871:4178/1
+GCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAA
++
+GGGGGGGGGFGGGGGDFFFFGGEGGFGGGDDGGFGFFGGGDFGEAEC@EBEEEDEBEEFCECCBEAAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:11877:4086/1
+CAGTGCTAGCTGCAAAATCAACGTCCACGGAGATGGATTGTAATCTGTATGGATCATCAGAATCAATG
++
+GGGGGGGEGGGGGFGGGEGGGGGFGFGGGGEGFFDEBGFGEEEFEFFDEGFEDEBDEEGEECDDDCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11880:4219/1
+CTCCTCAACCTTCTTCTTGAGCTCAGCAATGATGGGAGACTTGGGGTTAATCTCAAAAGTCTTGCGGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEGDGGGFGEGCGEDGFDEDBBACCEFEEE@DA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11886:7334/1
+GGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+GEGGGFFFGGGGGGGGGEGGGFGFGGGGGGGGGGGGGGEBGEGFDGDDGB==CCCFDDEDDEEA=E?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11890:9525/1
+GTAACGGCGTGTGGATGAACGGGTTCGGTGGTATACAATTTGCTACCCTTAACAATGTTTTACTCGCT
++
+BABB=A##############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1189:3457/1
+AAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGDGGGFGGGGFGGGGGFDGFEEFFDF=GA?FDEBEFDEDE=A
+@61G9EAAXX100520:5:100:11903:12059/1
+CTGGGGTGGAATACTGCTTTGAAATTCCGGTCAAGGGCTCTGCAGGGTTTAAGTCAATCATAGCACTC
++
+GGGGGGBGGFEGGGGGFGFGGGGGGGGGGGGFEGDDGFEGDGGGDFECGDEAFEFA?FBFDGED=F=F
+@61G9EAAXX100520:5:100:11909:3827/1
+GTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCAT
++
+GGGGFFGFGGGGGGFGGGFGGGEGGDGEFDGFCGFDECEF@CEBCFDF@CEEEBCCCDBCCC<C?@=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11911:19702/1
+CAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAATGTCTGCATCAATGTAATTTTGACGAACGTCCATGATTTCTGTG
++
+GFGGEAGGGDGEDGFDGGFGGGEGGFEEFEEDEEDEDECDDEFDED?CDD@AC?AC?DCACCDADCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:11916:2965/1
+CACGTTCGGCCTCCTCACGAGCTTGCTTTTCGCGAAGAGAGGCGCTACGCTCAATGGAGGACTGGGCT
++
+FFFDFFCF?FECEEEF=FDBFFFBFDEF:FFEFB=BB?BBB=EBC5??:????###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:11918:5738/1
+TTCTGATTGTATCGGCGCTGTTCCTGCAAAATAAAGGAGGAAAGTGTGACAATGTCAGTGTCGATTTC
++
+GGGGGGGGGEGGGGEGFGDGDEDFEEECDDDECACBDCDDC=DDBEAEADCCDDACCA@DBBC9B@C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11923:7861/1
+CTTGGAAAGTAGTGACGGAATCCAAACTGATACCGTCAATAGCTTGAAGTTGAGTGTCATCAATTACG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGGFGGGEGGGGGGEFGEEGEEDDBFFEEDDFBDED
+@61G9EAAXX100520:5:100:11927:15274/1
+TAGAAGGGCGGTTTAAAGAGGCGAAATCGTAAAGAAAAGGAGGGTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTA
++
+DADCC:EEEEGFGGAEFGEDEDBEEBCCE>AC:BCC@?CAACBC6?BCCABCDACCC=BB?A;+27?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11928:5528/1
+AGAGCGGGCTGCTTTGCTTGAAACAGTCTCAGTGGTGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCT
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFFGFGCGFCGFEBCE5CAA:B:BAA@5@@2@@#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:11933:15570/1
+AAAAAACTTTGGAGTAGGCCGAAAAGGTTGATCATTAAATCACTAGATTAACGGGAAAAGCTTACAAC
++
+GEDFFFGGGGGGDGFFGGGFGFA?DEA>DBDAEEEFFGEFGFGDE=FAFBFEG?EDEBEFE?D5BEB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1193:19525/1
+GGAGAAGACGGTTGTTGTCCAGAAATAGGAACTGGATTAGAATGAATATTCACTGGACTGTTTGGACC
++
+FFFFDFFGGGE5EEEFFE=FEBDFDFDBDABBBD?BABD:ADABD=@BBABBBB?B?BBB########
+@61G9EAAXX100520:5:100:11940:17143/1
+GAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTT
++
+GFFGGGGGGGGEGGGGFGGGGDGGFGFEFEGEGDGDBEFGDFDDEFEEDEEEDFDDADCCED+CC;CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:11943:5712/1
+GTTGTAAGTAAGAATGCTCTGTAAAAAAGTAGCAATGTAGTAGGATCAAGACATCAGGGCGATTCGTT
++
+GGGGGGGGDFEGFEGGEFFFFDAEEDDCEBDDECCEEADB>CCAABCCCCCCC@BCCBBCCAAADC>5
+@61G9EAAXX100520:5:100:11946:11558/1
+TGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGDGGFGGFEFDGDFEFEEDDBEFDEEECFEDCCECDCEA:CCCAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:11948:13148/1
+CTCAAGTTGATCTTCTTCGACCAAATCACCTGTTTTCATAGGATCATCAACAAAACCCGACTCATCTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGFFGDGGFGFEFEGDEEEDGDEFDCE?EEFFFFC:FF
+@61G9EAAXX100520:5:100:11948:14181/1
+ATACAGTTCAAGCAATCCATTGTCAACAATACCATACAAAGTTACGTTTCCATAAATGTAAATATCGT
++
+GGDGEGEGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFEGGFFGDFGDEFGGCDFDDEGECDFBCDDDFDEBEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11948:1701/1
+TACGCGGATTCTCCAAAATTTCGACAGCGGCAATTTTCTCCTCTAAAAGGCTGTGAATAGTGATAAAA
++
+GFFGGGFGEFGGGGGDGFGFFGGEGGGGGCGFDDFGEEEGEFEFDDC=DCEFBCB@CA=@ACCC=AA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11951:3905/1
+ACCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCAAACACTT
++
+GGEGEAGFFGGGGGGGGGGFGEAGFGGFEGGGGEDEGGD?ECFEFEEF?G=EBEECDE?BA:BABCB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:11953:17058/1
+GGACTTTGAGTTGTGGGTTCAGGGAATGTCCAGCAAGATGTTTGTATTGTTGGGAAAGGCGAGATATT
++
+GGGGGGGGFGFGGDGGGDGGEDDFFFFFEGFEFGFEGDFFDEFFCDFD?CE?EBBDACCC:@A0?:B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:11964:1885/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+DGGGGFGGFGGFGGGGGGGGGGGEGGFGGGGGFGFFFFFGEFGDFGFGGDGFFDGGGGEFGEEFBDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:11969:5921/1
+AGAATCGTTAACAATGTATAGGATAACTTGCTTTAATCCAAGAAAAACATTATATGCATAAATTTTGG
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGFGFGGFFDGGFGGEFGGGGEEFEFAFDDD?C>CCEEFBDEDEFCDCDDCDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11969:9206/1
+CACCTCGTTAGTCATGTCTATTACAAAAAAACATTGTTCACAACATAATTTTCACAATTAAAACCGCC
++
+GGFGGGGGGGGGGGEGFFGEGGGGFGGGGGGGDGFGGFGFFEGFGGG:GEGGG?GGDGGBFDEEE5DF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1196:9688/1
+TCCTTCTTCATTTTTATGCTTCTGATTGTATCGGCGCTGTTCCTGCAAAATAAAGGAGGAAAGTGTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEFGGEEGGFFGDECEEDB@4C?B?676CAB?8*>=8@?@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:11970:13972/1
+GTGGGTTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGCTTGACG
++
+GGGDFEGEBEEEEDE:DFFFFEFEGFE?FFFDEE=DDA?=::8>>CACDCCDBCC@CC:CCD??C###
+@61G9EAAXX100520:5:100:11973:16955/1
+TAATATCTTTGCCTCCTTCAAATTCAGTAATTGAACTCCAATGGTAACCATAGGCAAGTGCACCTCCA
++
+GGEFGGGGGGDGGGGFGGGGGGGGGFFDFBEECECFFGEFEFC?CEEEDEFFECFBEDCDEEECEECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:11985:5765/1
+TGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTCATATGTGACGTTGAGGAACAACAATGGGTAATCAGTACCAT
++
+GGGGGGGGGGFGFFF?DGEBEEFDEFGDDDEDCD:DDCDDBDC=CDDDBDDBD?CA@=-CCC=CC=>9
+@61G9EAAXX100520:5:100:1198:12699/1
+TACGGGTTAAGTTATTTCCCAGACGTAAACCATGGATGGTTTCAGCGAGACCATAAAGATTATAATTT
++
+GDGGGEEFFGGEGEGGGGGGDGGEGFD=FEGFGGFDEGGCFGEDAFB?DCCCCEACADADD=D@CCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1199:18251/1
+CGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCCATGGG
++
+GGGFGGFGGGGGGGGGBGFBGGFEBFFEGEDDFEBDDGFDFDC?5A4?:??@5@@CCC?A########
+@61G9EAAXX100520:5:100:12002:12087/1
+GGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGTAGGCAGTACGCTCTGAAGAGGG
++
+GGGGDGGGGGGGGFGGDGDGGFGGFFEFDEEFDGDDEECEBCEEE<CCD=@@@@@C??A?=3@@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12006:13206/1
+CTCGTAAAGTTAATCCCTCAAGAGGATCGGCTTATTCAAAGAAACTCAAATAAGAGTCATCAGTGAGA
++
+GGFGGGGGGGAGGGGGGGGFFGGGGGEGGGGEAG?FFEEDFEFDGDG?DEGFFEBFCEFEF5E@EABA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12008:20428/1
+TGGGGTTAGCAACACTTTCAAGCTCCTTTTGCTTGGCCTCGAACTCATCCTTGGCAGCAGTAGTGTTA
++
+EEEEDBDEEEECED:?BBDDBBAEECBBAEEBEDE:=CCC@@@BCBBCBB@B?A?BB@?=@?9<@=5:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12010:10489/1
+GGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+FGGGGGGGFFGGGGDGGDGGGGGGGGDDGGBGFEFEGGGEG:FFEFDEED?DDECBDCCCDBECCAA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12031:8533/1
+CGGTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAATGTCTGCA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGFFGFGGDGGGGEGGGEGDEFFEGFFDCGFFEFBFFBDDFAE?FDEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12034:10656/1
+GTGGAAGGGATAGTAGGAGGAGGAGTAGAGGCAGAATTATGATAGGAAGAGGTAGAACTATTATAAGA
++
+?6B7B34)2B##########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12038:16110/1
+CAAAAGTTATTATACTTTCCTAACTTGAAACAAAATATTTAGCAATTCCAGATAGTCTTTAATGGCGT
++
+GGGDGFGGFGGGFEGGDEGFGGGGGGGGGEGGG=GCEFFFDFGAGGGDGEGDFGFD?GGGDEGBDBE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1203:19606/1
+GGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGCAGTAAGGTTGG
++
+B@>>C-CA?A??CB@->?5?@>:@>5@>>=5>=>=?B4??############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1204:20162/1
+GTTGGTATGATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCT
++
+FFFFFDGGGGFFFFFGGGFGGGGGFEGFEEEEFFEEBEBEA@C=CC@D=CEA??A>=A?>?<;@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12055:5840/1
+GCCAGTTGGAACGGCACTCAAAACACCATCACTAAATGTGAAGCTAACGGAAAGTGTAGCGTTTAGCT
++
+GFGEGFGFGFFFFFF-A?BAEEEEEGBDGGGEFGFFFFBEB?DEEBBBB@EBAA=BABBB?ABBA?5B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12059:9721/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GGGFGGGGGGFGGFGEFFFFGGFEGGFGEFFEEEEFFFFEFCFBCEFFEDBCCBEGEDCDEDCDDDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12063:5955/1
+TCGGGATCGTTAAATCTGCGGCCAATCAATCGTTTGGCATCGAAAATAGTGTTGTGAGGATTCATAGC
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFDDFEEE?DDECC@DDCCAEB@CBDADC@@>C?CBB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12065:10234/1
+GTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTT
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGFEFGGGGEGFGGEGFFGGEFECGDEAEDFEEEEG?EDE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12067:4141/1
+CCCGAGTAAATGCGGTAATGGCACCCTTAGTGGATGTGTAGTCTAGTAAATCAGGTCGTCCTACATAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGFGEGGEEGDGCBFDEFDECD?DECCCC9DDCCDDCCCA?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:12068:12570/1
+AACAATGACTGAACAGAGCACTGTACGTGCATTATAGAAAAGTCAAACCGGTTAATTTTCAAGACACC
++
+GGGGGFGGGGGGGGGFGGGFGGGFGGEEGGFEFFGGGF?EBBCGBCFCDEACECAFEEDEDD?CEDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12070:13537/1
+GTTGGCCTCGACCACGTTCTCAAATGCCTCGGTACAAACACCGCGAGTGTTGGAAAGAATAGCGCTCA
++
+GGGGGGEGGGGGGFGGFGGGGGGBGGEGGGFDEDGGFFGGGGGBGAECECEEEC?FGG?BBE=BEBG:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12077:5735/1
+CTCAAACCCATTACACAACGAAGCAAAGTTTTTGACAGTTTTGGGAACTACGTTGTCGAAAAGTTCAA
++
+GGDGGGGGGGGGGGGGGGGFG?GGFEEGCGGFFGFDEFDEDFEDEBBDEDDDBCCCBDBCA=C?CB??
+@61G9EAAXX100520:5:100:12082:8523/1
+GATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFGCFEFEEECEFEDEFBFDECDBDCDCBDCDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12091:17914/1
+GTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTA
++
+GFGGGGGEFDGGFGEFGG=DGGEGGGGF?EBFEFECCCCCCCE:E@:=CCBCCB5AC:5?CAB9C?)?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12098:2787/1
+GCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCAATCTTGGCTGGA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGDFEEFFGGEEFFGEDEDFEFDDDECDED@:BDDDC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:12099:14000/1
+GCGCGAACAATCACATCGGTATCGATGAAAATGAGGTTGGGATTAAGGGGGTAAAAGCTGTATTTTTG
++
+FFFDFFFBBEDEABEFFFDFFFDDDEEBCBBDDAD@5CC@C>AC>?BBB:;;;<5??-?=5A?<??AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12104:13842/1
+GTTGAGTCAAAACAGCCAAAACAGCAATACCTACACAACTAGGGTTACCGGTTCCTACTCCAAAGACT
++
+A@8@1/(45@B:23(B3B##################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12105:20732/1
+GGAATGGTGAATTGTTCTTCCAGTTCATCCAAATGATCTTGTAAAGTTTTGTTCAATTTGATATTTGA
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGDGFGGGGGGGFFGFEGFFGGEEBEEDEEFFEECDDEEGEDF:BEFDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12107:5135/1
+GTCGAACTTGAAGACAGAGGCGAGTGGGCCGAATGTTTCCTCGCTAGCAACCAACATGTCTTGAGGTA
++
+CC=A5C5CCABD=:=;46C<?ABB>:DDDD=AD=B>>?>C2::7=,+8;>BAAAC=BB???DB?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:1210:16525/1
+TTGGAATTACTGAAACATCTTAGCATAGGCCTTTTGTTGGCGCTTCTTATAATCTTTTTTCTTTTGAC
++
+GGGGFGGGGGGFGFGGGGGGGGGGGGGGGDFFFGGGEGGFGEGEDEGGDGCCECEGGGGDEGGEE###
+@61G9EAAXX100520:5:100:12117:6187/1
+GGAAGGAGGAAGAGAAGAGCAGCGAAAAGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTG
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGFFGGGBBFAEFFFFFEBFFGEEBGFEEFDCA@EEEC@CC?CA??@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1211:3973/1
+CGCCAAAGGAAATAAATGGTTCGTCAACCATTTCGATATTGGCACCTACAAGACCCACCTCTAGTTCT
++
+GGGGGGGGFGGGGGGEGFGGGGFEGDGFGGGGFGGEGGGGDBGEFFFEDEDDEEAEEEECDBBB;BBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12120:14950/1
+AACACATTTAGACCCTCCTCGTTGTCAAAGTCTGCATCCTCATCATAATCACCGAGATCCTCATAATC
++
+FDGGGFGGGEGGGGDF;EEGDEGGGGFEFFDBGGFFFEGFFAFF?DEEFEDEAE?DDEECEDDDD:BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12127:5127/1
+GTCGAACTTGAAGACAGAGGCGAGTGGGCCGAATGTTTCCTCGCTAGCAACCAACATGTCTTGAGTTA
++
+GGGGDG?GGGBGGGGFGDGDEFFGEDDAGGBFDFFDDEFFEEDFCC?ACBCEE5C=BBAAAA@:????
+@61G9EAAXX100520:5:100:12147:13538/1
+TTTTAGTAGTAGTGGCAGTGTTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACA
++
+FDFFFFEFFEFFEFFFFF?D>ACC>4@A@CABA5=@?@A:??=?@8:>9=>='===@8@?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:12148:9913/1
+CCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATC
++
+GGFGGGGGGGGGGFGGGGGFGGFGFFFEGFF=EBEFECEECFDDCDEECDCDCDCDDCBACBDCBBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12151:2161/1
+CTTTTAGCAAAACAAATTTATTAACCTGGTACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGFDGFGGGFGEGGFGEDEDDDFEB?EDDD5DDEDD@ECE@=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12156:14475/1
+TCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAG
++
+GGGGGEGGGGGGFGGGGGGGFFGGGEFGFFFFGFBGEDGDGEADEDDFBEBFEBEGEDDEDD==BEE#
+@61G9EAAXX100520:5:100:12159:19080/1
+ACAACAAGGCGGTCTCATACAAAATAGTAGCAAGATCCTTCACAGAGCGGTCTTCGGCACCATTCTCC
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGEGGGGFCGGGEGGGGGGEFGBFGGFFEGBEFEDBFEDFBDE=DD?BBDDBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12162:18345/1
+CAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACATATGTGGTAGTTTTAGTAGTAGTGGCAGTGTTT
++
+GEGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFFFGGAEDEGDEEDFDFECFDBCEBCEDCCACCACDAD@ABC;C###
+@61G9EAAXX100520:5:100:12164:9323/1
+CAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACA
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFFEGGFDEEEEGDEFEEEEEDDCDDBDDEDCDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12165:3730/1
+CGGAAAACTTGAGTAGGAGCTTGGTTGGTGTATTGCCAGTTGCTATGCCATCCAACTCCAATAACATC
++
+9454@@6@4<8?813A6+>;;602ABB?0256@>-*6AA6B###########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12167:19470/1
+TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGAAAATTTTTTTTTAAAGAAAATTATTATTTTTAGAAAA
++
+DGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGE@###########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12169:1434/1
+CAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGGAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGAT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGFGFEDEEBDBECDDEBCBEEBE?BCCDD=DA?C>B=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:12179:1105/1
+TCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATT
++
+GGFGGGDGGGGFGGGGEGGGGGGGEDGGFFDGDEFEGEGDDEFBCCEEDEEDC=DDAD,CCCCBCAC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12181:10411/1
+AAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTCA
++
+GGGDDGEDGGGEGDEGGGGGGGGGGDGGE>GGGGGGGFGGGGGGEGGGECGGGGGFGFDBGFEEFECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12181:4804/1
+TAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACCAGCGGTCTCAATACCTAAAGAAAGAGGG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFFGGEGGFFGFGGGDGDGFGEECEEEDEEECFEDCD@BC@BCCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12185:14375/1
+TGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAG
++
+GGAGGGGGGGDGGGEGFG?GGGEBGGGGFEEGFC=E@BEBEEBDBDBBDD5?BBCADD?AABA:2?+?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12186:10899/1
+ACGGTAAACACGACAAATACATTGTACCAGATAGATGTGTGAATAATGGAGAAGGTAAAATCGTTTAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFDGGEGDGGGEF?FFGGDFDGDDBEDEFEAED=DDAFADCCAC>CCDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12188:12620/1
+CTCATCCTAGCATCCTTCAAGGTGTCTTCCATGTGCACCTCAAGGTTTCTAGCCTCGGCCTCGCGAAT
++
+GGGGGGGGGFGGGFGFGFGGGFCGGFFFFFGFFGGGDGFDGGDGGBGGGGFFGG?GEDFDEEEBE:=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:12196:6359/1
+GACCGCTGCTGGTGCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGTG
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFGDGEGGGEFFFGGFDFEGFGFEEEFFEDEDEDFDDDC?EDDDDCAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12199:10397/1
+CCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTC
++
+GBFGGEFGDDF?FFFGBDE=CFFFFGFGGADEEFGEE=B?DDABAA?BBABEEBB?C5@B5:A@AEBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12205:2712/1
+TCCTCGGCATTCTTTGAATCGATTCTTTTATTACCACGGACGTTATTTACAGCAAATTCAAACGCTTT
++
+GGGGGGGGDGGFGGGGFGGGDGGGGFGGGDGGFGGGDGGEFGDFDEGGEBFFACD?EDEDD=D:DDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12205:4172/1
+CAGAGCTTGAATAATCATAGGCACCACCACCGACTGTGTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCA
++
+GDGGFGGGGGEGGGGGGFEFGFGDFGGFGFGFEGGDEGEEBGE@G=BEACFEBDDEDCBCECCCDDC>
+@61G9EAAXX100520:5:100:12208:6920/1
+TCGGTGTCGTCGAACTTGAAGACAGAGGCGAGTGGGCCGAATGTTTCCTCGCTAGCAACCAACATGTC
++
+GGGGGGGGGBGGEGGGGGGGGGGGFGGEFFBECEFEDBFDDEECBADEDEEC?D?DCCCCCCDCD=CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12216:5097/1
+GGAAGGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGT
++
+GGGGGGEGGGGGGFGGFGGGGGGGGGFGDGGDDDGDEDDFDGFGGEFDDFGDDEDC?C?CEECCDCEC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1221:2552/1
+GGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTG
++
+ABEEDEEEEABEEDEE?BD=CBD?DEDB=BEBEEEB:?B=C=C=BBB55?C-A>A,>5@>C:?B####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12236:10170/1
+CATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCG
++
+GEGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEGGGFGGGGEGGFFGEGGDGDEDBDEEEFCED@F
+@61G9EAAXX100520:5:100:12237:12409/1
+ATGAATTTTGGGACGATCGGTAGCATTGTAATATCCTGAAGGAAGATACTCGTTATAGTTACCCAAAC
++
+GGGEGGGGGGGGGGGGEGFGDGFGGGGGEGFGGGGEGGADFDDEFDEEEECECDAGEDCDECCDD?CB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12238:11405/1
+GTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGG
++
+GGGGGGDGGFGGGDFDBEEFFEDEFEEEEBBDDBBAEDE:BABBADEBDBBBBBB:AAAABBBB@=AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12240:6902/1
+ATGGATTTTGACGACTTTCATAAGTAGTGAGCGAAGGTTGTTGCATGGGAAGAACACTACCACCACGA
++
+GGGFFGGGGFGGGGGGGGGGGGGGDGGFGGGEGFFGGDFGFEGFDEGFDDDFDBEFEEGBDFFDDEEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:12242:3727/1
+CACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCTACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTTGCTAGTC
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGDGFGFGGFGFFFGGEGEFEDFFEFEDEGDBBCECD=DEDCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12244:13474/1
+CTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAATAATCATAGGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFGGGGFGFDGFGDDGGFGDGGE=DEGBCBGEEGEEDFFEEC?FF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12244:8604/1
+CGGGGTATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCA
++
+GGGGGDGGGGGGGGGGGGFGGGFGFGGGGGFFGGGFFFDGGFEFGEGEEGECEDFDBEDDECDDBCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12251:15407/1
+CTGGAGGACATACGCTGGAAGACTTTAAAGTCACCATTTCCCAGTGTGTGATGAAGAAGGGGACGAGT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGDEGGGDFFFFEGGGGGGFGGDGEGDFCFDFEEFCEGDDDE?E@DEDC<
+@61G9EAAXX100520:5:100:12257:19561/1
+CCAGAAAGCTCAAACTTAACAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGFFFGDGEFEEFCEFED?CCCCEBDCDCBCDBCB@CDBA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1225:14659/1
+ACGAGAATCAACGTCAAACTGGTTCACTCTCAACTTGGCGGCGTTGAAGCGATCTTGAGCGGCCTGGA
++
+BGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFEDFGFEGDDGBGFDGBGGEFDGBDE=DDDEB@5:?A-AAACAC@<=<
+@61G9EAAXX100520:5:100:12265:11764/1
+GGAGAGGTGAAAATGCGATCTTTGGATTCTTCAAACTCTACACCAACTTTGTGAGGCGTCTCCGTTTC
++
+GGGGFGGFGFGGGGGGGGEGGGGGGGGGEFGGEBGGDGFFFGFGEEEFFFGEF?EEBGDAEDDFCCDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12279:11522/1
+GTCGGGTTCATATGAAAAGTAATTATACCGTCACGAAAGACGACTAGATAAAAATTCAACGGCTTTAG
++
+GGGGGGEGGGGGGGFFGGGDGFGGGGGGGGFFGGFEFGAGEGEEFEFGEGFFEECBBEABE@DDDDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12279:12002/1
+CCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCAAACACTTG
++
+GGFGGGGGGFGGGGGGGGGGGFGGGEFFEFEGEDGEGEFDCGEEEDFEDDEE@DDCDCCCCCDDCCD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12279:20437/1
+TCTTGTATTCAGCCAAAGTAGTAGCACCAATACAGTGAAGCTTACCACGTGCAAGCATTGGCTTCAGC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGGGGFGFFDFGEFGEGGGEEGGCFBEDEEEDDDDEDCCCBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12279:5241/1
+GTTAATTGTGAATGACCATAAGATTGTGCAATTGAGTACGCATCAGACAATGTCTTTGCGGCTTTGTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGEEGEGEGGGDGGFEGGGGGDGEEFGGDBGDDECGBDADFEEAEEDEDEEDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1227:16669/1
+GCTTTTTGGAAACTATTCATGAAGCCCATTTCCTTAAAGTCGGAGACACTGGCCTGGGCTTCAGAAAC
++
+FGGEGGGDGDDGDFFGGGGGGGGEGGGDGCGDFFGDDFFEE5:CDAB:-@??4A@?:??:DC:B?<AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12288:17138/1
+TTCTGATTGTATCGGTGCTGTTCCTGCAAAATAAAGGAGGAAAGTGTGACAATGTCAGTGTCGATTTC
++
+GDDAGFGGBFGGGGGEGDDGGGFGGGGEFEAF>C;CGDFFDEDCCE@A?BCACBCC=E?E=CE?AA:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12291:1169/1
+GAGGATTCATAGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACA
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGBGFAGGEFGDEEDDFDEFDEDCDCCBDCCACDCBCD@CBAA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12291:19219/1
+GCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCATTAACACCTTCAACAGTGATGGGGAA
++
+GFGFGGGGGGGGGGGCGGFGFFFFFGGGGFEEFFEDDBD=CAAEACBDCDACAACCAA,?/?8?>?6:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12298:11588/1
+AGCAATTTGTTTCTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGA
++
+GGGGDGGGGFGGGGGGFFGGEEDGGGGFGGFEEBFEDDCFEDED@DEEEEDED=EFCCACC?CCEEC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12302:12141/1
+CGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTG
++
+GGGGGFGGGGGGGFGGGGGGEGDGFGGGGGGGGGFFEGFFFGFGEGDGEFGDFGFDEGDFGEEDFEDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12303:2235/1
+CAAACGCTTGGCATCAAAGATGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFFEGFGGGEGEGFDFEEECBEEDEEDDFCCED?F?ECDBCCCCCBDCC@BC<B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12310:20513/1
+CCGGGTTCGTGGTTAAGCCCTTGTAAAGCTCAGAAACAAAGCGATCGGTAACGCGATGTAAAAGTTCA
++
+GGGGGFGGGGFGGGGGGGGGGGGFGGEGFFGGGEEEEDDACBECDCEDBDCC=CCCCBCCBBCB;@A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:12313:11421/1
+GGGGATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGA
++
+GGFFEGGGFGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGEFDFGGFGFDFCFDGFDDGG?GGFGDE?GDBBFDDFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1231:13204/1
+AAGTTTTTTCTATCTTTTTGTTGTGATTCATTATCTCTTAAAACTTGTTTTATGGGAAGTTTACCAAA
++
+GDGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGFFBFDFFGGGEE:=:D?CEDC:@5?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12321:17333/1
+AGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTT
++
+GGGGGGGGGGGFEGGGGD@FFEEFFEFGGGGGFDEGGEEGADFEBDDFE?FBDEADBFDDC:CCA@??
+@61G9EAAXX100520:5:100:12326:843/1
+NNAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTG
++
+''3333//53??????>??????????>????>???????>??????????>?<??:?>><><????>
+@61G9EAAXX100520:5:100:12327:7558/1
+TTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCAGGAATTTGGTTGTTCAAACGAGGGGAGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGEGEDEEEEFEBEGDEDDDDDACECDCCD?F
+@61G9EAAXX100520:5:100:12331:7268/1
+CCTTAACTTCAAAGATACCCTCTTCGATGGTAAGAAGAGAAACATCAAAAGTACCACCACCAAGATCG
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGFGEGFGDFFGEFGFEFEGGGGFEDEDEBEDCEDEEDDD:DEDAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12344:18825/1
+TTTCGCCATTATTGACATACAGTTCAAGCAATCCATTGTCAACAATACCATACAAAGTTACGTTTCCA
++
+GGGGGGGGBGFGGGGGFGFGFGFGGFGGGFGEFGGGGGEGFFFGGEFEEGCGFDDDEBFEEEA?FAB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12347:2880/1
+CTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGC
++
+GGFGGFGFFGGEGGGGGGGGGGGGGGGGDGGEFGGGDGDGBFGGDFGGEDEDFDFGDEEF?EDEFEBA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12350:20633/1
+GGGGACTGAAGGTTGATCAGTAACGATGAAATACTCAAGGTTTTCAATACACTCGTTAATTGAAGACA
++
+GGGGFFGGGDFGFGEDGGFGFGFFFGBDGEDGGFFGFDFEAEEDFEDEFEDEDDDCCCCCDCBCDCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12351:13867/1
+GAGGGTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACAACAATAGAATTGTAGACTTTCTTGTC
++
+FFFDFDGGDEGGGDGGGGEFGEEECGGFFFEDEDEDDDDDFFDDCDEEDDDDDDBD?D?BCBCDCCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12356:12804/1
+CGTTGGCAAAAGAAGGCGTGAAAAGTGAATTAAACCATCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACT
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFGGGCGGGGGGGGFDGEGFEFGGFEDEDEDEDCEEDEDDE:EEED@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12361:18988/1
+ATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTAC
++
+GGFGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGGGFGGDEFFFDFDDDGDEDDDDDEBED?EDEDBEDBD=EAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12361:7711/1
+TGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACG
++
+GGEGBDFAEDEBECAEED?DFFFGAB:E=D?EEE=EBA@E@CBBA?5==:??7=:??@5?;:B@@@?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12364:11512/1
+CTTGGAGTCGCGGAGGACCTTCTCCACAGGCTCCATGGTGTTACGGAAGAGATCGGCACAAAGCTCTT
++
+GGGGGGFGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGEFEGEFFFEFFBFDFEEEE=DEDEBDCCBBDDBBDDB=D?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12364:14062/1
+TTAAACAGTAATTCAAGAGCATCTCGAATCGACCGTAAACACTCATAAAGCATCACCTCATTTTCTTC
++
+GGGGFGGDFGGGGEFFGGGGGGGDGGGGGGGGEFGDFEFCBDFDDEBED@BDECDBDFDDD?DDEDBG
+@61G9EAAXX100520:5:100:12370:17304/1
+TTCAGGGACCTCCTTCTCAACCTCACGGGTAACAACTAATTGAATGGGGTAAGAGATGAACTCACTAT
++
+GGGGGDGGGFGGGGGGGGGGFGGFGGDGGBFFFEGDGBGGGEDDGEEDB?EDEAEDDDCCAEDEEE:D
+@61G9EAAXX100520:5:100:12383:20854/1
+TCGGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATG
++
+GGGGGGGGGGGFEGFGGGGFEFFGDGGEGFGFEEGEGGEDBEECEEECBDDDDBDCDDCCC:AC####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12397:10010/1
+AGCGAAAAGCCTTGATTAATTGATTTGATGGGTAAAGCCTTTGAAAGCCAAGTCGAATCGAATCAATC
++
+FEGGGGFDFFGGGFFDGFGGGFEGGEGEGFEDCFAEGEFEGFFEDEEEBDEECEE5DECECCBCCBDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:1239:4653/1
+CAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAAGACAGTCTTTCCAATAGTCAACCACATCGGGATTGGTGAAATCA
++
+EFGFDGFEFFGGEGGGGEGGGGGDGGFGGEFFGGFDFFFGFDGFEEFGDFEFA-=BABBBAAA5A?A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:12406:3423/1
+CGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGTAGAGGCCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGGGGGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGEGDEEC=EFDAFDBD;BB5>A>@BC-B=@@#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12410:7830/1
+GCGGCAGTGGGTTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGC
++
+GGGFEDGEGGGFEDGDFFFFFFGGGGGDEGDBFDFEEEFFDEEGBBFEE=FACACEED?DEBDD?CC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12419:4660/1
+ATACCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCAAACAC
++
+GGGGGGFGGGGGGGEFDGGGGGGGGGGFAEEGGEGF=FFFGFFDDFEBGGGDBEDFFFEDDEDCEFE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1241:3876/1
+GCCGTATCAATGTGGCGGTATCCTGCCTTCAAAGCAGCGCAAACAGCATTCTTGGTTTCCTCTTTACC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGG?DFFFFEFGEGF?EEE=BGBDBAEEEBAB5BB??C8B;?A;-23==7=?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12420:12777/1
+AAGAGAAACATCAAAAGTACCACCACCAAGATCGAAAATGAGGACATTGGATTCGCCTTGGTTGCTAC
++
+GBGGFGGGGGEGGDGFBGEGGGGGGFGFEGDGGFFGFGDDAEBEEFGFEEFEDBEGDFEEBCDEGA==
+@61G9EAAXX100520:5:100:12423:11132/1
+TGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGC
++
+GGFGGGEGEGGGGGDGGDGFFEEGBDGDGFGEFFGFEEFEAEAEBDEEEBA8AAAABAAA?:@??###
+@61G9EAAXX100520:5:100:12435:12481/1
+CGGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGFGGGGFGGFFFGGEBFEEEFDFFDECDDCADDEBDCB?DA@DAACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12442:13003/1
+GGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGTAATC
++
+GGFGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGFGFGGFEFFGEGGFGGGGGEGGGFEGEEFFEBCFDFEDGDABFD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12442:5421/1
+TAGCAGACCAACCATATTGACCGGTAGTTAACAAGCAAGGAGAACCAACAATCTTGTTAGAAACAACA
++
+GGEGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGFEGGFFGGGFGFGBEFGEFEEDEECEEEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12444:4247/1
+GTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCAATCTTGGCTGGAATAGT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGGGGGGGGGGGGDGGGEGFGFGGFDGFEFGGFE:EACC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12448:4634/1
+GAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGGGGA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFDGGGFEFFEEGFFFDEDBEEEEE:EEBC5@?@?=?######
+@61G9EAAXX100520:5:100:1244:5270/1
+TCGGATGGGAGCACCGGTCAAGGCATCCACGTTGTTTTGGGTAGCGGTGATCTTGCCGTTGGTATAGT
++
+GGGGDGGFFFGGGGGGFBEABDFFEEEGBEFCBEADE??:B54,?#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12454:18331/1
+AGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGG
++
+GGGGGGGGGFGGGGEGGGGGGGGGFFGGGGFGDGFEGFBGFDEFCFDEAEDFCFEEFCECDEE:=C@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:12461:15321/1
+GTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGGGGAAGCTCCGGTGGCTGAGATAGTGGAGCC
++
+DDA=5AC:C5CC5@@A=-:C5:=6-==40>::?=5??)A#############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12468:20716/1
+CCACCATCATCCAAAATCATGTTCAAAGGCTTACCACTAGGGAAAGACTTCAATTGTTGCTCAATACA
++
+GGGGFGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFGGGGFEFGGEFGGFGEGG?CFEDFDDEDDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1247:2234/1
+CATTAGTGTAAGTTTTTTCGCCATTATTGACATACAGTTCAAGCAATCCATTGTCAACAATACCATAC
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGFDFGFGGGEEGDFGE=EBG=?CBAFECBF5AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12486:11104/1
+CGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCC
++
+GGGGGFGGEDGGGGFGGEFGGGEGFGFGEFDCDCEFFEDFCEDEEED@CCBCC@ACCC>CABA#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12489:7694/1
+GGCATGGGTTTAAACCCAGAAAATTGTTTCGTTTTTTGGACCTCCATAAGGGTTCCGTCTACTCCCTC
++
+A###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12495:6891/1
+GTCAATTTTTGTGATGATTCCCATGCTGCTTTCAAGGATGCTTGATCAACAGGAAGCTTTGTCAAGAC
++
+GGGEGGGGGGGEEGGFGGGGGGFGGGGGGFGGGGEFEEEFFFGDDEEEEDEEDDDEDDGDACDDBCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12500:11121/1
+TCAAAAAGTTGTCGTCCCCTTTTTTCAAATAAGAACAATACAATAAAAACCTCTTTTAATAAACGATT
++
+5955?###############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12501:7017/1
+GGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+GGGBGEE-EEGGGGFGFEGGGGGGFDDGGGGGDGEEGGFEFDFDDBCEEDCCDEBDDC=B?CC5CD?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12504:10566/1
+CTCACGTCCATTTTGAGGAAACTCACCTTGACCAGCTGTACTAACCAAGACTAAGACATTCTTCTCAT
++
+?@@;?;C=>B:ACA5C=,;@@>>:>C5C?>C;::629629>C##########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12512:15227/1
+GGGGGCCCCAAAAGCTCATACGCGGTGCTATGTAAAATTGGAGAGCGAGAATGCTTAATAGGCTTACC
++
+GFGEGGGGGFGDGGEEGGGGGGGGGDGGGDGGEGGGBGGGGD?FGEGFABBFFEE=DDBFDDEABD:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12513:8773/1
+CCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTC
++
+DDFFFFFFFEFFADEFADFDDEEEEDDD=EEBEDDEA=EEEEEDAFE?FD=FFFFFFDFF=B:E:E:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12525:17790/1
+TCCAAGAGGAAAGGAAGCACACGAAATAAAAGACTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATG
++
+FGGGFGGGGCFGGDGGEGGGFGGFGGGGFFGGGGGGGG?GGFBDDECAECDDE=DDE?DDDBABCDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12525:6091/1
+GACGATACGGATGGGAGCACCGGTCAAGGCATCCACGTTGTTTTGGGTAGCGGTGATCTTGACGTTGG
++
+GGGGGGGGGGEFGGGDEBDDEBE<BEBBB?=:BBA@D<BBAA?@?A@8:48=>/5277;5<>=A####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12536:3704/1
+GCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAATGTACATATCACGACGTGAGGC
++
+@4344446@.33(.-/A61,1313AB*B*B(>;?##################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1253:13685/1
+CTCCTCAGCTTCACGGGCCTCACGAAGAGCGACCTGTCTTTGTTCGAGCAAGTCTTGGAGGGTCTTTT
++
+GGGGGEGGFGGGGGGGGGFGGCGGBCDEGGGDEGDEEAEFDEDDD??CBABDABDC::9B??2,?=><
+@61G9EAAXX100520:5:100:12541:10700/1
+TTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGTGGAAGG
++
+GGGFGGGGGGGGEEGGEEGCGGGGGDGGDFGEBGE@FCEDBABABACCC4CA<CC@7AA?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:12545:14594/1
+CCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAG
++
+GGFEGGGGGGGGGGFAGGGGFFGEGFGGFGGFFGGFGGGFGEEDEEDEDAEFEDDFFBEDCEDCCEE5
+@61G9EAAXX100520:5:100:12547:16628/1
+ATTTACGAATGGAGGAGGAGGAACGGTGGTAGAATTGCTGACTTCAGTGATGTTGGAAGCATTATAAA
++
+GGGGGGGGGGFGGFGGDGGGGGGGGGDGDDGFEGGGDDGG?EGFFC:AECFFCFEBDEEDDBEAEC@4
+@61G9EAAXX100520:5:100:12548:9280/1
+GAGGTCAAGTTTAGTAAAAATTGTAGAACCTTGTATTTTAGCAAGTAATTGTTCAATAAGTGGTAACG
++
+GGGGFGDGGGGGFGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGFEGGGGGDFDGGDGDFGGEGFEFGF?EBFEDBDBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12549:4228/1
+CTTTTTTTGTTTCCTCTACTGAGACATCGGCCACTTTACCGATTATTTCACCAGTAGCTGGGTTATCA
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFDGGGGGGGABGGEFGDFGGFEEDBDC==CED??@=DD=D
+@61G9EAAXX100520:5:100:12558:15191/1
+CACTCTCTTTGCTCGTCAATTATATGACTCATATCAATAAACTCAGAATCGATCCCTTGATCTTTCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGGDCGGGGGGFGGGEFFEEFGFFFBGEGGBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12562:7349/1
+ACGTAGGGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAAT
++
+GGGGGGGDGGGGBGFGGGGGFGGFFFEGGFDGGFGFEDGGBFEFCEEDE=DECCCEB?AACB?CDCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12564:1288/1
+GGAAGGGTTCAGAGGGGAAGTTCCAATAGGGCGCTATATAATGGTCATATTCCTCCTGTGTCTCAACG
++
+GFGGGGGEGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGEGGFFFDFFFEFGCEEEEEEDFDDEF=?CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12570:17467/1
+CGGGGAAGTTCCAAGGAGTAATCAAGGCACTGACACCAACTGGCTGTTTGATGGAGATGAGAAAGTTT
++
+GGGFGGGEFGGEGCGGGGEGGGGEGGGGDGGGEGEGFFGEFEEBEFCBFECEBFCECDECDCA2E>=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12581:12185/1
+GTGGACAAGTTATTGGTAAAGACGTAACCGGCCAAGCCAACATCACTGTCGTTAGCCCATTCGATCAC
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGEGGGGGGGEGGFGGFGGGEEFFFFDFEFFEEECFBCCDDFCEDDCECDBCBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12586:18808/1
+TGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGCAAAAAGTTGAGGGATTTAAAAAAAA
++
+6=@@6?@@=@CBD;D>>>>>B>>DADC=?DC=8>5DDBB54<)A=-'&%17(1%5,%'26->?A8B@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12589:16854/1
+CCGGGTTGGTTATCAGAGTAAGTGGAAAAGATCTCGGACTTCTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTT
++
+FFFDBEEEEBD=ECAEEEBEFFFFFBFFDFFFDFFFF?DFFEFECB@?BBBBB=?7?B?@?BB@B?DB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12591:11091/1
+TTCGAATACTTGAATCAACACACCGGGTTGATTATCGGCGTAGGTGGAAAAGACTTCGGATTTCTTGG
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGDGGGGGGFGGGCGFEFFEFEDCBECDDCBCECCCCDCBCCC5BBAC@CDCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12592:11305/1
+TAGGAGCTTGGTTGGTGTATTGCCAGTTGCTAGCCCATCCAACTCCAATAACATCGGCATTGGCGGAA
++
+DGGGFFFGGGFGGGGFGFGGGGDGGFGGBEDGFGGFDGGEED?DEFA?GEDEEEDDCDACDCDE@?(@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12608:13519/1
+GGGGTCTTGAAGTGCGAACGCACGTTTCCAACAGGTTGTCGATGAGACGACCGGCAGAGTCACCGCTA
++
+F?FDAGGGGGGGEGGGGGGGGFGFDFGGDDGFGE:DFFDFDB=EEFFDFFFEBBEB=BA<DDDBBDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1260:4142/1
+GGCGTCTCCGTTTCAATAGGAGCATAAAAGCGTTTGCCCCAACGTTGTGCAACGGCATTGGAAGAGGC
++
+GEGFGGGGFGFFGFGFGGFEEGEEGGGBGBGGCEFEDCBD=CEEABCAAA,@??@A?B=CC??CC?A5
+@61G9EAAXX100520:5:100:12611:7519/1
+GTCCTGAAGCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTAAAGCAGCGCGTCTCTGACTGCAGGGTTGGGGGGAGG
++
+A8;9:92:13407547;@C:C5:C?###########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12612:18956/1
+CGGAAGACGAGTGATACAAAGCGCTGGCGTAAAAGTCCTTACCCAAGTCTACGAATCTAGCTTGGCCA
++
+FEGGEGGGGEGAEGGGGGGGFFF?BGEFGCEFD?D@DCD=BBBA:5??=@5??>2ECCCC.3::.???
+@61G9EAAXX100520:5:100:12617:4146/1
+AGCATAAATAAGACCAAAAAGGGTATGCAATGATTACATCTTTTAATACCTTTCAGAGTGATGGCCAG
++
+GGGGGGGFGGGFGGGGGGGBFFFCEFFFABGGGFGFFGGFDGGFGEFGEFGGEEEEDECE?DACDCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12620:14193/1
+ATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCT
++
+GGGGGEGGGGGGGFFGGGGGGFGGGGEDGEDGFEAFDGFGFEEFEEEFEGFDFDGDDEEB?CEECDBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12621:10413/1
+TCTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTT
++
+GGGGGGGGGGFGDEGGGGFEFGGGEGFDGFFDFGGEGGF:DEDEFEEFEFEBEEEDEDCDBDCDC@?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:12629:2834/1
+CTCATGAACAAGAGCAGTCAAATCTCCACCATCATCCAAAATCATGTTCAAAGGCTTACCACTAGGGA
++
+FGDFGGFGGFFGFGGGEGGEGGGGGGGEGGGGGFGFGGDEGGGDF?CCCC:ECB=BCECEAABC-??B
+@61G9EAAXX100520:5:100:1262:18873/1
+TTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCCAT
++
+GGGGFGGGGGGBFGGGBGFEFFGECFFEDDEA=BDDDCDEBDECDCBABCCBC@>7@;::7:@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12635:14768/1
+TTCTTCATCATTAACATCGTCGTCAATACCATCCATGTCAATATCAGCAGAGCCGTTTGCATTAGCTT
++
+GGGGGGGGGGGGFDGFFFFFGGGGGGGGFFGGGGFFGEGFGGGGGEFEEEEFFCFEEDEDB:DDBDEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12640:8534/1
+CTTTTATTTAACTCATTTCGTAGGGAATGTAAAGGGGTTTTAATATTACAGCCAGAAAAAGCGTGCGA
++
+AAAA2(AA.A0(0..@@###################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12643:20586/1
+TGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAAGGGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGEEFGEEGGGBEFGBFECDBEEECCEEECCCCCDCCDC@:CC53?3
+@61G9EAAXX100520:5:100:12661:11338/1
+TTCTTCTTGAGCTCAGCAATGATGGGAGACTTGGGGTTAATCTCAAAAGTCTTGCGGCTAGACATATA
++
+GGGFGGGGFGFGGGGGGGGGGGFGGGEGEGFGGBEEDGEDGEGFGDEBEDEEEEFBDDDDC?B?BA@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12661:17303/1
+GGCATTTGGTTATCCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAG
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGFFGGGGGGGFEDFGEGGGGGGGGGDGFGGBEEEFDD=@EEF@BDA94
+@61G9EAAXX100520:5:100:12665:11364/1
+GGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGFGGGFEEGEDFEDFEGDFGA@DEECDEDDECDECCE=@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:12672:3256/1
+TGATTAACGCCATCGGTGCTATTTTGAACATGGGTATTATCCACTTGGTCTTGATTAGAAGTTGATTT
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGCGGGEDGEGFEFFFGGDECEGGEEBEBDEEDDCDEEDCDADCACA?DECDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12677:5482/1
+GCTTCGATAATATTTTTGCAAAAAGGTTTATTAAATGTTCGTCTGATGTTTGAATTCCATCCAAATTC
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGFFGGEEGGEFGGEGFDGFFEFFEDBFBDED=EB:C
+@61G9EAAXX100520:5:100:12682:7372/1
+GGCAAAAGAAGGCGTGAAAAGTGAATTAAACCATCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACTAAAG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGFGGGGEGGGGGGGFGFGGGGFGGGGFFGFFEEEDGCFF=FDEDFFFDGDDCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12697:13119/1
+CTCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAAACA
++
+GFGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGFGEGGBGGFFGGEDFFFFFDDDDDCED=ECC=:@AA@C:B:C65>
+@61G9EAAXX100520:5:100:12697:2945/1
+AGTTCCACCGTTAGGATGAAGAGTTTGGCCTGTCATGTAACCACCATCTGAGCATGCAAGGAAAAGGT
++
+C>AAADDDDDDEEEDEEEEEEDE@EEDEEEE=DEEEEDEEBEADEBEEB@@EB@?DEDD?@@<DD??9
+@61G9EAAXX100520:5:100:12699:13298/1
+TGTTTCTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGC
++
+EFEFFGGGDGGGEFGGGFFGGGEDFFFGGFDFGGAFBCFEFGGDGFDCFADCEADDBEEE=BDBDACE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12701:14476/1
+CTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCCACCTTGCTTTGTTCAGCTTGAGCATCGCGTAGGGCTCTGCGTG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGGGGGGFGGGFFGFGEFDGE?EGEFG:GFDE=ADEEEEEEECD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12714:18474/1
+GAGGTGGAGTAGAGGTAGAATTATGATAGGAAGAGGTAGTACTATTATAAGTGGAAGATGAAGAGATG
++
+EEEECEEEEEFFFBF=FFFFFGGGGGGFG?:EFEFB)DB@ECEECB=FECF@EEDCACCECCECDAAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12720:11272/1
+GTTGAATGGATTTTGACGACTTTCATAAGTAGTGAGCGAAGGTTGTTGCATGGGAAGAACACTACCAC
++
+GGFGGGGGGEGGGGGGGEDFGGFGEGFEGBFFDGEFDGDCEDBDCCCDCCDE@C@BAAAA?C@CB?AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12725:5548/1
+GGCTGCTTTGCTTGAAACAGTCTCAGTGGTGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTAT
++
+EDGBG?GGEDGGGGAGFGGBEGDGEECE=@FEDEFC:CBCCC5?ECA:5C##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12730:14683/1
+CGGAAACTTGAGGAACATCAAATGTGAAAATCGTGTTGGTATGATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFDGEGFFDEGGDGEGEEGGCDEEDGD=CBECDDDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12732:9816/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTA
++
+GGGFGGGFGFGGGEGGGGGDGGGGGEEGEEGFDEDGEFEFFFGEFD>C@DEEDDDEBEDDD?CCCCC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:12734:8809/1
+TTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACCAGCGGTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGEGGEGFFEGGFFGBGGGFDFDDDECFEEDDDBDDDBDEEECCACD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1273:13209/1
+AGGCATTTTCATGTTTCGATGGGTCAAGATGAATTCGCCAATATCAGTGTCCAAGGTGAAGCCATTGA
++
+GFGGGGAGFGEGGEGFGEGFEFGBFBFADBFEG=BBACBEEBBEEDEBECF<A:CA:A?A:BAA4=B?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12743:8946/1
+GTCATTGATCAATTAAAATAGTGAAGGTCTGATGTCTGCTATAGAGTGACCAAACCTCCAAAATTTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDFFGGEGGGFGFEGEFGGFGGEFECEGFBFEFFDFGEFDDEFDFEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12744:19319/1
+CTGGGCTTCGCGAGCACGCTCAGAAGCGAGTTCGGCGTCTTGAGCAGCCTTCTTGGCACGGGCCTCCA
++
+GGDGGFDDEFEDEAD?EEDEE=E=FE:D=F5>C>>E?)A??????@BBAABEAA@=A###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:12759:12816/1
+TCCGTGTAATGTTTTGGGTACCAAATCCAGAATGCGATCTCCTTTGTCGTTTACCGCAATACCTCCTG
++
+GGGEGGGGGGGFGGGEEFDGFGGGGGFGEGGFFGGAGFGGFEFEDEDDEEEEEFCDEFAEBDDCDDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12764:2125/1
+TCCGGATCAGCAAAATTAAATTGCTGCATTATTCATTTCAAACCAAAAAAGTAATAGACGACAGTAAA
++
+GGGGFGGGGGGGEGGGGGGEGGGGGFGGGGGGGFGGGGFGEGEGGFFDFFADGEEFEFEEAFEFDEDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12765:8111/1
+GGTTAATAGACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGAATA
++
+GGEGGGGGGFGGGGGGGFFDGGGGGGEGFEGBDDECEECEEDEDEFEEDDDDEDD@DDDDDCDCBAAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12767:7730/1
+GAAAAAGGAGAAGATGTTCGTTTTAAAAGTGAGATCCCATTGTTCATCGTCGATATCTTCAATGGATT
++
+@>@>?>?=;@5?BAAD?DDDD?DD??A,DC?-C?5AC>::3:387=99;7->5?:?'5>:?1A#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:12769:16993/1
+AACCGCGGTAGCGCCTTTGTTAGCGAGGCTAGCAGAAATATCATCGGGCATAATTTTAGGAGGATGAG
++
+GFGGGGGFGEGDGGG?EEEEGEFDGDGGBFFFDEGAFDGEGDFD?CDED5CACCDEEBAB@DF=DEAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12770:14085/1
+GGTAACGAAAATTTCATAACGAAATTATATTTATGTGCGTAATCTTTCCACGTTTGGGAAGTAAAAAT
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGFGGGGGGGGGGEEGDGFF=FFFFDFEEDDBFADEE@C9@C@@@AC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:12771:6793/1
+GTGGTATACAATTTGCTACCCTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCCACCTTGCTTTGTTCAGCTTGAGC
++
+FFFFEGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGEGGGGE?CA:=>:::12->(>>=>::;>=>5A???.,<;2=<?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12772:15743/1
+TCGTAATTCAGTGAATAGCAAAAGGTGCATAGCTAAGACGACAAGTATTTAAGACCAGCATGTAATCC
++
+DEEEBDDB?EEED?E?:CDDEEEEC=EEEDE?DBEBCEAEBB=BB@?CADC=BB:E?=B@DDD=@=?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12783:18228/1
+GTTGTATTTACGAATGGAGGAGGAGGAACGGTGGTAGAATTGCTGACTTCAGTGATGTTGGAAGCATT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFFFFFEGDEGFDFEFE?EEACEC=CDBEDDCDCBDADBECBECCBBAADC@::
+@61G9EAAXX100520:5:100:12784:16132/1
+GTAAAATTTATATGTTGCTTCGTCATTGATCAATTAAAATAGTGAAGGTCTGATGTCTGCTATAGAGT
++
+FFFFFBGGFEGGDGGFDFGGG?FGGGGGGGGDDDFFGGEFGFBGGEGE?EFD?DFGFDEFFD?ADFBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12790:7159/1
+GGGGTTAATCTCAAAAGTCTTGCGGCTAGACATATAGGCACTCATAGAAGTATCACGAAGGGCTTGAG
++
+GGGGFGGGGDEGDGEDGFGFDGGGDDFGEBDEDFCDDB?GGBFDDDDABCABCBC@5?BADC?@D:4A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12793:4471/1
+CAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTT
++
+GGGGGGGGGBGGGGGFGGGFFGGGGGGGFFEGFF?FF3FDGEGFFDG?EFF?DBFFDCDDE?FAGDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12795:4341/1
+CGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGG
++
+GGGGEGGGGGGGGGEGGGGGEBFDGGFGGGGFDEBFDDECEEDDDDCBDCDBDCD?DCDB@DC??=AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12800:6519/1
+TTTGAATGAGAGAAGTAAGGTTGGTCATGGGGTTCTGAGGAACGTCGCGAAGAGTGAATTTTCGTGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGFFDFGGDFFFDBAEAEEGGFEFDEGDCDEEDCCEBBCEB@C=C?F:C@CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12801:14424/1
+TTGTGATCCAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCTTATCAATGGCTTCCTTATCTGAAGCATCGAC
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEGFDEFEGEEGDGDDDDDDDADDD?DCEC?C?ACCC?AD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12803:20891/1
+CAGTTGGTGAAACAATTTGGAACACCGATGATGTTGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTG
++
+GGGGGGGGGGEGGGGGGGGBFGGEGFGGGGFGGFGGEEGEFEFEGFGEGGDDGEDEBFCFDDE@AFFF
+@61G9EAAXX100520:5:100:12809:19714/1
+AGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTAC
++
+CCCCCCCCA6>AAA?CC@CACCC-CA<A-8A>A8A71)0>;<)@;B:8@?BA:A##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1280:13610/1
+CTGGTGTGCTTTCTTTGAGATGAGCAATAAAACGAGCGATTTTTTCATCCCAAAATGCAGTGTAACCC
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGGGGGDFGGEDGGGGGGGFDGGGEGEGGGEEFFFBFEEDEDDFDECBC:CAD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1280:17984/1
+ACGAGGAATACGAGTAGAACCACCTACCAAGACGATTTCGTTAACAGAGGACTTGTCGATCTTGGAGT
++
+GGGGGGEGGGGGDGEGGGEFGFGGFGFGFFGFEFBCDDGDCEEECEEEDDDEDCDCECC@DCC7=CC<
+@61G9EAAXX100520:5:100:12817:1890/1
+CCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGTGGAGTAGAGGTAGAATTATGATAGGAAGAGGTAGTACTATTA
++
+GGGGGGGGFGGGEGGGGGECFFEFFCFEDFBCECEEAEEEBEEDFFEEDEDCBEA@@6@@A:BB5ABA
+@61G9EAAXX100520:5:100:12830:1343/1
+GGTTAGAGCTGCGTATGAGACCTTTGTCTCACCATAACCATACATGTTGACAATATCGTAACGTTGGG
++
+CCACCAC;C;AC;CCC=C=->+?=?AB1C-/5.8;)*3<:8AA9ACCBB-+;1?BBC:7?<68<<7=A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12832:5515/1
+CCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTT
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGGFGGGGEGGFGFEAEEFEFEEBCCEDCDDDCCBDBDCBD=CCADC?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:12834:3053/1
+GTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTATCAAAATTCATCAATCC
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFEGGEFEEFDEEFDDEFDDEFDEEDBEEDDECEDCD@DC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:12843:10222/1
+TGTGTGACCCCAATGAACTTCGCCGGCTGTTAGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAGA
++
+GGGFFGGGGFGGGGGGGGGGGGFFGGEGGDGEE@EAEEEEEECCACDBDEDC:AD?CCC?C>::CACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1284:17774/1
+ATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGTTAATTTTATCGG
++
+EGGFGGGGGFGFGGFGGGDGGGGGGGFGFDGGGEBEGEBEDFECFCCCDBCC@A:3@:??EDEDEC?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12850:20560/1
+GTGGTTTCGTTCAAAGTTGAATTTATACCATCCGCCTCGTATCTTTGTTCTAAATAGTATGGATGACT
++
+GFGGFFEGGG=DF=FGEEFGD?GFFDCFDFFGEGFFFBEDCDCEEDDDDCE??CEDCCCCD:C@?:CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:12855:16621/1
+GTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAGCACCAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGFGEEFBGAFGEEFFGFDGGEFFEGB?EEDBECDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12858:12366/1
+GCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFFFGGGGGFFFFEGFEFFFCFDEFDEDDEEDDEDCBEDDEBCECCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1285:1765/1
+GAAAGGGGTTGAGCGCACTAGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGATCGTGTGCT
++
+@+@@9;A@############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1285:5111/1
+CTGGGTTATCAACCTCAAAAGTTTTGTTGTTAGGAGAAGAAATCCATTTTCCTTGAACAAAAGATTGA
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGFDFGDGGGGFGGGFGGGBGDGGBEEFDCEFEDGFDFFBDDEDAC@=?DCDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12871:14568/1
+TGAATAATGGAGAAGGTAAAATCGTTTACCTGATCACCAAGCATTAAAAGGGGCACAATCATCAAAAG
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGDFGGGGGGEGGGFFGGFGFFGEGEEEEGFDDEDECDDDEEEDEDDDCDCCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12886:11750/1
+TGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGGGCGTGGGGAGGCCCC
++
+FFFFFFFFFBFFFFF:FFFFFFFFFBFF?FE@E?EB<DB@@>==>=@:???#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:12888:4407/1
+GGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAA
++
+FFDDFFFFDFGEGGGEGCFGFGFFFGGCEDFDFFFDBDAFFDE@DECCBE<AAC,AAAAAADB@D>A:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1288:10959/1
+GGCAAAGAGGTGAATAAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAA
++
+FFFDFFFBFA>AACCEEEBEFFFFEFFFFDFEECDEFF?BEE@BDDAE?ADEEB=ADA@DB5A:@?@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1288:20655/1
+ATTGTAGACACTACCATCAGTACCTACAATGATAGAGCGTTTATTCATTTTACGAACAAGGGCGCAGT
++
+DDDDBD?DCBC?=:===?@<-:A:A?A<??+8571;))*1352,40:===??-A:B?###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1288:4519/1
+TACCATTATTGTCGTAGTAGGCATATTTCGCAAGATAGTATAGCCAGTTGTCTTGTTAAACTCGGATA
++
+GEFGGGGDGEGGGGFGGEGGGGDGFGGGGGGFGGFGDEEFGEEFEGEDEFDDAEEEBF:ED?EE?CDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:12896:3651/1
+GTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAAGGGGAGCAACAT
++
+GGEGGGGGGFGFGGDDGDAGFGGGGGGGGFGFGGEEFGEGCFFFEEECDDFBDAC@CACCDDCCBC=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:1289:14560/1
+TGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTC
++
+EDEEDEEAEEEEEGEGCFFFGGGGDFFAFEDDDDBDEDF:EEFGGEGEDEDDFEBDB:D?E?BAA?:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:12907:12326/1
+GTTACCGGTGATATCCTTCTTGTTCTTGCGCTTGAATTCTTGGATAAAGTGGTTTACAAGACGGGAGT
++
+GGGGGFFFEFGGGGGGGFGGGGGGEGGGGGFGGDEFFGGGGG?EGEFEFBGBEFGFDBE5EEC=BDED
+@61G9EAAXX100520:5:100:12931:3796/1
+TGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTTGGGACGGTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAG
++
+GGFGBGGFGGGGGGGGBEGEGGGDGF?FEEBCEFECBDBCEAEEBCBCACACC@CC?BB?BBCBC5<A
+@61G9EAAXX100520:5:100:12934:15583/1
+CCAAATCTTGATCAATTTATCGGCTGAACCTGTTATAAAGATATCCTCACCAAGGGCAAGAACAGCCC
++
+GGGGEGGGGGGGGFGGFGGGGGFGEGEGDDEFCGEFEFEBDEEEEED?BEBEDACDDDDCDCCCBDC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:12939:9504/1
+ATCAAGAACCATCAAATATGCTGAATCAAAATTCAAGCCGAATCACTAATAAACCCCCAAATAGATAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFDEGGEGDEEGEEFEDCC?D?DDACDCCCCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:12941:6671/1
+GGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGG
++
+GAGGFGEGFGGEFGGGGDEGGGGFGEGGFGGGGGFGFFEDDEEDCCDDCEDDDDBDCCA@CAB?CCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1294:14215/1
+CTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAAG
++
+GGDGGGGGEFGFGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGFFFFEEFBFFGFEEGGD?FDE?EDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12958:10144/1
+AAGAAGGTGAATATAAGGGAGCATCCCAAAGATCTTTCCTACTGGTAAATTGGAATTGAGTGTTATTA
++
+GGGGGGFDGGGGGGGGFGDGFEGEGGGGGEGDGGFGGFFGGFFEECEEDGGEE@EGEADF@FCEEEA9
+@61G9EAAXX100520:5:100:12959:8617/1
+GGAGAATCGTAACAAGTGGTAGTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTG
++
+GGFGGGGGFEGGGGGGDGGEGGEGFFGFEGBGGFEEDEEFEECEDCDDECECCCDCC5E7CDDDDCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:12966:4080/1
+TGATAACATGACCGACAAGCTAATAGGGAAGCATTAGAAGAATAATTTAAAAAGAGTCGTAAAATTTT
++
+>?<>B;0;;>66;26/1(@.;A/:A3/3).6*9:A:B@7@437.B,3,/6;=5/;6?*@:@#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:12975:16072/1
+CGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGEGGGFGGGGEGGDBGEFFBDFDEEEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1298:14653/1
+CAGAGTGATGGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCA
++
+DADADBEEBBEDDCCBB=DEEDEEEEDDE:BCBBBEA=@EC?@85???::@@@@@?@<?97?=A54==
+@61G9EAAXX100520:5:100:1298:7737/1
+CCCAACTACGTCAATAAGTAAAGGTTCTGAGCCTGGTTGAGCGTTTGCAATCGCTTCTGCATCAGCCT
++
+GGGGGFGGFEFGGFGDFDBGEGFGEGGGDGGDGDGGDGG5C:EAEDEEDEGEEDDDEABD=DE@CACD
+@61G9EAAXX100520:5:100:12990:15110/1
+GGGGGGTACGCGGATTCTCCAAAATTTCGACAGCGGCAATTTTCTCCTCTAAAAGGCTGTGAATAGTG
++
+GGGGGGFGGGEGGGGGGGGGGGGFGFFFGFGGGGFGFFBGGFGEFEBGGGECD?E5FFFDFA5AEDCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13000:4988/1
+TGGTGATGGTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAACTACCGATA
++
+,223787,;A8378;3;;2=<<<<98;;<<?B?3B?7???*):416B;55A@@@A8??@*1B######
+@61G9EAAXX100520:5:100:13003:19823/1
+CTCGTATAAACAAAGAATCTCATTAATAAATTACGAACAATTCGCAGTACTTTCCATCATAAAGAACC
++
+GGGFGGGFGGEGGCGDEEFGFGGFGGGGGDGGFGFEGFGFGEGEEAF?EDEDEDGFFF?=E:AC3A?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13004:17699/1
+TTGGGGAATCGGCACTTGGTTGATCATCTTCATCCCTTCCTGAATTTCTTAGACTTCGGATGCCAACT
++
+FFF?FFFFFDFDEBFFFDF=EDEEEFFEFFEFFF5BCCCCCE?-BEEDBFA=BBA@A-A?7@=B?@@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13010:1035/1
+CTTTTCAGAAGTATCACCCACCAAAATAGCGGCTTGGACAGCAGCACCATAAGCGACAGACCCATTCG
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGFEGG#################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13012:1547/1
+GAGCATTGCGTGAGTCAACGTTTTGTTGATGACGGACTTCCGCACCAAATGATTGAGTAAGAGTACGA
++
+C:5C?DD=DDB?DBBCBDBBBBDDC76:=@::@:??BBB??=@??:?5B?===>3:52::=====BA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13019:3682/1
+AGAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTCGCTTGAAGGTGC
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGEEGCGDBGGDFGFEFFGCCEECEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13029:17124/1
+CGAGAGGTGTGTAGATGGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTG
++
+GGEGGGGEGGGEGGGGGGGGGFGGEDGFGFGGEGEFEDBDBCC?CABAAA@CB@?CCCD@DE:?@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:13038:13082/1
+GTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCAC
++
+GGGGGGFGGFGGGFGGGGGGDGGGDGGGDGFEEGGAEFFDFDCFEDBDBDEAEE?AEEC@@EDDDCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13042:5539/1
+GACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGEFGFGGDGDFGEFFFFBDFBFDDGEEGEGF?AEEC?BEBEEECDDDBBED:BCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13043:17386/1
+CTTCTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGA
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGDFGGFFFFFGFDGGGGDEGEGB:GEE=EECEFFFDGGGEEEBD?BC?AEDFA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13048:4353/1
+TTAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATT
++
+GGGGGGBGEGGFGGFGEEGGGGGGDGEDEGEDEEEDDDFEEDDEEDE=B@BEDDEEDCBDBCCA=ACB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13049:4842/1
+GGGGAAGTCAGGGAATACAATGAAAGGGGCATTACCTCCTAACTCCATTGAAACCTTCTTGATTGTGC
++
+GGGDEG?GGEGGEGGGGGFGGEGGGEBEFGFFGGFFFDEGAGEGDEFEEEDEEECEEDDDAE@@D9:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13058:10673/1
+GGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGG
++
+GGGGGFGGGFGGGGGGDGGDEGGFDGGGGFEFDFEDEDBDDDEEBDDEBDCDCBDBCBCDACCC<DC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13060:15480/1
+ACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTAC
++
+EGGGGGGGGGGFGGEGGGGGGGDEFGGGGGFGBDFGDAFEGDFEEDFDEECBDEDDDDDDECDCEBBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13062:16938/1
+ATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGG
++
+FFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGEGGGGGGGGGGGGEGGFEEFFEEEDEGEBEBEFCE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1306:20167/1
+GTAGAGGTAGAATTATGATAGGAAGAGGTAGTACTATTATAAGTGGAAGATGAAGAGATGGGTTGAGG
++
+FFFFEFFBFFEEFFFGGEGEGGDEG?EEABEABBBDDEDFBBE?EBAABAADA?AA?7>=?@6??86>
+@61G9EAAXX100520:5:100:13079:16968/1
+CTGGTCTTGTTTCTTCTTCCACTTGTTCAGCCTCTTTACGAGCAGCCTTGAGACGTTCTTTGGAAGCT
++
+GGGGFGGGGGGFGGGFGGFGEGGGBGGEGDEGGGGGGGGFEEGGFDFFBDD=EEEAECBCB*@25???
+@61G9EAAXX100520:5:100:13084:14231/1
+CAGGGGACGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGGATCCTCCCAATGGAGC
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGFFGFEEBFEFEEFCDEDEEDEEDDDCDCCCDDCCDCBB??AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13087:19229/1
+GGCGTAAAGAATAACGACTGCACATAGCACGACGTCAGGTCTCAGCAACAGCCGAAGACGTGAAGGGG
++
+?###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13091:16162/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGFFGFGGGEGFEFGGEGCGBGFGGFFGEGFEGBADEFFECEGEEEEDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:13106:19679/1
+CCCTCCTGTGAGCAATGTCTTTTTCTCTGCAAGTTTCCCTGATCCGACATGTACCCGTCCATCACAAT
++
+GFGGFGGGG??GGFFGGGGGGFGGGGGDGGGEGGDGGFBCGFGFDGDEFDDEFGEDFEEFDFBADCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13111:3838/1
+GTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGFGGGGGCGFDGGGFFGEEGGFFDCFEDDDDDCDDDED@D@DCCAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13112:2977/1
+CCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGEGGGGGGGGGBGFFGGGEEDEEEDBEFEEBEFECDDD?DDEDEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13112:3710/1
+GGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGCGCCATTAA
++
+EEE?EAE??ABEECCEDEE=CB5AACBACBB:CC?E=@BB=:>=@5>@:>A?@-?#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:13126:19214/1
+GTGAATAAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGT
++
+DDDADEEDEEFGFGGFGGGGGGGGGGGFGFGEGGEEGFFEBFGGFDFEEEEBDEBDDCACDCDCB?C4
+@61G9EAAXX100520:5:100:13126:19238/1
+GGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTT
++
+DFFAFFFFFFDDFFFEGCGGGGGGGDGBGBDE=CCFGFFBED?B5BAB?BBD??=<@5?5@9@=@???
+@61G9EAAXX100520:5:100:13140:11600/1
+GACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCAT
++
+GGGGGGGGDBFFGFGGGGGGGGGGGGEGEGGDEGEEEBEDEEDECDED@EDCCCBAACCCB=C:C@AD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13144:5630/1
+AAAACAGATAACTCGGTCCAGTGAATCAAGTCATAGGAGGAATAAAAGGCAATTCCATAATTTTGAGA
++
+FGGGGGGGGFGGGGGGDGGGGEGGEFFFBGCDEFFGEECFD:DBBEC@DFE=ECEBB?FCEEDDCCDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:13150:17976/1
+CGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAGGTTCATCATTAGCCCAAAAGGTACGGGTTAAGTTATTTCCC
++
+GGGGGFFGGGGAGGGGGGGGFCFGGGGDEGGGDGEGGF:EEEEEF=CB?BCCBC@AACECECBFD?CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13154:3819/1
+GGAAGTTAAGTTCGCAACTACCGGAAACTTGAGGAACATCAAATGTGAAAATCGTGTTGGTATGATTG
++
+FDGGGGDGGGGGGGGGFGFGGDGDFGGGEEEGG?GBFGGGD?DF?AC:9ABCBA@EAECCAC?C5=CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13159:14596/1
+CTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTAC
++
+EGGFGGGGGEFGGDGFGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFGDGFDEGGDDFEAFGFDGEC7ADECAAC-BB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13160:6056/1
+GGCAAGGCGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGACTCAATGCGCTCTGCATCAATCTTGGCTGG
++
+88;68?>+2,62276<<<>>A,B;3>B#########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13161:1701/1
+TTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTCGGCCTTGCTATACAAGTCCT
++
+EDGEGEFGGGGFGEFGFGGEFGGEGGGEB?BCEEEGEDDDCDEAFBDED:ECCDCE?BEC:?)@@A:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13162:13858/1
+TAACAGCTTGATATCCTTGACAATTTACACCGCGATATGGGTCATATACGGATAAGCGTTGAGGGATA
++
+GGGGFGFFGGGGGFGGGGGF:FFFFGGGGGEGGGFFFGFEECGGFEFFFBDAFEBBDFCDD?DCDCD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13162:5736/1
+GATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGCATCCTCAGCGTCACGGACCTTCTTGGTGAGCATGGCG
++
+?FDFFFFFFFAFDFFFDF=FFFFEFFFFFDFFFFFFFFDFEEEEFB?=FDFEEA?B:BB5BC@B?@B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13164:4759/1
+CAATAACGAAATGGACAACCTTAGTTTGTGATGGACTCGGATACAATTTAGGTCACAGTCTTGAGTAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFEGGGFGFFGGGEFFDFBFFEDDDBEEEEDCDEDCCCCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13176:13655/1
+AGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTGAAGA
++
+FGGEGGG?FGGGFGDDGGGGDEFAGGDG=BEEEDEADEEEFGGF?GGEFGDGDD=BDAEBE?CFD=C?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13182:1565/1
+GGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGEFGGGGGGGGFGGGGGGFGDFEGBFGGFDGEDDFEGFBEFFEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13182:8191/1
+GTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGGGGEGGGGEGFFEEEFECFEDEFEE=DECEEDC@DDDCBDDCCDCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13183:10440/1
+GTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTT
++
+GGGGFEGDFGGFGGGFGGGGFGGFDFFGDFGGFEGFFECDGBFDCBCED@ECACDDDCBCCC@@BDB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13189:5784/1
+CAGAGAAGGCATAAACAACGAACCAAAGAGACTTGCCAAAAACAAGTTTCGAGGGCAACTTCATGCTA
++
+GFGAGGGGFGGGFGGGGGGGEFFGFFFFFEFEFEEDFDCDEECCCBCB:F@@?:?CBCCBCDCBBCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13190:2615/1
+GCGAACTGCTTAAGAAGAAGGATTCATTCTTCTCTTGCCACCGACCATGTTGGTAACGTTGACAAAAC
++
+:D=-5CDCCD::DDD=A5;;::=BB?D=DDDDD=DD?D:A5D?DADDCDBD=C?=CDD=BD-B5D470
+@61G9EAAXX100520:5:100:13196:9117/1
+CTCGCACTGACTCACGAATTTCAACGCTTGTCTCGCCATTTGCAAACCTTTTTAGAGATACATCACAA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGFEGGGGGGFGGGEEGGGGGGGGGGFFGEEFDEGFFGFEF?FBFEDBBFCFDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13198:17073/1
+GGAAAGGGGAGCAACATCAAGCAACAAAAGATCTTGAGTCTTCTCAGAAGTGTCACCAGTCAAGACAG
++
+GGBGGGGGGGFGEGGGFGGGGGFDFGFDGCEEBFEFEFEEBEEDFEEDDFAFDBECD5FCEDDBEAED
+@61G9EAAXX100520:5:100:13203:17931/1
+TGTGCTTCATGTCAGACTGAACCTCAGGATCATCAAATTTACGGCCGATCAAACGCTTGGCATCAAAG
++
+GFFGGGGGGGGGGFGBGFDFGGG?GGGFEFFFG=EDFGGFGBBDDDFCDDFBDDDCADD@C@E?CC<A
+@61G9EAAXX100520:5:100:13205:15549/1
+TAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAAGGTTGGTCATGGGGTTCTGAGGAACGT
++
+GDGGFGGGGGGGGGGGFEGDEEE>EFEEDFEDEDDBCDCDAD:ABC:A=CBA4<::?7A@5;<57AB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13205:18760/1
+GACGTTTTGTCGGGCATTACTGAAAATGCGTTGCACACGCGACGAAGAAAACTAGTGTAAGAAACCAT
++
+FGGGGFGGGEFDFFFCDEEEG:GGAGEEGGDGBGDGGDDGDDGE?BEBDB:3BBB=BABBBA=B@DB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13214:4651/1
+CTTTGGCAACGTGGATCATTGTGGACAAGTTATTGGTAAAGACGTAACCGGCCAAGCCAACATCACTG
++
+GGGDGGEGGGGFBGGGGGGGGGGFBGGGGFGGGGGEFDGGGFGGDGEGFFDFEEEDEDEDCFCBACDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13215:11945/1
+TCTTGTTGTTATGGGTTGTGCCCATACCACCACCAATACCAACATTGAAACCTAGGACTTTGTCATTT
++
+GGGBDFGGGFGGEFDDGEGC=DECDDDBECEFEED5?:B@C=B?BC:5E:DC?CD?=CEDCCCDCDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:13217:4207/1
+GTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGACTGCACTGCCACTAAATGGGAGGGACAAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGFGGFGGGGGGFFDFGGGFEEFDFFEEEEEDE=EDCC=ECB=BDC;=DCA/C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13220:13515/1
+GGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTC
++
+FGFGGGGGGFGGGGGGGGDGFEGGDGGGDGFGGGGGGFGGFCGGDC?CBE?CBCBEEFDG?B=F=DEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13220:9793/1
+TGGTAGTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATG
++
+GGFEGGGFGGGGGGGGGGGDFGFGGGEGGEGFEFFEDDFEEG?EEFEEEDEECEDCC=<CCCC?@@C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13229:5182/1
+GCAGTAGTAGGACAAATGATGGATGGAAGATTCATGGAATGAGCAATATACTTTGCGGAATCCATGGT
++
+GGGFGGGGGEGDGGGFGGGGGGFGGGEGDDFGDGEEDDEEDDEEDBEEEDCCBDD4C=A:CACBCCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13230:1839/1
+CTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGGGGGGGGGGEEEGGFFDEDA?DEDCDDDACCCCCDCBCCCCBACC?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13235:18295/1
+CTAGGATATGAAGAATTGTTCCAATATCAGACTCATCAATGGTAGCGTAATTGAGTTCTGAATTATGT
++
+GGGGGGGGGGGGGDGGGGGFGGGFGGGGGEGGGFGGFFEGGFCGDDGDEFABEBECFDFA@:CEADFE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13239:1000/1
+NTTTTCAGAAGTATCACCCACCAAAATAGCGGCTTGGACAGCAGCACCACACGCGACAGGCTCATCTC
++
+,;:99==<==BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13239:15707/1
+CAGGGGTATCCATGGCCAAGGGGTCACGAATCTTGGTAACGTCCTGACCGTTAAAGAGAGCTCCCTGT
++
+FFFFFDFEEFDFFFA==AECC:CBEFEFFEAEECB:EB:EFFFDD=DEEEFDB:B?88?@FBD@=@:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13253:5733/1
+CCATATTACCCCTCCTTTTTTTACCCCTACTGACATGCTCCTCCTCCGCCCACTGTGCATTTTTTTTT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13255:2529/1
+TTAATCGACAATATCCGATCCATGAATTGGCATGAGAACGAGAATTACCTCTCGAAAGCCAGCGAATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGFGFFFFAGFDEFDBEDEEEFDD:BBAB@CEDDBDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13261:8016/1
+GGGGTATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+FFFFDGFGEGGGGGGGGDGGGFGFGFFGFDFEFFEDEFEEECDEDECEE@ACDDCCCDBCDDC:CD@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13265:2486/1
+CCTGCTTGATAAATCTTGGCCATGATGGGATTCGCGACACCTTCAAGTTCTTTTTGTTTGTCCTCATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGFEEEGFGEGDCDDEEFGDDGE@CEBDE?EDDE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13269:4202/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+GGGDGGFGGEGFGGGGGDGFGDEGGA>CBGGFFGEFEDEGEFEFFEDF=CCBECDEEDDAEE@EBCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13271:10122/1
+ACGGGTCTTGAAGTGCGAACGCACGTTTCCAACAGGTTGTCGATGAGACGACCGGCAGAGTCACCGCT
++
+DGGGEFGGFGGG?GGGGGGGGGFFDGGGGGGGFFDDCFFDEDEE=5CCCEEEC?=B=:-BACCDCCB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13273:13968/1
+CTCAAAACAAAATTCTAGTTGAATACCTAGTTAGCTTATTGGGATTATAGGGCCATTTTTTGAAATGC
++
+GGGGGGGFGGFGGGGGGGGGGGGGGEEGDGGGFGFFGDGGGGFCFFDDDEDBDDD=EEEEFFCCCED5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13276:17855/1
+TGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAGCAGAACTATACTCAGTCACATTGGAAACGT
++
+GGGFGFGGGGFGGFGGEGGGGGGGEGEFGGGGGGGGFGGGGEFFGFEEEFGEEDEEEFGEEDBDFEFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13277:15710/1
+CTTGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGFGGGGEDGEGGGGGGFGFGGGGGFGEFDFFAFAFEFDEFFDDEEEE5EE<:AAA@DE@=CA@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13287:15197/1
+TGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGEGGGEGGFGEGFFGFFDFGFGDGDECFFEECEDEECEEEBCC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1328:6227/1
+CCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGDGGGGGGFGGGGGFEFFDEEFADFEEFEFDGFGCDECCEAFBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13295:16145/1
+CTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTTGAAGGGCCAGTGCTTCATGC
++
+FGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGDGGGFGFGDFDEGFFEDBDEACDDDDC=DC###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:13300:17607/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGACAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCC
++
+FFFFFFFFFFFFFFBFFFFFDFBF?CAB=EE=AE5EEEFBAD:E?B=@@@A=EAABB5@?B=@@@?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:13300:965/1
+NCAAACCGGTGGTACCCTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGAT
++
+*743/67778BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB>4??<A??A?<@<;>BBBBB;<>>>;@AAABBBBB?@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13301:20108/1
+GGAACGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGACGCGT
++
+DDDDDBDDDBB:BDBCC5@C(>>>@??'=<<:?###################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13301:5674/1
+CACCCAAAGCAACCAAAGTTTCGATGAGGACGGCGGTTTGGATGGTCATGTGAAGGCAACCAGCAATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFDGDGFGGFEFEEDDEDDEECBDECDBCDCB?CCCBCBB??CAAAABBC<BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13301:5904/1
+TTTGTCCCATAAGAATTTTACCGACATTAGTACTACCAGTGAAGGAAACCTTACGAACGATAGGGTTG
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGEEFFFFEDFGFFEFFEDFCEEDDCDDCDDDDDC=@DC5@???>CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13302:17628/1
+CTTGGCTGGACTCATAATGGTACGAGAGAATGAGAGAAAGCGAAGCTCTGACCAGCGTCGGATAGCAT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13320:14023/1
+CCGGGCACTGTCGATGACGGCCTTTTGATGGGCAAGAGAGCTCTCTCTCTCAGCCTTCCAAGCCGCCT
++
+GGEGE?DGGGGGFGGAGGEGBEDDDGFGGE-BEE?EFEFGEDEDEBA:@EEBB=E?A<@????C####
+@61G9EAAXX100520:5:100:13324:17047/1
+GCCAACTGATGCAAGTCATTACGAATGAGATCTATAATCATGTTCAATTCCCCCATATCTTTTTCATT
++
+EGE?GGGGFEDGGGEDGGDFFFFDEDEAE=GDGEDFGGGFFGFGFDFGGDD@GEFGGEBDEFBCG?BF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13335:2353/1
+GTCTTAATCTTGTTTGAAGATTGGCTCTCTAGGTTCGGCTCCTTTTTCGATTCCAAACTGTGACCTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGDGDEGFGFGEDFGGFGEGGGCEBEEBCADD@EDC=?BABEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13361:10994/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GGGGGFGGDFGFGGGGGGDEGGGGBEEGGFFEAFFGGGDGFGCBEDGDDGBFGDEBDEDDBDDAEDB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13363:19666/1
+CCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGFFEEEEFEEBDCCDECCDDBDDCBDCCDAC=ACCC<
+@61G9EAAXX100520:5:100:1336:13896/1
+CTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGEGGGGGGCGGGGGEGBBGGEFEDDDFDDED4DECCCDBC?CBCCC:BA@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13370:3535/1
+GTGGAATGAAAAAAGATTACAAGAATATGAAGAAAATGAGTTAGCTGAACGCAATGACATTCCTGAGG
++
+GGGEGGGGFGGGFGGGGGGGGDGFFGFGGGGGDEGEGGAGDEGFFEEBDFBGEEEEFBF?AEDEE5E@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13375:17130/1
+CCCAAGTTAGAAGTCATAATGATAACAGCATTCTTGGCATCAACAACCTGGCCTTGGCCACTAGTGAT
++
+FGEEFGGGGEGGGGGGGGGF5EEEEGGBGEGGBGGEFGGGGFAFGFFGEE?DFEFDCDDDFFBE@DBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13376:11141/1
+GCGGAATTTAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCAT
++
+DGGGFFGGGDGFEFGFDGGCEGDDFGEE?DF@DAEEEDCFFDCBA=:AA<?7CACBAEAAC=CBC5?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1337:2601/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGF=GGFEFFEEEEDDFFGDEGGEEGEEBBEB:BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13380:1063/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGBGGFGFDFFGBECGFDGGEGEBDEBEEAEDDECFD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13383:10840/1
+ACGAGGCGGACATTGCTTTATGGATGAAATATTTCGTCAAGGCCAGAACTACAGTCCGTAAATCTCAT
++
+GGGABDGGGGFBGGGGGGGGGFFEEGEGFGEFGGFEDEBECCDEDB=DEDDECCB@CBAAA:CCCBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13385:4371/1
+ATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACCGGAAGAAGGAGTAAAATGAA
++
+DFFEEFFFFEBFFFFDFFFFDDAFFF?FDFEF:FEFEFDFFFEBDFB5EEB@B=B@BAC??=5=BAB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1338:15177/1
+CAATCATCAAAAGGAAAGACAAGTATTCGACCAAGAGGTAGCCACCAAGCATGAACTTGTTGGCGAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFFGFGGGGEGGGGGDGGEEGDFECFFEGAEEE=EFEFECCDEBEBE?EBBA=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:1338:8982/1
+GTTTTTTTTTCAATATAAATAAAAAGTTATATATATATATGTGTGTGTGTATGTATATATATAGTAAG
++
+FDFFDEFFDFDFFDFFBFFFDFA=E>@DDDDEEEDD?ECEECEBCBEEBB?DAAA?BCBE?D?@?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:13394:18771/1
+GTAAAGAACCCAGTCTAAAAACTTCGCAACCAATTCCGTAAATTATCAAAAAATCATTATTTCGGATC
++
+GGGEEFGGGGGGFEGGGGGGGGGFGGGGFEFGDGFEEEBECDEEDFEEBBDDDEDDEDEDECD=BC?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:13406:10843/1
+TGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGC
++
+GGGGGGGGEGGGGFEGGGGGGGGGGFGGGGGEFFFFEEFFEEFEEEDDDGFC?CDCCCCBCADCC@C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13408:11276/1
+TGGAACCACCGACTAAAACAATCTCGTTGACGGAGGCCTTGTCGACCTTGGAGTCACGGAGAACACGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFEGGCGGGGGGGGGFCFGGEFGFEGDGEEEEEEEDDFDE?EEBBFBBBEEDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13409:15970/1
+ATTTGTGTAACCCCAACGACATGAGTGGTAACCCAATGTCCAATATTGATGCATAGCAGGCTTTCCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGFGEDGEGGGGGGGEFEGGBAGFFEFECGGFFFEFEBDE5EEDFAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13414:18787/1
+CTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGG?GGGGDGGGGGGGGGDGGGEGGGFEFGFGDDFECEEFEAECCC=DC@C7
+@61G9EAAXX100520:5:100:13415:17508/1
+GTGAGATGTTGAATGTGCTAGACGAGTAGCCCAGAGAGCGACCAGTAAACTGACAATGTCATTTAACA
++
+FFGGFGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGDGEDGFGGBFEEGEDFFFBCFCDEDD@CDDCDCBDDBCDBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13430:3214/1
+CACAAATGTTCCATACGTTCTGGTCGGCAAGCACGACAGCTGATTTAGTGGCCCATTTTTTGACATAC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGFEFGFGEEGEFEGFDFFDEECEDECD=EECEDFC=CCEC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13435:1433/1
+CTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTGGGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGEFGGFGCGGDEGEFGECEDEDE@E=CECDDECD@AAACEA?A5:?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13438:18413/1
+GATTTACTAGGGAAAATTGAAGCTGGGGATAAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGG
++
+GFGFEGGGFGEGFGFBGGGGGGGGCFGFFFFEGDEGEEGFFDBEGFF@BEDCDECCD@?CACDAC@AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13439:14505/1
+GCAAAAAGGGTGAAGTTCGATTTGATTGACACATGGTATAATCTTTGGATGGCTGTCCAACAATTCCT
++
+GGGGGGGGGGCGDGGEGGGGGGGGEGGFFFE=EGEECFGFDGFGEEEDDDDDFEEDCDBBE?2CA?=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:1344:10672/1
+CCCCTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACG
++
+GGGGGGGGGCFEEFFFFEFDGGGFGGGGGFCEFFDEGBEEEFCFFEEGEEGEABDBCBFEECDD=CDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13450:11459/1
+CTCTAGTTCTTTGGCAACGTGGATCATTGTGGACAAGTTATTGGTAAAGACGTAACCGGCCAAGCCAA
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGCGGGDGFGGGEFEEFEEGEFFGFFECEEDE:FGDFDEEDBBEB-A?CC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13450:15893/1
+GTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGTGGACTACTACAGCGGGAGAGGCGG
++
+B8B:3BB186*B751A####################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13450:17426/1
+CGACCTGCTCAGTGGCATTGCGGCTTCTCATCCTAGCATCCTTCAAGGGGTCTTTCATCTGCGCCTCA
++
+?)6..)6(34B>242(?A10A((,7B@#########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13457:15800/1
+CCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTG
++
+GGFGGEFDFFGGGGGGGGGFEBDGGFFEGGGFAEGGGGFFDFGG:FFDGDAEFBEDDC=DD5DDDCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13458:11673/1
+CTTCCTTTAAAATTTAATTGTTAATCACAGTTCCACCGTTAGGATGAAGAGTTTGGCCTGTCATGTAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGEGGFGGGGGGGDFEGDGGDFFGGDEGAGDEFEDFDGEDBDFFDBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13459:15143/1
+AAAAATTTCTTTTCTTCTTTTGGATTTACTAGGGAAAATTGAAGCTGGGGATAAAAATAATGCCTATG
++
+?5ADDA-DDDD>?@D>@==DCCBADD?DDD?D?5C=-C?CDCADDBA5B55:?A?,/;56;BC<C5B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13477:4784/1
+GCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGG
++
+EEEEDEEEEEDEEEEE=AEBBEEEEAEBEEE;:BBBBB5C?A=ABB@:ABAB@BAEE=@9?@@@B5BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13483:2561/1
+TGGGGCTTCTTTTTGTTCTCCAGGAGTAGGCATATCGTATCCTACAACGTTACAAAACTGTCTCCACA
++
+D=E=AEEEBEEDEE@EAAEAEEBEE5@@??:@=C>?AA=AE?B?A5????5?B:?=97A#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:13486:8216/1
+CGCTTGATCCAATTAATCTTATCACCCTCAGCATGATCATACAAAAACTCACCCGAAGGACTTAAATC
++
+GGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGDGGGGGFGFGDGEGGGGFEFEEBBDCEECEADDED
+@61G9EAAXX100520:5:100:13489:12319/1
+GACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCA
++
+GFGFFGGGGDGGGGFFEEFBAFFFFFFFDFDFFEFBEEGEEDEEEEFEDEBADDEEBB=B?????A@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:1348:20824/1
+GCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCT
++
+GGGGGGGGGGGGFGFGGGGFFFGGFGFFBEGDGBDECCCCCCECACCBCBBCEC=AC=?==>A8::33
+@61G9EAAXX100520:5:100:13505:8077/1
+TTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFFGGGGGFEGGDFFEGEEDDDDECEFFDDEEFDDF=EEDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13512:18331/1
+CCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGA
++
+GGGGGEGFGGGEGGG=GGGFEGBGEFGGEGGGFGBDGFGEDFDGFCFDDDDDDCAFCDB=CCCACAD5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13515:9403/1
+TTCGGTAAGCTTGCTGACGAATTCGTCGTAAACATTCTTGTGAACGTAAACTCTGTTAGGGCAGACAC
++
+GGGGGFGGFGGGFGFEGGGFGGGGGFFGDGEFFEGEEGFECEFEDDCDDDCDDCDCDCBC@CC:?DCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13529:14784/1
+GGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGA
++
+GFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGFGGGFGEGGFGGFDFDFGGGEDGFFGFDGFGGBED
+@61G9EAAXX100520:5:100:13531:7206/1
+GTAAAATTTTTATAAGTTTTGAAGGCCTCGTTAGCGGCACTGATGGCTTTTTTTGTTTCCTCTACTGA
++
+FGGGFGGGGGGGGDFGEGGGGGFAEGFGGFFFFFDEEFCCFECECDDEDEDFDEB@CBADEED@DC9?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13532:19667/1
+GGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTGCTCAACCCCCGAGTAA
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGEEBEEECCCEGGDGGGFFE=EDDDCDCDEDCDDCEDB=@DA5C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13547:11771/1
+CCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGGAACAAAGGATATACAGC
++
+GGGGGGGGGDGFFGGGGDGECFEDGGEGGFFGGGGGEFEFEDFDDFDECEE@DDDC<ACCCBDDBAD5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13548:11745/1
+CCGGAGAGCACGGTTGGTTCAAAAAAATAACCTTTGCTTGAGGAAATCTCCTTTCCACCAACAGTGAT
++
+GGGGGGGGGEGFGDGGGEGGGGGGGGAGFGGEFFFDFEFEEDEDE@E?FDDEDBEDCDCCBDCD?C5C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13555:8616/1
+CTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAA
++
+GGGGGGGGGFGGFFGGGFFGGGGGEGEGGGGEFEGDFDDEBDDC=DAEDE=CCCCCC@CC?ABCC8A5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13559:15408/1
+GGTGGAACCACCGACTAAAACAATCTCGTTGACGGAGGCCTTGTCGACCTTGGAGTCACGGAGAACAC
++
+GGFGGDGGGFGGDGFGGGGGGGGFFGGFEFFEEEEDEAEDDECDCDCDDDBCCACBDCCDCAC7@C@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:13572:16462/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGAAATTTCAGATGTGT
++
+GGGEGGGGGGGEDGGGGGFGGGEGG?FFFFEFGGGGEGFBDFEEE?DGDFEDE?@EEEECDECEECDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13572:17796/1
+TTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAG
++
+GFGEFGDGFGGGGGEGGGEGGGGEGGGFFGFEEGFEDECEFDCFDCECCDDEECDDCCDDDCCBB?AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13572:20222/1
+ATTGAAATAAGCGGGAACAGTAACAACGGCATCGGTGACTTTGCCACCCAAAAAGGCTTCTGCGCTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGDFGEGFEGGEFGGFDGGDFFDCFBDDBEDD?DE?ECBD?BC:C?B5??@@:)@5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13576:1649/1
+ATCAATCTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGT
++
+GGGGGGGGGGEGGGGAGG=GEGGGGGCDEGEFFGBEFFBE?EEBFEEDADDDBCB@CCBCDDDBB:BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13577:15612/1
+ACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTTCTACGTTCCTTGC
++
+GGFGGGGGGGGGGGFGFGGGGGFGGGGGFGEGEGGFDFFFGFEGFEEBEEEEFEEDEGDCCEDC@CC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13579:8357/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGFGGGGGGDGFDGGGGGFGGGGFGFEEEDBGEEDFEFDBDFDFEBEAEE??5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1357:6979/1
+CCGAGTGGTACTATCTATCTTTCCATCATCAGACTCATTGTCTGTTGTCAAGTATTCAGCGCCCAAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGEGFGGGFFFFFFFFDDGFC?BBEDCDC?CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13582:5120/1
+ATGGATTTTGACGACTTTCATAAGTAGTGAGCGAAGGTTGTTGCATGGGAAGAACACTACCACCACGA
++
+FGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGFGFFG?FGGFGFGAGGACGEFGEDGGEFDEFDFDEED?EDFGCGED?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13585:14645/1
+ACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTGAGATTTGGTAAATGTTGTTAT
++
+GGGGFGEGEGGGGGGGGGFGGGGGGGGEFGFFDGDEEDEEFEGEGDG?BDEDDEBCDBCEFCCDDBC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13586:13104/1
+ATAATTCATGGAGGTTCCGAATACAGTAGAAACTCCTTCTGTGTGAATACCCCATCCACCATCGTCAT
++
+GGEGGGEGGGGGFGEGEGGGFGGGGGGFGAGFFFGDGEGGFGDEGFFFEEDDDFDBEDED@@BB?BAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13591:9405/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGEFGEEFEDDBDDFFEBDFEDDEBEEDDBD@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13592:18181/1
+CTAGACGGTAATCGACTGAAACACAAACGCATCCAAACTTTGGAGTCAGAATTTTGAAAAGTGAGTCA
++
+FGFGEGGGDGGFGGGAGFEGGGGFGFGGGGDEFE==EFEEFDDCECDGEDBFDBEBBCC5?;@5?CCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13593:2895/1
+GCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTA
++
+GGGGGFGGGGGGGGFGGGFEFFFGGGEGAGGDDGGGGGGGGGFGFG:FEBFDBF@FEDE=:ECECEC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13598:9975/1
+ATTGAAATAAGCGGGAACAGTAACAACGGCATCGGTGACTTTGCCACCCAAAAAGGCTTCTGCGCTTT
++
+GGGGGGGDGGFFGFGGGGGEEFGGFGGGBFFCFFFAFDFB@CBBDECAE2BC@C?@==A?AACCC)??
+@61G9EAAXX100520:5:100:1359:1429/1
+GGGGAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGGTAGCGGCAGTGG
++
+EED:EDEE4EEEEAEBCCBEEE?EE??ACC>E5?B:<:2<A:AA@#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1359:3815/1
+AGCAAGTCTTGGAGGGTCTTTTCGTCGGGTTGGATGCGGGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATGTG
++
+GFGGGGGGEGFFBBF>EEEEGFEGGFFAF:?CC>AFEEDD=AEEE??B?@##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13602:17874/1
+CATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATTATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTA
++
+FDGGGGGGGDD?GGEDDCFAFFFEFGGGGEDEEGDFD?G?=EE=EEFDBE?DDCDFD@CC?CCC####
+@61G9EAAXX100520:5:100:13612:17233/1
+GATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTAGAA
++
+GBGGGFGGGGGGGGGGFEFGGGGEGGGGCDGFCFFDEGGGDEGBDDFDEEFEBEEEBCDCBDBDEDC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13623:13714/1
+CGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGFGGEFEFGCFGFFGFGEEEFDDFDBBAEBFDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13628:10173/1
+GCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGTG
++
+GGGGGGEGGGGEGGGGGGGDFF:GGGEEGGFEGEEFFECEDEFEEEDECDEBCD?D@DC>@A=CDC=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13631:19816/1
+CGGGGTAGCTTGTCGAGCAGCCTCAAAATACATGTATCTTGCAGTACCAGTAGCCTCATAATATAAAT
++
+GGGFFEGGGEGFGGGGGFGGGAEFFDFFFG=?BFDBFEFBBFEE?DEC?A?5AA?DAADADCCCA?6C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13632:15006/1
+GTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTCGGCCTTGCTCT
++
+DDDDDDDDC2DB?BD:B=?AA5B?5:?:??-?=?->3>=>+.*<7)918.???::?############
+@61G9EAAXX100520:5:100:13638:10555/1
+CGGCGTGTGGATGAACGGGTTCGGTGGTATACAATTTGCTACCCTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCC
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGFEGDGGGFCDFCFFCFDEGGGFDEEFDFEFEDEEDFEBEEDADBDDE=EEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:13640:20098/1
+CAATAAAACCATAGAGGAGATTTCCTCTGGTGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGAACTCTACCTGAA
++
+GAGGGGFGGGGFBFEEBFGFGAGGGGGGFBB?C?F:CCAC?C=CCFEFCDDEDCC4CCC?BBBBAB?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13642:16720/1
+AATAAATGTTCTTTTGATGTTCGGGCATCTTAGTGATGTAGTCCTCAAGACTGATAAGATCATCAGGG
++
+FGGGFFGGFFFGGFEGFGGFGGGFGGDGGGGEGEGFFGFFDEFCFDE=E=FFFDAECEDCDCCC?B?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:13643:10370/1
+CTGGAAGACGACGAGAAGTTAGGTACCGGGAAGCGAGATGGGCAGCAGTAACCAAGGCACGGTCAGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDFGGGFGDGFGGEGEEFEFDEGDDFDBBEEDBDBEDDA=<5@BAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13646:2986/1
+GTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATTCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCAT
++
+GGGGGEGGEGGGGGGGGGGGGFGGGGDEFDECEEFFDEEDDCDDEBDEDCEDC,CC=7CCCBCCBA?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:13648:13223/1
+GTCATGGGGTTCTGAGGAACGTCGCGAAGAGTGAATTTTCGTGCAACTGTCATAGCACTGCGGAAAAC
++
+GGGGGEEEFDGGGGEGGGGFGEGGGFAEGGGCGBDGEGFGFDDFEEDGFEE?AF=EEEFDDECCC?@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13657:2684/1
+GCACTGTTTGCGAAGTTTATCCAGTTCCACCAAGCTTGCCTCGCCGCCAAAGACCAGTTTGGTGACAG
++
+GGGGGFFGGGGGGDGFGGEGFGFFFGGGFEDFEDFEECEEEEDDEDFCC?5@@@@CB>-:?=:@??<A
+@61G9EAAXX100520:5:100:13668:5740/1
+CTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTA
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGFGGGFGFGGGGFGCFFDGGGEEG:DGFGD?DFFCCEED@CFDEC:CAB?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:1366:12334/1
+CCCTTATAGGCTTTCCAAACAACTTTACTTGATTCAGAATTTGACATGCATACTCAACATCTTGTTCG
++
+FFGGGDGGGGDGGGGGFEGGE+EEEGGFFGDEFFGGGEEDFEFDEFFGEEGEDGEDEDBFEEDDCD?F
+@61G9EAAXX100520:5:100:1366:16858/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+B??DCAAD?-@@@@>ED=E=A:>A>.>CB>C>5ABC?:>C>A5AABA-D5A?C?=:-5?:A5?#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:1366:9026/1
+CCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFFFDFDDGGFGGGGGGFGGGGDGAFFDFEDFGFEFE?FDGFBECDDEEFF=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13681:2325/1
+GGGGTCAACTTCAATAGCGCTGAGCACAGAGGTATCCATGGCCAAGGGGTCACGAATCTTGGTAACGT
++
+GGFFGGGDGGGGGGGGGFGGGGGGFGFGDBGBCDEGFGFBDFDEDACAECFEBD?BBADCC?BCBC:=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13699:8007/1
+GGCCTCGTTAGCGGCACTGATGGCTTTTTTTGTTTCCTCTACTGAGACATCGACCACTTTACCGATTA
++
+GGGFGGGGGGGGGGGFEGBGGEBBFGGFEGGGGGFFGGDDEFDEDA:DDEDDEEFDEEADBE?E=B??
+@61G9EAAXX100520:5:100:13704:12160/1
+CACGGGAAATAGAAAATATAGCTATTAAACATGTGGACGACTGAACTCAGGGAAAAAGTAACAAGTAT
++
+GGGGGGGGGGEGGGGGEGGGGDFAGFGGGFDEFDGFGGGDGGDBEF?FDFBBEEEEEEDDAFDDECEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13707:15197/1
+CTCCATGTAATCAATATCAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAATGTCTGCATCAATGTAATTTTGACGAA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGFGGGGDGGDGGFGGGGGEFEGGGGFFGEGGEDGEDBDFFEFEFDB@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:13711:14195/1
+GGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCT
++
+GGGFGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGGGGCFCFFBFFGGDFFGFGFFGEEEDFEADF?DEDE?B5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13716:12765/1
+GCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAG
++
+GFGGGFGGGGGGGGGGGGGFFDFGGGFGFEGGEFEGFDEFECEECEDCCBDCCDDCCCCCCCCCBBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13716:5562/1
+CTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGGFEEGGFGEFEGDFGGGEFGGDGFE?FBE??EEFED
+@61G9EAAXX100520:5:100:13724:19235/1
+CGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTG
++
+GGGEGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGDEFEFDDEFEEEEECEDEECEDDDC@@+@@??-??7CC<>AAA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13728:10749/1
+CTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTAGCAAAACAAATTTA
++
+FFFFFFAF:FFFFFFFFFFDFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFDFFFFEDEFFFFFEFFEFDDF?CDDF?
+@61G9EAAXX100520:5:100:13730:15058/1
+AAAATTTCAATGGCCCTTCGCTTTGGTCGATCATTGCTAAGGGGATTAGCAGAATAATTATTAATATG
++
+??FDGGGDGGFFGGGGFGGGEGGGAEBGDDEEBEFEFFDBDDEEDBBA=BA=DAAABAB@EDA:DAB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13739:8278/1
+TAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTTG
++
+GGGGGEEGGGGGGGFGGGGGGGGEGGGGGFFGEFGGEGFEF<DEEDCDC?DCDBDC?CD?CCC?CBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13740:1656/1
+TGGGTGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGAAAGCATTTGATGGATTTAAAA
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGEGGGGEGDFC:EB::=<>?#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1374:2100/1
+TGAAGGGACAAAAACAGCGTAAATGTCTAACTTGCGCTTGAAAAACCGATAGTTAGAAAGTGATAAAA
++
+GGGGFGGGGGFGGDGGFGGEGEEFEEFGFFFEEDEFFEEFDCDCBCCEDADDCDDEC>CCAC?CCACE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13750:5124/1
+TAGCTTGACGTTGAGAGTCGTTGAAATAGGCGGGGACAGAGACGACGGCGGCAGCGACCGTATCACCA
++
+DD:BDD5DDD:DB5D6@@@@BAA?A=AC;C?DB:645@##############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13754:5223/1
+GACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGC
++
+FGGFGGGGGGGFGGGGGGGGEFEFFFGGEGGFGGGGGGFGFGFEFDEGDDDEECEFE:EDEEDDDEBA
+@61G9EAAXX100520:5:100:1375:20097/1
+CAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCG
++
+FFFFFFFDDFFFFEFFFFEBE=EBE?BBBEADAAB@:@B:BDB?A:@@=+<5,;>?-;?:722;2?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:13777:2781/1
+CAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGFGDEGGGFGGEGEFFEEFFFGEDFCEDDACDCDCDD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13777:4797/1
+AAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGGGGGGGTCAC
++
+GAGGGGFGEGGDFGDGBEGEFFFAFFGGEDGDF?ED=DDEDD@DFE:DC@A=@=B#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1377:8582/1
+GAAAAAGGAATAAGGTAAATTTAGAATGAAAGGTGGCTTTTTAAAAATGAATTTAAATAAAAGAGGCG
++
+GGFGGGGGEGGGGGGCGFGGGGGGEFGGEDEFFBEFCEEFFFEDBCEFEEEEEECDDFDC@;BDAC:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13789:13514/1
+CCCGCGTTGTTGTCCTGAAGCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTAAAGCAGCGCGTCTCTGTCTGTAGGG
++
+GGGGGFGGFGGGFGGGGGGGGGGEGFFFFGFGFGGDFEEDDEEEABCDDDDDDBDDCDCBACCBB@CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:13798:12179/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFEGGGEFFEFFEEECFECEFGEEECEEBGDDDCEBCDECC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:13805:14389/1
+GGAAGGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGT
++
+GGGGGGEGGGFGGGGGGGGGGGFGGGGGDGEFFGFGEGFGGFGGFFFCEGGEDGEDEECBBEBDCCE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1380:3918/1
+CGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTG
++
+GGGDGGGGGDGGGGGGGGGFGGGFDFGEFEEGGFDGDGDBE?ECC5AB=A@>5?>?CACACA?#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:13837:3066/1
+CTCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGACGCC
++
+A74A0??A############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:13840:1475/1
+GTCCCATACGTCCAAGAGGAACTTGGTCAGAAAGTTCAATCTTCTCCTTGGGAAATGTGGAGCTAACG
++
+GGGFGGGGFGEGGFEEDEEBEFFFFEBEEEBDDEBDBEBEDBEDDBBDDDBB?BBBB?AAADAAAA<@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13847:18517/1
+TTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCG
++
+GGGBGFGFG?EGGGEFGGGFEFGAEEGGFEGFBEEEDEC?CDEEEBEADCBD@ACECCCDC99ECC?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:13855:19209/1
+TGAGTGTCACCAGCAGTGGCCTTAACTTCAAAGATACCCTCTTCGATGGTAAGAAGAGAAACATCAAA
++
+GGGFGGGGGFGFFGFGCFFEFFFDBEFEDDBEEAEEEBCDE@DBDCBCCBAAA>ABACAAC=9@C?4B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13867:19496/1
+TGCGTATGAGACCTTTGTCTCACCATAACCATACATGTTGAAAATATCGTAACGTTGGGTTCCATCAT
++
+GGGGGEGGFFGGFGGGGFGGGGGGGFDGGGGEGFFGGEGGBEEEEBFFDD=BBBAGDACBDC@@DCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:13868:1434/1
+TTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAAT
++
+DEDFFFFFEFDFBFFFFE=CFFFEFFFDFDBBB=EC=@?CDB=B:5=@C>BBEB:5EECB@A5AB:@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13872:13178/1
+GGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATGGGAGCACCGGTCAAGGCATCCACGTTGTTTTGGGTAGCGG
++
+GDGGGGEGDFEEEECFAFFEFGGGGDFFGGCEBDDB:CABCCEEE:@C?AC?CCC?CE?<A=):??A@
+@61G9EAAXX100520:5:100:13882:1001/1
+NGGAAATAGGGATATCGAGAGGCTCCTTTTAGCAATATACAGTGAAACTGATTATCGGCAACAGTTAC
++
+,7744<=99=EEEEEEEEEEEEEEEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB??@@@@BB;
+@61G9EAAXX100520:5:100:13882:7034/1
+CAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACA
++
+FGGGGEGGGGGAGFGBGGGFFEGGGGDGFGGFEGE?FEFFEDDFFEECEDFE@DABCAB?EC?CC4?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13885:7817/1
+ATCAGTTAATTTATTCGCGTTATCATCTACCAACAATTCAGGCAAAAAGTACGAGTATACTTTTTTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGFGGAGGEGEDGFEEDBECBCE@E?BB=BEEEEEEC;
+@61G9EAAXX100520:5:100:13896:6696/1
+CGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCAAACACTTGA
++
+FGEGGGGGGGGEGGGGGGGGDGGG?GEGGEGFEGGGDGEDGGBFEEEFDGDFDDBDDGD=CDDDE=CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1389:10615/1
+AGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTG
++
+GFGGFFGDGFFDFFGFGFGDGG?GFGFBB:=@DCCF?EFCBFBFFE=?EEC:-==>@=:@@@::BBBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:13900:6546/1
+CAAATGTTCCATACGTTCTGGTCGGCAAGCACGACAGCTGATTTAGTGGCCCATTTTTTGACATACAT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGEFFGGGGGEFEGBG=GGGGEDGDEEBDDD?ECEEECFEBBCDAFBAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13902:2955/1
+CTGGCATAGTTGGAAGCAACCAATGTACCAGTAGTATCACTCAAAATGGCATTGAGTCTAACGTTGTT
++
+GGGGGGGDGGGFGGGGGGGGGGGGGDEDEGGEGEFFGGAFDGFEDEECEGGEDBBFEDG?AGDDDDCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:13904:8557/1
+GTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTCACGAGATAATGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGFGGGGGGGGGGAEEGGGGGGGEGEEFE?DEED@DECDCDFDBCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:13908:19610/1
+CGTTGGCCAAGGGTTGGCTAACTTCGTAGCTGCCAGTTGGAACGGCACTCAAAACACCATCACTAAAT
++
+GGGGGGGFFGGGDDGFGFGGGEGGEGEFDGDDEDDDCEDDBEEDDE=CCDBDDCCDBC@CCCBCCBB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:13910:3998/1
+GGCCATCAGGGTTCAATAACGAAATGGACAACCTTAGTTTGTGATGGACTCGGATACAATTTAGGTCA
++
+GGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGFGGG:CFFFFFGEGGEEEDEE:BCEEE@BCDCA=DCCCC5495
+@61G9EAAXX100520:5:100:13915:7950/1
+GCACTGTTTGCGAAGTTTATCCAGTTCCACCAAGCTTGCCTCGCCGCCAAAGACCAGTTTGGTGACAG
++
+DFFDFGGGGGGGGBEFGFGGDFGGFGGGGEGGDEGFBDDDEEFFDDFDCDDDCDCDBACCDCBCBB?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:13919:6097/1
+TGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGAAAGCATTTGATGGATTTTAAAAAAA
++
+FFDFDGFDEG@FGDGGGDDFGGDGGGFBDEEEEFBDEBFAB::@A(<7;<>(67;:.5:8'868;??8
+@61G9EAAXX100520:5:100:13930:20602/1
+GACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCA
++
+FEGGGGGGFGGGDGGGGGFGDGFGGGFFEGFFEDFEDEEBECEDECEAC?CC?@CDCCCCCBBCBBB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:13950:15456/1
+ATCGGTGACTTTGCCACCCAAAAAGGCTTCTGCGCTTTCACGCATCTTCAATAAAACCATAGAGGAGA
++
+GGGGAGGFFAFFFFFGGFGGGGGGEFFFE?DDFEDEDFDDCDDDDC:EDCD=CADC7A?CC=-A=<@1
+@61G9EAAXX100520:5:100:13952:12057/1
+CTTGTTTTGTTGAAGCATCTCACGAGACAAGTTCAAGGGCAAGTCCTCAGAATCAACAACACCCTTAA
++
+GGGGGGGGGGGGDGGFGGGGGGGGGG?GFFGEGGDCEBCED5EEEEBGFFB:EFEGDFDFGGCFEE?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:13961:11707/1
+GTAATCATCAAGAAATTCTTCCAGAGAATCACCAGTAACGTCTGGCTTTGGTGCCTCAATCTGATCCT
++
+C@CACBCDAAC?C=<BC@A:EBE:EEE=EAC=B,AA?BAB???EB?=:??A?:?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1397:2261/1
+CGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTACC
++
+GFFFGGGGFGDFDAFGGGFFGEFFEGDGEFC?EEFDFBDDEADB?B=BB5::?-5:5=--,8.;4???
+@61G9EAAXX100520:5:100:13995:4437/1
+GAAGAAGTGATCACATTTAAGACACCGTCAGGGAAACCGGCCTCTTGCGCCAACCTGACTACACCTAA
++
+GGGGGGGEGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEGGGEEFFFEEDDDDCDDCDFDBECDD=BCCDDD,DC?D@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14007:6177/1
+GTAGGGAAGGAGGAAGAGAAGAGCAGCGAAAAGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGT
++
+GGFGFGFGGGGFGEFGFGDFGDFGEGFGEEDDD@AAEBEEEEDDADFDD:DD@DBBBB=DEA4AAAB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14008:3392/1
+GCCGGAAACTTGAGGAACATCAAATGTGAAAATCGTGTTGGTATGATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGA
++
+GGGGGFFGGGGGGGGFGGGGGGEGGGFGGGGGGGDDGFGG?ABE?DFEFDGGC;BGEEF?D5BEDDE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14010:13503/1
+CGGCAGTTAGTGGCACGAGGAGGAAGACGAGCATAGCATTTACGGCAGATTTGCTTCTCACAGTTGTA
++
+GGGGGFGFGBFGGGGGGGDGGGDDGGGGDBCBGFGFGDFDGFBDEEEE5CCC=5AC:CC:C=@>?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:14010:5486/1
+TGATAAGGTCATTCTTGGTCATACCAATACCGGTATCGCGAATGCTAAGGATTTTGTTCTCCTTGTCA
++
+GGGGGGGGEGGGGGGGGEDFEFFGEFFFEFEEECEGEDDEDBEDDEDCD@CDECEDCA@DC?DCBAA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14016:8731/1
+GCGGAAGACGAGTGATACAAAGCGCTGGCGTAAAAGTCCTTACCCAAGTCTACGAATCTAGTTTGGCC
++
+:??A:C?:=?DD?DDDDDDDADDD?CD5?A4@>=2==;>>=C:A@=?:C@5?C?>?C-CBC5B@=B:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14019:14845/1
+TTTATCGGCAGGCTTAATATCCTTCAGCGCCTACCAAAACTCATTATCCTTTTTGTCAAAAGAAACCC
++
+DDDDDDDDDCDB########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14020:2026/1
+TGGTTATCAGAGTAAGTGGAAAAGATCTCGGACTTCTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAG
++
+GFEGGGGGEGBDEBEEBEBDGGGDFAFFEFFBEGGF?FF?BDFEEBEFBAEEAFDEE?EEDEEAADDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14033:12558/1
+TTTGGATGGTCATGTGAAGGCAACCAGCAATACGGGCTCCCTTCAAAGGCTGAGACTTGGCATATTTC
++
+GGGGGGGGGEGGGGEGFGFEGGGGFGGGFGGFGEDEFEFEFEDFDCDD@FDEBADCCDC@BD?5ECDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14035:20277/1
+CTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATGATCATTGAAGAAAACCCGCTTAAAAATTTCTTT
++
+GGGGGGGGGDGGFGGGGGGGGGGFEFGGAGGGGGFFGGGGGGGFEEFFCEDGEDFFEDDBDFEEEDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:14036:15697/1
+GGGAGCCAGAGCTTGAATAATCATAGGCACCACCACCGACTGTGTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGA
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGDGGGGGFGFGGDGEFEGFEDGEGGFDFDEDDCCEECEBEDB?@BDCD=CCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14051:1415/1
+CGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFFGGGEEEFFFEEDEEDCEECDCDCCCDBCCC?CB??AC<?ACCAAAC=CCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14051:19681/1
+CCTGGTTATTGACGAGAGAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCG
++
+GGDGGGGGFGDGGFGGEGGGGGFFGEGGGFGFDGE?3CCC?CAB=CCCECB5@BBFC=CC?<BA?CCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14061:10109/1
+GTGAGAGCCATCATTTCATAAGAGACCGCAGTATAAGAGTCGGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATC
++
+C@C@A?:A?CB?=CBB=EECEBDEEEAEEEBBBEB?:???@E:?=:??A:==B???:?;:???????#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14071:5028/1
+GCTGGCACTTTGTCCCATAAGAATTTTACCGACATTAGTACTACCAGTGAAGGAAACCTTACGAACGA
++
+GGGGGFGGGGGGFGGFGGGGGGGGGGFGGFGFGFGGDFEGFGGEEFGEGDFFEBDEEEEFEEEDEEB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14073:3408/1
+ACCCAATTTTGGCAAAAATCATAATAAATAAACAGTACTGATAACATGACCGACAAGTTAATAGGGAA
++
+GFFGGDGGGGFFFEFEEGGGFGFEGFBEGFDCCDFDEEFEDFBFEDEEECBDCCC=D?CCAEC?CACA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14076:4754/1
+CAGAAAGTTCAATCTTCTCCTTGGGAAATGTGGAGCTAACGAGAGGTGTGCAGATGGGACCAGGAGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEGGEFEEFGFFFEGDFAGDCFCEEDEDDDCDCCDDCCCB@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14077:12101/1
+TGGGAATATGCCATAAAACTACTTCATTAGTATCACTTCCACTAATGATATAACTGTTGTCTTCACTT
++
+GGGGGGGGGGGGFGFGGFGGGFGGGGGGGDEGGGGGGGGGFGGFDFGEDGFGBFGFEFEDDGEFDEE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14078:20829/1
+GTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGA
++
+GGGGGGGGGFGGGGFGGGGGGGFGDGGGGFGFEDEEEEEFADDEDDEDC=EDDCEDCCC=CC??AAA<
+@61G9EAAXX100520:5:100:14079:17382/1
+CTGGGCTTCGCGAGCACGCTCAGAAGCGAGTTCGGCGTCTTGAGCAGCCTTCTTGGCACGGGCCTCAA
++
+GGGFGGFGGFGEEGGGGGGGFGFDGBGGDEBDDEDDECEDDEEDE@CDB@CDD?CCDBBBBCC?BCA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14090:4573/1
+TTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTT
++
+GGGGFGGGGGGGGFGGG?FCGGGEBGEGGFFEGEEGFFFGGFBEDCF?FEEEEDFEEECBCED=?C?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14093:4960/1
+CTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGFEGFGGGGEGGGEGFFGGEGEEBGGEE?EDEEDEECECFCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14097:6667/1
+GAGAAGAAGAAGTATAAGTGGTTTCGTTCAAAGTTGAATTTATACCATCCGCCTTGTATCTTTGTTCT
++
+GGGDGGFFGEBFDFFFGFBGFCFFEFCFFE@EEBFEDADEEDEBCBDEA:A)A@ACCACBCCCCCBED
+@61G9EAAXX100520:5:100:1409:10170/1
+TCATATACGGATAAGCGTTGAGGGATACCATTGGTAGGGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATT
++
+GGGGGGFGGGGGGGGEGFGGFFGGEFGFEDGGFGBEGEE?EEDCDCB=D?EADC=CCB@B=DD?C?C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14100:8031/1
+GGGTTTACTAGGGAAAATTGAAGCTGGGGATAAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAG
++
+FFDBFGGGGGGGGGBFGGGGGGGFGGGBFFDFFEFEGGCGGEBG5EEBBBF:CEECEDDBCC?DAC?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14111:1492/1
+GAAATCAATACCTTCATACAAAGAATCAATTTCAATGCTGGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTACGCT
++
+GFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFDGGGGGGGGGGFEGGGFBEFDF=DA@DDDEECBACFCDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14112:17978/1
+CCTTGAAGGAAGAAAAAGTCATTAGTGTAAGTTTTTTCGCCATTATTGACATACAGTTCAAGCAATCC
++
+GGEGEDGG:BEDDEDCCEED?EEEEEFFDFFFDFFFGGGG?GGEEGGEAEEGEGDDBBADDEBC5EB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14125:7256/1
+GAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCATTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTCGCTTGAAGGTGCA
++
+GGGGFGGGGGFGEGGFEEGEGGFFFGFGEDGGGFGFEEDFEEECDDCECDEECDDEDDED?ACDABCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14129:13200/1
+GCGATCTTTGGATTCTTCAAACTCTACACCAACTTTGTGAGGCGTCTCCGTTTCAATAGGAGCATAAA
++
+FFFFFEGGFGBEDFFGGGGBFGGGGGDGGBGBDGEFDBE?DDEBCDDEDF:B@?=CECB>AAACE?AE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14129:6740/1
+CTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCG
++
+GGGGFGGGGFGGGGEGGGFEGFGGGGFGFDGEGGGGGFGGGEEEDFFGGFFGFGGFFGGACGGE?GEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14130:15657/1
+GTGGAGTTCGATTTGATTGACACATGGTATAATCTTTGGATGGCTGTCCAACAATTCCTGGATGTGAT
++
+GGGFGGGAGGGGGGGGGGGFGGEGGGGDGGDFGGGGFGEFEFEFFFEFDEEEECEE@@CDCACDCDC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14131:20888/1
+TTGTGAGATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCCATCCAAC
++
+GGDGEGGGGGGGGEGFGDGFGGEGGDDEGGFDFEGEFDCDEE=EBCCDC?BCCBCBCCACC>?BC@?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14137:17289/1
+CTTTTCGTCGGGTTGGATGCGGGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATGGGAGCACCGGTCAAGGCAT
++
+GFGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGDGBFFFFCEECEAAC??A?BAECE>BCEC:C9C:??@+3;;;>??5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14144:9716/1
+GTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGA
++
+GGGGGGGGGEFGEGGGGGGEGFGGGGGFGGFGFEEFFEFEDEDECDDEBCBCDCDDDBC:BBCC?>A;
+@61G9EAAXX100520:5:100:14145:10454/1
+CAGAGCTATAGTCGAGGTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATG
++
+GGGGGGGFGGGGGGEEFEFFGGGFG?EDEEE:CEBDDDE?C?C=?D@CADCC:=AC>CCBAAA?@:A=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14148:12434/1
+GATAAAAAGTAACGGAGAGGACTTCAAAGAACTAGGAATTACTATTTTATGAAATTAATATATTCCTC
++
+GGGGGGEFGFGGGFGFGEGGFFGGFGGGGGGFEGGBEFEGGGGEGEGGFGFDDBFFCCFFE?EACCBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1414:19699/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGGTAACCT
++
+FFFFFFEFFBFFFFBEFCBF@EBEEEBF@EEB@D@B@BDA@A???#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14156:1972/1
+CATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGDGGGFGGFFFGEFFDEEGDFFDEDBFEGFDEDBFDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:14159:2893/1
+CTCATTATCCTTGTTGTCAAAAGCATCCCTCTCCACTTCACCCAAGGCAGATTTTTTGATTGAATGGT
++
+GGGGGGGGGGDGGGGGGGFGGGGGEGGGGFGGGGGFGFGFFFGEEEEEDBBFDDGFED5EED:CECC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14161:5185/1
+CCGAATAACTGAATACTTTAAATGGTTAGTTAAGGCATTTGTTTTTGTTTGAGACACTGTAGTAAGAA
++
+DBEEEDEDBAAAACA?AA?ADBDAB=AA?A??CAAD:DCCDAD>@732=;;=::?*?B##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:14162:14180/1
+CGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTG
++
+GGGGGEGGGGFGGGGGGFDEGEDFFGGGFDGEFGBGGEGE=BEECECEDGFDDEEDDDAED=DEEC?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14164:4263/1
+CTCATTAATGGAATAAATACTATGTTGCAAAGGCATTTTCATGTTTCGATGGGTCAAGATGAATTCGC
++
+FFGEEGGDFGFFDGBFEFDFGGGGDGFGFGGGFEGEFFEF5FEFFDDE?FF?=AB=@@B?AC:==@?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:14165:20607/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+FDFDFDAEEEDDDDBEFFBFFDFFFEC?C5DABD=6CCCDBFDFFB5?<:?EBBE:??DBB@?BCBB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14168:14596/1
+TGGAGGTGTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAA
++
+GGGFGGGGGGGGGGEF=GDGGFEGBDFGGGFGGGGCFGFFFEGFEFDFE:EEDED?EDCEDDEC@DCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14168:1693/1
+GCACCGCCAACATAAGCAGGAGTGGTGGCAGAGCGGGCTGCTTTGCTTGAAACAGTCTCAGCGGTGGG
++
+5>?AA5ACACDDEABEB?E=DABDD5:>AAD:A:=5DD@DD5=5D:?=?A5:?2,B2*B-B1*?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:14168:2840/1
+GTCGACCTTGGAGTCACGGAGAACACGCTCGACGGGCTCCATGGTTTTACGGAAGAGATCGGCGCAAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGGGGGDEFEEBEEFDEEFCCEFCCEDCCCCCDCCCBDCD<C?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14177:6122/1
+GACTACTTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAAT
++
+D?BDACEEBD?BDADEE?EEE@E=:@BBC@@BBB=????=@=9AA;;:<;?7?)?=>=6=@@@??>=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14178:20087/1
+GTTTAGAAGAAGATATTCGCCTGGCGCTGTACAAGTTCGAAGAATCCACCGAGCAAGTAAAGAATCGG
++
+GGGGFGGGGGGGGFGGEGGFEGFGFGGGGDBEEFFCEEDDEDBDEDDDCDEBDD@@C=CA?CC@CCB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14178:4104/1
+GGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATCACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCAATCTTGGCTGG
++
+FFGDGGGEGGGGGGGGGGGGDFGGGADFFFBFFCFFFGGGGFFBDGG=FEGBBEFDDEEAED@=GEDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14182:9629/1
+CACGGAACAACTGAGATACCATCAAATCTAAACAAAATGAGGAAAAAATCCAACTTGGCCTTTCCAAT
++
+GGGG?GGGDBFGEGDGFGGBGGGGEFGGGGGGGGBGEGCGEGEEDFEFDEDDFFGFDDEEFDFFCDBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14188:8152/1
+CGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFGGGFFGFF@EEFFFCFDECFFGFEEFGDFDEFDEDC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14193:16349/1
+CGCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCA
++
+EEEEEEEEEED=BDDEDEEE?EEEEEEDEED=DEEEEEEEEDEBE?EEBEEEC==DEEB=EEE:A?=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14198:9212/1
+GTAGTACCCAAATCAATTCCGATTGATTTGCTCATATTGATGTAAAAAGACAAAAAACAAATAAAAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGFGGGEFEEEEEGEDEDCECDDCCB@EDDC@=@C6BCA?@@BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14200:14939/1
+CGTCTAGTACAGCTCTGAAATTGCAAAGCATGAAAACTTCATCTGCGCAAGGAGAAACCACCGAGGTT
++
+GGGGGGGGEGGGDGGFGGGGGGGFGGGEDFGEFFGBEEEFGEGGEEEDCB@CCACBDDCCCDC:CA<B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14214:13041/1
+CAAGGTAAAGCTCACCAGTAGCAGAACCATCTCTATCCAAAGCGACGAGGAGGTTGAATGGATTTTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGDGGGGFGFGFAFEEFAGEFFDFEDFEBEGE?DCFDBCCEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1421:3757/1
+GTGAGATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCCATCCAACGA
++
+GGGGGGGGGGFFGGFGGGGGGEGGGGGGFGGGGGEDBGE=EBDDEAE:FEDEDDC==AB=AABABA?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14222:6149/1
+CTTCCTTTGTGTATTTTTATCATAAATTCATCATATGGGTCATTTACGAGCCCGAGATGGATCCACTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGDGGFFGGGGGEGEFGGGF?ADFFGF=F=FEDFDECCF?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14225:16797/1
+CAAAAATTTTGATATTGCAAGTATTCCCTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGGGGGGGGFFFFEEFGGGEGFG=DCEEEDBDEDDFEEEECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14229:7703/1
+CGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGDGGEFEGECCDDCEEDCECDCABCCACC?<CDACCCCCCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14230:17878/1
+GGGCTCTTGTGAGATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCCA
++
+GGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGFGGGGFBGGGEFGFFGGGGGFFFGGAGBBGB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14232:13078/1
+TCCCTCCTCGTTGTCAAAGTCTGCATCCTCATCATAATCACCGAGATCCTCATAATCAAGATCACGGC
++
+EDD?FFF;FFFFFFFF?FFDFFFFDFFFFFEDEFFFEFFDFEBEBDEB?EFDAEBEEBA=DDDBDBBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14239:1795/1
+TCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATT
++
+GGGGGGGEGEGGGGGGGGEGGGGGGGGGFGGEGGGGGFFFGGGFGEFEDGGEEBFEEFGGDBEEFEED
+@61G9EAAXX100520:5:100:14243:17988/1
+CCATAATCTTATCAGTTAGAACATAGCCAACAACTGTAGCCAAACGAGGATATGTTTTCTTGTTGTTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGFEEFGFEFEGEDEBFEDFEFBEEACEDDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14244:7450/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFEGGGEGEEDGEEFFEEGGEEEEFCCECEECCEEDDCCECBDCCG
+@61G9EAAXX100520:5:100:14257:10251/1
+TTCGCCGGTTTCTTTTTTGTGTTGAACGTCGCGAACATGTTCCATCATTTTCGAAAAAGAAAGAAAAG
++
+GGGGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGDFGFCEFGGEGEEBEEDFGFGED=DDD=E7CCCFD@CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14268:6439/1
+TGAAAGTACAACTTCAACAATCATCCGGATCAGCAAAATTAAATTGCTGCATTATTCATTTCAAACCA
++
+GGGGEGFGGFGGGGGEFGGGGGGGGGGEFFGCGEEEEEFFBEF:DBDDDEDFEDEEEDE:CCACBCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14269:10008/1
+GGACATTAATGATCAATGAAGAAAACCCGCTTAAAAATTTCTTTTCTTCTTTTGGATTTACTAGGGAA
++
+FGGGGGGGGGEGGGDGGGGGGGGFFGGGGGGGGGFG?GGGGGFGFCGGDGFGGGEEAEGDBBFB@B5C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14269:16393/1
+GTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAGCACCAG
++
+GGGGGGDGGGGGEGGGGGEGGFBGGGFGEGEAEEBEGEDFDDGDBCCE=BEECCEEB,C@DCDCCC@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:14271:13412/1
+TAGTAGGACAAATGATGGATGGAAGATTCATGGAATGAGCAATATACTTTGCGGAATCCATGGTTTTA
++
+FGGDGEGGFGGGGGEFGEGGGGDGGFFGGFEEEDFFDDFEDDEDG=DEDBEEE?BCCCCB:CCACCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14271:2477/1
+CTCCTAACACATTTAGACCCTCCTCGTTGTCAAAGTCTGCATCCTCATCATAATCACCGAGATCCTCA
++
+GGGGGFGGEGGGGGGAGGGGGGGGGDFGFEGEDBFDFEFFEEDEED?FGDEC=?E@ECA@D:DCBBC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14274:7609/1
+TCTCTTTCTTCTGGAAGGCATGATATAACGAGATCAGATCCCTCTCTGGCAAACATCACCGCTGCTGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGGGGFFGGFFFFEEEFEFFFEGEBDED:DDEGDEDDADCCDCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14278:15769/1
+AGCAGATTGGGCGGTTTCCTTAGCGCCGATTTTCATGTTTTGCATTGATTCGTTAATAGTTCCAACCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGFGGEGGGGFFGGG=DGFADGEDFEECGEE?CDA@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14280:2775/1
+GTTTAAGTCAATCATAGCACTCCCACAAGAGCCCACGCAGAACGAAGAGGGTTCGTTCATATCAGTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGFGFGGDFFFEFEEDEFFDCDCDCC>DDEACCC?ABACC@C4
+@61G9EAAXX100520:5:100:14290:14235/1
+GTGGAAAAGACTTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGEDGGFEFGGGDEGEEEDDEDDDCDDDEECBC=AC<CBC@CC@AD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14292:12875/1
+CAAGACGGGAGTCAAAGTCCTCACCACCCAAGTGAGTGTCACCAGCAGTGGCCTTAACTTCAAAGATA
++
+GFGGGEGFGEGGDGFGGGGGFEGGDGGGBGGGEGFFDBDFGGGGGGFECEF?BEFDDFEFEECEDDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14292:16012/1
+AACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCACTGGGAATCGACGAAAACTTCATGGTGCGTGTACTACGAT
++
+1+511**0*006**0?=2:6?+4?@26A+6=A779=?A10/A2)=A700>9+/@8?############
+@61G9EAAXX100520:5:100:14298:11202/1
+GAAGTTCCAAGGAGTAATCAAGGCACTGACACCAACTGGCTGTTTGATGGAGATGAGAAAGTTTTGAC
++
+GFGGGGGGGFGGGGEGGGFGGGGGGFGGGGGGFGFGFGEEEFDEFEBDD=AEAEEBB1BACCCCB@A5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14299:8480/1
+AGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAG
++
+GGGGGFGGGGGGGFGE-EEEGGGGGFGEGGFFEGGGEGEEGEGDDEEDFFFEEE=FBADDDD:BCBC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14300:5117/1
+TATAAATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGATAAGATACCGGAAGAATTATGTGCA
++
+;3;;78@;;38=@>/40>;?666/077>..BB####################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14305:16722/1
+AGATTGATTTCCTTAACCACCATAAATTCTTGAACGCCCAAACGACCGGCTTCCTTGCCAAAACCGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGFGGBGGEFGFGFGGGGEGFGFGFFFGFEGDEDGDEEC=CCCBA??=?@=?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14316:20642/1
+AGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATC
++
+FGFGGGGGGFFEGGFGGGGGGEGGEFGGGGDFFFGGFFFEEEECCE@BBBECC@DCDCBCBC@CCBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14325:15160/1
+GTCTTTTTGAGGCTTAATGGTGTTGGTAAAGAGGGATTGTCGGGATTGTCGAGATCGTTGAGATTGTT
++
+GGGGGGGEGGGFFGGGEGGGFGGGGGDGFEFDGGEEEEBEEFEECFAEDDEBD?CBDD?=ACAC:=8@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14338:18596/1
+CTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAA
++
+GGGFGGGGGGGFG=DFEFFFGGGGFGGGFGFFG?FGGFDGEDGGGEFDEEDEDEEE=CDADBDDB:AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1433:15559/1
+GGCATTTGGTTATCCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAA
++
+GDFGGGGGGFGGGGGGGGGGGGEGGGGFGEGFGFDEGGGGGGGGGGEBGGGFEEGFDEBBCEEBCBA3
+@61G9EAAXX100520:5:100:1433:5099/1
+GATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGCBGGCFEEEBDGFEEEECBBDDDDBDED=C@:B=AA@B4A
+@61G9EAAXX100520:5:100:14344:14239/1
+CGGGGTTAGCAACACTTTCAAGCTCCTTTTGCTTGGCCTCGAACTCATCCTTGGCAGCAGTAGTGTTA
++
+GGFGFGGGGGGGGGGGGGGG?GDGGGGEGGGGGGGGGGGGF=FEGEGEDFEEEDFDEFDDA?C>CCAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14352:7101/1
+CGTCACCAATGAGACGCTCAGTATCGGTAAAGGCAACATAAGAAGGGGTAGTGCGGTTACCTTGATCG
++
+GGGGGFDGFEGGGFGGDGFEFBEGEGEDDCEDEFDCCCDCC=CCCCCC2B@=@:@>55>:A>C4;:CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14354:14899/1
+CATGGGAAGAACACTACCACCACGAATAGCGACATTGATGTGTTCCAAAGGAGCGTACAGAGTAACAT
++
+GGGGEEFGDGFGGFGGGGDGFBFFFGGGGEGGGFEGGEGGFFGFGDEDDD=BB:DAECC?CEA?CECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14356:17393/1
+GAGGATTCATAGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACA
++
+FDFFEGGGEGGDGFGFEGGBGGFGGCGGF=5@CCAGEED=CEDEFDEEEAC:CCC?EACA=@?@4BB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14356:6803/1
+GTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFDFGFGDFGGFEGGGDFEF?CFEDEDEDDCDD?CCCDCCBDCDCBCCADCA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14356:8985/1
+GGAAGATTCATGGAATGAGCAATATACTTTGCGGAATCCATGGTTTTACCACCACCAACTCCAATGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFFGFEFDFECDEFEEBDDCDDDDCCCCDCCCC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14364:11413/1
+TGATGAACTGTGTAAGGTGTTGATAGTATTGTAGACTATTAAGTGGCAAATTGTTTATCAAAAAATAT
++
+GGDGFGDFGGDGEGGEE?EEFFFEDGEFBGGBFFDEDBEGEBDAB@BA:@BB?AC@BEE@B5ABBA=;
+@61G9EAAXX100520:5:100:14364:14773/1
+TCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGG
++
+GGGGGGEGGGGGGGGGEGGGGFGGGFGFEFEFFGFGEGEFEBDEDEDECDEDDCCCDDDDDEDCCCDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14374:16661/1
+GGTGCTCCAATGAGACGTGAAACAGAGTGTTTTTCCATGTATTCAGACATGTCAATACGAATCATTGC
++
+GDGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGFDGFGGGGGGGGFFGGGGFGEEEGGEG:DFFEBADFDEDDF=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14383:14497/1
+AGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCACGTTGGAGCCCCCCCTCCGCCTTATGGGCGTCACGAAGAGAGCGC
++
+ABEEA=EEEEEDDEDD-CD6A:-C############################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14383:19170/1
+ATTTAAAAAGAGTCGTAAAATTTATATGTTGCTTCGTCATTGATCAATTAAAATAGTGAAGGTCTGAT
++
+DDD??DADDD<@CBD=CCC<A=?CDDDD5ADDDDBDBC:BBBB=BABBBBB?BBBB5AB:>:8=:??=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14388:4746/1
+CTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCCCGTTGAATGG
++
+GGGGGGGGEGGGGGGGEGGGEEFDEGF=GFEFEGFGFDEDDCEDDDEDCBEDACBCAADDCCC?5AA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14398:8034/1
+GTTGAGCATAAGCACTAGGGTCATCAAGAGTGAAACCAGAGGACAACAAGGCGGTCTCATACAAAATA
++
+GGGFGGGGGFFGGGGGGGDFEGDFGGGDFGBEGFFFEFDBE?EGFDDEEE:DDDCBEEEEDDC=?BC3
+@61G9EAAXX100520:5:100:14399:3782/1
+GAAGTTTCTTGTGTTCTGCAATTCGCATATAAAATATGGGGCAGTCTCTACTGGTACAAATGACGTCT
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGEEDEGBDFDCEDDECEEEEDDEDDCACCBCC@CBDA9C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14399:8243/1
+CAACGAGTGATTTCCTCTTCACGTTGATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGCATCCTCAGCGTC
++
+GGGGGDGDGEFFFDFGGGGGFEFEGGEEGEDF?DGGEFEF=DDDDFEEFEEDDACECDCCD?BCDBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14399:9516/1
+TGGGCTTTATACAATAATTACAACACTTTGTAATGCTGTAAAGTCTAACGATACTCGAAAATATGTAT
++
+GGFGFFGGGGDGGGDEAGFGGGGEGGGGGFEGGGFEGCDGFEG@DFF?E:E?EECF:DBE=EEECCCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14403:2240/1
+CACGGCTCCTTTCCATTGAAGGAGCCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGAATACGAGTAGAACCACC
++
+AA-A)A(>+A-A(A)@(A'A################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14408:18445/1
+CTCAACTTTCCGTTATTTCCTTTTGAGCATGGATAAGCAAACAACCCACCATAAAGAATGGTACGGTG
++
+GGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGEGGDFGEFGGFEGGDDEFEFDFFEDEBEEEEBBDDCDDCCB?CC@@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14411:20314/1
+GTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCAT
++
+GGGGGGGEFGFGGGEGGGGGGFDEGGGFBEGEBFEDDCDC>ADCADCEC?CCACA7??:??<7?0??=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14415:13132/1
+AACAGTAGTAATGAAGAACTGAGATCCATTGGTATTAGGGCCGGCATTGGCCATGGAAAGCAAGAAAG
++
+FFFFFFFFBFEEEAEFDFEBDEFFBEFFFFFDDFFFFEDCFBFDFFEDFDFAFE?BEEFEB:B:EAEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14417:8964/1
+GGACTCTCGAGAACTTTTGCCATGTGCCTTCAAAATGTTGACAGCTTTAACAGGGTAACGGGTCTCAC
++
+GGDGGGGGGDGAGFGEEGGFGFGFFGFEFEGGDEGFAFDE5EBEDEFGFFGGFE=ACEE=?@?BDCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14429:11497/1
+GGGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACC
++
+GGGFFGGFGFGFGGGGGFGFFGGGGFFGGGGGDGGGGGDEGEGGDBFEEEEDCCAECA5AAA=?ABB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14429:15412/1
+CCGGGAAGCGAGATGGGCAGCAGTAACCAAGGCACGGTCTGACATAGTAACACCATGATGAACCTCGT
++
+D-DBDC:C:=2:>:?<?55:,?66?B##########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1442:3293/1
+ATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGGC
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFFGGGGFDFGEEGFFEDG4DDF:CEC@:DACCA?C?CCCC@@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:14431:1848/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGFGGGGEGDGGDGGGGEEDFEBFEEDEDEDEDDEDEEC9EBD@DA?CC@:BB@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14433:14007/1
+CTCAACCTCAGGACCATTGTCACCACCAGGGGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGFDCEGGEGEEFFEDADFEEEEDDBDBDEEEDEBECCCBAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14435:3904/1
+TAGGATTATGCATAGTAGCTTTATAACCTCCTCGGACATTTTCAATGTTCTTGCCCTCAAGTTGATCT
++
+FBGFFGGFGGGFGGGBGFGGGGGBDGGEFGFDFFEEEFDEGDFEEBDEEBFFB5FFFFB5A?BA5C?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:14442:6442/1
+GCACAATCATCAAAAGGAAAGACAAGTATTCGACCAAGAGGTAGCCACCAAGCATGAACTTGTTGGCG
++
+GGGDGGGGGGGGGGGDGFAGGGGGFGEGEEGDGEGCDEFFDCFEGFGEE=EDGGGG??FDEDBC@C:E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14448:12885/1
+GTTTAAGTAGCCGTAACGGTGACAGCTGTGGTGGTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGG
++
+GGGGBGGEDGGDGFGGGGGBFCGDF=FECEECEEACEACACCC?CC>CB?A:?=A7<A)6=544:?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:14453:7971/1
+AGCGTCTTTGATTGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTCATATGTGACGTTGAGGAACAACAATGGGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGEFFDGGGFGGGGGFGFEEEEDDGGCEEB@DECDFDDE???
+@61G9EAAXX100520:5:100:14455:15470/1
+CGACCTGTTCAGCGTGGTAAAGGGCTTCCGTGGCTTCCTCAATGGCTTTAGGCTCAAGACCCAAAATG
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGEGGGFFFGGGGFGDEAGFEEEEEBDCCCADEB=CCABCACC<@ADACCCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14456:18003/1
+CTTAAGGTTAGGATCATCCAAAGAGTTACGAAGAGAGTAAGCATAAGACTCCAAGTGGTTCTTGGCTT
++
+GGGGFGEGGGGGGGGEGGGGGEGFGFGGFGGGDGGGGF?GGGDGFEEG?=EEC=CADD?EDECD-DC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14461:13025/1
+GGTACCTTTGCCATATCCCTCACCGCTGTAACCAGCAGAGGAAACAGCGCCTCTGGTCTTGTTAGCAG
++
+>*-=/27A<>;CACAA97C=59>;43B8B9797@9?17)@6<5.2@=C==9.,55-4<??@=?3?AA9
+@61G9EAAXX100520:5:100:14468:6707/1
+CCAATTTTGGCAAAAATCATAATAAATAAACAGTACTGATAACATGACCGACAAGTTAATAGGGAAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGFGFGGGGFGGBGGGGGGGGGEFGGGDGFGFFGEFFEFEGEBFCEADDEACCCCB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14471:20445/1
+GGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAA
++
+ACA>>CAA?>?ACCCDDDBDDCDD?:?C@@D:A5AA;>>??=B5=CAA:A?:=C??BB=B??=?B:?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:14475:10996/1
+GGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGG
++
+GFDGGGGFGGGGGGGGGFGGGGDGGEFGGACFDDFADG@DC@D??DCCAC5ACAACC9AA0????###
+@61G9EAAXX100520:5:100:14483:1410/1
+CTTCACGTTCAATTAAATCTCTCGTAACTTCTGCATCGTCTCTTTCTTCTGGAAGGCATGATATAACG
++
+GGGDGGGFGGGAGGGGGGGGGGGGCFGGGEEGGFGGFFEFGFG:GGGEFGB::=:EE:EECEED?EE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14484:15551/1
+CTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCCCGTTGAATGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGFGFGFEGGGEEGEEFEDCECDEB?ED:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14487:16589/1
+CGGTTATGGTATTTCACCACAATGAATGGGATGGAAAAGATCACACCAAATGTTCCAAAGTAAAGTAA
++
+;C???BA6A8CCCCCBCCCB>;BC;BACC?C?C?=CCCC;AC6CBCCCC=CCCC48AAAA=C7@;<AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14488:7254/1
+TTAGTAGGTAAGCCCATACGCTTGGCGTAGTAACCAGCGAGAATATCACCAAAATTACCGGTGGGAAC
++
+GGGGEGGGFGEFGGGGGGGGGGGGBFGDFFCEGEEEEDDEEDDDDDEEDDDDCBDCBCCCAA?A?9AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1448:7247/1
+CTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCCCGTTGAATGG
++
+FFFFFA?EEABDE:BBEDEADEECEDDBBEFEFFEFF5FEE@EA=DBD?BDFB=DEBBBC@BB,B??@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14495:10308/1
+TGCCCCAGTCATTGAACCGGGAGGAAAACTTTTTGACAAAACATCCCATGCAGTTATTGGGGACTCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFFGGEGGGGGFEEFEFEEFEECEBFDDBECE:EEECCCBBE?A9
+@61G9EAAXX100520:5:100:14496:17539/1
+GTAGAAATCAATACCTTCATACAAAGAATCAATTTCAATGCTGGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTAC
++
+GGGGGGGGGEGGGGFGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGEFGGGFCEFEGCEFDDFCEAADBCD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14500:4348/1
+TAGCGGCATCAGAGGAGGCAGTAGTAGGACAAATGATGGATGGAAGATTCATGGAATGAGCAATATAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGDGGFDGFGFGFGGGEEFEFDFEEDDBEDDDCDCCDDCBDAE:A@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14502:1136/1
+CTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGAT
++
+GGFGGGGGGGGGFGGGGGGFGEGEDGFEGDFFDEDBDEFEEDDEDCDBCBC@C<CCDC@C:CAACC*C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14502:6613/1
+ACTTCTTCAACCTCAGGTCCATTGTCAGCACCGCCCGGAGCACCACCAGGGGCACCGCCAGGCATACC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGFGGFGGGGGGGEGGGEEEEEFFEEFEECCCDEBEEDDC@CBDD5CCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14503:11567/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+GGGGEEFFFFGGGGGGGGDGFGGGGGGFEGGGFDEEGGDGEDEEFGFGDCEEE?FEEFDDGDDEE?:E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14512:2155/1
+TTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAG
++
+GGGGFGGGFFGGGGGGGGGGGGGGGFCGGEFFDGEFDDEDEDDEFDDDDDDDED@CC=C@@C=?CB?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14514:15649/1
+CATCGGTCCTGGTTTAAATCTCGGGTGGTTGAACAATAACGTTGCGGGTCATTACAAAAGAGCAACTG
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGEGGGGGFCGFEGEFFFDEGGFEFBEECB?:AD=EDCDB:DCCBC2C?<AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1451:3991/1
+GCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCT
++
+GGFGGFFGGGGGGG?GGGFGGGGGEEGGGGGFGEEEDFFBCEFEGEECBDDFDDBBEEDAA?BEADCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14521:20843/1
+TGCGAATGCTAAGGATTTTGTTCTCCTTGTCAGGAGTAATGCGAATGAAAAGATCCTTCTCAGCGTCT
++
+FGGGGGGGGGGGEGEFGGGGEGGGFEGGGEEDGECGCFDEEEGDDFFDEDDECDDEECDED@BCDBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14527:19904/1
+TCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAGAAGGGGTAGTGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGAC
++
+FFFFEGGGFGEGGDGGGFFGGGGGGECFBGFBEFBEEEBCEDCDDCE=CCC?CCCC=?CCBBB=?@>C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14528:6431/1
+ATCAGATTGGACTTCGGGATCGTTAAATCTGCGGCCAATCAATCGTTTGGCATCGAAAATAGTGTTGT
++
+GGGGDGGGGGFGGGGFFBFGGFEGGGEGGGDFFBEBGDEFBBEEBBDC@CDCCEDC=CAC7??@?CB#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14538:13819/1
+GTCAACGGTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAATGT
++
+GGGGGGGGEGGGFGGGGGGGFGGGGGGFGGGFGGFGG?GEGFEEEDCDCDEDCBEEEEEEEBD@@EDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14539:3608/1
+AACCTTCTTGATTGTGCTGGCACTTTGTCCCATAAGAATTTTACCGACATTAGTACTACCAGTGAAGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDFFDFEGEFEDFDEFDBE=AC?AE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1453:2547/1
+ACCACCACCAAGGCCGCAAATAAGGACATTGGTTTCATGCTGGTTGCTTCTGTCTAAAGCATAAGCAA
++
+762*662*+@*2=*7;2/A*<*)7>*4*5A?,B?2/@8?*;460.B@B3AB=BBB)3@##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1454:11589/1
+TCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTG
++
+GGGGFGGFGGGGGEEGGGGEGGGGGGGGGGGDFGGGFDGAGFFEFBEDDDEDBDFDEADEBDDD?F=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:14553:12700/1
+GTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGATTTCCGAGTTAATCTCGCGCTTCACCATTTCGACCTG
++
+DDD=DD545D>@46C==>:>4<>;@>=7@20B77BC5@=-(:)59)-31+7????#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:14554:13921/1
+ATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCATCAGTGGTATACGCAA
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGDGEGGGGGGGGFGGGGGGGGGEEFGCFGBGGFEFFEGEBFCEECGFEE=EDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14566:8041/1
+TCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGFGGGFGGGFGGGGGFEFEGFEGEF?GFGFGEFEGGEDEECFCEGB?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14567:7682/1
+GCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGTGGTACCCTTGTCGC
++
+GGGGGGGGGFGGFGGGFGFFGGGDGGGGFFGGFGGFGGFGGFEFFGEDFDFEDAD=ABBAECEDCDC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14570:18101/1
+AGAGAATACCAATAAATCTGTAGCTAGCACATCATCGGGACGTGGTTTATGCCATCCTGTACCGACAA
++
+DDDBDB?EEDFFFFEFEFBF?ECAEFDAFEEDEFBDBFBFBE?EE@DDEA====A@=BBBC:@?@?A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14571:13598/1
+GGATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGCACGAGCACGCTCACCTTCGAAT
++
+<<<8888<<<;;;*;7??<;370;*;0:;35B.:B2/14A.:>34)4972@@AB##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:14572:12791/1
+TAGAACTTTCTCATTTGAAATACATTTATTCCAATTCTTCATCATTAACATCGTCGTCAATACCATCC
++
+GGGGFFGGGFGGGFGGFFGGFGGGGGFGGGGEDEFFGFGFFGGGFEE=DEEEEBEECE=BDBCDCDD#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14574:19854/1
+GGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAATAATCAT
++
+GGGGGGGGGEGGFGGFGGGGFFGGGGFGGFGFGGGGFGGFECBGEDEBDDBDEDE@CDEC@E@A=?C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14575:8086/1
+TGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGG
++
+GBGDDGGGGGEGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGGFFGFFBGGEGEEGGGEFGE?FFGEEFGFDFFGGEGE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1457:1665/1
+AAATGAGCCAAAAGGGTAGCAAAGCTTACACCCAAGGCTAAGACGAGCCCAATAATGTATTTTGACTC
++
+:?DDEEEEAEE=AAB=C:EEED=?EEAE?EECEDD5EEDEEE?E?=E5BC?B:B?E=B5E==@7-B57
+@61G9EAAXX100520:5:100:14580:6859/1
+CCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGT
++
+GGGGGFGGFEGGGFGGDGGFGGGGGFGDGGGCGEG=EGFGFBGEDFD?DEDEDFFAAD=EBCCE<?6C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14582:13286/1
+CGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGT
++
+FADFDDB5BEEAAEEDDEEEB=EEDFFEFBFBBFBFDFEBDEDB?BE=?BBBA?BBB-:AB@:AA?@7
+@61G9EAAXX100520:5:100:14584:11173/1
+GATAAGACAGTCTTTCCAATAGTCAACACCATGGGGTTGGGGGAAATCGGGGAAAGCAGGGATTCTTG
++
+GGGFGGGGGGEGGGGGGGGGGGDGGCC#########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14587:14748/1
+GCTCTTGTGAGATTTGGTAAATGTTGTTATGATTTCTATAGAATGGCGAAAAAGCACCCATAGCCATC
++
+GDDGGGFGGEGEGGGGGEGFGFGEGGFGGGFEGFDEGEGEFDEFDEDEDEDFEDEDDCB=CD:CDCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14599:13342/1
+AACCGTTAGCATCAACATCAAAAGTGACTTCAATTTGAGGAACGCCACGAGGTGCAGGGGGGATACCG
++
+BEEEE?FFFFFEFFFDFFFFFBFFADFFFFBFFFFFFFFF?EF:DDDEDDD=?FB@A-@?=?0=:0@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:1459:11928/1
+ATGGATTTGATGCCCAATTACAGCAAACGGGTGAAAAGGTATTCACCAACGAGGACTTTTTCGGAAGA
++
+GGGGGGGGGFFGFGFGGGGGGGGGDGGGGGGCGGGCEECAEEFCBBD@DCA@C@<9@A<@A???<?@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1459:16542/1
+GGGGACTTGGGGTTAATCTCAAAAGTCTTGCGGCTAGACATATAGGCACTCATAGAAGTATCACGAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGEGGDDGEGDGGFGEGGGFGFFEFBFDDDEDE=EG=DDD::?A@EC?ECAB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14600:19574/1
+CAGGGTTGATGGACTTGCAAGGCTCCTTACCGTTGAAGAAGTCAGAGACAAGCTTTTGAACACGGGGA
++
+FEGGGFGGGGGGGGGGGGGFGEFGEFFEFFBGCEFEEEEDDCEEECACDEC@C=5DACCAC@D??BCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14600:9709/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGFGFGGGFGGGGGGGGGGGGGAFGGGGEFGGGGGF?EGFFFEFEEFDDFFDDBDD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14601:8163/1
+CTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGFGFGGGGGGEGGGGGEFEEDGBEEDFGFDDEDDFDDBDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14602:8909/1
+GACAACAATACACTTGGTGGTATAAGCAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACATATGTGG
++
+GGGGFGGGGGGGFGGGGBGDDFFFEGGFEGGGFFGGEGAEEGGBEEECDDFDCCCBC@ACCC5EC?C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14616:2856/1
+GTAGGTTTCAGTAGCCGTAACGGTGACAGCTGTGGTGGTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAA
++
+GGGGGGGGGGEGGGDGGEGGFGFDGFFDFFGECFBCEEACEBBDC?C9CC8AAA9@2:@#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:14622:20673/1
+GTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAAATACCGTTAGCATCAAC
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGGDGGEGGGGGDGEEGGEGDGDEEEFECDFDDDDED@EDDDC5CDCB@CCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14628:8151/1
+CATTTTTTGACATACATATAGGATCTAGTGAAGGCATGACGACACTGAACATACTTTTGAGGAGAGGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGDGGGGCGFGFGGEFC?GFDGGGFEAEECECDE2
+@61G9EAAXX100520:5:100:14639:2807/1
+GTGTTTAAACCTAATCCACTTCTTCAACCTCAGGTCCATTGTCAGCACCGCCCGGAGCACCACCAGGG
++
+?DBBDBD=DDEEE=AE?AAEEEBED?DDBD?DAA?EEC=C?EBCCBCEB?AD4A-<?A<;?=??+>-@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14642:7757/1
+ACCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGATGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTTAGT
++
+FFGGGFGGGGFGFGGGGGGGGEGGGGGDGGFDGDGBEE5EFFFFBDFEBFEBB:BFDFEAE;;EE3EB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14659:6477/1
+TGGCTTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGT
++
+GGGGGGGGGGEGFGGGFBFGGGDDDEGGGGFFFAGFFGEFBEAFFDCDBAECCCDDDCF?AECBCD=;
+@61G9EAAXX100520:5:100:14663:7816/1
+GACTGAACAGAGCACTGTACGTGCATTATAGAAAAGTCAAACCGGTTAATTTTCAAGACACCCTGCAT
++
+GGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGEGEGGFGEGGEDFGAGFGGFEBEDACECGEFBEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14666:10598/1
+AAAGATTTAATATTAATTAAGTAAACTAAACAATGCAAGCTGGAGTTCATAATACTTTAAACTCGTAA
++
+=C@>?=CCCCDD?DDBDBDDD=DCDAAB??=DD>:A::A?==C1>/.:@>A:?>:B:BB:C?:?BB=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14668:5436/1
+CGGGTCGAAGCAGCACTACGAATATCCTTTGGAGATCCGTGCTCGTTTTTCCATAAAAGTCGATTAAG
++
+GGGGFGGGEGGGGFGGFGGGFDGEFGGGGGGEFGDDGEFEFFEGDBDEFEEDDEBEACD@CDBCDD@=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14670:8330/1
+GGAAGGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGT
++
+GGGGFFDFFFGGDGGGFGGGGGFGGGFDDFEFEFFGDGEGFFGFFEFDEEFDDGDCCDCDCEBDE?C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14671:20908/1
+CCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTC
++
+AB>AA?CC@A====4;9;5BC:@C5>>6B9>@>?CBB5=?>BC>;=C@>@B5?###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:14677:2356/1
+AAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAATCTAAAACG
++
+GGFGDGGGGGGGGFGGDDGGGGAGDFGEGGGGFDG=EFFEGDGGEBGDBBEEF5F4+;;???=:=BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14680:9559/1
+GTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACC
++
+EEEEEBFFEFEDF=:@BBDBEE5BB=5C3=A@?@A@@5@@??B::B@?B??@4A@?2=?:;72;:4::
+@61G9EAAXX100520:5:100:14688:7310/1
+ATTTGCTTTGAGTAATGTCGAATTTACCGTTGCCTTGAACCTCAACTGCACAAACACGCAAGTTAGTA
++
+==A>CACCCC:BDAACA?CB?=D?DDBEEEEEEBEEDBEEE?EEAEEAD:DEBDBDE5EBEABEAB@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14690:10580/1
+CCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAA
++
+GGGGDFEDGGGGGEEDGGGGGGGGFFDEEEFDEGGGGBEBEFCDDFEFCFCFCCABECECDC?AEEB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14695:15844/1
+CAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACA
++
+CCCCC>>>AAAA>CCDC:?DB?ACBCDC5=BBDC:DADCCBCB=CB?B?A?:B3@-6-<8BBBC-BBA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14697:8759/1
+GTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTATCAAAATTCATCAATCC
++
+GGGFGFGGGGGFGGGGGGGGGGGGEGGGGGGFAEGFGEFDEEDEEEBEFGBFBEB5@B@@DEEDCDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14706:4932/1
+TTGACGAACAATTTCAGTGTGGTTGTACCAGTCATACCATACAGTGCTGTTGTCACCAGGGAAAACAC
++
+GGFGGGGGGGFGGGGDGEGFGGEGGEGGEGFEEFFFEEEGEFECBDEDEEDDCDDEB@D=@CCCCBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14709:3052/1
+CGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTTCTGTAG
++
+GGGGEGBGGGGGGGGGEFGDGGGDGGDG?DGFFDADEFCFBDBBAEGFE?AEDCDB@DDDCE:DDC=D
+@61G9EAAXX100520:5:100:1471:19120/1
+GCGAACAATCACATCGGTATCGATGAAAATGAGGTTGGGATTAAGGGGGTAAAAGCTGTATTTTTGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGFGFEEEEGGDGGCFFBFCDFBCFEEEEBBC@ADB@C<5CA?C?@@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:1471:5464/1
+TCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGFGEDGFFGDDDGGGD=BFCFFGDEBFFBFFDEECDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14726:7125/1
+CTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGTGGAGTAGAGGTAGAATTATGATAGGAAGAGGTAGTACTATTAT
++
+GGGFGFGGGGFEFFFGGEGGF=FFCEECECEECEEAFFDBFFEFEDFDED@DECDE<CEACCCCEC?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14729:6932/1
+AACTACCCCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTA
++
+A?EEEC?-DCD<@DAE=EEEDEEEDDEEAEA=?=EDEE=EADBECAE?BBB=EB?E?BBBD:?CDCE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14743:2500/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFFAGGFFFFFGGGGDDG?EFEEEDCFEFECCFDEBAGG
+@61G9EAAXX100520:5:100:14746:3877/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GGGDGGGGGGGFFGGFGGG?FGGGGFDF?FEECDEFFFFFGGGGB?EECEEACEB5AB@BCCCEEE=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14749:14263/1
+CTACCATGAATTGACGGTCAACGTCTGCTAGAGTAGGATCGTTGGGGAATTCAACGAACAAAGCACGT
++
+GGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGFFFGFFDFFEDFFFEG==FFDADEDD?CCCEDDD?C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14750:5919/1
+TGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCAATACCTACACAACTAGGGTTACCGTTTCCAACTCCAAAG
++
+DD:D?DDBAB??CCCDDDDDDD?DBACADAAD?BBD==CA??@@B???B?>:?:>CBAA5?BB?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:14753:19447/1
+GTCATCAGTGCCATCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAAT
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGDGFGGGDGGGFFFEFDEGEEDECDEECFEEDDDDDDCBBACCCAC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14758:19080/1
+TGCGGAGGACCTTCTCCACAGGCTCCATGGTGTTACGGAAGAGATCGGCACAAAGCTCTTCACATCGA
++
+GGGGGGGGAGGGGFGGGGGDEDEDDEDECB=@C?AABB9AC<CAACC5A4A@CC2A=<=<AA######
+@61G9EAAXX100520:5:100:14760:4050/1
+GGACAAAGCATCACCAATGCCACTAATAAGGAAGCGGACGGGAGCGCGAACAATCACATCGGTATCGA
++
+GEGGGGGGGGGGGGFGFGGGFGGGFFEGFDEFFFGFEEEEDEEEEFEFCBEEDDDDDDCCCC?BDCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14762:4001/1
+CGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCGTGTGGATGAACGGGT
++
+GFGFGEGGGGDGGGGGGFEEBGGGAGEEFFCEDF:DBCDEEBC:E=BBEEDCDAE<CC)??#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:14763:6821/1
+CGGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCA
++
+GGGGEGGGGGGFGGGGGDDFGGGGGEGGGGGGGFGFFGGGEDDFGEFDFFE?CFEBFDDDDCDECCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14767:17789/1
+AGATTCATGGAATGAGCAATATACTTTGCGGAATCCATGGTTTTACCACCACCAACTCCAATGATGAC
++
+GGGGGGDGFFGGGDGGAEBGFGGGGGGGGGGFFEFFF?FDCGEGFGBFFEAGFEEGE=DD::BA@=AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:14768:2620/1
+TAGCCATGCCTACCAATTTGATAACGTCAGCGTATGAAGAAGCTAATTCAACTTTTTGCATCCATTCG
++
+FGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGFGGGFGFGGGGFGFEGEG?EGFDEEEFEDEEEDBEEDEEDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14784:15910/1
+GTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGC
++
+GGGGGGGFGFGGFGGGGGGDGGGGEFGGGGFF@GFFEDGFFFBDEDFEDGFAEA=FDEE?ECE?E:EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14788:10833/1
+CTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFCGGDGGGGGEDEGEGFDCGFDDEE@DDGAE==CCC?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:14788:19148/1
+AGCAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACATATGTGGTAGTTTTAGTAGTAGTGGCAGTGT
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGFFGFDE?EEDEDDDCEECE?B:BABBCAC>?C>A=8AAA<B6<5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14790:17180/1
+CGAGCAAGTCTTGGAGGGTCTTTTCGTCGGGTTGGATGCGGGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATG
++
+GGGGGGFGFGGGGGGGGGAFGGGGEFDGGCE:ECE:CCCCEC?<@CCCACC7CB6>;==66==?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:14790:19910/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGGBGGEGGGEGGGGDGG=GFGGFEFFEGEFEDBEBFEDEDDE?DCEDCDCDCA=CCCA########
+@61G9EAAXX100520:5:100:14802:19894/1
+CTCTCTGGCAAACATCACCGCTGCTGCTTTACCAATACCAGAGTCTCCTCCTGTGAGCAATGTCTTTT
++
+GFGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGFFFGGGGGEDCDEEDDEECCB<ECCCBBCB;BB69=4AA=<9<AAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14812:2255/1
+AACGGCTTTAATAGCGTCAGCAATTTGAGATGGATTGAACTTCTTTGACATGTTGTGAATACTCTCAT
++
+FGGGGGGGGGGFGEGGGGFGGGGEGGFFGEEGBFFGECBFFGEFDFDDDBFECFBCDC5EDCDDDDC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14815:8196/1
+GCGAGAATGCTTAATAGGCTTACCAAAAAGGAAAAATTTCTCGGGAAGAATTTCGCCTATCAAAACAC
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGFGGG?GDF=FFGGGGGGFGFFDFGGGAGGGEGEGGFGGFD5GFEC
+@61G9EAAXX100520:5:100:14820:12145/1
+GGAAAGAATAGCGCTCAGGGCATACTTTTCAAGAGTGTCTTTGCAAGCACGGGCAATGTAACGGCCAG
++
+GGGGGGGGGGEGDGGGGGFDGGGEFGGFFGFFGFEAB?EFDEEDA=CBBEDCCCDCDCCCCCCCCCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14820:7086/1
+GGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTC
++
+GGFGGGGGEGGGGGGGGGGGDGGGGDGEGEEGFGEEEFECFEDEEDDCDDE9?:C7CBACD?CCCCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14832:17285/1
+GCTCAAAGTAGATTTGTACCCACTTAAATCATTAAGCTTGCTAGTGAACCAAATATCCTCTCGTTTCG
++
+EGGABGGGFGGGGGGFEGGGFGGGEGGGGGFGGDFGGFFGFFACCGFEEDFFFFDDBCEGDFD@CAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14846:20019/1
+AGCGTCTTTGATTGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTTATATGTGACGTTGAGGAACAACAATGGGT
++
+>3*702;;;;)===0:B=8=DB??DBBB?B979?4??@=???=??::<>.>=*=:2:.:32===*??6
+@61G9EAAXX100520:5:100:14848:15522/1
+GTGCAACCTCTACGTCGTTGACATACTGGGATGGCTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCC
++
+GGFGGGGGGFGGGGFGGEFFAGDGDGGDGEEFGDFGGEEECEBEEEBC5CCCACCDC@D:CCA?CC=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:1484:11884/1
+GGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCAAGGGTTGGCTAACTTCGTAGCTGCCAGTTGGA
++
+GGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGDEDDEEFBAE?DCD5F?EBECCEEEC=:CCBC@=:;B=>=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1484:12560/1
+CTGGGATATCTTCCTTCTAAAGGCTCCGCTTCCTTCATCTCACTGGGTAAAGGCACACGTAACAGTGC
++
+GGGGGGGGGGGFGGEGGGGFGDEGFGFGDGGEFGGFGFEFGBGGCDEDDCDD@D?BBBBCB?=?B<5B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14851:9539/1
+CTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAG
++
+GGGGGGGDGGGGDFGGFGGFEFFGGGGGGGGGGEGFEGGGGFCEGEGCGGGEEDEEEDFEFBB??E=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1485:19943/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GFGGGGGGGGGGGGGEFGGGGFGGGCGDCFDDFDCEDECDC5CC6CACA==???@C?A?C########
+@61G9EAAXX100520:5:100:14870:19256/1
+AAAAAATTATATTATAGGTGTATTTATTTATATTAGTCAATCTTTCTATGACTATTTTCGTTGAAGAT
++
+GGGGGFGGGGGGGDGGFGGGGEGGGGGGGGGFGGFEGGGGDGGGGGGGGFEDGFFGGGFFFGGD=D?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14872:1128/1
+TCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGA
++
+DDEEE?EEDEFFF=EDEEEEFBFFFFFFCFFFFFFFFDFDBFFFEFBFFCFEFABFFEB:FB=E5B?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14876:18088/1
+GGAGTAATCATTATAAGTTAATATTCGTAGTTCATAAGTATTGCACGTTTATCAAGAGCAATCAATTC
++
+DFGGFGGGGFGGFGDGGGFGGFDGGFGEG=EFFDFAF:BFFEFEEDGDF:EFDDEEB:DBAFDBCFDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14877:19194/1
+GGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCGTG
++
+GGDGGGDGGGFGGFBGGGFEEDFDEEEEEDDCEEEDDDDADCBBCDEACCCDDCCBC5<B=?A=A699
+@61G9EAAXX100520:5:100:14878:14835/1
+GTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAGCAGAACTATACTCAGTCACATTGGAAACGTTAAA
++
+GGFGGFGGGEFGGGGGGGGGEGGFGDGGFGFFFGDFGFEEGFEFEEGEEEGEFEEGEBDDFCDCBDA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14881:4655/1
+CAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTG
++
+GGGGGGGGGGGGGFGFGGGGDEFE?EDFFEEEEBGADDEE??/BB?@A@@?B=@@A@BBA6??9=??#
+@61G9EAAXX100520:5:100:14891:11590/1
+ACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGGAGG
++
+DDEEEEEEDBEEEDEEEBBAD3C5CDDD?=?BC=B@EBBB?5AA?>=+==5><53??###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:14895:8643/1
+CGGCCGATCAAACGCTTGGCATCAAAGATGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFBFGDGGD8ECEC?CCCD@=CC?:C>@C5=C?=@:@9??######
+@61G9EAAXX100520:5:100:14902:4991/1
+TGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAGCAGAACTATACTCAGTCACATTGGAAACGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGEGFGGGGFEGGGGGFGGEGGGFFGFFFGGEGEEEGFEDCEDDFF
+@61G9EAAXX100520:5:100:14904:15013/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGFGGGGFEGGGGEGGGFGGFGGEGGGFGFGFGGFEFGFFEEF?C:DEFGFDCEEECE=FEDBEDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:14907:17134/1
+TCGGAGTAATCATTATAAGTTAATATTCGTAGTTCATAAGTATTGCACGTTTATCAAGAGCAATCAAT
++
+GEGGFDGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGGDFGDBGGGFGGGGFGGGGGGGGEEFGGFGFBAEGDDGDFDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1490:20665/1
+GAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCC
++
+GGGGGGGGGFFGGEEGGGFDFBDE?EDCCC?C@C>??C>CC?AC=C>A@AA>?>A<7:;9/??AA###
+@61G9EAAXX100520:5:100:1490:7272/1
+GGCAACTTCATGCTAATCATCTCAACAAAACCATTTCTCAAGCGAAGCGATTGGCCGTACATGGTGAA
++
+GGGGGDGGFDEEFGE=GEGGGFEGBGEGFGGFGDGGEGFG?G?F?DF=FBDEBCCEECC?BEC?DAA@
+@61G9EAAXX100520:5:100:14910:5494/1
+CGCAATTCATACTGAAACCCAATTTCTGTGCAGGTTTTGTTTGTCCAATCCGCATACATGCGAGCAGC
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGDFGGDEGGGEGEEEFDGEFEFFFDFEBFEDEDCDDDCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14921:6580/1
+CGGTAGAGTAAAAAAAGAATCGTTACAAAAATGGATGGTTCATGTCTTGCGAAGAGATTGTGAAACTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGDFGGGGGGGGGFGFGADEEFDFFCFDDEE=CFD@AECC@?BA:B5???@??@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14927:2274/1
+CTTGCTCATCATTGGAGAATCGTAACAAGTGGTAGTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGEGDGFDGGCFFEFEEFFEDFEEEFEDDEDEFDDDDDDCCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14931:7057/1
+TGGGAATAGTAACGTTGGCGCCTCCGAAATCTGGTAAGTTTAACACCTTCTGCACTTCGTCAACTGTA
++
+GGGGGGGGDEGGGGFGGFGGGFFFGGDEEGFFEDCDCECFFBECECBECCCCECCDD=BBD@?CCB@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14932:18790/1
+ACCGTGTTCAATTCATTATCAAAATTCATCAATCCAATGGCAAGCGGATCATTAATTGCATATGTTAT
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGDGGGGFGGGGGFEGEFEDGGDCEDDCBCDF?CCB=C=CDCC@BDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14934:6491/1
+ACAGAAAATTTGATACGATACGAGATTCGTTGACTGATTTGGGAAGCACTGATGTACCACGCTTCACT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFEGGGGGGGGFGFBEEFEGFFGGFFFDFFDGF:FBDFBED
+@61G9EAAXX100520:5:100:14938:1751/1
+GTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCAATTACTGAAGTTGGCCTCACTGCG
++
+A93933*5498:A06*638>=A-5AA;A:?3:777?@@?:@-:>:<::>>A#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14938:9877/1
+GGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTG
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGDGGGFFDDFGGGGFGDGFGFDGDEFGFGEDDDFCFDDDDEEDDE?FEDC@CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1493:18361/1
+ACGGAAGAGATCGGCACAAAGCTCTTCAAATCGAGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAATCAATACCTT
++
+FFFFFFFEFF5DD:DFFEDFFFECEDBBFAFFEBF?EB=EDBA:F=>:>>@?=BB=@@:AA:@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:14949:4765/1
+ATGGAATCCAAAGGGCCAAAGGGTTTCTCCACTTTGACATTCTTTTGTTGTCCGACAGCACCACGTTG
++
+?0@,(,@@############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:14952:4387/1
+GTCTGATGTCTGCTATAGAGTGACCAAACCTCCAAAATTTTTCTGGCAATTTTTAAGCTGTAATAAGT
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGDGFGGGFGGGGGBGDGEGEEGECDEDEFGEGDD?BDEDDDDEEB?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:14957:16635/1
+CGAGAGCAAAGTTCTTCATCTGAATCACCAAGGAAACCACAAACATCAGCTCCTACCATTGGAATACC
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGFGFGGBGFGGFGFGGGFFFEEFGFEFBDBECBB=?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:14958:13122/1
+ATTGTTAATAGCATAAGGGGGCCAGTCAATGTTGTAATCTGGCTTCAAACCTAATGGAGTAGCAGTTG
++
+GGFGGGGFGFEGGGGGGEFGBGGFGGGGGGGEGGEDGFGBEBGBFFEDEDDEEEED?D:BB@@?56<?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14960:10705/1
+CAGAAACGTTCAAAATACCATTAGCGTCAACATCGAAGGTGACCTCGATTTGTGGAACACCACGAGGA
++
+GGGDGGFGGGGGGGGGGGGGGGGBGGFGF?GFGGBDDGECFGEEEGFD??FEEE?DCEBEDACDBDA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14961:10595/1
+GGGAAATGTGGAGCTAACGAGAGGTGTGTAGATGGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCAT
++
+GGGEGGGGFGGGGGFGGGGFGBGGDFFFEFGEAGD=CECBEDCEED?CEC?DB@DCCCCCEA?CC>:5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14962:10311/1
+ATAAAAGACTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATGATCAATGAAGAAAACCCGCTTAAAA
++
+GGGGFGGFGFGGGGGGGGGGDDGDGGDGGGGACFFGFGGG-DCCCFBEEFEDGADEDCBEFDDFEC@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:14967:1733/1
+GCAATCGCTTCTGCATCAGCCTTTCTTTTTTGTTGCTCTAAATATTCAATACGTTTTTGCAAATCAGG
++
+GGGEGGGGGGGGGGFGGFGFGGGGFFGGFGGDCG>FGEDFB?EEEFFFEGEBFBEGEFED?5CEECA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:14967:19685/1
+GTGGAATACTGCTTTGAAATTCCGGTCAAGGGCTCTGCAGGGTTTAAGTCAATCATAGCACTCCCACA
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGEFGGGGGGFFGEEDDGFGFFGEGEECEEECFCDDEEEFEEDDDDBCCECDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:14969:9848/1
+GTAGATGGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTGCTCAACCCCC
++
+GGGGGGFFEEGGGGGGGGAGGGGGDGEGGEDBCDBDDBABFEFFDEAEFFAEDDDEDDDEECBCBDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14973:10119/1
+CATGATTTCTGTGATATTTGTGTAACCCCAACGACATGAGTGGTAACCCAATGTCCAATATTGATGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFGFBFCFDDFEEFEEDEEDFDDDDDEED=EDD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:14974:16978/1
+ATAAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTCATG
++
+GGFGGGGGGGGGGFGGGGGGEGGGGGFGGEGGGGEGCGGGGGGEGFFF:EFFDDFDFEEFD?GDF:AD
+@61G9EAAXX100520:5:100:14978:5518/1
+TTTGGTGATAAGAAGATAAAAAGTAACGGAGAGGACTTCAAAGAACTAGGAATTACTATTTTATGAAA
++
+GGEFFEGGGGGGGEFFGGDEDGDDFGGEGEGFGFEFGFGEEEGEEFBFBEDEDEFEGDFEFFBGD:?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:14979:13123/1
+ATTGTTAATAGCATAAGGGGGCCAGTCAATGTTGTAATCTGGCTTCAAACCTAATGGAGTAGCAGTTG
++
+FFFFFFFFFDFFBFFFAFF?AEDDDDFAFFFEFFEDBFDB=BE?:CCBBBEFFE=EBE?@BBAB==@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:14980:12339/1
+GACGAATTTGACGACTTGGGCGCAACCAGAAAAGAAGAACTGAATGCCAACGATCAATATATGGGATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFFFDDGFGEGEEFEGAFD=ECEECB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15008:12979/1
+CTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCG
++
+DGGGGGGGGGGGGGGGDGGFGGFGGGGDGGEFGGGGEFGGCAFEFFGFGGEEGFFFEFFCEGD:DFEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15008:6089/1
+TGGGGCCTCACGAAGAGCGACCTGTCTTTGTTCGAGCAAGTCTTGGAGGGTCTTTTCGTCGGGTTGGA
++
+GGGFEGGGFFEGDDFDFGECEDEFCEEEDEDEDECBCC?DBCDDCA>AA@;A@ACCA?????<)A?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:15009:13972/1
+TGGGGTTAATCTCAAAAGTCTTGCGGCTAGACATATAGGCACTCATAGAAGTATCACGAAGGGCTTGA
++
+GGGGGFGFGGGGGGGFGGFFGGGGGGGGGEDEFFEDEDDGFFEEEDBDCECBE=DCBCC@@CC?CC::
+@61G9EAAXX100520:5:100:15009:18403/1
+CAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCG
++
+GGG=GGADFGGGGGAGGDDGGGEGEGGFFGF=FAAFEEFAFFEEB@DBDDDD=B:DB=@DEBBD:B=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15015:6586/1
+CTGTGAATACTCTCATCAGGTCGCAAAGTAGCTCTACCTACCATCAATAACTCTTCATCGGTTACGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFDGGBGDGGGGEEEEEEGFGGFGEFFEFFFGFEFEDFEFDDEFED5CABDBDA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1501:3997/1
+GAAAAAGTAGTTTATTTATTGAATTGACTAACAATGACTGTAAGTTTATTCCATATACTACAAGCATC
++
+GGGDGGFBGGGGFGGGDGFGGGGGGFFGFFGFFEGGEFFAEFDGDEFEEDDDEGEAFEFCDDACE=C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15027:15379/1
+CTCCTCCAACTCGGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAG
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFFGGGGGGGGGGGEGGDGFGFFEGFGGGEEFEAFDEEEDBCEBBBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15029:14130/1
+GTACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTGAATCAACACACCGGGTTGATTATCGGCGTAGGTGGAAAA
++
+GGGFGFGGGGFGFFDGDGGFEGGGGFFGGFEGGGFFDDDFFE?CACDDFDACC@AC?A:C<<AA####
+@61G9EAAXX100520:5:100:15033:16639/1
+GTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGCGCCCGTTGATTGGCTGATCTATAATCGACGGT
++
+AC??A;=C6C;:;2+2A27A/95992>>2;A#####################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15036:18714/1
+GGAGGCATGACGACCCTGAACATACTTTTGAGGAGAGGTGAAAATGCGATCTTTGGATTCTTCAAACT
++
+GG?GFGEGFDFGGGFGEGEGEDGFDGGFGBFEDDDDDFAFDDD=DE5DBDBDEDDB@BD?DAB??:AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15041:12499/1
+TGAAAGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTCATGGAATCCTAAAATAGGAACAAGAT
++
+GGGGEGDGGGGFGCGGFGGGGFGFGFDFFEEFEGE?EBEBCAFDBCCDDDCEDCACCCDCCCBD@?A6
+@61G9EAAXX100520:5:100:15050:20564/1
+CAACGAACAAAGCACGTAGGGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAA
++
+EEEEEBEEABEAEEDA=DB?BD=@=?=??CAEEEE5B@B@BEB=@?=?=?5?B=:B@:?BEAE==;9:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15058:16529/1
+GAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCATCAGTGGTATACGC
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGFGBGGFGGGGEDFGEDGEGFDEG@EDEDE?ECCFFEB??
+@61G9EAAXX100520:5:100:1505:8405/1
+CTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCA
++
+FFFFFEGGGGFFFFEFFEEFDGGFGGGGFFGFEEDEDFCF=DE?BEDEFBCCDDDEA=DCBC=CCCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15063:12491/1
+CGATTTTCTCGTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCG
++
+EGGGFFAGDGG?EEDGGFAGGFFGGGGAGDFFFBFGGDFGCCCFB?FFAFBCE?BBC=EAAAA5B=>C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15063:14349/1
+TTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTC
++
+GGGGFFGEGGGGFFGGGFGGFFGFGGCGEGEEEFGGEEEGEECEDBEDDEDCDDBEACCCCCCCCCDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15067:14000/1
+GGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACGGCCT
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDFFGFEAFGFFDEGGEGFFGGDGAFDDEDDDB@DE:CDD5@CCC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15076:2173/1
+CCTTGCTTTGTTCAGCTTGAGCATCGCGTAGGGCTCTGCGTGCAACCTCTACGTCGTTGACGTACTGG
++
+FFFEFFFFFFFFDFDFFFDFFFFDBFF:DED5BCDBBBEBA?FEBE@BBEBEB@B@??=,==:=8;;?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15077:16164/1
+GGAGTTGGCAACATCGACATCGGCATTGGCTTGAGCCAAACGGTGCTTCAACTCGGCCTCGCGCAAGG
++
+GGGGFGGGFGGGGGGGFGGGGGGEFFEDEGFFBADEGFEFDBBCADDF@CC?@:C?C?CC=BBB-BAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15082:16537/1
+GTAGAACTCTTGGGAAGTACAATGAATCCACGCTGTAGACAGTATCTAATCATGATTTGAGCCTCAGA
++
+EGGFGGGFBFGFDFGBFFFFGGGFGGGFGGGDGGFGFF?BAEBD=GGFFGFFGG?GBEG==EEEEDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15084:2425/1
+TGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTTCTACGT
++
+FFFFFFFFEEFDFDBFFEDEFFFFFFFEEEFEFFFFEFCEFFFEDF?FDBEE?=BFEDEABBAABB@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15085:17108/1
+CTTTGTTCTAAATAGTATGGATGACTTCCGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAGGTTCATCATTAGC
++
+GGGFGGGGGGGGGDGGGGGGFGGEDGGGEFGGGGGGGGGGGDEGFGFEEEDGBAGEAEEEGEEFFFGE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15086:8896/1
+CCCAAATACGTCTTCTTTCCTCTTCCCAAGACCATTCTTCGGGAATGCGGCCATTGCTGTTTATTAAA
++
+GGDGFGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGDGG@EGFGEFEEFEEDDBDB?E@BECCDEDDCDBCCADE?=1
+@61G9EAAXX100520:5:100:15091:7737/1
+GTTTGCATATCTGACTTTGAATAAGAAACAGGGTCAACGGTAAAATTTCTATATTTCTCCATGTAATC
++
+GGEGGGGEGFFGFFGGGGGGGGGGGGGGFCFFFDGEDDFEAEDABB+BAABEBBBFDEED==CA@@=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15096:20380/1
+AAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGAC
++
+GGGGFGFGGFEDFFFGFGFGFGGFGBGGFGCEE=CFFEGBFDFAFEFFEEEFEEEED-AEAB?:=AB@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15098:6830/1
+CGCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCA
++
+GGGEGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGDGGGGGFFFEFFGFFGGEDFEGGFFGGCDDEFCGFEFEDEECD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15099:18559/1
+AAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGC
++
+DADFGGGGGFGGGGFGGGGGGDGGGGGGGGEEGGFGGGGGGFGDGBGEDEDD?BDFEEDFEEDEDDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15105:20754/1
+TCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTGGGCTTTTT
++
+GGGGGGGFGGGGGFFDGEGFEGEEGDFFEDDADDECED*DA@A<?DACCDDCB?CCCBDBCC?,ACCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15107:2606/1
+GGAATAAAAGGCAATTCCATAATTTTGAGACATAGCTACAATCATCACCCAACGATTAGCATCGAAAT
++
+GGGEGGGGGGGGEGFGGGG=DDGGGG?DGAEFFE=AEBDBFEDDEEBGCEAEEC@?CC@E5=35=4>:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15117:16060/1
+TGCAAAGGCATTTTCATGTTTCGATGGGTCAAGATGAATTCGCCAATATCAGTGTCCAAGGTGAAGCC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGFFDGFGFGGGFFGFGGFGGEGGGEFDDGEGEEDDDAFDCEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15124:3655/1
+ATAACCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGFAFGGFFGEGC=EEGFGGGDEEFGEDEBFDG?DDG=EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15129:7834/1
+CGGGGTAGATGGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGTGTGACCCCAATGA
++
+FFFFFDDGGGGFGEGGGGGGGGGFGEGGGGEGAGFEGGEEFGEEFDFACDDEDEDECED?DDEDCDDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15136:6305/1
+TGGGGCTTCTTTTTGTTCTCCAGGAGTAGGCATATCGTATCCTACAACGTTACAAAACTGTCTCCACA
++
+GGGGFGGFGFGGGGDCAAGGEFGGFECEEDGEEDGFFEEFDEFCDDEECCEDDCDEBDDCCADCD5AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15141:12108/1
+GTAGGGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATTGAAAGTTTGGTAGACGTTACCGACAGCAATCGA
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGGGGFCGGGGGGGFEEDGFEEEEFCDEEDCBEDDECCDCCC?CBCCABAC?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15150:11292/1
+AACGGCTTCAGCAGCATACCATTTAAGATATCCGCTACATGTGGTGACCTCCATCTCAGCTTGGCTCC
++
+DDDDDDDD::=A@?=5:?:A?:AC<A?A5C=7=9;:=AA?=?AA8;)<><A#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15153:14134/1
+CGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGC
++
+GEGFGGFGGGGEGGGFDGGGFGGGGGFGFFFCGFFEFFEDECDDDDDDDDEDEE?EBCAE=CABA?CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15174:3007/1
+GTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGG
++
+GFGGGGGGGEGGFGGGGGGFFGGGEGEEGFGCCEDDGFDFDBD@E?DDDCBDCBCAACC9=C<ACC6>
+@61G9EAAXX100520:5:100:15177:14040/1
+CTTCTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGA
++
+GGGGGGGGGFGGGFEGFGGFGGEFEGDDGGGFFGFEEEDBECDE=A=EFDEEDB@:CBC=A?BBB@=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15177:19427/1
+GTCCATAGTCTCATAGAAAATAACATTAGATGGCATTTCTTCCTCCGAGCTGTACAAAATTTCATACA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGFGGEDGFGEGEGFGEFEEFEFBDEDDCDCDCCCCDC?CDAAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15179:8122/1
+TACCAATCACTATAACTCTTTTAGCTCCACATCGCTTAACCAAATGTTCGGAAGCGACAATGAAAGCT
++
+GGGGGGGGGGEGGFFGGGFGGGGGFGGGGGGFGGEFGDBGDEEEEFDEDEDDDDDE@DC5DCA@CC?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15182:6920/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGEBGGGGGEGGGGGGDFFEGGGGGGFFBFDBDEEGEEEDEEACEDEDEDD:C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15183:12628/1
+TGAGAGTAAACTGAAAGCGGGTAATAATGCCAGAGGAACAACTACCATACGGCCAAGAAGACACACAA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGEGGGEGCGGGGGGGGGFG?EDDEEFEEEEDDDEDEDCEDDBDCDCDDBDDDCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15191:4907/1
+CTCAATACCTAAAGAAAGAGGGGCAACGTCAAGAAGCAACAAATCCTGGGTCTTTTCAGAAGTATCAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGFGGGGGGFFGGGDFGGFGGEFDGGFGCDFDCGEFGGAF?DFBFFBEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15192:5785/1
+CATCCACATTGGCTTCTGAACGTGTCGTACGTTCAGCCATTTCCCAAAACCTGATTTTTCCTTTTTCG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGG?DDEEEDEEEB@BBE:FBFDDE=EBEBEE<@?BBBB@<=EBBE?BBBCBA?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15199:13067/1
+CTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTGGGCT
++
+GGGGGGDGGBGGGFFGDFGFGFDDFFEDEFEFDFEDCDECCDCDCBB?BCBCCC@?@C?;A;?>?9)@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1519:10752/1
+GGGGACTGTGATGATAATGCTGCCGGTTGAGCCAATTCAATCTCCCAAGAACGGCGGAGGTCTTCAAA
++
+GGGDGGFEGGGFGGGGFFGGGEGGDECFFEGDDECDEDDDEDEDCC?D?CBC:CB?C(@#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15203:9228/1
+CTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCAGGAATTTGGTTGTTCAAACGAGGGGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGDGGFGGGGFGGGGGGFFGGGEEDDDFEFDDCEEEDEDCDCEBDC@DCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15216:10157/1
+CACCCATATGTCTGCACCTCGTCCCACTTCCCTATTTTCAATTGCTTTTCGAACATACTCACAATCTT
++
+DDDBDD=DDA?DDA?AC>>?CDA5CBBD?B:CBC?DDB?D-:>:=@CCA>=-A>??C?BCBA55CC?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15216:11931/1
+CAGGTATTAAATTTTTTTGATATCATTAAACTAAAATACGATTTGTATCGCAAACATGTAAAACAGTC
++
+EEEECFFFFDEGGFGEGGFGGGGGGGGGGGGGGGFDGGFGAGGGFEFGFDGEE@CDDEABC-BCCC?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15218:12141/1
+CTGGCTGTTTGATGGAGATGAGAAAGTTTTGACTTTGTAAGCTGGAAGGAGCTACATCGCCAAAGGTA
++
+DDFB:FFFFFFFFFF?DDFFD=EF=FFFDDEDADEDFE=EFF=DB5BCCADEEDA=ABB@DE4BD?:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15218:12403/1
+CAACATGTCTTGAGTTACACCGGAGAGCACGGTTGGTTCAAAAAAATAACCTTTGCTTGAGGAAATCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGECGGGCDEFEEFEDDDCEBEEFDC?EDA:EBACEDCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15220:4241/1
+GTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTT
++
+GGEGGGEDGFGGGFGFGGGGFEGGFGGGGGEEFFDGEEEDEE@CCCB-CCA@CAACA4A:?A@>A@A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15222:11290/1
+ATGATATAATGATCACTTTCATAGATTTTTTTAATAGCATCAATGGTTTCATCATTACTAACACGTTC
++
+GGGFGGGGGGGAFGEGGGGGGGFGEGGGGFGGGGGGCDGFFGEGEACFGGFGFEFGFAFEEFFBECD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15225:9991/1
+GGGAAGACCCTTTTGATAGCTAGCAAGCTCGGCCTTGGTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGA
++
+GGFGGGGGGGGGGEGDGGGFGGGGGGGGGGDBGGGGGGEGEGGGGFFFBGEGGGG?GEFDDDFACFF#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15238:20075/1
+GTTTTAGTAGTAGTGGCAGTGTTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGCGGGCTGAGGGGATGTAAC
++
+C@C=C=C:C@=>=5C>?:?:CA,AB83??#######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15243:4991/1
+CGCCAGGATTGATGGAGATGAAGAGTACCCATTTGTATTCATCGGTGCCTTCAACGGGCACACGAGCC
++
+GGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGFFGEGGFDFGGGFDEGFEBEFEB?DFCEEDDCABB?CA>@?@AC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15243:6755/1
+CTGGTTATTGACGAGAGAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCGG
++
+BFFEEEEGEGGGGGFGGGGEFBGGDGFGFGFFGGBBEFC@CBE:5:BCBCBBEBFE?C@C:C=B:=>>
+@61G9EAAXX100520:5:100:15245:12721/1
+CAGCCTTATCAATGGCTTCCTTATCTGAAGCATCGACCTTATCCTTGAGATTAGGATCGTCCAAGGAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGEEEGEDEFB?FFEDAEEFBFFEFE?BDBBFDAD@AB=?BBAAADB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15246:12318/1
+CCTGAATCTCATTACTTTTTTGATTTCGGGGTAAGTTTTTTCTATCTTTTTGTTGCGATTCATTATCT
++
+GGGGGGGGGGEGGFGGFGGGGGGGGFGGDGGDGBGEEGGEEFG@EFGFGDGCCCE?DCB?DDEBDFDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1524:19626/1
+CCTGGTACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAA
++
+EDEEEGGFGGGGGFGGGGFFDDGFFGGGGEFGDGDGEFFEEGE=C@DFCEECEEDCAEC?BCC?EAAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15250:1111/1
+AGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGTGTGACCCCAATGAACTTCGCCGGCTGTTA
++
+GGEAGDGEGDGFDDEEFGGBFFGFGGDFEAD:BBCDADAB?????BEBBBB?@@D=@@??A?<AA###
+@61G9EAAXX100520:5:100:15251:2210/1
+ACACGAAATAAAAGACTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATGATCAATGAAGAAAACCCG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGEGGGGGCGGGGGGFEDEEFFEEFFEFEEDFE@DEEEEF4EC?E?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15252:900/1
+NTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGGAGTTTTAGTGGCACCG
++
+*55/-46656BBBBBBBBBBA?@=ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@;>@;>=<>>?>?##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15254:11671/1
+GCGAGATAGGCAGTAACGCCATTTTGTGACTCAGATATGTTAACAGCTTGATATCCTTGACAATTTAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFFEFAGGGGGDGFEGEFFEGCGGDFBFEEEEEEFBFDFAEEEEDDD=ECDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15256:14500/1
+CACCGGAAGAAGGAGTAAAATGAATTTTGGGACGATCGGTAGCATTGTAATATCCTGAAGGAAGATAC
++
+FGGGGGFGGFGGDFGGGFGGGFEFGEEGGEBDGDEEGADCDBEDBDECBEFBECCDCBBCC=BCCBAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15258:1029/1
+CCATGGATGAGATTTCCTCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGC
++
+GGGEGGFGGGGGGGGGGGGGG=FGEGGFFFDGGEGACEEEFEDFEGDEEGDGEDEEEEE:E:CECDBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1525:5700/1
+CTTGGGCTTTTTAGTGGTAGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAG
++
+GGFGEFGBGGFGEEFFFFFFGBFGFGGFGEGGD:BEA?BC:::B:,6,67:>>5=A7AAAC?BBC?)?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15268:20224/1
+CATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACG
++
+GAGGGGGGGGGGGGGEFAGGFGGGGAGGGG=GEGGFCFEFEFFFEFEFEEGEDFDFECDDBEC?EADD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1526:20745/1
+GGGATTCATAGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACAT
++
+EFFFFEDFEDDEE:EDFFEBBF:FFEFADDFEFFD:A?BA@5BBB@=BB@@A@:?#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:15271:11733/1
+GGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAA
++
+GFGDGGGGEGGGEGEEGDGGGGGGFFGEEDFBDEFEE?CEDDACCDEDCB>EC@A?EC@CCCBBC>@=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15284:13627/1
+ATCAAGACTTCAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGCTTTCTCGTCTGATGCTTCGAAACACA
++
+,5528??@,==>3?33;-3@+<>,8+6=;30;/8?;A3@:<+2<7BB4@3BA@=ABBBBB########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15285:10838/1
+TTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATAAACGCTAACA
++
+FFDDEFFFFFFFAEDDBFDEFBFE?E=E?E=DD4CFFFEE:CBBECB5BBBABB=BB=:@???:@??@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15286:14241/1
+ACGAAGCGTTAGTTGAGTCAAGTAGTTATCCCTTTCCAAAAAGGTCTTGAGCTCTCGGCGAATACGTT
++
+GGGGGEEGGGGGGDGGGGFGGGEFGFGGGGGGGFFEE=DEDDE?CEBEE=DBDDEEDDEB=5EACDAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15288:17134/1
+GGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGCCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTC
++
+:=5==;C966;;59995=95>==::=BB3BC?-63*366*7(8<;;6B3=@+>>=9//:?+C97>?CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15302:3150/1
+CCCATATCCAACAATTTCTTCCTTCACGTTCAATTAAATCTCTCGTAACTTCTGCATCGTCTCTTTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGDEGGGGGGGGGGGFGGFEEGGGFGGFGEGF?DDFBGFEEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:15309:13578/1
+GCGGTCTCAATACCTAAAGAAAGAGGGGCAACGTCAAGAAGCAACAAATCCTGGGTCTTTTCAGAAGT
++
+GGGFGDDGGGDGGGGFBFGDEGFFGBABGDDEGDEECEDDEEEEDDBDECCCE?C<CCCA?BBB@CC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15319:16786/1
+CTCGGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCAT
++
+GGGEGGGGGGFGDGGGGGDGGGGGGFGGEFGGEGGGFGGGDDFDCDBFDEFCDDBEEDDADBE@DA##
+@61G9EAAXX100520:5:100:15320:13441/1
+GTTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGG
++
+EEEDABADCA@DDDCC?DD=DABCAEAEEBBEEB=E=E@EA@B@E?B=?E=????B:4=@########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15327:953/1
+NACAGGCGATAAACATTGAGGCGAATAAATTTAACAATAGTCTCAAGAATTACTAAGTCGACGTCTGG
++
+*25//::88:BB=;BBBB<BBBBBBBBB=BBB?BBBBB>BBBBBBBB:=B>A@@@BBBBBBBBBBBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15327:9664/1
+GTCGGTTAATCCTCGAAGACTCGAATGGTCAGAGATTTTGGGGTTTGGAAAGAAAACCAATCAAGGGC
++
+GGGGFGFGGEGGGGGGFGFFGGGEEFEFCEEGBEDDEEDDD?ABEEB?AD?DDC?B=BCBCBCBA=>5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15330:5335/1
+CTGAATGGAACAGTACCATTCGATCCAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAAGACAGTCTTTCCAATAGTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGFGFGEGGGGCGGGDCGGEFFEEFFFECEFDFEEECEEDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15345:8356/1
+GTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTACCTTTGCCATATCC
++
+GGGGFGFGGGGGDGGGGGGGFGGEFEGGGGDFDFCFECCFEDDCDDDCCCBCACCEDCDBC@?DCC=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:15347:15878/1
+TATATTTTAAGCTATATCCGGAACTAATAGCCTCACCGACACTGAATCCAGAAGAAGTAGAATTAGTA
++
+FGGGFGGGGGFGGGGGFFGGGDFGGGGGGFGGGGGGGGEFBFFF-BEBCBGDEFECABADDCDFAA=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15355:14065/1
+TTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATC
++
+EFGEGGFGGABEDFFFDAFFDDFFFGEGFDFC==EEBBEBDEDEBE??AEAB@DAC@?C@=>:=>=:?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15356:2854/1
+GTTAGAGCTGCGTATGAGACCTTTGTCTCACCATAACCATACATGTTGAAAATATCGTAACGTTGGGT
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGFGGGFGGGFEGGGFGEEGFEFFEFEFDEFCFEBD:CEBEEDCCDD=?DBACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15359:16632/1
+GAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCACGTTGAAGCTCCTCCCCCGCTTCACGGGCACCCTCCAGAGCCAC
++
+EEEEEEEEEEEDEEEDE=BE>348@###########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15365:5111/1
+CGGAAGAGATCGGCACAAAGCTCTTCAAATCGAGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAATCAATACCTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGDEFDGDGFCBEECGDEEBECFDBDDEDE:@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15366:1919/1
+CATATCAGTCCAAATTCCACTGAATGGAACAGTACCATTCGATCCAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAA
++
+GGGGGGGGGGGGEFGGGGGGGGGGGGGFGGGFFGGGGGGEGEGFEFEEFAGGEFFFBF5DEAEEBDB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15367:7496/1
+GTAAACAGTAGAATCGTTGGTGACGGAGGAGAGGTTGAAAAGAATGAATTGACCAACACCATTGCTGC
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGFGGF5DCDDECEECGCGGDFGDDDEFECG??>>?A??@@DDECDDDCDECCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1536:19544/1
+GAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGCGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGCGGGGG
++
+5=DEEEEEEE?EEEEDEEEEEEBEBAB+AA@@>=@>EEB@A=@B@?<:@B=5??##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:15370:9355/1
+AGAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTCGCTTGAAGGTGC
++
+EGGGGGGGGGGGGGGGGDGGFGGGGGGGGGGGGGGGEGG?FFEFDBFDECDEFCEDBDEE??C?C;CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15372:16193/1
+GTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAAATTTGACTGTAATCTTCAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGBGDDGDGEEFGDGDDGDEEEGGEFDDCFEBEEDFEFBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1537:17285/1
+ATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGC
++
+FGGFGGGGFGFGBFGGGFGDEE?GFGGDEFBEGGDDFF?FGDDDEGDGDEEGA=EFDFEEEC=BEBC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15381:8359/1
+ACGGTAGAGGCCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGAGGTGGAGTAGAGGTAGAATTATGATAGGAAGAGGT
++
+EEEEEDGGGFGEGGGGFGGEGGDGFBFFDEFFDFFCEECEBBCAE@0@B??AA:BEDD=CE5ACC@?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15384:8742/1
+AAACAACTGAGCCCAAAGGGTAGCAAAGCTCACCCCCACGGCTCAGACGACCCACGCACTGTCTATTG
++
+A###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15385:13610/1
+TACCTTTACGAGCAATCATGGCGGCGGGGAAGTTCCAAGGAGTAATCAAGGCACTGACACCAACTGGC
++
+GGGGGGGGGAEGGGGGGGGGGGGFEFFGE@DEDE@ECDBEBBABBC=CC?A:BAAD?BD@C*C@@@:4
+@61G9EAAXX100520:5:100:1538:11193/1
+TGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGT
++
+GGGGGFDDFFGGGGGGGGGDGGFBFGGEEFFGFGFEFFFDEDGBEBEDDC?CCAC8ECCCAAA@CC?<
+@61G9EAAXX100520:5:100:15393:18144/1
+GTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAAATACCGTTAGCATCAAC
++
+GGFGEGFGEGGDGGGF5FDFGGEEGGGDFGGGFFGDGGFFFEFEDEEDDDGEFBDDECDDEEDDGBCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15400:14534/1
+GTTGGGTTCCATCATGAGTGGTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATCATGATTTCCTTGT
++
+FFFFFFDFFFFAFF=EEABEDDFFFD5DCAEFEF5EEEBEBBFDFDDBEDBEBDDDBB@FB=B=BEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15401:20414/1
+GTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACT
++
+GGDGGGGGGGEGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGDFGFGCFFFFDEDDDDDCDDCCADC@@@D@AC?=??
+@61G9EAAXX100520:5:100:15411:6256/1
+CATGATTTGGTTTGACAAATATCTTGCCATTTTGGACTACGACATGAGCAGTCTCCTTATCGCGAAGC
++
+GGGDGDGGGGFGGGGFFGGGGFFGFGEFFGGGGG=EEFGBEGBEDECEFCFDGDGCEEBEEDEECCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15415:10943/1
+GTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCCTCCTTGGAGATGACCTT
++
+EEEEEA?BE?C=5:A?AD@@EDEEEEEEBA=C:>@EAC:BCB3@B#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15416:3717/1
+GATAAGTATAAGGAGAAACATTAACAACAAGAGCAAACAAGTTGTAAACCAATGTAATGACCAAACAA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGDGGGGDEDEGDFDEEEFEFADBDEEEDEEDEDE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15426:15286/1
+TGGGGGAAGATACAGAAAGAACTACGATACCTGATAATCGTGCCGATGTGTCCATCGAGTTTCCATAT
++
+GGGGGGFGGGGGGGGEGEEDEGGGGGFGGFFGGEFGEFFDCEFEE@DECEC@BDEDDA:ACDBACCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15428:15453/1
+TCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAA
++
+GGGFGGGGGFEGGGFGFGFFFGDFGFFGFGDFGEGGFGDGGDFGEGGBFDGFBE?B:BBADBDDBBA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15430:9702/1
+GGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGEEFEFFDDCEEEGEECEEFFDDDEDCDDEEBCBCAC<BA@CCC>E
+@61G9EAAXX100520:5:100:15431:8774/1
+GTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGG
++
+FGB?DDGGGDEBFFFFGDGGAFFEDFFDDACCAED?EDBBB=E<E+AB?AEEAA?BCBB25>3:>A@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15432:13049/1
+AGAAAGATGGTATGAGTAAAAAATGATAAACGGTTAACCCTTTAGCTTTGCTTTTATCCTTCAGAGCT
++
+GFGGGGGGFFFFGGGGGFGGGGGGFGFGGGGGGFGFGGEFGFGFBFFGGEGCFFGEFEEDCBC:?AAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15433:17784/1
+CCACATTTCTTCTTACGGCAGTTAGTGGCACGAGGAGGAAGACGAGCATAGCATTTACGGCAGATTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGEFGGGGFEFDDEFCEEEDEDEBEDDFC@EEEADDC@CC?AAC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15438:17757/1
+ACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGAATACGAGTAGAA
++
+FGEGFEGGGGAGGFGGGGGBGGGDFFDBFCFFEFFCGGDAAECEEEDB5ECEDDE?BDDDCC99CBBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15440:2311/1
+CGGGGGACGAAAAGAATGGCACGGAATTCCAATTGACCTTCAACGCTGAAGTGCTTGACGGCCAAATG
++
+GGGGGGGFGFGGGGFGGFEGGFEBEFFFFEBCGEEFFCFEDEDDEDDACCCBDBCCCCCACCCBB=AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15442:20299/1
+TTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGACTGCACTGCCACTAAATGGGCGGGACAAAAC
++
+B>:8B7424,B@BBB8/::7,92@//?8?#######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15449:16589/1
+CGGGTTAAGTTATTTCCCAGACGTAAACCATGGATGGTTTCAGCGAGACCATAAAGATTATAATTTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGDGGGGFGGDGEECEGEDDE=EE?CA:BBDFD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1544:14601/1
+GGAGGTGCTGTAGCAGAAGCGGCGGCAGCAGCAGCAGCTCGCTTTTGGGATTTTTATATCATCCCGTC
++
+FFFFFEGFGGGGGEGGFGGGG?GGG=CC########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15451:17439/1
+TGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGG
++
+EEE?EDEDED?EEDEEGGFGGGFGDBADAEEBEE?DEBEEDEDFFEE?DB=CABBF=5EFFFEFB=?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15460:9592/1
+TCGGGTTTAGTGCTGAACACACGAGAGTTGTCTACAATAATGTACTGCTGCTTAAAGTCCATGGGAGA
++
+GGGGGEGGDFEFFFFGGGGGGGGEFFG?GFFFFGEFEGEEFECEEEDEED?DEDDADCCCBEADBBDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15461:20280/1
+GTTGTGTAGAAAAAGTAGTTTATTTATTGAATTGACTAACAATGACTGTAAGTTTATTCCATATACTA
++
+GFGFGGFFFGGGGGGEEGFGGGDGGGDGGGFFEGGDFGGFGEGF=DFEEFEGDEFEGGEEEFFGDDED
+@61G9EAAXX100520:5:100:15462:9795/1
+TGCTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGC
++
+GGGGGGGFGGFGGGGGGGGEGEEEDFFEEFBAECAEEAE:EEE@=AEBFEFDBD?EAAAA=AA@BBBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15467:9571/1
+TACAATTTGCTACCCTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCCACCTTGCTTTGTTCAGCTTGAGCATCGCG
++
+GGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFDGGGGGGGGGGGEGGGGEFEEEFEDCDDDCB?@DCDDCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15476:10703/1
+CCTTGAACGTATTCAACATTAGGCTCCAAGACAGGTGTCACCAATAGAGAGTCGCCTACCATGAATTG
++
+GGGGDGGGGGDFGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGFDGEGEGGCDFEEEEFECFDFDEDCDDEDBDCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15477:11543/1
+GGGAAGTCAGGGAATACAATGAAAGGGGCATTACCTCCTAACTCCATTGAAACCTTCTTGATTGTGCT
++
+GGFFGGFGGGFGGGGGGGGGDGFGGFBFGGGGGGEGGGGFGGBGFEFFFBEBDDEEEADCEDEBCDD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15478:18576/1
+CCGGGGACGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGAATCCGCCCAATGGAGC
++
+BBB2,B1>32130:31,AA3?*.+1B?3@*@A@0BA################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15479:9035/1
+ACGGAAAGAATTGTGTCTAGGTTTTTAGAGATATCTTTTGGGTTTAATCGTCGGAGTAAATCTAATGC
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGCGGGFEFFEGGFGFGGGGFFBCGGDEFF=EEFECFCEECFFEEBCD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15487:976/1
+NTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGAC
++
+,8886==<==BBBBBBBBBBBB>BBBBBBBB?BBBB<BBBBB<?B><?><@@9@?AAA@A;???>9:9
+@61G9EAAXX100520:5:100:15490:2815/1
+TTCACCACGTTGATCGCACGCATAAAATATTTCACCACCGTCCCCTAACTTTCCTCTTCCATCAGCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGEDGGFGCGGGGGGBFGFFEGEEEFEEEEEBFCEFBDDDD?D:DEC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15497:8212/1
+TCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGAC
++
+FGGGGFGGGGFEFGFGGGFBFEBFFEFFFFGGGEEBEGGDFFGAEEFEDBBDDDFFDDDADBDDEDAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15500:16558/1
+GGGTTCGTGGTTAAGCCCTTGTAAAGCTCAGAAACAAAGCGATCGGTAACGCGATGTAAAAGTTCAGT
++
+GGGEGGGGGGFGFGGEGGGGGGGFGGGGGFGFEGGGBEDFGDEEGECEBDGCGDDBCDEC=EABC?@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15519:10928/1
+CGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTT
++
+GGGGFGGGGGGGDDGGGFGGGGFFEFFGEFCGGDEBEEDFEGEEDDCDECE>CCC?@AC9?5?)@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:15520:19413/1
+TGAATGTGGAAGCGGGAAACACAAGCGTCAACGAGGATAGAAGGGTTCTTGGATTTTTCGATCAATTC
++
+GGGDGGEGGGFGGGDGE?EFDEGEEDECEA?CCCEBCCBCCCCCC@?ACAC5?AAAC=4:=:?:+?:7
+@61G9EAAXX100520:5:100:15528:20645/1
+CGCTAGAGATCACTTGCTCATCATTGGAGAATCGTAACAAGTGGTAGTCAAGATCATTAAAACACTGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGEGGGGDFEGEEGDGGCDFCEEEF?ECEGEEDEDDEFDD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15535:18177/1
+GACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCA
++
+FFFFFFFDDEDF?FDEEEEEEFEFFEEAD@:D@D@FAFF?DFDEDEFEBF?E?EE:=EBC=EEBEDE7
+@61G9EAAXX100520:5:100:15536:14522/1
+CCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTC
++
+GGFGGGGGGGGGGGFGGDGDGGGGGGGFGFGGCDGEFDDDFFDFF=?FE?FEDDDAEEF@DDCCEA?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:1553:11678/1
+ATCAAGAGCAATCAATTCATAAAGGATGTGCGAAAAAAAAAGCAAACATTTAGACATTGACACGAGTG
++
+6>.;?5::?B-?=5BD5D=:?@-;>=@@;@AC:?-CC90@3,-?-AB8A-3==:/?A55-??5A>B?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15540:18895/1
+AAAGAATCGTAGAGAAAAAGAATGGAAAAGATTAACCAAAAAGGCAATTTGGCAATAGAAGGGCGGTT
++
+GEGGGGGGGGEGDGDGGGGGGGGGGGGFGGGGGGEGGGFFFGEFDFEEDEF5FCDEDEC?E@CDDDAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15540:20095/1
+GTCGAAAAGTTCAAAGTAGATTGTTGGTTGAATTTTACCATCAATGCTAATTTTAAAATAGGCGTAAG
++
+C:A?CA5AAA?BD?DDB?A:CDBB=CB=BC--CC?C?B?BA=A?ABB?5:?5@?=?BBB?ABBB=?=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15544:13964/1
+GATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGA
++
+GGGGGGGGGGGGDGGGFG:EGGBGGF8>FDDGEEEDECCECCECC@CCACCCCCACCAAAA@######
+@61G9EAAXX100520:5:100:15552:10071/1
+CCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTGA
++
+GGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGDGGGFEFFEEFGDEGDEDEEDEDEDCECDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15553:7047/1
+GTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATCATGATTTCCTTGTTCATTGTTAATAGCATAAGG
++
+GGGGFGGGGEFFGGGEGGGEGDGEEEEDGFEFEGEFFECBEEFCDEECCDCEEDDDDCDCCEDBC?::
+@61G9EAAXX100520:5:100:15553:8305/1
+CGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGFGAFFGGGGEGEEFEFEEFEDEEEDDDDECCCDCECDCCB?@DCCCCCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15554:11845/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGGGGGFDFGGGGEFGGBGGFEEGGGEFEFFFFGGFGEGFFFFEEGEEEBEFEDDDBCECCCBCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15557:11125/1
+CCCAGTGTGTGATGAAGAAGGGGACGAGTGGCTTGAGCCTTGGTGTTGGGAACACCGACAATGTGAAC
++
+GGGGGFGEGEGGGGFGGGFGFFEDEGEECDEEDE=:A1A:>=?*>3;:=:(;=;3A<8>8?)::?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:15560:10983/1
+GAATTTTGGGACGATCGGTAGCATTGTAATATCCTGAAGGAAGATACTCGTTATAGTTACCCAAACAA
++
+GFDGGGGGGEEGGCFGGGC?GFDGFGDEDDDDGDDECDECCCDCBBDABCC??CCACC,?=CC,C@77
+@61G9EAAXX100520:5:100:15575:10096/1
+CTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCATCAGAGGA
++
+FFEFDGGGGGGFGGFGGGGGGGGGGGEFFGEFEGGFFBGDEEDFEGBGED=EAEEDFEDEBB@ECDD#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15576:16873/1
+CTTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGA
++
+FFEGGDGGGGEGGGGGGFGGGGGGGFGGFGGGFGGDGFGFGFGFGGEFDFFEEFDGFGGD:EDA?AB#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15584:13095/1
+GCAATTTGAGATGGATTGAACTTCTTTGACATGTTGTGAATACTCTCATCAGGTCGCAAAGTAGCTCT
++
+FGGGGGGGGGGGFGGGFEGGGGGGGGFGGFGGGGGDEGFEGEEFFEFDDEFEDCEDED@ECA?=EDDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15592:1075/1
+TGTGGTAAGAATAACATTGGCACCCGCATTGAGAATTTTTTTGACGCGTTCCAGCGTAATCATAACTT
++
+FFFFFFFEDFFFEFDBFFFEDFDEEEEADFDFE?DEDEEFFC@@BDAB@DAAAB@BBBBB@@AA?<@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15595:1609/1
+GGATTTCCTTAACCACCATAAATTCTTGAACGCCCAAACGACCGGCTTCCTTGCCAAAACCCATCTGT
++
+55;>;-?>>=CCC;6?6@@6;C?@@;-=@C3+==?CC6=C?BB5571=BC@C?522?###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15597:3519/1
+GGGGATAAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAATCT
++
+GDGGDGGGGFFGGGGFGGGGGGEEFGFEFDEGFACFFFECEEFEDDFDEFEEGDDCCEDDDEAC?B:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:15600:18223/1
+TAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCATC
++
+GGGGFGEGGEFGGGGGGFEBDGGFFFBCDDEF@EBEC?CCDDCBC=CBCCCCBCB6:@<?@?:AA;4@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1560:8749/1
+TGGTGAGTAAATATGCTGCAGACAAAGTTTCTTAACATAATGTAGGACTATCTAAACTATTTCAAGCA
++
+GGGEGGGGGGFGGGGGFGGGGDGGGFGDGFGDGFGEGGDEGGEEFDDDF:=ECECEEFDDEBGAA:EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15613:2092/1
+CTTGGAGTCTCAGGACGCACCAAGATTAGCTGCATTGAATAACGATTATACCGTACTAAAAAATGCGA
++
+GGGGGGGGGGFEGGEGGGGGGGDGGGEGGGFGGGGGGFFGGFGGFFGDCGDEFCEBEBBD:CBC:EC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15614:15124/1
+TGAAGATTTTATTTCATCTTGGTCCAATTGTGAAGCGTATTCAGCCAGCTCATCCTCAAAAGATGAAG
++
+GFGGFEGGGGGGGGGGDGGGGGDGDGEGGDEEFFFGFCEDEF?BFDDDECBAA@CCB?>>?C?@?>8A
+@61G9EAAXX100520:5:100:15615:12323/1
+GTTCCAATCCGAATGATAATCCTCATCCAAGTTGTAGAGCTTCTCCATATCCTCTTTAGATATTTCGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGFDFDGGDEEEEFEEEEEDEE=EDEEDEDEEADD@EDEDBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:15628:3851/1
+CGCCCACTTTCTCAATCAAATCGAGCAAAGCCAAGTTAAAGTCGCCGGGAACAACGAGGATGGATTTG
++
+?AA;;5====?CA?CBDD=D?DD:5==:7:6>C@CB??-=B2C#########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15633:10591/1
+CTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCG
++
+DEGGGGFGDGGEGDFFFDFFFFGDFGFFGGEEGFFDFEEEBBEFDEFGEDDDEEEAEEEAEEEA:BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15633:18030/1
+CTTGGTGACCCAGAAAAAGGAGAAGATGTTCGTTTTAAAAGTGAGATCCCATTGTTCATCGTCGATAT
++
+DD:DDBDABDBCDA=9@AA:D=5B:>9:7>BDB=DB==B=B@BB=>==>=???:?8.>:<B@B-@@@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15638:16722/1
+TTCAGCGAGAGCAAGGTCCAATTCAGACACTAACTGTTCCGCACCTTTATGTTGCCTGATATGATCAA
++
+GGGFGGFGDGGGBGGGEGFBDGGFEGGFFEFDGFGFDFGEFECDAEGFDFFDEDEBDD@?DED5CCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1563:11648/1
+GGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCT
++
+GGFGGGGGGGGGGGFGGGGGFFGDGFGFEDGCGGGGDEEGGFEDDCEE=DDCDFDFCAD@CAAC=C@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:15642:14367/1
+CATTGGTGATGGTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAAATACCG
++
+FGGGGFEGGGFGFGDGGGGGGGGFEGGGGGDGFEGGGFGGGFGEEECFFEEEEDFEFEEDCFDBEE@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15642:5064/1
+GCCAATGTCGGCATTGCCAGAAGGGTTTTTGCTAGAGGCATAGCTACTGTCGCCGTCATTAGCGGTGT
++
+GFGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGEDGFGFGFEBDGGEBFEDDCG?=CC?CA@57=AACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15644:10770/1
+GTTAGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTCGG
++
+DDDDD:D:=DCCAC=EE=EE:CA:5EDBEEFAFE?ADDDEFBDEBB@?A@:5BBB:BBB@BB?#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:1565:13269/1
+CTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGT
++
+GGGGGGFGGGGFGGGGGDGGFDFFFEEAE?EEDEADC?ECCAACACEE<CC>C5CBAA<=@ACA=:?9
+@61G9EAAXX100520:5:100:15660:12713/1
+GGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAGCACCAGCGCTTGAGCTGTATTGCTTAG
++
+GGDGFGGGGGFGFGGGEGFFGGGGGDGGGGFFGGGFDFEGGDGFFFEGFGGDECFCEE=?EEEBED?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15663:1187/1
+GTAAAAAAAGTTCCAAGAGGAAAGGAAGCACACGAAATAAAAGACTACTATAGAAAAAAAAACACTCA
++
+GGGGGEEFCEEGGGGGGGGGFGFGEEGGFFEEFGEEDGFFC@EEGBBDEEEFE@DECCC;??######
+@61G9EAAXX100520:5:100:15665:6480/1
+CTCTTCTTCCTTATCATTCGGGAATAAACCACCTTGCGAAATGGTACGAATTGTGAAAATGATGGGTA
++
+GGGGGGGGGGFGG,GGEEGGGGGGGGFFGGGGGGGGGFCCDFFECEF=CDFEECBB?A)CCBECCC>:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15673:20754/1
+GGAGGAAAGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAG
++
+FEFFFGGGEEDDBEEEGGGFEFFEFBB?=5?>3>?:?A?AAA@A9?AAA@@A>8A=A4<A########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15677:18621/1
+AAAGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTG
++
+FFGEGGGEGGEEGGFEFGGGFEFFFECECCEEABFEAGF?EEEFEDD@CBDE?C@CDACAAC:CC5A:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15683:2785/1
+GTCACCAATAGAGAGTCGCCTACCATGAATTGACGGTCAACGTCTGCTAGAGTAGGATCGTTGGGGAA
++
+?FDFDFFDFFF?FFBFFFEFFFFBFFE=D?EBDE:A?AC=?A5??=5=@>B@)B-?=??#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15688:6286/1
+GCAGGAGTGGTGGCAGAGCGGGCTGCTTTGCTTGAAACAGTCTCAGTGGTGGCAGGATAGTGATAGGG
++
+GGGGGGGEGFEGGEDEAFEGGFEFEDFFGFAFGFDDEEDDBEDE@C5C?ACC?AA?############
+@61G9EAAXX100520:5:100:15690:5063/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGEGGDGGFGGDFFGFGEDEBGFGGFEGEEE?EFGGB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15692:15014/1
+GGGATGGCTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCCCGT
++
+GGGGGGDGGGGGGGGFGGGDFGFEGFGEGFDGEGGFFGFFDGFEDE?DDEDFEDDCDCDDDCCBCCBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15695:20441/1
+CGGTGATCTTGACGTTGGTATAGTTGGAGGAACGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGGTGAGCGCCCCCG
++
+GGEEGGGFFBGDGGEGGGCEGEDDGGFEEDCEDFDCE?AA=A:A@6@?####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15700:17034/1
+CTGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGA
++
+GGFGGGFFFFGGGADGDGFGFGGGGGDGGGFGGBDFF=EFGFFEFEGAD::????B??CC=@>5>?A2
+@61G9EAAXX100520:5:100:15700:19342/1
+GTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAG
++
+GGGGDFGGGGDGGFAGEGFGDFFFFBGDCFGEGGFEFDEDDDD=E@C85C?@A5:@AA?A?C?5CA<5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15704:20235/1
+CCTGGGTCTTTTCAGAAGTATCACCCACCAAAATAGCGGCTTTGACAGCAGCACCCTACGACACAGCC
++
+GGGGEGAGFGGGGGGGGGFFGGGGGFGGGDGEFDFDBF5E@@##########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15707:13063/1
+GCCTCATTTTCCTTAGCTCTAGCAGCCTCGGCAATGGTTTCATTGCGCTTCTCAGCGGCCTTGACGGC
++
+GFGGGGGGGGGGGGGGGEGGFFGGFGGEGEEFFFFFGCFDFCEDDEFDEFDFECDEBCCDDBCCCB@E
+@61G9EAAXX100520:5:100:15716:8747/1
+CGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTGCAAGGCAAAGAGGTGAATAAACATTTG
++
+GGGFGGGGGGGFGFGGFGGGGGGGGGFEGGGBDGGFCFE5CCCBBDBEEBCEECAEEC5ECCCEECD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15718:16214/1
+TCGAGGATATGTTTTCTTGTTGTTATGGATTGTGCCCATACCACCACCAATACCAACATTGAAACCTA
++
+FFFFBBFGGGGGGGGFGGGGFGBGGFFBEGGDGFDGG=FEGFDEGGGGBGGDGBEGG:AGGEDGEBB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:15719:15229/1
+GTCTTAACCAAAAATATATTACTAATACCAAAAAAAAATTAAAATTAACGGCTAGATGTCGACGGGCT
++
+GGFGGGGGGGGDDGGBGGGGGGGGGGDGGGFGGFGDGEGGGFGFGFGEEGDDEECA-??:@,5@=@5B
+@61G9EAAXX100520:5:100:1571:12150/1
+ATTTTGTTCTCCTTGTCAGGAGTAATGCGAATGAAAAGATCCTTCTCAGCGTCTAAGGCATGAGGATC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGGFGDGBGGCGE?EFE5EECEE?BD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15721:7192/1
+GCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGGEFFGFGFGGGGGGFGCGGGEEEFEEEEDEDEEFEC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15726:12300/1
+AGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACATAGGAGGGAG
++
+GGGGDGGGGFGFGGGFGGGGGGGGGGGGGEFGGFG?FEFFEBFFGF?BGGAGEBEGGFGEFEDGFECD
+@61G9EAAXX100520:5:100:15731:6608/1
+TTAGCGTCTTTGATTGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTCATATGTGACGTTGAGGAACAACAATGG
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGFFDFECGEEFFFDDFEFECBDCECEDCDECDDEDDFDCCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:15733:4994/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGEGGGGFGGGDFGFDGF;?GGGDGEGGGGGGEDGEDFDGEGEEDBECCE?DF
+@61G9EAAXX100520:5:100:15734:19082/1
+AGAAAAATAACCTAATTGGAGATCCATGTTTATGATGATGCAGAGAATAATTGACAAAAGTTTCAGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGG=DDFFGGGGGGGGGGGGFEGGBFDBCDEEEEEEDEECACD?DDCDE@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15737:13476/1
+ATCTAGTAAGTGGTATTGAATTCGAAATGGTATCTGTCGTACCAGAAAGAATAATTAGCAGTATAATT
++
+FEFGFEGGGGGGDGGGFGFGGGFFDGGEDGEGFGGEDDDEEFFD?GADGFFGAFGEDFGFGFFBGBEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1573:2409/1
+CACCAATAGAGAGTCGCCTACCATGAATTGACGGTCAACGTCTGCTAGAGTAGGATCGTTGGGGAATT
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGDGGFGEGFFEEGEFFDCEAFEEDDCBBCCCB?A@?A?:AC:A=4
+@61G9EAAXX100520:5:100:15749:9983/1
+CCGCCAAAGACCAGTTTGGTGACAGTCATTCCGTTTTGAGAAAGAGAATCGACAATTTTATTGGCACA
++
+GGGGGGFEGGGGGGFGGGGEGGFDGFGFGGGGGEGGGEFFFEDGFFDEFEEDEDDEEEGDB;??DE=F
+@61G9EAAXX100520:5:100:15750:19924/1
+CGAACTTAAGATTCAAGTGATTGATAGCGCTATTAGGAGTAAAATCCATTTGTCAAAAGCTTTATCTT
++
+GGGGGGFGGGGFGGGGGEGGGGGEGGGGGFGEEEGFEEFDEEEEEDDDEDB?CDBDDCD@DDDCDCE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15751:3150/1
+AGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCC
++
+GGDGGGGGGGGGGGGGGGFFGFGGGEGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGFAFEEFFEGGDFGBEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:15752:2096/1
+GGGGACGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGGATCCTCCCAATGGAGCGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGEGGGGEGEEGCFGEEEEFEEDBCAEEBEECDB=DCCCADCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15761:10465/1
+TTCTCAGCTTCGGCAACCATACGGTCAATTTCCTCCTTGGAAAGACGACCCTTGTCATTGGTGATGGT
++
+GFDGGGGGGGGGGGGGFGGEGFGFCBFEGGGEEFEEEDDDDCDCDDBCCCECBCABBC?B::@A<=?7
+@61G9EAAXX100520:5:100:15763:9723/1
+GTAAACAAATGAGCCAAAAGGGTAGCAAAGCTTACACCCAAGGCTAAGACGAGCCCAATAATGTATTT
++
+GGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGCGGGGGGGGFGGGFEEFGDDBEEAEEDDBDDD@DD?E@CDCC=CCF
+@61G9EAAXX100520:5:100:15766:13343/1
+GTGTGCTTTCTTTGAGATGAGCAATAAAACGAGCGATTTTTTCATCCCAAAATGCAGTGTAACCCTCA
++
+GGGGGGGGGFGGFEGFGGGBGGFGGGGFGDGGGDGEGGBGGEFFFFDEDDDAFCEDDCECDDDD=EE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15775:9122/1
+GTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGGGGGGGGFFFGGGGGGFEGGEGFFEEGEGFFEBEFEDB-BBA@B:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15777:1460/1
+CACAGCCTCATCAGGGTTAATAGACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTT
++
+FFFFEFFFFFFFFFFFBF?FFFFFFFDAFEFDEEDEBEEEBDD@DD@@DA@D?DDDD@B@B7@B?@A=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15785:19417/1
+GGGGGATACCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCACACCTTCA
++
+GGGGGFGGGGGGGFFGFGGGDGGFGFFFGFGBFDF@DFEFECEDBAAA=ACDBDC?DC?CA@A?2?=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:15785:4591/1
+GAGATTGCAGTACCAGAGTGGTTTTGCACGTTCTTCTGTTCTTGATTACGGCCACGATTATGCTTTAC
++
+FEDGGFGFGDGFGFDGGGFFGFGGFFGGGGFGGDFBFEEFFGGFDFGEFBEGFEFEBDFD:AEBE=B=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15788:12772/1
+GTGATTTTGTAAGACAAGTCAGCAATTGACTGTCTAGCCTCCATTTTTATATCGATTAAAGGAACAAC
++
+=CDEEEEBEEDDAEEEEBE5EE?CDEAE5?=A?A:B::BBBB4BBB=E==75A:??=??)>3)>A>>>
+@61G9EAAXX100520:5:100:15790:13647/1
+GTCAAAGTCCTCACCACCCAAGTGAGTGTCACCAGCAGTGGCCTTAACTTCAAAGATACCCTCTTCGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGEGDGGGEGGGFECEEFEFEAEEDEGEEDEEEFDCEEBDDDA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1579:16445/1
+TTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATT
++
+GGGGGGF=GFGGGFGGGGGGGGGGFGEFGDFEFCFDEFEFDFEDGEEEDBEEECE?DDEDFDCD=BEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15801:11081/1
+TCTTGCGCCAACCTGACTAAACCTAAGCAAACGTAGGGAGTGCGGAAAGCAGGCAAGAAAATAGCGGT
++
+GGGGGGGGGGGGGEEGGEGBGGGGGGFGFFGFGCEFEFDFCEEGEDDEEDFEDEDDFAC??<ECBDC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15801:14212/1
+ACGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCACGTTGCAGCTCCC
++
+GFGGGDGGGGDGGEFEDGBD?FFFFEBFFAGEEGEFFCBE:@@??5BA??A#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15801:20363/1
+GGACGGTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGG
++
+FFFAFE=E?ECDBE?CACEBCE@EEFDBDAEDBDDDD?:A??<??2*=8:<::5-9=@@::882=884
+@61G9EAAXX100520:5:100:15804:932/1
+NAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCG
++
+*451-<<;::BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@>AAABBBBBBBB?BBBBBBBB>
+@61G9EAAXX100520:5:100:15816:10054/1
+CACGGGCTGCGATTAAAGCTGGTTCAGTCTCCAGGATAACACCATCATCGATAGTTTCATCGACAACA
++
+GGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGFFFGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFEEDEDGDEFFFDDFBDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:15817:2397/1
+ATGATTATCACCCAACCAATGTGCACCATAGACTCCAGATCCCAAGAAGGTAGAACGACTCAAGATAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGFFGFFGEGAFEEDBEDDFEDDCDCC=D>@C=CCDADCC>B=@C:C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15817:4991/1
+CTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACCAAAAAGGGTATG
++
+GGGFGGGGGGGGGGFGGEGGGGGGGGGGGGFGEFGGGGEGGFFFFGGF?FGEEFDEF?FEECC?CEE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15823:15786/1
+GATAGGTTGGAAAATGGATCGATTTTCTCGTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGT
++
+GDGFGGFGG:FFGEGFDFEGGFGGGGGGGDDGFFFCBEECEEEDDDCCBC=@C?CD?CDB<;99?BA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15826:12005/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGFGGGFGGGEGGFFFFGDEEEDCACDDEEDCEDE:?DBDCDCCA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15827:11614/1
+AAACATGTGGACGACTGAACTCAGGGAAAAAGTAACAAGTATATAAAATTTACTGATTCTTAAGATTG
++
+GGFGGGGEFDDGFGGGGGGGGGGDGGEGFEEE@FFEE?ECGFGGFEFDFGEBFFFEFDFBEA=B?EDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:15831:4971/1
+CGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCGCGTCTAAGCTCCTC
++
+GGF=GGGEGDGEGGGGEEEGFFFFFFFACFFDFFFE5BA:@=>>@CDCC@??################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15841:15465/1
+AGCAAGGTTGTTCATGCGGATCATGTTGTTAACGTTAAAAGCACCAGAAACGTTTTTCAAAGAAGGGA
++
+?BEAED=EDEEFFFFFEFEFEFFFFDAFAFFDAEBECEEE?FFDFEE?FEBD@@BEEEB@BB+@B?5?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15845:7967/1
+TGGGGCCGTTGTATTTACGAATGGAGGAGGAGGAACGGTGGTAGAATTGCTGACTTCAGTGATGTTGG
++
+GGGGGGGGEGGEFGGGGFGDEFGECFE?DE7CCACCDD?DB7AAA<AA?ACA?4A?::@:A5<?9A==
+@61G9EAAXX100520:5:100:15847:10354/1
+GTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGCFGGFFGGFCFEFEEEFEEEEDCDEDDBDDCFDCDDECDCCEDDEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:15852:9183/1
+GTTGGATGCGGGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATGGGAGCACCGGCCAAGGCATCCACGCTGTTT
++
+EEDEE?DFDFBACBEEEE@EC5C?7B@B@?EBFEB-EEBBAA9BA#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15856:6382/1
+TTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTTCTACG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGDGGGFFEAEGDDGFFFCBECCCCCBBC?CC@CDBDCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:15858:14611/1
+GTAGGACTTGAAGGTCTTGTAGCTTCTTCATAACGGGGAAGCCCATCAAGCGGCAAGACATTAGTAAA
++
+GGGFAFGGGGGFGG@GGGGEGDGGEFGGDGGFGEFGEFBEDDDEDD@CDDCCD?A5CACCBCBABBC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15858:15938/1
+GGCAGAATCTGGAAGACGACGAGAAGTTAGGTACCGGGAAGCGAGATGGGCAGCAGTAACTAAGGCAC
++
+A5??A:?A?:DBDDDDD::DA5>C5DD:DDDD:::5:9)3@6@C=@######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15858:2922/1
+GGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGACTGCACTGCCACTAAATGGGAGGGACAAAACTC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFEGEGGEFFBDDEFEBDGEFCDEBCADBACBDBB?BB>C??AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15869:836/1
+NNAATATTCATCTGTGTAGTCTTCATCAAGTTGCATAGATGTGATTCCTTTGTGTATTTTTATCATAA
++
+&&--064462??????????????????>>??>???7??>???>?>????<<;6>?>?<;////?>?2
+@61G9EAAXX100520:5:100:15872:15974/1
+CTCCAGTACAACACCAAGCAAGTATGTAACAAATTTTCTTTTTTAGATAATTACAAAGTTCTTTGAAA
++
+GGDFGFGGGGGGGGGEGGGFGFEGGGGGGGGCDGGGGGGGGFGGGDAFEGGGFFGFGEDGGGGGG?CB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1588:8151/1
+TGAAATAAGCGGGAACAGTAACAACGGCATCGGTGACTTTGCCACCCAAAAAGGCTTCTGCGCTTTCA
++
+GGGGGGGGGGGGGEFFFGEGGEEFFEEFGBEDECFD=DAEDCDDCCECDCCDCC?BCCCCBC?B<C1=
+@61G9EAAXX100520:5:100:15890:1089/1
+CTGACTTTGAATAAGAAACAGGGTCAACGGTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGAC
++
+GGGGEGGFGGFGGGGDGFFGGA?DGFGFGAC:CCCGDGGGDFEGFFFEGDDF?DEDGDDCBCC:A@=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15895:11012/1
+GGGTTGGTTATCAGAGTAAGTGGAAAAGATCTCGGACTTCTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTTGA
++
+GGGDFGGFGGGGGGGGDGGGCGGFFFEGDBBEGGECDFEEFFFDBCEDDCCD@C@CBDCCC@CBA@C#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15897:2395/1
+GACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCA
++
+DDDDDDD:DDC5=>CAD=DDC-BD?BCD@DBC?BB?BBACDDBCBB?D=B=A?AA?B?=A@:@@=@;?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15901:6430/1
+GGCATGTGGTAGATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGT
++
+GGGGGGGGGEGGDGGGFGFGGFDEGGFGGEEFGFEGFFEFEFEFEDE9DEDDD@B@CCC:ECECC@BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15908:11584/1
+GATTTCCCCAGTTGCTTTTTATTTTTAAGATCACATTCTGTATCGGTTCAGCGACAATATAATTGGAG
++
+GGGGGFGGD?FFFFFDFGGGGGFGDGGG?FGGGDBE:EEBEGGBFC?EFEBFEDBADEDDB?EEB:?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:15914:18841/1
+GTGCGAACTGCTTAAGAAGAAGGATTCATTCTTCTCTTGCCACCGACCATGTTGGTAACGTTGACAAA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGGDGGGFGGGGGEEGFDEDFFFEEEADEDEF?FEBECAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15920:7936/1
+GGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGA
++
+EEEDEBEE?ED??EEFGADDFGFFAEGEFEGEEEDE=EBD=BCBB>BB?E?A?9A?BBB;?B?@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:1592:7812/1
+TACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACCA
++
+DFFFDFFDAADDDDDEFFFFFEEF=D=AEBFFFFEBB>=CA;BE==CA:BC7B?:>@>?>?DBBDBAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:15936:1456/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCT
++
+GGGGGGGGGDFFFGDDFFFFBFEFDDEFEFFEEFEFEFFFBDDBED@BBAB?BB?AA@A-B:@=?@B?
+@61G9EAAXX100520:5:100:15936:737/1
+NNNNCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGTGGATGTGAGCCAGGGATTT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15943:11152/1
+GTTTTTTTGTCTCCACTCTAACCGTTAAATTTTTTTCAGGCTTGATCCAATTAATCTTATCACCCTCA
++
+GGGGGGGGGCGGGGGEGGGEGEGGDFFFDEGEGFFCBEDDDCED?CCCBCEDCCDCCCCDDCB?BDA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15957:16748/1
+CACCGCTGCTGCTTTACCAATACCAGAGTCTCCTCCTGTGAGCAATGTCTTTTTCTCTGCAAGTTTCC
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGFGGGGEGEGGGGGFFGEDFCBFD5EEEEEFFFEEECEDECCED5=AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15966:2484/1
+GTTGGTATCATCTAGAATGGCGAATAAACATCCTACCAAAACGGCTGTTCCAATAAACTCATCGAAAA
++
+GGGGFGGGGGGGFGGFGGGGGGFGGGGDGFGFGFGGGFFEFFBEFEE:@C?5?###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:15969:12829/1
+TTGCTAGAGGCATAGCTACTGTCGCCGTCATTAGCGGTGTTGCCGGCGGTGTAGCTACCGGGGACGGG
++
+GGEGGGGGFGDGGGEGGGGGGFGGGGBEGEGEEDE?BBFEEEECDBACC4>6/>==:9@#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:15969:15912/1
+CCATAATAAGCTCTGCCCAGCGTTCCAATAACTGACTACGTTGGACATGAGTAAAATTTTTATAAGTT
++
+DEEBD?EDDEE?E?ADDDD?=CCACBBDA=ACCA=AAAACE?EBE=EA=EB?D:?CCBC?EEAA5C=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:15969:7271/1
+CTTGGTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGATTTCCGAGTTAATCTCGCGCTTCACCACTTCGA
++
+GGGGGFGGGGGGGGGEGGGFGGGGGGGGGGGDGGEFEEFFFDDAFCFEFFECDCBBCCCCCCD@CC?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1596:10351/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTC
++
+GGGFDFFEFFGGGGGGGGGGGGGGGFGEGFFGFGEBEGDDEDGFFBC??=DEDEFFBDFDCCD?ACD#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15970:10687/1
+AGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTAC
++
+GGGGGFGGGGGEGGFGGGGG?GGDDFCFEEBEEEEAE=BBBA@A4BCCBADCDCCCAECCC?;?C<77
+@61G9EAAXX100520:5:100:15976:3415/1
+CAGGGTGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGAAAGCATTTGATGGATTTTAA
++
+GFGGGEGGGGGGGGFGGGGGGGFFGGDGGGGGEGFGFGEGFFEG?CC.AB##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:15977:9254/1
+GTAAAAGTCCTTACCCAAGTCTACGAATCTAGTTTGGCCATCATCGGGGACGAAGTTTGTACCATTCC
++
+GGGGGDGFGFEGGGGGGGGEGGAGGFEGFFEFFFFEBEBDDEEDEBDDBBBD@5BAAA=9BB>AABB@
+@61G9EAAXX100520:5:100:15979:12438/1
+CTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTA
++
+GGGGFGGGGGGFGGDGGGGGGGEGGGGDDGF@DFCEEEEC?CDFEFEFDEEBCEEECCECEC:C=C;B
+@61G9EAAXX100520:5:100:15984:10187/1
+TGATGGAGTAAACGAAACCTGAATCAACAAGAAACGGGGAATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAA
++
+GGDDGGDGGGGGGGFEGFFGDFGGGCFBFDDEEEDGBEBACEB:?EABCC@BBCD:,?@??7@?+@?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:15988:20781/1
+ACATCAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGTTTTCTCGACTGATGCTTCGAAAAACAATAAGA
++
+FGGFGGGFEGGEFGFEFGGFDEGFGFEFABAFFEAECEA?FDE5BCC:CCCD@AACCC=+?5'5?=CB
+@61G9EAAXX100520:5:100:15990:3399/1
+GGATGTTATAATCAGGAGGGAAAACGTCTTGAACACGATAAGAGTTGGCTAAAGTGCGGTTCAATAAA
++
+DBBDFFFFDFEDFEFFFDDA?EAEDBBEEBBBDAEEEB:B@B@@?B:?E?E@B@@A)?AAA=5:=916
+@61G9EAAXX100520:5:100:15991:6720/1
+CCAGGCACAGCTAGTTCCAAATCACAAGCATCCAATAACTTAGGGGAAACATATTGTAGCTCCAAATG
++
+ACA:?C=C==?AC:?C:A>>DD:DBD?:DDA:A?-:085?C-@-=BB?A?59<>7???B:?:?5?65>
+@61G9EAAXX100520:5:100:15992:17637/1
+GGATTTTCACAGCTACGATGTAACCCGTTTGCGACAGCAGCAGATAAAGAAAGTCCGAAGTAAGTATA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGDGGFDFGDFFEEEEEE?DDCEDDDCBBDADAACBBCBB@C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16003:10955/1
+GTTTTTTGTCTGGTGTGCTTTCTTTGAGATGAGCAATAAAACGAGCGATTTTTTCATCCCAAAATGCA
++
+GGGGGGGGGDGDGDBEGEGFGFGFD>DEEEFD=EEDEEAD@AEDDDD5ADBBDBBBDDBBD:2?A?33
+@61G9EAAXX100520:5:100:16003:8784/1
+TGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGG
++
+GGGGGFGGFGGGGGGGGGEFEGDGFEAGDDFDFDDFEEECCDDDBCBCBC:ACCC;A@:>C?C=<=CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16006:11612/1
+CTGACTTTGAATAAGAAACAGGGTCAACGGTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFG=GDGEEEEBCFGFBFFFEGFEFFEEGFEDEEEDFDFE?BEEECDCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16013:11670/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCTAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCT
++
+:FFFFEBFE5DDEE5DADDDFEFB=DCE==>AC:A:=D?B=C-:?@=BD5=C@:@C?B@:98<8<?BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16015:8242/1
+CTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTGGGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGGFGGGEEEFFGGFGGDFCDGFDGDFBDEDDFEE:DBC=CAD?A:0A
+@61G9EAAXX100520:5:100:1601:12365/1
+TGGGTCAACGGTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGFGGGGGFGGGGFGEGGGFFGGFEGFEDEDDEFD@EEEDECEE:C#
+@61G9EAAXX100520:5:100:16033:4957/1
+TTAGCTGTTGAAAATAAATCAATTTATGATTTCATTATTATTCATAACAATCATATCTTAAGAGTTGA
++
+GGGGGGGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGG?GGGGFGGEEFFGEGFGEDEEEFGEFEGEEGE@EEF@EEC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16034:1749/1
+CTTCTGAATCTTTTGGAATTGGTTCTGTTTCGTCAACAATTCTGGATAAGGCATCAGCTATGTGATTT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGFGGGGEGGEEGEGEFGGEEBFDDBDEEEBEFDDFDCEAED:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16037:8272/1
+CATTGGTGATGGTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAAATACCG
++
+AC??=AC:-CD:D?DDDDDADAD:?AAA:B=;;C@A?:BA???AD?DC?BDBBCACDB:BBB==DB??
+@61G9EAAXX100520:5:100:16039:5045/1
+TGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTA
++
+GGGAGGGGEGGGGGCGFGEGEEFEGDFFFCGEGGFDFFEEECFEEE@BEEDDCDDE@CBC;CACC?=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1603:13132/1
+AGCAACATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAG
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGAGGEGFEFEEEEEEFBB5AACA@?2?@??????;CCAA?CC?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16043:2742/1
+GTCAAGATGAACCTCGCTGATACAAACAAAAGCTTGTGACTGATATGCCTGTTCCGCGTGACGGAGAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGDFGDGGFGGEEFGFBFDFEEGEFFEEEEDFDCCCBDC@CC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16045:1857/1
+ACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTATCAGTAGCATAGGTAC
++
+GGGGGDFGGGGGGGDFGGGGFGGFFFFEFEFEGFEDEEEDDC5CDCDACE9CCC@C@@C?AACCC<AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16046:1767/1
+GCAAGTTAGTACCACCTAAATCTAATGCCAAATAAGAGCCATGCTCATTGCCATCAGGAGTACCAATG
++
+GGGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGFBGDFFDFEFDFDEEFEFDDFDEBDDDEEDEGEC@ECCEC>BABB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16047:4030/1
+TGAATCTGGAAGACGACGAGAAGTTAGGTACCGGGAAGCGAGATGGGCAGCAGTAACCAAGGCACGGT
++
+GGGGFGGGGGGGGFGEGGDGFFGFGGGFCEFEFFEDEFDFCEDCEDB?DEEDEB?AACBC??C?AAC8
+@61G9EAAXX100520:5:100:16048:15504/1
+GTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTAAG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGCGDEGGGEEGCDGGGEDCFECCEED?CEEAC5CCCC@:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16055:3633/1
+GGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGFGGBBFGDDFFF?FDEEFEEBEDFDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16056:793/1
+NNNTCATTGCGCTTCTCAGCGGCCTTGACGGCATCATAGGCTTGAGTGGCACAACGAGTGATTTCCTC
++
+&%%+*113.1?>???????????>???>>???<>?>?>>?>??;>=9999999999=5599==96996
+@61G9EAAXX100520:5:100:16057:3211/1
+GGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCAAGGGTTGGCTAACTTCGTAGCTGCCAGTTGGAA
++
+GGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGBGDFFGGGGDGEECDDDEFBDDEDEECCBECCCC:CCAC?4A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16059:3188/1
+AGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAG
++
+GGGGDGDGGGFGGDEGGDFGCFEAF?=EEEEC<AECAC=@F?EE@DC?CED@DC@ABACAD@9?C?,@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16074:1838/1
+GGGATTTTGCTCGTGCTGCTGATAAAAAGAACGGTAGTGAGGTACATAGTCATTTTGTACATGCAAAA
++
+GDGGGGGGGFGGEGGGGGGGGGEEEFGDDCAEEGDEFCFDFDCFDBEEE=EDEBEFBCE=CDADC###
+@61G9EAAXX100520:5:100:16074:6852/1
+AGGCAACAGCTTCATCAGGGTTGATGGACTTGCAAGGCTCCTTACCGTTGAAGAAGTCAGAGACAAGC
++
+GGGGGGGGGFGGFGDGGGGGAGFGFGBGGGGFGFFFEGFGGEDDFEEDDDDEDCDCCCDDCDCCCBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16075:3940/1
+GGAGTTTTAATAATACAGCCAGAAAAAGCGTGCGAACTGCTTAAGAAGAAGGATTCATTCTTCTCTTG
++
+FFEFEGFGGEGGGGGGGBGGGGGFGGGGGGDFGGFGGGGGGG?EEBEFDFEBECEFEDAFEEEFFFD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16075:9812/1
+CTCTCCACTTCACCCAAGACAGATTTTTTGATTGAATGGTCGTCGAATTTACATTTTCCTGTTTCTGA
++
+GGGGGGGGGDFGGFEGDGGFFGBGGGGGGFFGGFGEGGBDFEEFFBAGEEEEAEGDGEADDCB=GFF=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16077:4419/1
+AGGAACGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCG
++
+DDDDDDDDDDD=?BDCCC:CC)@C@DCC5BB=B?BBBBBB?????6>>'=;17;,??5??B???5?=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16081:12149/1
+ACTGGGATGGCTCGGCAGTGCGCAAGTCAGTCAATTTGCTTTCCTCGAGAGTCAAACGCTCCTGTGCC
++
+DGGFGGGGGGGGGFDGGDAGEDGEDGCG?FDFDAEDF=EDEFEDCEECBBACCC?CCCC?DC?=B###
+@61G9EAAXX100520:5:100:16083:4333/1
+GTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCG
++
+GGEGGGGGGDGGGGGEGEGFGEGGGFGGGGGDEFFEFEBDEEEDBEEDCCEDECDDDBDCCD@CDBBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16086:16748/1
+GTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTAC
++
+GGGFGFFFGGGGGGGFGGGFGGGGGGBGDGGDFGGFFFDFFFAFGAFECDG?ECBECCD@DDDDDBDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16088:18090/1
+ATTCCATATTATAACAACTTCCAAACAACCTGTAATCTAGTGTGTATTAAGAAAAATCGTGTAGAAAG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGGFGGDGFGGGFGAGGGGGDGDGEEGFBEGBEEGCGBDBGBEDEBB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1609:19170/1
+TGTGGTTGTACCAGTCATACCATACAGTGCTGTTGTCACCAGGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACA
++
+EECEEFFFEFFEGGEGGGGGGGFFEEEEEFBEDEEDDEEDDCD@CBCCDDC@?AC?BBCB:CAC8AA>
+@61G9EAAXX100520:5:100:16101:19607/1
+GTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAC
++
+C@>>>????ABDB@CEDBDAEEEAABB@@-BB@@@DD@ADBD=:?@@B?BABAA@@?AA@@??@?>=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16104:17803/1
+CCACGAATAGCGACATTGATGTGTTCCAAAGGAGCGTACAGAGTAACATTTTCGTTGTATTGACGAAC
++
+EEEED?EAEEEDE?5CDECEB??B=?@@B?E:BAEB8BB@@B=?B@?@B@???,?E@@@BB??@@===
+@61G9EAAXX100520:5:100:16105:18009/1
+GGGTATTCCATTAGGTAGCGCAAAGCTTTTTGCCATTTGGCAACGGCTGTATCCAAATTTTGCTGAGC
++
+FFFDFGGGGGGGGGGCFGGGGGGFGGGFGGGGFEEGGGG?FDFEEDGEECEDDDD:CEECEDCF5?BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1611:9187/1
+GGGGTAGTGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACA
++
+GGGEGFDGEFDEFFFFGGFGFGDFFGF=EDDGDFFFFEGDFFEE?=CEAEEEABCCC?ACAC?C?BCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16127:16527/1
+ATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGAG
++
+FGFGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGGGGFGEFGBFGGGE3FEDFFFEGDB?DEFEABBABCBB#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:16127:6626/1
+CCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAAGGGGAGCAACATCAAGCAACAAAAGATCTTGAGTCTTCTCAGA
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGGEGGGGGGGGGEFFFEAGEFDGBGE?GEDEFEEEEBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16128:15113/1
+CTTTGATCCTCCTGGGAGTAGAACTCTTGGGAAGTACAATGAATCCACGCTGTAGACAGTATCTAATC
++
+GEFGDGGGGFGGGGGGGGFGGGDFGGGGGDGDEFEGFFFGGFFGGDGEF?FECD=AAA??DEDDD?DB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16129:19824/1
+GTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTGAGATTTGGTAAA
++
+GGGGGGGGGGGGEGGDEGGDGGGGFGGEDGFDDEDDEDBECCDCDBACC@ECCDCD=DCCCD@-??AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:1612:18348/1
+TGTAGATATGATGGCCGAGTTATCTCTATGCTCCATGGCCAAGACGACGATACCATAGGAAGCGATTG
++
+GFFGGEEGGGGFGGEFGFGEGGFFGGGGDGGFFDEEFEDFDEDDEECE?@CCC?C,>:<=*5>:;9<@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16135:6404/1
+GGACAAAGCATCACCAATGCCACTAATAAGGAAGCGGACGGGAGCGCGAACAATCACATCGGTATCGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGFGFGDDCFEGFF@DDEAEBDEEDDCBBDEDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16135:7586/1
+CCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGT
++
+GGGGGGFGFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGBEGGFGGGAEDG=FEFFGFGCCFFEDCDD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16142:1423/1
+CAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGEGGFGGGGGGGGGEGGEGGGFGEEGFEFECGDDFBFEADDBFEFFDAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16145:1760/1
+CTCTGGGTGGCGGACGGGAGAGTAAGAGCGATCCACCAACTTTTTCAATTCCTCAGCTGAAATTTCAG
++
+BB<8;:/29/'A/?/?B###################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16150:6612/1
+CTTACGTGACTCAACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGG
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGEFFFGDCFFGGGFFDEDEEEDEBDFABDEEDDDDDE?CACBDCCCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16150:6673/1
+TGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAA
++
+GGGGGEGGDGBDGEGGDGGFFFGGGGGEEFFCGGFGGGGGCGFEEDF=AFFEEE=EDBADBADDDEDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16157:18066/1
+CTAGGTACCTCTGAAAAACATTCCTCCGATTCTGACAATAGGGTGCGGTTGGTCGATTCCTAAAATCG
++
+FFFFFBGGGGGGGEGDGGFGFGGGGGGGDGGGGGGGFG?GBFE?DFGFCFBB?AA-A?@AACCCCDCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16161:1159/1
+GTTGAGTTGTAAGTAAGAATGCTCTGTAAAAAAGTAGCAATGTAGTAGGATCAAGACATCAGGGCGAT
++
+FFFFFBFFFEGGGEGGGGFGGGGAGGEFEFFBEGAEEBDDFEBBE?EFBDB?B@BBBDBDBBBBBD9D
+@61G9EAAXX100520:5:100:16166:15879/1
+GGTAGATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGTTAATTTT
++
+GGEGGGFGGFGGEGGFEGGGDGGGFGFGEGDGCGGDGGFFFG=E-BCC@BAEBCEGDC=EEED@ECEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16167:813/1
+NNATATATATAGTAAGTTAGGAAAGAAAAGCTCTTTCACGAAAAGCTTGAAAGGGTTTGTTTAAACGC
++
+&&00,41313???????????????>=///>>???>>>??>??>?<????;<>;>>???<>//>7??<
+@61G9EAAXX100520:5:100:16177:17729/1
+GAGGACCAAAGTTGGAAACGCCGATAGCACGAAGTTTTCCCTCTTCAACACCTTTCTCCAACGCCTTC
++
+GGFGGEGGFGGFFEFGGEGBFFGGAGEGDGFCDFDEDBEEFEFEEEBGFEEEECEEADECCEBCDACE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1617:19960/1
+GATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAA
++
+GGEGGEGGGDEFGGGGEFDFEEEDBEDEBE@=<B:C=CCCCBCC?=A>>AA:?=>:,??#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16180:5911/1
+TCGGCATCCTCAGCGTCACGGACCTTCTTGGTGAGCATGGCGAGCTGTTGACGAGAATCAACGTCAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGGGGFEFFEFFGGEECECDDDDCDCDC@DDECCB:DDAABBCC@=C:;B<@0
+@61G9EAAXX100520:5:100:16183:18950/1
+CAAGACATCAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGTTTTCTCGACTGATGCTTCGAAAAACAAT
++
+EDDEAFFF?BGGGEFCAFFFDFFEAEBCEE:DAD?AE=EDEFCCEBF=FBE5?BEABBB@:B?@B###
+@61G9EAAXX100520:5:100:16186:11450/1
+AAACAATTTGGAACACCGATGATGTTGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAGCAGAA
++
+FFFFFBGGGGGGGGGGFGEGGEGGFGGGEGFFDGGFGDEGDEGGGFGEGEGDBEDFEGFD=BBBBDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16186:3878/1
+CGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGTAGGCAGTACGCTCTGAA
++
+GGGGGFGBEEG?FGDGFDFGE5FEFA=EEE=EEEECCABB:=B@B:@,==0=?5?#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:16187:6354/1
+GTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACAACAATAGAATTGTAGACTTTCTTGTCCAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFBGGGGGGGGGGGGEEGDFFGDEEDGDF?DFDDDED@E=CCCEC?CCDC4C
+@61G9EAAXX100520:5:100:16192:4124/1
+CTTGAACAAAAGATTGAGCATGAGACTTATCAAAGCCAATGAGCTCAGGGCGTTTGAATTGAGGGGCC
++
+FFEFEFDFFF>CBEDFFF?FFEDDF?EEEEFDDFFFDFDFFBFF=FF=EA?DD5CEBEEEF:E5BDEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16206:16250/1
+CTCACGGGTAAATGCCCAGACGGTAAACACGACAAATACATTGTACCAGATAGATGTGTGAATAATGG
++
+GGGGGFGGEGGGGGGGFGGGGGGDGGGGGGFFGGFFGGFGGEFDEEBGEFF?EEEEDFCEEDDEEDD=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16208:10063/1
+GTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACAACAATAGAATTGTAGACTTTCTTGTCCAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGGGGGGFDGGFFEFGGGEFDEGGEBDGDFDFEBCGEDEBEDCDBA:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16209:3077/1
+GTGCATGACCATAAGATTGTGCAATTGAGTACGCATCAGACAATGTCTTTGCGGCTTTGTCAGTAAAA
++
+BB=+=:/7:A*7AA81;7B370/2AA##########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1620:13574/1
+CAGCTTTGTGTTACAAGTGGAAGCTAACAATTCGCCCCACCACTCAGAACAAGTCTCATCTAAAGGAG
++
+ADE?EEEEEACDDB:DDBDDCAC-A=DDD@CE5E:EDEEB@@E@EB=?@@##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16210:13978/1
+GTGAGTTTTACCATACGAGGCTGTTCTTTTGTCCTCTAAAAAGTCATAAATTTCACTGATTTCTGATT
++
+GGGEGGGGGGGGGGGGGGGFGGGEGFGGGGEFFGGEFFEFEDECEEFEEDFEEFEFFEDCDAEDBAEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16216:9786/1
+CGGACATTGCTTTATGGATGAAATATTTCGTCAAGGCCAGAACTACAGTCCGTAAATCTCATATAGAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGFFEGFFFDGGFFFFDFFFGECEEFDDDDEEECCECDD:DF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16219:14202/1
+TGGAAATAGTGTCTCCACAAGGGACGAATCTTGTCTTGTCCACCAACATCCCATACAGTGAAAGAGAT
++
+GGGGGGGGGGFEGGGGGGGEFGEGFGGDGFGGFFFGEDAEFFFEED?EEFFE=BEE:B;CCDD@?9AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16220:14069/1
+GAAGGTTGTTGCATGGGAAGAACACTACCACCACGAATAGCGACATTGATGTGTTCCAAAGGAGCGTA
++
+FFEF=GGGGFGGGFGGBGGFDFGGGGEEFDGFEDFEBFBFEEGBEFEFBEDEAFBGEFF-FCCEF=C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16222:17980/1
+GGGCACTGTCGATGACGGCCTTTTGATGGGCAAGAGAGCTCTCTCTCTCAGCCTTCCAAGCCGCCTCG
++
+GGGFEGGGGGGFDGEGGGGFGEGGGFEEFBGFFEGDDD?BAEEFDFEEECEEDBDEDC@@@FCCCC=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16227:18646/1
+GATCAGCCTTGTAAGGACCGTCAACAGGGATACCCAAGTAGTCGGATTGAACAGAAGTCAAAGTAGTA
++
+GGFGGFGGGGGGGFGGGGGFGFGGGGGFFGEBGGGEEFDFBDGFECDEDDFEF?DDDCB?CAC=EBCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16246:13394/1
+GCTGAAAGCATCGTAGAAAGTCTTGAAGTTCTCCTTGTCCTCGGCAATCTCGTTGAACATATCAAGAC
++
+GGGEGFGGGGGGFEGDGGGGEGGFGGFEEGFGFEGEEEEBFEEDF@DFEEEDCCB@B?EF=EDDC:CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16248:1952/1
+GTTAATTAGTGCTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGFDGGEGGGEGCGFDGDEFFFD=DEAEBDE=DCCD?;B:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16248:2234/1
+ACTCTTTGTAGTTAATTTTATCGGCAGGCTTAATATCCTTTAGCGCATACCAAAAATCATTTTTCTTT
++
+GGGGFGGGGGGGEGGGGGGGGGGFGEE?-?B#####################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1624:4053/1
+ATAAAAGGCAATTCCATAATTTTGAGACATAGCTACAATCATCACCTAACGATTAGCATCGAAATCCC
++
+EEEEAEEDBEE?EE?DEEB?EEDDECDBECBCCEADEEADDEEDD:*A><:8871AAA@@B97@B825
+@61G9EAAXX100520:5:100:16260:4671/1
+GTCAACGAACTCTGCACCGGCTTCTCTAAACAAGCTGTTCAGATCTTGCATGTTCCTTTCTCTCAAAG
++
+GGGGGGGEFGGGFGGGGGGGDGEGDFGGGEFFGEEDDCEFDDCDCDEDDCDDBCBCDCECCCCCBC??
+@61G9EAAXX100520:5:100:16264:9536/1
+CACCAGTCCAATGATCGGTATAAATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGA
++
+GGGBGGGGGGGGFGGGGGFDGGGGGGGGGGGGGGGFGGFFGFGFGDBDEFDCFDEGCEEBCCCDEBDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16265:12665/1
+CCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCAAT
++
+GGGGGGGGGDBFGGFDDFEFGGGGFGEEEEGGGFBFEFF=DFDEEDEDEGEEDDEE?BFDBCADCCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:1627:18667/1
+GGAAAAAGTAGTTTATTTATTGAATTGACTAACAATGACTGTAAGTTTATTCCATATACTACAAGCAT
++
+GFEGGGGGDGGGGGGFGGGGGGEFFGGGGGFGDEFGFCFFGEEBECFGEFECEEFBEEDDEG=DBCDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16285:1800/1
+GTGGGAACAGTAGTAATGAAGAACTGAGATCCATTGGTATTAGGGCCGGCATTGGCCATGGAAAGCAA
++
+GGGGGGGGGGGDGFGGGGGGGFGGGGGGFFGGFGGGFDDGFDDCDGDEDDDEDDAGCDEDC@CD?DD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16300:16697/1
+CTGGTTGCTTCTGTCTAAACCATAAGCAATGGCGGCAGCTGTGGGCTCGTTAATGATACGAAGGTCGT
++
+EEEEC:DDDD?DDDDE5A=EEA=EDBBEAE@5A5@):5:---:71==>@>?5?A?<<5A#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16312:3472/1
+ATAGATACACAAGATCCCATTCCATTTACCAATTCTCAAGCTCGCAGTCCATGAAAGGTATGCGTTAC
++
+GGGGEGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGGGFGBGFGGGG:DFEFFFDFAEEDF?=DA::ABCDD?CDAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16321:1773/1
+CTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCT
++
+GGGGEFGGGFDEFFDFFDFFDEFGDFBGAGEEF?EFBDEDEDDDED@DBBBD=:BA?<A-@?=?9AA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16321:3807/1
+TTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTG
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGFGGEGFFGCDEGGGEGFFFGGEGGEEEF?FFDEGEFBDFEEEDEAB?EDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16324:5501/1
+GGAAAATTGAAGCTGGGGATAAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGA
++
+GGGGGFGGGGGGGGFGGGFGFFGGGFGGDGGGGGGGEEFFEDFFBEFDCEFCECDCDCDDDBDDCDD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1632:6974/1
+GTACACCTGTTACTCTTGCCATTTCAGTATAGTTAACAAAACACATTAATTTGTCCATTAAGCGTTGG
++
+FGGGGGFGGGGGGGGFGGGG?GGGGGGFGFGGGGGDGGFEGEGFGFGEEGGGEEDEFFGDD?AEFDEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:16334:10882/1
+CGTCTTTAGCAGAGACTTCCGCGATCCAGCGCTGCCACGCCATGAAACCAGATTGGCTAGTATTCCCA
++
+GGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGGFFGGGFFFGFBEGE=EEFAEDFDBDDDBCCCCADA=<691>:<70
+@61G9EAAXX100520:5:100:16339:1099/1
+AAAAAGAATGGAAAGATTAACCAAAAAGGCAATTTGGCAATAGAAGGGCGGTTTAAAGAGGCGAAATC
++
+GGGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGGFGGFFEGGGGGGGBFDEGAGDDEEEFGFCEBB@CDDCEFEC@C=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16347:6535/1
+CTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCA
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGFGFGFGEEGGGGGEEGGGFGGEFGEGGEGDEECECFDDDFDCEEDDDEDDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16349:18941/1
+GCGGCATAAATCGCAGCATCAATGATTGGAACGTAATGCTGATGATTGCTTACCAAATCACTGAAAAA
++
+EGEFGGGFFGGGFGBGFGGFGGDGGDFGFEGDE?GEDFFEE=DFAEBD?EEEEB@EBEFCCEAC===A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16355:1235/1
+GTGTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGT
++
+FFGGEGGGGEGGGGGGGGGGGBFEEEEEDDCEEDEDDECDDBDDCDCDCCADCBC?CCAACBBCBAC2
+@61G9EAAXX100520:5:100:16357:12052/1
+GTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCAATCTTGGCTGGAATAGT
++
+GGGGGGGFGGGGFGFGGGGGGGFGGEFCEEDFEEEDCDDFDDCDBCDCDCDCCEDBCCBADCA=AA=8
+@61G9EAAXX100520:5:100:16360:2004/1
+CTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGCCCAACTGTGCATTTCTTT
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCGGGGEEGFE5CEECEE=EFABEE;
+@61G9EAAXX100520:5:100:16362:9763/1
+TTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTAAAGGCAA
++
+GGGGGGDDGGGGGFGFFDGGGFEGEEGEEFDBEECDDDCCCBCCCCC?CCC=DBACCC?@A>?C<?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:16363:5578/1
+GGGCATTACCTCCTAACTCCATTGAAACCTTCTTGATTGTGCTGGCACTTTGTCCCATAAGAATTTTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGDGEGGGGGGFEEFFDFEDDDEEEEDEEDEDDD=FEEBCEDDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16368:6160/1
+CTAAATAGTATGGATGACTTCCGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAGGTTCATCATTAGCCCAAAAG
++
+GGGGFGGGFGGGGGDGGGGGGGGEGGFGGEGGGFFEGFEFFDDDD@CDEBEEDDDCDDDCCCDBC5AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1637:6798/1
+CGACGTATTTGTTTAGAATTTCAGGACCATTAACGATTTTCGGTTCACGGGCATTTAGCATTTTACCA
++
+FGGGGEGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGEGGDGFDBGEEFGGFE?CFFBEAAEEED@ED?BEFDDBBBAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16382:19732/1
+GGCAAGGACCTGGTTAGTGAAAGAGCAGGACATAACAAAAGAGGGATGTCCGGTGGCACAACCAAGGT
++
+GGGGGGGGGGGGGFFGGFGGFGGGGGGGGFGGGFGGGGGEFFDEEBDFCEFDDCDEDDAEDE@CDC=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16390:19058/1
+GTCCATTTGCATCGTCATCTTCACGCTTGCGCTTTTCAGACATTGGTGTATTGTTATCGTCAGAAGTA
++
+GGGGGGGGGGEGGDEGGGGGGGGGGGFFEFDDEFGFEBECDBEEEE?ECBBEEDBDECDCD@DBCC>@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16395:8212/1
+CCCTGTTTAGCAGATTGGGCGGTTTCCTTAGCGCCGATTTTCATGTTTTGCATTGATTCGTTAATAGT
++
+GFGGGGFGGGFGFFGGGGFGGGBGFGEFGEFBAEE:CEBEFDCEDCFDE3CACC==BECA@CA:?CCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16395:9358/1
+CTTCATCATTAACATCGTCGTCAATACCATCCATGTCAATATCAGCAGAGCCGTTTGCATTAGCTTCA
++
+AFGFGGGGGGE<EEEEECEEGGGDGGFDGEGFFGGAEECEFFEEEEEECDDFBCEEDACBCC=DDCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16400:4610/1
+TGAAGGTGGGGATTAAATACAAGAAACGACATTAATACTAACAACAAATGTAGGAAAAGAGAGAAAAT
++
+GGGGFFCFFFGDGGGGGGGFFFGEEFFGEDFGFGEEEDFBDDEEDDCCFB@DEC@D?@E?BCC5=??B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16405:14547/1
+GTGAGCAATGTCTTTTTCTCTGCAAGTTTCCCTGATCCGACATGTACCCGTCCATCACAATATCTGAG
++
+GGFGGGGGGGFGGGGGGGGCGFGGFGFGGGGGGEFEGGGFFFFEDEECFBCEEEBDCEDCE?FDECCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16406:11400/1
+GTTTTTAATGAATTGGGGATGATCACGTGCCTCTTCAAATTTGTAACCCAAAACCTCCTCGACCTTCT
++
+GFFGGGGGGGAEGGDFFFDEEEFEEEDC=DDDEEEEDCBFDDBDDCDDCDC@CCCDECCCC?C???;=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16406:13303/1
+CACCAATAGAGAGTCGCCTACCATGAATTGACGGTCAACGTCTGCTAGAGTAGGATCGTTGGGGAATT
++
+GGFGGEGFGGEGDFGDGFGGGGEGGFGGEEGEGBDE?=FBCBBDFDDDD5?AAA@B55AAAAAA5AA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16406:4363/1
+TGGCAATATCATGATTTCCTTGTTCATTGTTAATAGCATAAGGGGGCCAGTCAATGTTGTAATCTGGC
++
+DFGFGFGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGBFFD=DGDB?FDEEFBAGEDD5BFE=:DEDEEEBA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16407:3886/1
+GGTAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCA
++
+GGEGGGFGGGGCDGGGGGGFEEFEFEEEBCEDEDCDBEBDCCCCBCDBBC?CCCBCCBBB9AA@A?9:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16409:1592/1
+ATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGTTAATTTTATCGG
++
+GGFGGGGGGGGGGGFGGGFEEGGDEGEGGGFFFDBEEEEFEDECDCDCCDE=C9DCCCCDBBCCE@C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16409:8914/1
+TTTCCCTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGFFGEFFGGGGFFGEDDFEEDEEEEEEDEDDCDCCDDCDCCCCCCDDCCCCBCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1640:18189/1
+CGAGGAGGAAGCGAAAAGCCTTGATTAATTGATTTGATGGGTAAAGCCTTTGAAAGCCAAGTCGAATC
++
+FFFFDFFF=EEFDADFFBBADDE=EFD?FAF:FFEFDFDFB?=BA<=:<=EB=@=@:BBB@?DB:@@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16416:3284/1
+GGAAAGCAGTGAATCCTGGCCAAACCGCACCAATGTAGATACTTCCATTAGGATTTTTTAAGAAAATG
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGGECGGEFGEEFGEFDDEFECEECDCCEDECDDCDCCBBDDDDDC5C=AC??A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16422:20588/1
+CTTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACCAGCGGTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGEEGFGDGFGDCGGEEDFEEEDFFEBEEE9DECDDCDDCCDCEDC@CC=CDCC5=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16423:4048/1
+TGGGGGGATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTT
++
+GGGGGGGFGGGGGFGGGFGFGGFFGDGGFEFDFFE@EDEGEEDCECDCDCCEDDBADCDCDCDCCBCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16425:1650/1
+GTGAACAAGTTCTTTTATTTAACTCATTTCGTAAGGTATGTAAAGGAGTTTTAATAATACAGCCAGAA
++
+FFGGFGGDEGGGGGGGGGGGFFGGGFGGGFGFADGFCDFFDEEEFEDF@FCDACE??CBADCBEDDBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16426:12729/1
+CCGGGTAATCAACTGGGCAGCAATTAAGCTTGGGTTTCATCATCAATTTCTTCAAGCGCTCTTTGGGC
++
+===B?,C>;@:=<9>@=:5==>>:C95:9<==@>>DBB5B:>A>;AB:AAB?<B5(')41@@@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:16426:13483/1
+TCGCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACC
++
+GGFEGEAGGEFFFEEEFFFFGGGGFGAGFGGBGGAD?FEFDGFE?EDGFFGGCCFDDE=?E?EE=EBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16428:12549/1
+GTTCGACTTCATCGCAGTAATGAAGATATCATTGCAAATTTTATCTAGCTTCTTTTGTTCATCGCCAG
++
+FGFEGGGGGFGGGEFGGFDGGGGFFGEEGGFGDFEEEEFGGEGFEEFBDGDEFDGECD@CADECEDC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:16431:20846/1
+GCAGAGCGGGCTGCTTTGCTTGCAACAGTCTCAGTGGTGGCAGGATGGTGACAGGCGTCGGGTCTCGT
++
+D??D=DCDDBDDB:-=BC=>?C##############################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16435:9223/1
+CGGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGFDGFFGGGGGGGGGGFGGEEFFFFD=EEDFCDDCBCCDCBCCCCDBDBACD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16440:11830/1
+ACTCGACCTTCCATCATTTGCATAAAGTTGACCGTATCCAGCAGTGAACACTTCATCCATATAACGCT
++
+GGGGFGGGGFFFFGEDGFGEFDFDDEECEDDDCEBDDDADCDDCBCBCCCBACCDBC?CCC@CCC=BC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16441:15986/1
+AGTAAGTTAGGAAAGAAAAGCTCTTTCACGAAAAGCTTGAAAGGGTTTGTTTAAACGCGCGTTTTAAA
++
+GGAGGGGGFGGEGGGFGGGGEGGGGGFGFEEGGDFDDFDGGGEFDCGGGFDACAECEFFDECEAEFEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16443:3274/1
+CTTGATTGAATCTGGAAGATCCAATTCATAGTTGTTTGGACCCGACTTCTGTAACACATAGAACGGTC
++
+CC=CCCCC5-78857((@+1312-<//2429?A<35?###############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16446:9386/1
+ATAAATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTTGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACAT
++
+DGGGGGGGGGGGGGGGGFGEGFGGFGFCEFGEAGCEGDEFECCCCDCBCCDDCBBDABDACA?CBC@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:16455:18778/1
+TCTTCCACTTTATTAACCGACGATTCGTCTTTTGAGGTTTCTATTTCAGAATCGACATGAGACTCTAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGEEEGGGFDGECEBDBEEEFFDECEDEBDCDDEBEA>CCCAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16459:5516/1
+GTAGAAAGAAATTTTTGAATGACAACAGACACTAGAATCGTTAACAATGTATAGGATAACTTGCTTTA
++
+GGFGFGDGGGGGGGGGGGGGFFGFGGGFGGFFGEGGEFDGDEFDDDDDFDDEDCEDBDDCECD?AECB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16460:10091/1
+GTGATAAGAAGATAAAAAGTAACGGAGAGGACTTCAAAGAACTAGGAATTACTATTTTATGAAATTAA
++
+GGGGGFDGABGBGFDGGGGBEFFFEEGDEADDFEDEEDFFDCDEGEADDFECF=GEDCEFE?B?CEC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16468:6193/1
+GGAAAAGACTTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCAC
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGEFDGFGGGGGEEGEGFEEFGEGG?BFFCDEEDEFCD=EDCCAEE?F
+@61G9EAAXX100520:5:100:16470:955/1
+NACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCAGGAATTT
++
+,9722=====BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16479:1102/1
+TTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACA
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGGGGGFGGGFEFGGEGEADFDFEGFDEEGB?EDDF:CCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16479:13631/1
+GGAAGATGAAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCAATACCTACACAACTAGGGTTACCGT
++
+GGFGGGGGGGGDGGEFGDEGCFGGGDFGAFGEGDEFFFEGFDFEFEEDFEFCEDEDEAFDC?CCCACC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16495:9374/1
+CCATTATTTAACCATTTTGATAAGTTGTAGAAAGGGGAAATGAGTAATCATCTAGAAACTCTAAAAAA
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16497:5978/1
+CTGGGTTAATAGACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGA
++
+FFFFFFGGGGGGGGGGFGGGGGDGGGGGGGGEGGGEEGDEGCGGFFEEEFEEDEEFEEBDDECEDECD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1649:14579/1
+TTCGGGAATGCGGCCATTGCTGTTTATTAAATGATCCTGGATCAACTTGTCTGCGGGAAATTCATTTC
++
+GGGGDGFGGGGGGFGFFEFGGGDGGFGGDEFGEEEEDFEEDFECA?EEDCDDBCDA@(=?A@5AABC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16500:19509/1
+GCTTTTATGAGTGGCAAGCGAATGACTAGTGGGAACTACAACTTTGGCAACCCATACCTTTAGGATAG
++
+GGGGGGGGGGGFGFGGDEEFEEGFDDEDFBFFECDCDDBDDBDDDCCACBC?BCCCB4@CCCAC?BBC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16503:16942/1
+CTTGATTACGGCCACGATTATGCTTTACTTAAGCTTCTTCTTAGGACGGAGTTGGTTGGTATGACCAC
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGFEGGGGGEFGFGFGGGGFGGFGGFGGBEGGDGEDDGDGFB@EEFADEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16503:19158/1
+CTCAAAAGTCTTGCGGCTAGACATATAGGCACTCATAGAAGTATCACGAAGGGCTTGAGCCTTCCTGA
++
+GGFGGDGGGGGGGGGGFGGEFFFGGFGFGGGFEGFEFEDFEADDDECD=DDDD?=?-:@5@?A:+??:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16510:7659/1
+GTTTTACGGAAGAGATCGGCGCAAAGCTCCTCAAAACGGGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAGTCAAT
++
+GGGGGGGGGGEGGGGGGFEDGGFGFGFFEGFEGEGFEEDBFEEFAEBDECCCCCEADADCAC@=:AC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16512:2423/1
+AATAATATGCAGCTTTCTAAAGCGAAAATCCTTAAAGAGTCTTGAGATTGATTTCCTTAACCACCATA
++
+FDGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGFGGEGGGGGFGGDFDFGEGEFEFDGEFFDFEEDDCDCFDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16513:11622/1
+TTCGGCGTCTTGAGCAGCCTTCTTGGCACGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGGCGT
++
+FDFAAEEBEEEEEBAFBDFEEBBBFAEAEEAEE-B=C?ABBDC@C:?=A@==@###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:16513:2695/1
+CGGGGAGCCGCGTTTGTAGATGATAAGAGAGAGACGAGGCAAATGCCACTAGCTAAAATATATTTCAA
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGEFGDGFCGBEFDGEEEFGEEEEEEDBDDEBDDCBDCCC=DBDCDDDDCCCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16517:6304/1
+GTAAAGGTGGCAGCGTCATCAGTGCCATCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATA
++
+CCCC=;=CA?CCBAC.1<B75744?C8@@@C==CC1%777?72=>..26==BBABB??=?B?>8B2=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16519:8086/1
+CTGGAGTTCATAATACTTTAAACTCGTAAAGTTAATCCCTCAAGAGGATCGGCTTCTTCAAAGAAAAT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDFGGGGGFGGFGGGGGGFFFGGEFFEEEDEDDDD40>)9?#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:16523:15317/1
+CCCCTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGFGGFGGGGDE?EGDFEEGEBEFDGEDGFGFECACDEFFFEC:DCCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16524:14267/1
+GTAAAGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCT
++
+GGFFGGGBEGGGFBGGDFGFEGGDGGDFFE:ABACDDCBFEFFBCAEFDDDDEBDBACEC5:ABBE5E
+@61G9EAAXX100520:5:100:16526:13172/1
+CACCAGAGATAAGCCAGCTCATCTCGCCAAATAAGTATCGGTAACATTCAAATATTAATTTTCTATAC
++
+GFGGGFGFGGGGGEGGDGGGFGFGGFGGGFFGGFGDDGGEGDGEEDGGG?EFGGEBFDEFFGFFGGD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16527:10461/1
+CCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTC
++
+GGGFGGFGGGGGGGGGGGGDGGGGGFGDGGEGDGGFGEDCFFEEEE?DBDDFDEDCDCACCD@EC?CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1653:13379/1
+TGCGGAAAGCAGGCAAGAAAATAGCGGTACAACCAGCAGCCAAAGCGGCACCACCTTTACGAGCAATC
++
+GGGGFFGFGGFGGGAGGGGFDGGGBEEBCEEGFD5ABBC?BBC5C?@5A=B5AAAAAA5A?:=@:@@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16542:10580/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGGGGDGFGGGGGGGGFGGFGFGGGDGGGBDGCFGGEGFEEFFDEEGEEGDGECCCEEACECECAEC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16542:9833/1
+AGCGGTGATCTTGACGTTGGTATAGTTGGAGGAACGGCTAGATTGGGAGGGAAGGGGGTGAGCGCCCT
++
+GGGGGEFEEFEEEDEFEFFEBDFFFEFFFDBFCDDGEDDDC:BCC@@(@###################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16547:16347/1
+GGAAGGAGGAAGAGAAGAGCAGCGAAAAGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTG
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFFGGBDCGFGFFGGFFFGGDDGEGFDAEEDDFFDBBCDBE?A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16547:7381/1
+TACAAGACGGGAGTCAAAGTCCTCACCACCCAAGTGAGTGTCACCAGCAGTGGCCTTAACTTCAAAGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGGGGGDFFGDGDFAGEEGEFFCEEDBDEBEDDDEACEBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16548:3208/1
+TTGTGATCCAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCTTATCAATGGCTTCCTTATCTGAAGCATCGAC
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGFGGGDGGGGGGCGEFFGEFEDFDFEEDDCEDCCCDCD5AA5@A=AA=>AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16558:20501/1
+CCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTC
++
+FFDADE>?EEFFAFEDGGFAFAFFFBFDFFDFFEFDEEEBFFFFF:AEE?EEE:EBA?ED:C:BDBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16574:16336/1
+GGCGTTTCGAATAGCTTCCTGAGGTTTGTTCTGCTTCAAAGCTACAAGGGCAAGGTTTGCGTATATGC
++
+EGGGGGGEGFGGGGGGGGGGGFEGFGFGGGGGDFGGGGGGGFAEEDGEEBFEDBE-CC=CB:@A?AA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:16574:19304/1
+ACGGGGAATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAATCCTAGCTGAAGTAAGTTTTTAAGAAAGAGGAG
++
+DGGGGGEGGGGFGFGGFGGFBGGFGGGEFGEBGEDEEEEEFDEECCFACCEADECDC=B@CCDCDCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16579:1640/1
+CTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAGTGGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGDGGFFGFGGFGFFBEFGDGEGEBEDFFDDDDDEDFC?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1657:18114/1
+GGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTA
++
+GGGGGGGBGGGGEFDGGGGGGGGGGGGEGGFGGGGDGGEGGGGFCGEGBEEFFE=ABCABCEDD@DD@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16581:3532/1
+CTTCGATGTTTTCTTGTAGCTCCTTGTCGCTGAACCCTAGTTTTCCAACCGGCAAATTTATCGAGCCT
++
+FGGGFBGGGFGGGGGGGEGFGFGGGGFGGGGDFGFFGF=BEGGGEGFBDEEC5CCDFGEDFACB=BCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16581:5621/1
+GCGAGAGTCAAAATCTTCACCACCCAAGTGGGTATCACCAGCGGTGGCTTTAACTTCGAAAATACCCT
++
+GGGGGGGGGFFGGGGGGGGGG?GGGEBFDFFFEDFB=EBEEEEEAFFAEFGDBFFGDFDEEFFDCED@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16591:13441/1
+AGGGACAACAATACACTTGGTGGTATAAGCAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACATATG
++
+GGGFGGGGGGGGGGFGGGGGEGGEDGFGGGEFEGGGGBGEGDFFGFEFEEFEBGEDBB?EAC@=D:CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16597:12497/1
+AACAAGAATAAGGAGGGTTCATCTTGGATTAATTGCCAAATGCATAAATCAAATTAAACACATTACTC
++
+AGGGGGGGGGGGEEGEGDGGGFGGGFGDFGAFGGFEEFFFGFFAF:ECECEDEEFFDEDDDDBD=CC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16598:4359/1
+AGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGDGFGFGEGFGEEFDGGEEEFGEABEEAFEEDCEB?=FDDDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16604:15554/1
+CTCCAATGAGACGTGAAACAGAGTGTTTTTCCATGTATTCAGACATGTCAATACGAATCATTGCATTT
++
+FGGGFGGGEGDFGGGEGGGGEEFDFFEFFCABGGFFFGGG?FDFEGGDBEEFBDGEDGC?EDF?BFFG
+@61G9EAAXX100520:5:100:16608:10468/1
+CTTCACGTTGATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGCATCCTCAGCGTCACGGACCTTCTTGGTG
++
+GGGGGGGGGGGGGEGFEGGGGGGGGFFGEFGGGEGGGF:EDGDFFFBEFECEEEDBADAAE@E@3AAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16609:17925/1
+TAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGAGGAAGAGATAGTGGAGCCTCCGCTG
++
+C8;>@;1>>:???9AA/?##################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16609:5944/1
+CGATGAAGTAGAGCCATGTGACGCCGACCTCTGATGACCCTGTTCCTCATTGCTGGGAAAGGATAACA
++
+GGGFGGGGCFFFFFFGGDGGAGGGFGFGGGGGGEGGFDEEFBDFECEDDFEEDDDDD:AAE@CCC@CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16611:3853/1
+GTCGTCAATACCATCCATGTCAATATCAGCAGAGCCGTTTGCATTAGCTTCATGATTTGGTTTGACAA
++
+GGGGGGABGGG?FGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGEFF?FAEGGFGGGGC=FGFGFEEE=DDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16612:14957/1
+GGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACCGGAAGAA
++
+GGEGGGGGGGGFGEGFGFGGGGGGFGGDFGGFGFCFDFEFFDCDEDDBCCDDCDDEBCDDCDBCBCC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:16624:16204/1
+TGAATAAAACGAATGCCACGCATGAATGAAGCAGCTACATATCCCACTAAATCACCAATAACTCCACC
++
+GFFDGGFGGGGGGGGGGFFEDGGFDGGDGDFGEFGGGGGGGGGBGEFGGEGGFGFEDGGFGEFF?BF?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16629:15143/1
+CTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCTGCTTC
++
+GEGFGFGGGGGGGGGBEGGGGGEGDGFGGGGGGDFGG=EGGGDFEFGBDD?GGFAGDFGCGEEE@BF=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16629:5726/1
+GTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTAAG
++
+GGFGFGGGGGGGGEGGEGGGEFEFGDFFE?FFCFFFCDECCEDEEDCCDBADCC=BCCCCACBCBB@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:16635:16509/1
+ACCGGTTAGGAAATAAATTTTGGCTTCCATGACTGCCCATAGGGCACCTTTGGAATAGCGTTTACGAA
++
+EGGGGEGGFFEGFGGGGGGGGDEGDFDFEEDDDCDEEEDDDCEEDDCDCDE5E?CCC,BCACE?::5>
+@61G9EAAXX100520:5:100:1663:10822/1
+GGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGACAAAAAAACAAGTAGCAAAGAATCAAAACTTAACA
++
+DDDBDBBECBEEBBEBCEEBBE@BBBB:=)2;,??52?01-3/3.;??,?##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16642:19874/1
+AACAGGGACAACAATACACTTGGTGGTATAAGCAACGACGCTAGAAGCAGAAGGACTGGGTCCAACAT
++
+DGGGFGGBGGGGGGDGGFGGFFGCFDDFFFEGFEEEGEEFEEEG?CEDDCDDDCB:CAA?<9A>=A<6
+@61G9EAAXX100520:5:100:16648:20056/1
+GTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCAGCTTCGGCAACCATACGGTCAATTTCCTCCTTGGA
++
+GGGGGGGGGBGGGGGGGFGGGDFBDGGGGGEFEEDFEED5CCCEEEDEE??ABB5CCABAC=CB?C?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:16667:20420/1
+GTTAGGATCATCCAAAGAGTTACGAAGAGAGTAAGCATAAGACTCCAAGTGGTTCTTGGCTTGGATAC
++
+GGGEGFDGGGGGGGGFGEGFGFGGEFGEGDFEFEFFEDEDDDDDDEDCEBDBCCCCDD:BCD@=?==?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16671:13693/1
+GAAAAAATGAGTCCTCTATTTTAAATGACACCTGAATGACTTAGAAGACTTAAACAAAATAAAAAAAG
++
+GEGGGGGGGGEFGGGGGGGGGGGGEGGFGDGEGGEGGGFFEGGFDDEEDDFGDEFDDCCEFC=BC8;A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16671:15817/1
+CGGGGAATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAATCCTAGCTGAAGTAAGTTTTTAAGAAAGAGGAGC
++
+C@>;=9;@CCDDCDDD?DDDD?B=AC:AA?19@=>C?B?D>=@A57.20?:>?>??B=?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16678:9581/1
+CTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTATCAAAATTCAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGDGEFDDFFGGGEEEGEDDD:FEDDFFBFCFDEDEDDBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16679:4289/1
+CGAAAAAAAAGGAAAACATTTAGACATTGACACGAGTGGAGGACCATTGTTTCGTGTTTAGATCTCTA
++
+GGGGGGGGGFGFGGGGGGGGGGGFGFGGEFGBGFEGDGGDGFDFEEFFFCFFDBDEDDE@C:CCC??#
+@61G9EAAXX100520:5:100:16680:1413/1
+ATGAGTGGTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATCATGATTTCCTTGTTCATTGTTAATAG
++
+FGDGGEEDFFGGGGGGGFBCGGFGGGGGDFEDEEDGGEEEFDEGEDAEECEGDEDFDCGDCCEC=C=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16682:13199/1
+GGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATG
++
+GGGGFGFGGDGGGGGDGDGGGGGGGGCGEFGGFDD=EEFEGDDGCEEBBCDCBCCDACED=CC;CA@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16689:13466/1
+TGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAATCTAAAACGCTCGGTCCATCCAGTTTG
++
+GGGGGGGGGEFGFGGDGGGGGGGGFGDDFEGEDGEBEDCEEDDFDDDEDECDDEDBDD?DDDBDBDD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16696:16753/1
+GGAGAAACTAAACATTGTTTAATGTTTTCTATCGCTTGGGTTTGTGTTGGTGTCCATTTCCAGCGTAC
++
+GGGGGEGGGGGGGGDEFFFFGGDGGGGE>DDFGGEGDGGGDEGGEDEEFEDGDDEDEDFD=BBBAB?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16698:15224/1
+CGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGTGGAAGTGATAGTGGAGCCTCCGTTCGTG
++
+FFFFFGGGGGGGGEGFGGGGGDAGGGGDFGGFGADBFEFCCC2AB7?:<:C?@>(?5?:?CC9?C@?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16698:2436/1
+CGGGGAAGTTCCAAGGAGTAATCAAGGCACTGACACCAACTGGCTGTTTGATGGAGATGAGAAAGTTT
++
+GGGGGGGGGGGGDBEDGGEEF?FEFFEEFFFFFFGFFFEFEG=DGFDEEDAAEEAD:BC@BB:???AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16701:18269/1
+CTCAATACCTAAAGAAAGAGGGGCAACGTCAAGAAGCAACAAATCCTGGGTCTTTTCAGAAGTATCAC
++
+GEGFDEDGGGGEGEGGEGGGGAFGGBGGGGGGGEDGGGGEGGGGADGDGGEDGFDFF?ABEE=ECEFF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16701:19275/1
+AGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAG
++
+BEEEEBFFFFFEFDFGEGEGGGGFEEEDDDDDDDCECDCCD@DCCCCCCB??BCBB?CBB@ACA:AA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16723:20815/1
+CGCGCAATGAGATGCGTGACACCACCAATAAATATTCAATCAACACCTGAGGGTGTTTATCATTTGTT
++
+BEEEDBEEEEF?FFFGGGGFDGFGDGGFDGFFGGFGFGDGECFFDFEECDECECECFCDEDABFBBED
+@61G9EAAXX100520:5:100:16728:9110/1
+CAAAAGAAGGCGTGAAAAGTGAATTAAACCATCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACTAAAGTG
++
+GGGGGGGFGAGGGGGGGFFFGGGGGGGEGEEGGGFGGEBFEFEEEDEDFFBEDEEEDFED:EE@C@?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16732:9461/1
+GAAAAAGAATGGAAAAGATTAACCAAAAAGGCAATTTGGCAATAGAAGGGCGGTTTAAAGAGGCGAAA
++
+GGGGGGGGGEGGGGGDFGGDGGGGGEGGGFGDGBGGGGGGBEGDGDEFAEFFDCBBDCDF@DEBED?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:16733:19450/1
+CGGGGAATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAATCCTAGCTGAAGTAAGTTTTTAAGAAAGAGGAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGEGEGGFBGEEFFEGEFDFF@DFCECEAEFDECCCCACEBECCE5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16734:6421/1
+GGAAAGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGC
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGFFGGGGEFEGDGFDEFAEFCGDDFEDED?DDCDCCECE:@0?@2@?@;@<CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16735:12723/1
+CCTTGGCCTCATTTTCCTTAGCTCTAGCAGCCTCGGCAATGGTTTCATTGCGCTTCTCAGCGGCCTTG
++
+GGEGGGGGGGFGGGGGGFGGGDGGEGGGGFBGGGEBAEFFFBBF5A:BAADFDF?ACEC?BE@ABA:5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16755:12869/1
+CTCAACCTCAGGACCATTGTCACCACCAGGGGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAG
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFBGFDGGDGGFGFEGGFFEGGDEFBEFDEFDEFCBE?BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16756:3780/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+=ADDFFDEEDD=DCEDEEB:BDDDDA=EAEDAEEAAEECE=D?DDBCD?EFFDFFEFFFDFEFA=D5A
+@61G9EAAXX100520:5:100:16759:5124/1
+ATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAATAGATGCCAA
++
+C?C;C>9973B3;31++*6?3A77,'1-4<C16>9=A9;7;B45?B6??###################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1675:3673/1
+TGGCGGAGGAAATTTGTTTAGTAGAGGGAGAAGCAAAAATGTCTCCACAAGCTACAGCGTCCAAGGCT
++
+>+?>@@A;+AA4A863A?;6<A=70,.A)50?25AAA###############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16767:17051/1
+TTCGGCGTAGGTGGAAAAGACTTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAG
++
+GGGGGGGEGFFDGGGGGGGGGGGGGGEFGGFGDGGDEGFFBFGECDECFDDD=DCBEDDCE=CAACDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16775:12100/1
+ACGGAAGAGATCGGCACAAAGCTCTTCAAATCGAGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAATCAATACCTT
++
+DGGAGGGGGGGFGDGGGGGGGGFGGGGDGFGFGEFEDFFFECDCFCBACBAFCDFDBCDDDCCDCCD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16777:15674/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGFGGGGEGGGGGFFGGGGGGGGFGGGGGGGFGGFDGFGDFEAEDFDDEGEBEE@CDCDCEDDEDCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1677:16828/1
+TCAGTGTAATTTTTCTCTATACAAATTTCATTGAATGTCCTAGCAAGCAAGGAAGACTCAGCTGTAAG
++
+GGGGGFFGFGGFGGGGGGFGGGGGAGGGGGGGDGGGGGGGGGGGADGGFGGFGEGFEAFFGFFFDEDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:16780:7405/1
+GTTGGAAAGAATAGCGCTCAGGGCATACTTTTCAAGAGTGTCTTTGCAAGCACGGGCAATGTAACGGC
++
+GGGGGGFDGGEGGGGGGGGFFGFG?GFFGGGFEEDGDECGDEED?FGADDEBDDCDE=CDDBDDCCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:16782:4348/1
+AGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTA
++
+GGGGGGGGEGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGFEEGDGGFFDDEDGFGGFFGGEEEFEDEECEDFB5EEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16782:5947/1
+GGCCCAACTACGTCAATAAGTAAAGGTTCTGAGCCTGGTTGAGCGTTTGCAATCGCTTCTGCATCAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGEGGGGFFGFGGDEEFEFGDEEEEFBBFEEEBDEEBBADECDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16786:7334/1
+AGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTGCAAGGCAAAGAGGTGAATAAACATTTGTCCAATACCGATTG
++
+DGGGGGGFGEFGGGGGGGGGGFEGFGGGGFGEGDFFFEFFAEECCECCBCFEFBDFDEDFGDCBCDEB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16788:20725/1
+CTCGTTAATGATACGAAGGACGTTTAGTCCAGCAATCAAACCGGCATCCTTCGTGGCCTGACGTTGGG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGEFEEGFFDEEDDECDDC?DDCCECDDDDCCDCB?CCACCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16789:20238/1
+CCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTC
++
+GGGGGGFGGGEGGGGGGGFGFGGGGFGGCGGGGGGGGEGFGEGFFDEFGFD?GEF@DBEBECCA=E=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:1678:17196/1
+TGGCCGTACATGGTGAAAGAAGATGAGAATAGACACAAGGAAAAGAATGCAGTCCAGTACAGCTTCTC
++
+GFFGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGGGGGGGFGGGGG?GFGGFBAGFGFDEFFGGDGEFEBBFBBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16797:17332/1
+CGCCAGGATTGATGGAGATGAAGAGTACCCATTTGTATTCATCGGTGCCTTCAACGGGCACACGAGCC
++
+DGGFGGGGGGGGFFDGGEGGGFFGGFFDDGGGGGGFAGGGDF=FFDFFDAEBE?BEC:=A:BEBCBA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16797:19298/1
+GGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCT
++
+FFFEFFFF?:EEEEBFEAFE=EEAEE?D=DEDEDDE5?DDB?==B@B@A=AA@AA58?@5@8??@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:1679:18441/1
+CGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTT
++
+GGGGFGGGGGGGGGFGGGGGFGGGGGGFGGFGEDGFGGEGF?FFDEDCDFGDAFEABDGEDDCDD?B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16801:11717/1
+GGGTGAACCTCTTCCACAAATTTCTTGATACAGTCGGCAATGTAATCAAAGAGGGCCTCACGAGTGCC
++
+EEEEEDDEEEDFFDDFF=DBFFFA?EE=DEDFEDFEFFDBEABEEDEDD=EBD@BB5DDABBA:75:7
+@61G9EAAXX100520:5:100:16803:15736/1
+TGGAAGGAGGAGACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGT
++
+GGGGGGFGGFGGGGGEGGGFFGGGGGFGEFFBGDDAEEC?EEFDDCDDDCDDBD@DCC?CBD@B@BCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:16808:20830/1
+AGCGTTGAACACAGGGGTAAGAAAAGGTGAAACCAATTTCCAAATTTTGGCTTTTACCTGGGTGAACC
++
+FFFFFFFFFFFFFFDDE@A5EEEEACDD=DEEE:EDEAEDB?@?@@?@@4?@@=@A@@A;?<<?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:16811:4088/1
+GCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGATTCAACAGCCTTTGTCGTACT
++
+GGFGGFGGGGGGGGGGGBGDGGEGGDFEDEEEEE4CBCCCE@EABCABBAEDBBD@BBBDDBBBB@A=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16817:12031/1
+TACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG=GGGGGEFFFEEEEEEECDEDCDDD@DCCCCBCCACC8<BC:?CC@A3
+@61G9EAAXX100520:5:100:16829:14125/1
+GACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCGTGTGGATGAACGGGTTCGGG
++
+GEGGGDFGGGGGGGDGGGGGGGGFGGGGEEGGDEFGGDGGDDFFGDEFDECBB=DEBC<CAA8A####
+@61G9EAAXX100520:5:100:16835:15245/1
+TTTGCAAATTTGTGGCATGTGGTAGATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAG
++
+GGGGGGGGGGGFGGGDFGGFGFEG?FGGGGFFGFEFDDFDEEEDGEEED:DBDEDEDBAAC5AAC=@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16836:12059/1
+GGAGGGGTATCCATGAAAATCTTGGATCCAGCACCAGGAGGATATCTAGCACCAATTACCTCAGCGTT
++
+GDGGGGGCFGGGEGGFGFFGFGGGGEFGEEAECFEBGECFEDDEEDFEDECCDECC@BCCAEADDC@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16837:16417/1
+GTGCATTATGACCGATACCTGGAATGTAAGCAGTAACAGAACGGCCGGTTGAAAGGCGTACACGGGCA
++
+F?BAFFGGGEFFGDADDCCEGFG=DGFFB=FDFEBDFAFFBEF=GBEDBBEBBE@5BC@BEBE@@??@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16840:5813/1
+TAGACCGGTAATTAGCAATTCCTCAGTATCGTTAGAGTACTGGAAGGAGGAGACGTTTTGTCCATTCA
++
+GGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGEFFEGDEEEEDEEDDECEBBEDCCE@=CDCCBBDBCBCCBBBB@BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16842:7883/1
+CCAAATTCCACTGAATGGAACAGTACCATTCGATCCAAAAGCATAAGTAAGGTTGATAAGACAGTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGGGFGGFGGGDGEEEEEFEEBDFFEDEBFEECCEDEEEEDDCCEADDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16843:20804/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGCFGFFFFFFGGEFFFDF?CEAECFDFDFBDEEE=CCEC@CDCA@ACCBAA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16857:17085/1
+TCTCATAACCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGFGEGFGGEGGFGGDFFFEGFAGG=GFFGDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:1685:3586/1
+TTTTGATGTTCGGGCATCTTAGTGATGTAGTCCTCAAGACTGATAAGATCATCAGGGGAGTTAAGGGA
++
+GGFEGGGGEGGGGFGEGGGGEGCGEGGDFFCEDFGED=:DFECDACC@CECCCCA>=A*B########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16860:7330/1
+AAATTTATATGTTGCTTCGTCATTGATCAATTAAAATAGTGAAGGTCTGATGTCTGCTATAGAGTGAC
++
+GGGGGGGGGGFGGEGEGGGGGGEGFDAEBFGDGGGAGFGDGGGFDCF=GGGGEFGDEADFD?DECDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16863:12535/1
+GTGATTGTAAACCCATTCAAGAGATGGTTTGGTAAACAAATGAGCCAAAAGGGTAGCAAAGCTTACAC
++
+GGGGGGGGFGGGGFFGGGGFGFGDFGGDGDGGDFAGEFGCCEEFBDFEEEEBDBEEC?CCDBDDDCDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16865:1108/1
+CTCAATGGAAACACCATCATCAAGGTAAAGCTCACCAGTAGCAGAACCATCTCTATCCAAAGCGACGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGFGGGGFGGGGEEGFFDFEGDEEBFGF=F@EDDDDBEDBC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16873:5101/1
+CGCATAAAGTAATTAGAAGATAGCAACGGGACGGAAATGCAAATGCGAATTCAGTAATGAACATCCGA
++
+GGGEGGGEGEGGGGGGFGGGGGEDFGEGGCDGGFBGDGGGFEFFGDGEEGFAEFCFEGEE?CEECDBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16875:17504/1
+GCACAAAGCTCTTCAAATCGAGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAATCAATACCTTCATACAAAGAATC
++
+GGGGEGEGGGGGGGGGGGGGFGGFEGFGFGGGGGEFGDGEGGGFGGFDGDGDFEEFFGEGAFFFGBFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:16875:3898/1
+TTGCTATACAAGTCCTTGGCCTCATTTTCCTTAGCTCTAGCAGCCTCGGCAATGGTTTCATTGCGCTT
++
+GGFGGGFGGDGFFGGGGGGGEGFEGGGGGFBFEBEGFBBDEEEFEDECC?@?AAA9BBA#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16886:9401/1
+GGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATTGAAAGTTTGGTAGACGTTACCGACAGCAATCGAGATT
++
+GFDGGGEGFGGGGFGGGEGGGGEGGGGGFGGFBFFFEEFDEDFFBEGCEED@ECCCCDCBBB@:CAC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:16906:2423/1
+CATTTTTTGACATACATATAGGATCTAGTGAAGGCATGACGACCCTGAACATACTTTTGAGGAGAGGT
++
+GGDGGGGGEADFDFF?FDFFGDGFGGAGGB?DFFF5CEEDGEFGFEF??GCEE:EFFFF5?C@B5B?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1690:12708/1
+GGGGGGTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCATGAATTATACGCTTGTAACCGGGTGTAGCTGCT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1691:16984/1
+GTAGATCAAACATGGCTGCATGACCTCCTGCAATAAACATGATACAGAACTCTTTGTAGTTAATTTTA
++
+GGFGGGGGGGGGGGBGGEGFGGGGGGGGGEGGFGGFGGGFGGGBGFFDEAEFEEEGDBGEGEDEGDFF
+@61G9EAAXX100520:5:100:16922:20673/1
+CTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAA
++
+GGGGFFGGGGGGEGGGGGGGGGGGDGEBGDGDGDFDGDDFFE?EEBBEEEBCEAEDD?CDBCB?D:@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:16923:16552/1
+GCTATAGTCGTCGTATTACTAGGAATCTCGACAGACTCAGTAGGACTTGAAGGTCTTGTAGCTTCTTC
++
+GEDGGGEGGEGDF=GFFFFEGG?FGGFGFGGGFDFDFFDFDEGGGEEDDDDE?DFGGEBEF:F:BE=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:16926:16661/1
+GGACAGTGACGACGGCGTCAGTGACCTTACCACCAAGGTAGGCCTCAGCAGTCTCACGCATCTTCTTC
++
+DDGFFGFDFFDEEEEDDDEFAACBBFCFEBBBBDFB=?:BBBBAADCECAEC:ECDDBBCCD?CB###
+@61G9EAAXX100520:5:100:1692:6380/1
+GTCTTTTCGTCGGGTTGGATGCGGGCATTGGTGGTGGTGACGATACGGATGGGAGGACCGGGGAAGGC
++
+GGGGGGGGGEGFGGCFFECAFBEEE=ADDDB?EB##################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16944:11975/1
+TCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGG
++
+GGGFGGGGGGGGGFGGGGGDCFGGGDGGCFGGDEEEFEBECEEDCCCCBCABCDDC@CDBCCACBAAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:16945:19214/1
+GTTAGTGCTTGCATAAGGCAAGGGCCACAAAATGTATGTCCACATGGAGAAACAACTGGGTCATAAAG
++
+@C>@C;;ACACCC?;85/+AC9>61B>;1:-6470ABA986663B#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:16948:17844/1
+CATATGTTATGATTGATTGTTAAATCAAACAATAATATATGCTCACAATCCAACAAGATTGGTCTCAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFFFGGGFGGGGDBGGEGGFGFDGDDEFEFFDEECDECCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1694:9800/1
+GTCTTAACCAAAAATATATTACTAATACCAAAAAAAAATTAAAATTAACGGCTAGATGTCGACGGGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGFGEGGGGGGGGGGDGGGEGEGFBADEAFE?A=CC==CC@4A@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:16965:11228/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGFFGGEGGDGDEDFFEEGFFEAFEAEDFDDDCCADECBCDCCBBCCC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16971:4464/1
+ATATACAGCAGCAGAAGGTGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGGTGATAACAGGGA
++
+?GFFGGEFGGGGGGGGGGDGDGGGGGGGGGGFEFFBDEGFF??EDCDDDDA:C>@#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:16974:3981/1
+AAAGATAAACGCTACTAACACCGCCCTCGTAATAAAGATCAAGATAGACACGGATTGCTTCATTCAAA
++
+EDGGEFGGGGEGEEGGGGGEGGGGGFFFGEGFGGFFFGEE?EFEEFDFFEE?DDDDDCEEEB?DD=C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:16986:723/1
+NNNNCTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTG
++
+&%%%+2****9889=9999=>>??>??>???>>??<>>>??=>>>>>>=>>>>?>>????########
+@61G9EAAXX100520:5:100:16989:15943/1
+GTAAAATCTCTATATTTCTCCATGTAATCAATATCAGACCAAAAGGTTTCCACTGGAATGTCTGCATC
++
+GGGGGEFFGGGEGGGGGEGDGGGGGDGGEGGGGFF?FFEBGFGEGDAEEFDFFEEACEBECEDEDDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:16991:19268/1
+GTTGGTTACGCTTCTCCTTAATGACATCCAAGTTAGCACCAACAATTCCACGTTGGTGCTTGACGGTA
++
+GBGGGGGGDFGGGDGGGGGEFGGBGGGGEEBFDEE?F?DCD@E@CC?CCB@A<@CA,?<;??######
+@61G9EAAXX100520:5:100:16992:9289/1
+GGACAACAAGGCGGTCTCATACAAAATAGTAGCAAGATCCTTCACAGAGCGGTCTTCGGCACCATTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGDGGGGGGGFEGGGEGGGFFFFGGFGGGFGDFDDEGEEEDGEEEDEDC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1699:8926/1
+CTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCG
++
+DDBDBBDDDB?EE?EDDDEE?CEBEEEADDDEE:EDE==ECBECEEBDA5??CBAEEBA5:C@=-AAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17003:3145/1
+AAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAATAGAT
++
+EGFGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGGGAGGFCGEGDFDF?FEEDCCCDCFCECEEEDDBAEBDCDC@A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17008:11302/1
+TCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCAC
++
+GGGGGEFGGGFFEFFGGEGGGGEGGGEFFDDFBB=?EFEEEEEEEDAD?DCCB>CEA=<?AA=A@A<C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17016:9426/1
+TCAAAATTAAGACAGCCATGGGATTCAAAACTTGATTTTGAATGACACGGTTCAAAGGTCTTGCACCA
++
+GGGFGGGGGGFGFGEGGGGGGFEGGFGGGFEGGGEGGGGGEDGGEDFDFDCGDFDEEDADDDDDEDBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17031:14109/1
+TTTCTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCT
++
+GGFFFFGDGGGGGGFGGGGGGGFGGGFFDEGFEGEBFFEFGDFDDDFD?DDDDEDDDEC=EADCDDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17032:1644/1
+GGATAATACAATGGATTAACTAAAGGTGACTTGGGGGTTGGTTGATAGTTTTCGAAGAAGATATCCAT
++
+EFFFFFFFDF=BEEDEEBDEDFEFFE@E:EFFFDFFFDFFFBEFDACDBBBCC=@BB59=B@B:B??=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17033:10234/1
+TAGAAACCGAGTGGTGAGATGAGATGATATAATAAGAGACGAGAGAGACGAAGATGAAAAAATTAATA
++
+GFGDGGGGFGFFFFDECEBEGFGFGGFFGGGBGGEFFFE@DEF?FDFDDED?ECBC?:CCC@9@C=CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17033:16954/1
+ATGGATTTGATGCCCAATTGCAGCAAACGGGTGAAAAGATATTCACCAACGAGGACTTTTTCGGAAGA
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFEGBGFBFEEDDBDBE:CACCCDCCBBBBBCBBB=BB<?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17036:12292/1
+GCCGGATTGTTGCGCAATAACCCGCTAACTTCATCATGTGCTGATTTGTCCTCCAGTTGTGATTGCAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGFFFFEFEGGCGGGEDDAEEDCECEEC=CCCCAC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17036:4518/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGEEDFDEGGEEGEBDEEFDEEDEDCCFFBDCCEC@EDDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:17041:7532/1
+GGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAA
++
+GGGGGGEGGGFGGGEGGGGGFFGGGGGFGDGEGEDFBGCEFFFEDFBEEFC?@B@DAAED<DEEDCD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17046:17959/1
+GGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTC
++
+GDGGGDFDG=DDB=FFG?=GDFCFFFGDEAGGGGBE6CE?ECECE=:BCBD5DCCBCD=D:C?=A?65
+@61G9EAAXX100520:5:100:17047:11790/1
+TCCGCCTTGTATCTTTGTTCTAAATAGTATGGATGACTTCCGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAGG
++
+GGGGEGGGGAFGGGGGGGGFFGGGFFGEGCFGDBFBBEEEDFC?CDDEDDEAD-;CC?B@:AA?7:@5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17057:16000/1
+TACAATTCTTCCATCTACCTGAGTGAAATCGGACATCGGGGTAGGCGGGTCAACGAACTCTGCACCGG
++
+DGGDDEGGGGGFGDGGGGEFGGEEGBAEEEFACFFEFEBFB?EE=CEBB+@BAA?BB@B???C5C+@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17059:8731/1
+AAACAAAGAATCTCATTAATAAATTACGAACAATTCGCAGTACTTTCCATCATAAAGAACCAACCTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGEDGGFFFEEEEEBEDEEDBDDDEDDDCDCDCDCCCB<A@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17062:13723/1
+CAAACAACAAGAGAAAATCTACCCCAAGCAGTCTTCCAAGCTTCAATAACCCCGGGATCTTCTTTTCC
++
+FEGGFGFGDGGGGGGGEGFGGGFGFGGGGGGGGGFGFFFFFGGGAEEEEEEDFEDDCDDDEBEBE;<@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17067:7256/1
+CTAAAACGCTCGGTCCATCCAGTTTGTTCTTGCCATTTTTGTGAAAAGGAGTCAACGGCTTTAATAGG
++
+,?3??;,,,2;*;42B?381*=678*):A*17+13B99@@@4+:@*92(:;@B###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:17069:6138/1
+GTTTTGGTCCACGGGGCTAGGTTCATCATTAGCCCAAAAGGTACGGGTTAAGTTATTTCCCAGACGTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGCGGGEFFFFGFGGDDEEDEEBEDFDDACDCDCDDCDDBDBCCCC@?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:1707:13167/1
+CTTGACCTTCTTGGTCTTCTTCTCCTTCTTCTCAGATTCATCATCAACCTCCTCAATCTTAGGAGCCT
++
+GGGGGFGGGEFGDFDGFGGGGEGGGGGGFGFGGFGEBGFGGFAGGFBE?GEEGGEBFEEEE@DAD?BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17080:11962/1
+CACGGAAGCATAGCGATTACCAACAGATAGTTGTCCATTAGACATAGTAAAGGTGGCAGCGTCATCAG
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGDGEGGGGGEGEDDGGEGEGFGEGDDEGDEDFBFEEBEFEEFEB@BECCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17086:4968/1
+TTTAAACCTAATCCACTTCTTCAACCTCAGGTCCATTGTCAGCACCGCCCGGAGCACCACCAGGGGCA
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGGGGGGEGGGGFGDGGGFGGFDFFFEEEEEDEEEDECACBCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17088:8852/1
+CCCACCATGTATGAAACTCATTAACCCACTGCTTCATTAAAGTCGCTGGACAAACGATAAGTGCAGGC
++
+GGGGGFGGGGGGFGGGGGFGGFEGGGFGGGGGGGGFGGFEEFCEDFDEDCDDCDCE=E@ACBCCCCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:1708:11401/1
+TGCTCCTCCAACTCGGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAAC
++
+FFABFFFFAFFFFEBFDAFFF=FA:C=EDEFDBFDFBABBE=EE=BEEB?B@?@B?@2@5EB@@B?@E
+@61G9EAAXX100520:5:100:17091:20796/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GGGGGGGGGGDDGGGGGGFGGGDGGFGGGGGGCFEFGFCGFGGGDDFDDBDDECEDCECDDCCBEDCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17095:11654/1
+GGGGACTGAGCACCCTTATAAGAAGAAAGACTAGGGGAAGATACAGATGCTAAATCAGGACTGGCAAA
++
+GGGGEFGGGGFGGFGGFGGGFGFEGEEEFCE?ABDEEBDFDEDCDF@EE?BCC@CD?==CCCD?@@9A
+@61G9EAAXX100520:5:100:1709:10501/1
+GAATATTGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACC
++
+GGGGGGGGGFDGGGGGGGFGGGGGGFGFEGEFEFCEFEFEDBDDEDBFCCDDDCD=?BCAAECAAACA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17101:1760/1
+ATGGGAAAGTAAGTAAACCATAAAAGAATCTAAATAACGCTGTTGAAATTTTTTGGGGTTATATTCAG
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGDGGGGGFGGEFDEEGFEEDEDFGEGGFEBEDDFDDEGEE=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:17104:15467/1
+GTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAG
++
+FGGGGGGGGEGGFGGGEGGGGEGGFGGGFFGFGGGFGEGEFEFEDFEBDBDDECDBCBBEDDBDDCBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17106:9170/1
+GAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACAGCACCAGCGCTTGAGCTGTATTGCTTAGCAGAGTTCATAGA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGFFGFGGFGEFEGFFEEEEDDEDEEBDEDDCDDDDDEDCDBCCCDCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17112:4914/1
+GTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGT
++
+FGGGDGGGGGGGGGGEFFGFGGFEGFEFFEFDFGDEDFAFDEBDDDEB?ECBACABCDEC@CAD?@##
+@61G9EAAXX100520:5:100:17112:7882/1
+CAAGGTGTCTTCCATGTGCACCTCAAGGTTTCTAGCCTCGGCCTCGCGAATCGATGCGGTACGCAAGG
++
+FFFEFEGGGGFGGGGGGGGGGGGGEGGF?GGGFGGGGGGGBFFDEEDDDDDDBCCCDDB>ACCCAAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17120:1934/1
+GCCAGAGCTTGAATAATCATAGGCACCACCACCGACTGTGTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGC
++
+GGGGGGGGGGGEFGEGGGGGFGGGEGFGGFGGGGDEEGDGDEDGEDG?DGDEEBFEEFEDEEEBDBDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1712:3540/1
+TGACGAGGAAAAAGCTGAAGTGTTGTATACACATTCTTCACGTTGAGACGTCCAGTAAGATAGGAGCT
++
+GGGGGFGGGGGGG=GFFDGDBFBGGGGGFEGGGGEGGGFADFEFE:EEDDDDECD5DADCC:-CCAC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17135:7245/1
+AGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTCATGGAATCCTAAAATAGGAACAAGATACAT
++
+EBEBBAAD:BEEEDDA=DDEBAFED;BBEE=CD?DDAA?AC??@?B?CC?DBACC5?@??BEEB??A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17139:2494/1
+TGCAGAATTTTTTGACTCAAATCGCTCTTGTGAATGAAGAACAGAAAGAGGGCGAATCTCAGAAGGTT
++
+GGGEGGGGGGFGGFGGGGFGGGGGGGGGGGFGFGDFGDAGGGBGGGFBEGEEEGGFFDDEFGDDBCA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17139:2809/1
+GACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTATTTGTGCAGTTGAACGAGCATTCGGGGAAACAGTGG
++
+;?##################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17141:2338/1
+GAGGATTCATAGCAACTTGATTTTTTGCAGCATCACCGATCAATCGTTCTGTGTCAGTGAATGCAACA
++
+GGGGGGGGFGGGEGGGGGFGGGGGGGGFAGADFFFGEEEEDGEBFFE:EDEAAADCEAEDAACC::2:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17144:1431/1
+GTGATTTTGTAAGACAAGTCAGCAATTGACTGTCTAGCCTCCATTTTTATATCGATTAAAGGTACAAC
++
+GGFGGFGGFGGGGFGGGGFGGGGGGFFFEEGEDGEDEEDEEC3GEDEECCBED:?EDDC@DCBCCCCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17145:12890/1
+TTAAATTTTTATACTAAAGTTAAGTGTAACATAATACAATTAAGCAAATTCATTATCATACTATTTAG
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGEGEFGFDGGGGGEGFGGGEFBAECFECFFDEGEBDEDFFGDEEA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17146:16342/1
+TCTTAGCCATGATGGGGTTAGCAACACTTTCAAGCTCCTTTTGCTTGGCCTCGAACTCATCCTTGGCA
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGFEGGGGGGEGEGGGGGG=GGGEGGEFGBFFGFEDEGECBEEFE:DDD=E-?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17150:10604/1
+AAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAATAGATGCCAATTAATTAACT
++
+FFFDFFFCFDEEEEEBEDDCEEECDEE>EA>ABE?EBEEEFEEBACBBCBBEEFEDEDEBBBEAB5=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17151:10201/1
+TCTAGTTCTTTGGCAACGTGGATCATTGTGGACAAGTTATTGGTAAAGACGTAACCGGCCAAGCCAAC
++
+GGGGGGGFGGGGGDFEGGFGGFGGDGGGEGGEEFDGEGEGEGECFDDBDDECFEECE?ECB@@5CBA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17161:4838/1
+TTAAAGTTCATGTCACCAGAGAAAACCATGGCAGTAACAAGATCTGGGGTGCTAAGATATGAAGGAGT
++
+C83CC;B?9C;6B1BB####################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17163:2308/1
+GAGAATGATTATCACCCAACCAATGTGCACCATAGACTCCAGATCCCAAGAAGGTAGAACGACTCAAG
++
+GDGFGGFEGGGGEGGGGGGGGGGGGCFGGGG?EGFBDEEDDBEDFBDBDEDCE5?CC?CCEDC=DB@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17164:13088/1
+CTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACGGCCTTTTGATGGGCAAGAGAGCTCTCTCT
++
+GGBGGGGGGGGDGFEGFGGGFGDGEEEGGGGGFFEFFEGBFBGEFFFDBEEEDDEBE,DDDBDED?DF
+@61G9EAAXX100520:5:100:17165:17283/1
+GTAAATTTCATTACCAGTGGGTAAAGTTGCCAGCTGGAAGTATTCGGGATGAATAACTCCACTGGAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGFGGECEDEGGGFGGFFGGEGEFE?DFEEFFE@BEECEEDDDECDDBECBDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1716:14458/1
+CTCAGATATGTTAACAGCTTGATATCCTTGACAATTTACACCGCGATATGGGTCATATACGGATAAGC
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGG=FGGGFDFAGEGAGAFECEBEA?ACBA?C@?D==A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17176:2334/1
+TCGGGTATCTTAGTGATGTAGTCCTCAAGACTGATAAGATCATCAGGGGAGTTAAGGGAGTTGTAACG
++
+CACC:BEBEEDADDAEAEE?>AA?CEBCA:@CC@CEE:EEBEEEE=E:A:DBCEBE:?:B<?A>?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17187:13805/1
+AGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACCAGCGGTCTCAATACCTAAAGAAA
++
+GGGGGGGGFGGGEGGGGGGGGGGGGGEGEEEGDEFEEEFFEEEFEDEEECCCDDCCCECCDC?CCCB;
+@61G9EAAXX100520:5:100:17192:15148/1
+CGTAAACTCTGTTAGGGCAGACACAAACTTGACCACAAGAGTTAAACTTGATAGTGCAGAAAGATTCG
++
+EGFGGDGGGGGGGGGFGGBGFGFGBGDGFGGGGGEEGFGFGEGGDEFGFGGFFGCFGCFEEDED=:EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17195:7124/1
+TACAAAAATGGATGGTTCATGTCTTGCGAAGAGATTGTGAAACTTTTATGGCAGCCCCCCCTGGTGAT
++
+DDDDDDDCCDC5DDCCCB=?A>?CC@5@>5=092?>::;:B@:BCCB+3B??5?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:17196:13746/1
+GGAGGAGACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFAGGGGGGFGFBGFGGEFFEFEFFFFBEFEDFDFDFFFBEAEBDDDEBDEAAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17197:17628/1
+ATCCTGAGCAGGCAAGCGAACTAACCGACTAGTAACACTTCGCTCAAACTTTTGACCATCACCACCAG
++
+GFGGGFFDGFGGGGEGFE:FDFDD?BGDD:?DCEEEBCBDDDDDEC:ACCCDCCCBBC:D?C?CC7?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17197:4353/1
+ACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGACAAAAAAACAAGTAGCAAAGAATCAAAACTTAACAAAATAAATT
++
+EGGGGGGGGGEGGDGGGGGGCGACEDEEEDECAECCBEEEEEGEDDDDDDCDDBDDDEBCDCBDA@B5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17204:5025/1
+GGATAACGTTTTACATATAAGTGACGGGGAGCCGCGTTTGTAGATGATAAGAGAGAGACGAGGCAAAT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGDGEGGFGGGEFGGFGFGCGFEACECBFDEE@EDED=?5CCCBCB2@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17206:16690/1
+CGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAAGGGGAGCAACATCAAG
++
+GFGGGGGGGGGGGEGGGGBFGFGDGFGEGFGGGGFFGDGGCGDFGFGFFEFDGBEEEFGDEFEDFDED
+@61G9EAAXX100520:5:100:17207:2625/1
+AGCAATTTGAGATGGATTGAACTTCTTTGACATGTTGTGAATACTCTCATCAGGTCGCAAAGTAGCTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGEGGFGFEGCGGE@EEEEADEFGEECBEDDDC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17215:8744/1
+GCTGATGCCAAAGAACCTGTCGCAAAAATGGCTGCATACGTAAAACAAATAGCCCAACTTCCATACCA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGDGGGGGDFGDGEDFFEFAEEFFCFCCC=?AAAEECEDCEDDDC=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17216:3962/1
+GTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCAAGAC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGDGGGGGFGGGGFFEEBFFDBEECDEEDBEDCADDCDD@DAC@C:CCCABC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17218:15876/1
+TGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGACAAAAAAACAAGAAGCAAAGAATCAA
++
+GGGGFFGEGDFFFFFGGGGGGGEGEGGFEGGDDFGEC6-A;2A?:@A#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1721:19156/1
+CTCCCATTTTTCTTCGACAGTTTCTTTATTTTTCCGAACCAGGTATTCGTAATATTTAATCTCAGAAA
++
+GGGGGFGGGGGGGGGDEGEGDFGGFGGEGGGGGEEEAGEEFDD=EDEEECCDGBDEECCBEECB:=:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17229:13533/1
+CTCTTAGTCATCGAAATAAAACTAATGATCGATCTTTGAAGCCATCAATTATACGCTTTCATCAATGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGBFGEGGGGFF?GDFEFBDGFGGFEDFEEEEDDDE@DB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17235:14417/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEGDGGFGGFGGGDGEEGGGEFEFEFDDEEDCDCEABDEBCDCECDB@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1723:3982/1
+TCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAGAAGGGGTAGTGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGAC
++
+GGGGGGGGGGFGGFFGGGGGGGFDGFGDEEFAFFBFEEFAGEE@DEBBA?EBB@:DAAD@?A?:B@=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17245:16032/1
+GGAATGGTGAATTGTTCTTCCAGTTCATCCAAATGATCTTGCAAAGTTTTGTTCAATTTGATATTTGA
++
+@@-@406,3>*34?+/A53A77C?1B3538B2357?0?1:@.C>>@=1,@?(&'?<A05?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:17257:5206/1
+CATTAACTATAATCTATAACGGTATAAAATATAAAAAACCTTGAGAAAATATTCATGACTAAAACGTC
++
+GGGGFEFGGFGGGGGGGDGGGGEGGEGGFFGGGGGFGGGGGDDDGCFFFEGGEFDGFGF?FGEEBDAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17258:19154/1
+GGAGACCTTTCTCCAAATCAATTTCATTATCATTTCCTGAGTGCACACTCAATTCATCTGCAGAATCC
++
+GGDGFGGGGGGGGGGGFGEFFGFGFGGGDGGDGFFFEFEDECDEEDEEDE:CECCDDDDE=AE?CCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17260:10180/1
+ACCGGTGGTACCCTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGG
++
+GGGGFEFGCGGEGGGGDAGEFBEEEGEDFDDCDCDBDDBDDBCBCCC4CCCBCCC@@AC?ACA??AC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17268:18666/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGEDGEFFFEGFGFFCGDEF:EDECDEECBDDDCCADBBCACABAA@CC9?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17269:7847/1
+GGGGTTATCAACCTCAAAAGTTTTGTTGTTAGGAGAAGAAATCCATTTTCCTTGAACAAAAGATTGAG
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGGGGFGGDGEEGEEEFDEEFEFEEDFEEDDDDDA@CDBED?D
+@61G9EAAXX100520:5:100:1726:16182/1
+CTCTGTTTTGTCATCCAAACCATCATCAGATTCATCATCGTCCAACTGAGGAGGTGAGAAAAAGTTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGFGGGGGGGGGFGFDGGGGGGGGGGGGGBGGGGAGBCDE=EEECEDDCCAEEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17277:19420/1
+GGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTC
++
+GFEGGGGGGGGGGGGGFGGGDGGEGDGFGFDEE=EC=CB-@@@@?AA@?@<@6=@AAA<C:5>>6C=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17283:3108/1
+CTCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGAT
++
+GGGGGDGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGBFFGGEBFEFEFGFEBFBFFG>CAEEEFED?G?FEDCCCCG
+@61G9EAAXX100520:5:100:17292:12037/1
+GCCGTTGTATTTACGAATGGAGGAGGAGGAACGGTGGTAGAATTGCTGCTTTCAGTGATGTTGGAAGA
++
+EEEEEDEEEEEEEEEEEEEB?DB?DB2C@@B=CB,A75=>??A:?#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17294:7283/1
+TGGTTCTTGGCTTGGATACGACCGGACTCGGCCTCATCCTCAGCCTTGTACTTCTCAGCTTCGACAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGGGB?FFBF?F=DEBAEEEBCEE=CBBBDDEDEB:=C:BB:ABCBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17297:17157/1
+CCCGTGATACCCAGAGATGCTTTCCATTTCTGCAATGATTCATCTTCGGCATCCATCTTCATATATTC
++
+C?ACC?DD:ACA=?C:1B=?C@=:9>BCCBCD-?CCC5:@8:A:;<:AA:<=5:-@=@=>BBBB####
+@61G9EAAXX100520:5:100:17298:13586/1
+GCCCTCGTAAGTGGAAGTAGTGTCTTTAGAGGCGTAGCCACCGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGT
++
+GGGGGGGGGGFDFFEEECEEEFDFFFGEDBGFFEEEEDEEEEGDBDDDAA<??BBAA)AA########
+@61G9EAAXX100520:5:100:17302:3307/1
+CTTTGCATCGTCATTTGGAGAAAACAATTCGACTAAAAATTCCGAGATGGGACCTGAGAATGACGAGT
++
+==?=B?@=EAEEEEEEEDEADEEEEE<EDEDEEEE?BE?EDAEDEE=?E?-CC5C=@5A?:@B==5:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:17307:5794/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTC
++
+FEFFFFFFFFEFDFFBCCCEFFFA@FE?FBEBBEBDEDDFBDFBBB@;;D@@@C?DDDA:B@5?=9??
+@61G9EAAXX100520:5:100:17325:10712/1
+GACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCATTAACACCTT
++
+FAEDDFDFFFEFFFACEBF?EAD5ECEEEDB=BC@5C=?@?B@B5???=?@B@@?@BB5B@@<@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:17325:1279/1
+GCGTAAAAGTCCTTACCCAAGTCTACGAATCTAGTTTGGCCATCATCGGGGACGAAGTTTGTACCATT
++
+GGGGGFGGGFGGGGGGGGGGFFGGGGGEGFDFGFDEEEEFDDF@@DDEEDDCCDCCD?C@@4@??@A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17325:4527/1
+ACCCTTTTGATAGCTAGCAAGCTCGGCCTTGGTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGATTTCCG
++
+FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGFFCFGGFGEFEEDFEDEEEDBDCECCCCBCDB?D@DCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17327:15757/1
+CTTTGGATATGCTTAAAGATCCTGTCCAAACCTACAAGGAGTACATTCACTTCAAGCGTGAAATGGGA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGDGGDGFGGGGGFGGGFGFFGCGGGGFGEDEEFEDEDFBE=CCCB@C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1732:20730/1
+CCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGT
++
+GGGGGGGGGFGGGGGFGGGGGGGFGGEFGFFDEFBEBEDDEDDDDCDBCDCCCCCDBBDC?AA<>AAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17330:13085/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTG
++
+GGGFEGDFGFGGGGDGGFFGGFGGFGGGGFGFEDGGEFEG:?DD5CCEEEFEC?CDB5CCB<?BB?:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17337:11596/1
+CCTTGGGACTCTCAGTGCTACCACTGTATACAAAAAGGTCGATAACACCACCGATCATTCGATACTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGCGFCGGGFGEGEGEGFEGEEEEFDFFD:FEFBE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17337:11864/1
+TGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGC
++
+GGGGDGGGDFFFFFCGGGFGEGDFGDFFEGFFEEBEDCCDCDDDDEBCCCDBBCC?C@A=CA######
+@61G9EAAXX100520:5:100:17339:19334/1
+GTAAAATGAATTTTGGGACGATCGGTAGCATTGTAATATCCTGAAGGAAGATACTCGTTATAGTTACC
++
+GGGGGGGDDGDFFFFGGBGGEGGGGDGGAEFGEEEEFEFCDEFCCFEBCEB5=C?EDADCEADBCCAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17340:13153/1
+GTAGGTTTCAGTAGCCGTAACGGTGACAGCTGTGGTGGTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAA
++
+GFGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGEGFCGGCDFC?DDCE@FECDEA?CC@C;@B8AB6=A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17343:15214/1
+AACCATTTCGAAACTATCATATTAAAATCGGAAGAGACGATTTTACTTAATAGCAATTTGTTTCTTAG
++
+E?EEGGGGFGGEGFGEDFGGGEGGGGFGEEFBEGDEEFFDGEGFFFBEBBGFEEBCEDDEBEBBEDC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17365:2024/1
+ATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAGT
++
+D=A:DDD26:93;A9DDD5=677@@:@849B89=:6172=?4280.3787>::><?B??#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:17367:11191/1
+GACGCCGACCTCTGATGACCCTGTTCCTCATTGCTGGGAAAGGATAACATAATATTTCGGGTAGTCAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGFEFGEFEDEEDDEFEDCC?EBCDBDCDDDCCCCECC:CC>AC>:@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17375:18617/1
+TTCCGTTTTGAGAAAGAGAATCGACAATTTTATTGGCACAAATGTTCCATACGTTCTGGTCGGCAAGC
++
+GGGGGGGGGGFGFEGFFGFFGGGDGGEGGGGGGGGGAAEGFGGFEFEEEGFCDBFDED=DEEDC?@DE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17388:7243/1
+CTCCCATCGAATCCTCAACAATATAGGCCAAATCGTCAATACCATTTACACCATCATACAATCGAAAC
++
+778776667,999@;@->;B::5==555A9?CAC:CC=-A+5:>,C5CCA:0@###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1738:15330/1
+TAGGCACTAAGCGCTATATTTTATGAAAGTACATATATACAACAACTACTACCAGAGCTCGCTGCATC
++
+GGGGFFGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEGFGGGFGGGGFGFFGGGGGEFF?E-BCCA?ECC?=?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17394:13800/1
+CCGGTAATTAGCAATTCCTCAGTATCGTTAGAGTACTGGAAGGAGGAGACGTTTTGTCCATTCAAGGG
++
+FFF?DEGGGGGGGGFGGFEFFDDGGF:DEFEDEB?EFFECDEECDAADBAECBCF=??A<:=>>>C@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17404:19239/1
+GGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTAGGTTCCAAGACAGGTGTCACCAATAGAGAGTCGCCTAC
++
+GGGGGFGGGFGGGGGGGGEGGGGFGGGGGDGFCEFGFDDEEDEDBDDDCCCCCBC=CCCD7CAC>?AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17405:6782/1
+CGAGAAGGCCAATGGTAAGCGTCGTGCAAGGACATTTTGATAACTTCAGTAGTGATACACAAAAGAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFEGGGGGEGGFGGFGGEFEFGGGFF?FFDEDEGDFBEECDDDECDDECC?D@=7
+@61G9EAAXX100520:5:100:17411:15177/1
+ACCATATGCCAGAGACCAGTGAGCTCTGGTTTAATCTTTTCATCTCTCGCGATATGACTCAAAACGGA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGEGGGGGGEGGDGFFFEGGGEGEEGEFDEFEGGE?=FBBDDEEDDCDC>D
+@61G9EAAXX100520:5:100:17413:2343/1
+CAACAGGCAACGAAAGAAAAAAAATAAACATATAAGGACGGCAAAGCGCTATTTGGCATTAATCTCTT
++
+GEGGGGDGGFGGGDGGGGFADGGGCGGFGFGGFGED=EF:?ABAAFFEDDFA:@DDDAEADBCC?BCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17416:12682/1
+GCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGTGGTACCCTTGTCGC
++
+GGFGEGFGGGGFFGEGGGAEAFGD?EFDGFDDFGEADDBCEFDDEFCE@DED?B?C?@?AA?ACACA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17420:20759/1
+CCCAAGCAGTCTTCCAAGCTTCAATAACCCCGGGATCTTCTTTTCCAGTGAGGGTAGAAGGTAAAGGG
++
+GFGFGFGGFEFGGGBFGFGGFGFFFGGDCBFEDDBBCDA*CCC@:AA@A5?@:A4ABA@AC;C?C?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:17421:8729/1
+GGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCC
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGGGFGGGFGGGGEFGEFGDFFEFFGFEFDEEDE?DEDDEDCDEDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17423:9312/1
+GGGTAGTGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACAA
++
+GGGFGGGGFGGGGFGGEGGGGGGEGGECFDFFDGDEE@DCCCCDBAEDBE?CDCDCAA?A=>A8<AA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17430:10584/1
+TACGTTTTACATATAAGTGACGGGGAGCCGCGTTTGTAGATGATAAGAGAGAGACGAGGCAAATGCCA
++
+GEFGGGGGGGGGGGGFFFGGFGGGFEGGEGEGCGFGDAEDEF:DACEEEBFDDDBDDCCD@=:BC?A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17434:15943/1
+CCGATCAAACGCTTGGCATCAAAGATGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTC
++
+GFGGBGFGDGEGFFGDFFFFDDCFEEEEBEFFFE?BEE66DDECEBGDDDEBAEEB:BECC:ECEECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17440:11918/1
+GAATTTTCTCGTGAGAAGGGATGTCAGTAGTAGCCAAGTCGCCGTTGCCTTTGTAATGCAAAAGTATA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGDGGGEEGDFFFDFFCGGGD?CCACEEEFCCEECEDEBDCBDCBCCACDA@DC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17444:18723/1
+GGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCCCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGFGGGFGGFFGGEGGFEDFDDEDDDCDCCDCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17449:6660/1
+TCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATC
++
+EFFFDFFFDFBFFDFEFFFFFADFFFFF=EFEFFEEFFAD:C@BDEBEEBEBE?DEE?E?::BBBB=A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17456:18824/1
+AAGGCAAAGAGGTGAATAAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTATGCGATGACGAGGGA
++
+EGFGGGGGGFEEAEEDDCCCFFGGEEEEEFEFFAFE?EEEDACEDC?BDEC==ECCEC5CCCDBDC@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17456:8392/1
+CGTTATGGATGGCATGAGCAGCAGCAAGACCACCGTTTTCAAAGCCTAGACCAGACATCAATGTGTTG
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGFFGGGGGFDFGFFGGGGFGCDGGEFEGDFFEFDEEDBDDD:DFDCAB=AAAB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17457:2695/1
+AACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTGAAGAGCCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEGGGGGFBGGGFGDEEFGEDGEFBGDFEBEEDGCEDDEDDBCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17459:10680/1
+ATGAAAATAAACCACTTTAACAGACGCTCATCGAACTCCCCTTCGAACGAGATTTGTAGAAGAAAGAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGGDGFDGEFDEEEEFFEDDEE@ECBEEDEEEBCBC@DDE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17465:10865/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGGGGGGGGFFGGGGGGFGGGGGGFGGGGBEGGGGGGFEFE=BFEBEFFGEEFEEF5@BCBC4AA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17465:14414/1
+TACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTGGGCTTTTTAGTGGTAGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTG
++
+GDGGGGGGFGGFGGGGGGGGGGGGGGFFDGGGGDDDFAADB:?AACC:CC4?@B5CECBAA=0@@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17471:17235/1
+CTCTGGTGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGAACTCTACCTGAATCAAAGGCTTACCATCCTTCTCGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGFGGGGGDGGEGGGGFFGEFFGFG=FFEFFEFFEGGEFFDFFGD5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1747:7949/1
+CAGGGTTTTTCTTCAATTGGATATTCGAGGTTGGTTCCAAATTCTTGTCAGCAATAATATGAGAGCTT
++
+FFFFFDGGGGGGGGGGGGGGFGEGGGFBGGDGGFCGFEEEDFGEGFFDEDEEDDFD@GDEEBB@DDD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17481:11032/1
+AGAAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGT
++
+DGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGFGEGFCFFFDFAFEEE9CBCEDDEDCEDBCCECDCDCCCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17489:8843/1
+GTTAAAAATAGAGATTGGTAGGCAGTAGAAATCATCATCGTTAAAAAAAAACAAAAAAGAGATCAAAA
++
+GGGGGGGGFGGFGGGGGGDGGGGGGEGFGGGGFGGFGGEGEDFDDEFFECE;ECEECB=:067;>CEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17492:10872/1
+GGAGTATGCAACGATTTTCTGAGTTTCGGAAATATTTTTTCCGGTCCAGCTCAGAAAAAAGCGAAGAA
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGFGDFGGFGEEDFDCFCDEDFEDEDB7D?@;E=CCCAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17497:15025/1
+GACATAGTAAAGGTGGCAGCGTCATCAGTGCCATCAGCGGGGTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGDGGGGGFGEGGGGGGEGGGGGGGGEFEFF?DEBCCABEFD@EDEDCEDBDCCCD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17504:19230/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+5@:@EEAE:??:DDD=BDBAAEDEEDEECDBD-DD5A5?=A?A??-D5C?AA=D?=5AA#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:17516:7482/1
+TCCTCATCATAATCACCGAGATCCTCATAATCAAGATCACGGCCTCCAGCTTGAGCGGAATAATCACC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFFGGFEGEFFEEBGFEECEEFEDDEE@EDDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17523:4068/1
+TGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCAT
++
+GGGFGGGGGGGGGGGGGGEGAGGGFGEFEGGGGEGEFFEDDABDDCDADCDDCCC:ACCBBDC?C@A#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17527:11191/1
+GTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGAC
++
+DGGGGGGGGDGDGEGEFFFDDFGEB?EEBEEGGFGEGDEEEFF?E5C5>@C@BB:EEFEBBB@@@:A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17530:18772/1
+CTCGTTAGTCATGTCTATTACAAAAAAACATTGTTCACAACATAATTTTCACAATTAAAACCGCCCAT
++
+GGGDGGGGEGGGGGGGDGFGGGGGGFGGGGGGGEGGGGBFGFDGGGFFEBEGFGGGGEDFB?FGEDBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1754:9808/1
+TTCGGTAAGCTTGCTGACGAATTCGTCGTAAACATTCTTGTGAACGTAAACTCTGTTAGGGCAGACAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEDEEEEEFGFGGDEEFEEGEFDEEEDFCDDBD?EBECDCC@@CC5=<A:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17554:17447/1
+CAAAGTAGTAGCACCAATACAGTGAAGCTTACCACGTGCAAGCATTGGCTTCAGCAAATTGGCAGCGT
++
+GFGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGFGGGGGGGEGEGGFEEGDFFGDDDEEFEBGDEEEEFEC:DDCECD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17555:17901/1
+ACCATTGCTTGCATAAATTTGTTGAGCAAGCGTTTGCAAATTTGTGGCATGTGGTAGATCAAACATGG
++
+GGGDGEEFGGDGGGGGCGFGGEFFFGDDFGFFFEGFFDEBFF=DABE@B?BAEBAABABDDABDB?A5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17558:10282/1
+CTGAAGGTTGATCAGTAACGATGAAATACTCAAGGTTTTCAATACACTCGTTAATTGAAGACATAAAC
++
+GGGGGEGGGGEGGGGFFFGGGGGFGEGGGFGDFCDCCFFF=BCDCEEFEGEEFCEFD:DECC:EE?DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17558:13513/1
+GAAGAGCCAAAAGACCAAATTGTCTGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGFGEEGGGEGFBEAGAECFFDEEFFCDEEDDDC=?CCCCB:DCDCC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17564:2136/1
+TATCAGAGTAAGTGGAAAAGATCTCGGACTTCTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGDGDGGGEBGGAFGGEGFGGGFEGDFDFADFFFE:GEGFFDFAFGBG?BAEEBB##
+@61G9EAAXX100520:5:100:17571:13085/1
+GCTTCTGATTGTATCGGCGCTGTTCCTGCAAAATAAAGGAGGAAAGTGTGACAATGTCAGTGTCGATT
++
+BBB>@<:B==@B9@;6969BB4)B############################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17579:14746/1
+GTAAGCGTCGTGCAAGGACATTTTGATAACTTCAGTAGTGATACACAAAAGAAAGGAAGAAGTGAAAA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGDFGEGGGGFFGEEEGFDGFCEECEEDEEDEEDCDECB@C@CDE@ADADCAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17591:14487/1
+GGGAAGAATATCGTCACCTTGGGCTAACAACCAAGCCAAACTAAGCTGGCCAGGTGTGATATTGTTGG
++
+GGGGFFGGGEFGEEGAFGFGFGGGGGDDGFGGFFEFGFFGFBGDDGAECECCF@AEAC@C=EECCBC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17591:18604/1
+GAGAAGAAGAAGTATAAGTGGTTTCGTTCAAAGTTGAATTTATACCATCCGCCTTGTATCTTTGTTCT
++
+GFGGFGGGGGGGEGGGGGDGFDGGGGFGGFFFGEGGFEGGFEGGEBDFGEAFEDDDCCECBDEDDDE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17596:8538/1
+GGGGCAGGTCGCGAAGGCTGCAAGTCAATTATAGAGTCATTAGGAAAAGAAGAAACTAAATGATCCTC
++
+GGGGGGGGDGGGGEGFGGGGGGGGCGGGGGEGEFEECEEGGDFGDEFEFEC@DEFEEDEEEDEDDEDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17604:2682/1
+GGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAA
++
+GGGGGGFDEGGGGGGGFGEEGDFBGEEDEGDDFFAB?A@?49>=:B?AABB@3@??????BBAB?AA@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17607:12586/1
+CTTGGCCACGAGCAGAGCTGGCAGCAGACTTGGCCTTGATGGCCTTCTTTTCAGATTCGGAGGCGGCC
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGGGGGFGGGGGGGFEF?FGFFFFDFBE=DFDDFFDC@BD2CCCC@BCDD=A4A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17609:13655/1
+GGGCAAAGTGGTTCACTAAGCGAGAGTCAAAATCTTCACCACCCAAGTGGGTATCACCAGCGGTGGCT
++
+GGGGGGGGFGGGGGFGGGGEGGGGGGEDDGGGGGGGGGGGFGGFG=FDFFFAFFFFEEGCEBDBCDBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17610:9254/1
+CAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTGAA
++
+GGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFFGEGGGGFGFGBEGDGFFEEEBDEGEDFEEBDEDCECDBBDBB?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17631:17002/1
+GACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACAAGAGTAGGTAGTACCCAAATCAATTCCGATTGATTTGC
++
+GGGGGGFDGGGDGGFGFGFCFDFFFGFFEEEDEGBEEC=CBAEABDDEBCCDCCDCBB?@BCCCCC@4
+@61G9EAAXX100520:5:100:17641:16931/1
+CTCGTTAGTCATGTCTATTACAAAAAAACATTGTTCACAACATAATTTTCACAATTAAAACCGCCCAT
++
+GGGFFGFGFGEFEFFGGGGGFGGGBFEFCCFGFGGCDGFDADDDEFFABD=DDDFGDBF?E:E??AFF
+@61G9EAAXX100520:5:100:17652:1612/1
+ATAAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTATGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTCATG
++
+EGGGGGGGGFGGGGGGGGFGGDGGEEGFGEFGFEED@EEFDEDDECCECEEDDDDCBBCCDCCB=C?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:17655:16670/1
+GTACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACC
++
+EEEE=ECE:B?C=CCEEEEEEDDEE?EEEAEEB?DEDDCAA@?DBDEEBEEEE??C=E:BEBEB4A##
+@61G9EAAXX100520:5:100:1767:2073/1
+CGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTAT
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGGGFGEGGGEFGGDGGDFFFEEEFEGEEE@EE@DEECCECCDCD?C>EBA?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17682:16363/1
+GTAAATTGTCAAATCTAAAAGTTCGAAAAAGGTTTATAGGACCAGATTCTTCTTCAAGATCCACAGCA
++
+FFFFFF?FFFDFDADDBEEEFF?DDADEEEFFAFBCEEDEFF5F:?EEEE:DBEEDEEEEEDBADDFB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17685:8920/1
+GTTCTGCCTCATTAACATTTTCATTTGGCCCCGTATTATCACTAACGGACGTTGTCTGATTTTGCGAG
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGBGGEGGGGGFGBGFGFEEDGGDGGFAGGFEFECDGD=DCCBDADDFC#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:17686:18913/1
+TAGTGCGTTTGACGACGCTTAAAGAATCATGCATTGAACGCTCCATTTCATCTAAAGAGTATTCATTG
++
+FDFFFFGFFEGFGDDGGGGGGEDBGGGFGF:EFFFEBFFEEDF@DEE?@:?>>==AAAB<AAB+A@AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17693:17018/1
+TCTGGTTATATTTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGGATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTAGCAAAACAAATT
++
+3=62,6776>===981886;A-=B>6CB;@1>+)97>3064)>4?>5;/;??7=1?1+?+@:;@6/:?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17702:16116/1
+GAATAATTTAAAAAGAGTCGTAAAATTTATATGTTGCTTCGTCATTGATCAATTAAAATAGTGAAGGT
++
+GFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGFGFGGFGGGFFGGBBFDEBGDFGGGFDBFGGEFG=GD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17710:9884/1
+AAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAATAGAT
++
+GGGGGGGGGGFFFFFGGGGGGGGGEGDGGECFEGDGDFEFE?DDCCDDBDB@ECDE?ACDDAAE:5??
+@61G9EAAXX100520:5:100:17713:14726/1
+TTCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAG
++
+DGDDFFFGEGFEFFFEDGGGEFEEDFEFEDFFEBDBBEBBDD?ABAEB=A@=E@@@B>BA?@?:B@?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:17720:12450/1
+TGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCA
++
+GGGGGGGGGFDGDEDGGGDFGGDEFGGGGEGFGGDFGFEGGFFGDFEFDDEAF?@EAB@BCB=AC5@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17723:7142/1
+TGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGCGC
++
+EEAEEAAEEDFFFABFFDFFFFFFFEEFD=E?EE==C5-@EACA5D=B=BB@B5-<:>?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:17726:15253/1
+GTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTATTGAATCCCTTCTTAGT
++
+D?EEEFFEFDFEFFDAA?B:ADDDD=AE??CCACCDFDF=?EEBCE5BED==CACD############
+@61G9EAAXX100520:5:100:17729:17248/1
+CCATGGACGCCTAACTTCATGAAGGTCGCTTCGTGGCAAAGCAAGCTGTTCATTTTTCTCTATCAATC
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGGFBGDGFGBAGFEGEFDDFFGEE9A?EBECADE5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17731:2796/1
+GCGTCTTTGATTGATATATGAACTCGGTCGGCTTCCTCATATGTGTCGTTGTGGAACACCAATTGGTA
++
+=>B=:ACC;C=>@BC2=>B=+A=:84..2)'*@6?=;((B93?#########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17744:18002/1
+GCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGA
++
+GGGGGGFGGFGGGGGGGGGGDGGEGFGFFGGFFDFFAEFD=FFDEDFEFEFEEFGDDEFDE?@EB###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17752:11369/1
+GCCGATCAAACGCTTGGCATCAAAGATGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGT
++
+EGGGGGGGGGGGGGFFGGGGGEGFGEGGGCGDGGDGEEDA@DB@CDDDD7?CCEACCAB@A:><A@A8
+@61G9EAAXX100520:5:100:17754:6301/1
+GACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGTAGGCAGTACGCTCTGAAGAGGTAGCGCCAATGTCGGCATTGC
++
+GGGGGGGGGGGEFGGFGEEGGEBFEBEDEDEECEDFE?AADACCADD>CDCCCD5@?A95??######
+@61G9EAAXX100520:5:100:17759:5758/1
+GATAACATAATATTTCGGGTAGTCATTAGAAAATCAGCGTCCGGAACCTCCGCACGAGACTTTTCAAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGCGGDEEGGFFDEEEEEEEDECFDDCBCCDCCCCDCDCCCBBBBBCC?@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17760:7159/1
+CTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAA
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGFGFGFGGGGGGEGFGFGGGEGFEEGGEGEFFEEFEEDGFEE#
+@61G9EAAXX100520:5:100:17768:15555/1
+CGGGTGCCATTTGAAGCATCATGCGATGCTCTAAATTTAACAATATGTTACGCTTTGAGCGAAACTCT
++
+GGGGFGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGFGFFGGGGGGGGGGFGDDFGFEEGDEEEEFFDEEFEDFB@CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17775:18346/1
+GGCGTAGGCAGTACGCTCTGAAGAGGTAGCGCCAATGTCGGCATTGCCAGAAGGGTTTTTGCTAGAGG
++
+GGGGGGGFGFGGGFFEGGGGEGGDGFCEFFEFFFEEBCEEE@BCEDCC:EACCCCA?AC?@@A@B655
+@61G9EAAXX100520:5:100:17777:19587/1
+AAATTCTTGAACGCCCAAACGACCGGCTTCCTTGCCAAAACCGCTCTGTTTGATGCCGCCCAAGGAAA
++
+DFFFFFFDCFFFFEFFE=BBB:@C?=BABB?==:=@?=@#############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17786:14480/1
+CGGGGAAGTTCCAAGGAGTAATCAAGGCACTGACACCAACTGGCTGTTTGATGGAGATGAGAAAGTTT
++
+GGGGGGEGFGGGFGGGGGDGFEGGGDFGDDGFFGFDCDDBBDDDCD@ECC>DC@BCAC:?=6???::A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17788:14126/1
+TCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGAT
++
+GGGGGFGDGGDFFEFGGGFEGGGGFGFGGFEFFFFFDGDAEEADEDDEECDBDC?CBCC?AC5=8?66
+@61G9EAAXX100520:5:100:17789:14874/1
+TTTTGTAAACATGATTAATTATGTACCCAATTTTGGCAAAAATCATAATAAATAAACAGTACTGATAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGFGGGGFGDFFFEFDFEEEGEEFGBEGECBED=EDDBCDDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1778:11209/1
+AGCATAGGTACCTTTGCCATATCCCTCACCGCTGTAACCAGCAGAGGAAACAGCGCCTCTGGTCTTGT
++
+FGFGGFGGDGGGGGGEGGGGGGGFGGGFEGGGFGDEEEEEDEDEDCBACCCEDA5DCADCCBB?C?CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17799:4279/1
+GGATACCAGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCGAAT
++
+GGGFFGGGFFGFGEGGGFGFGGGGFFGGGEF?DGGGEDEGDEFF?CADEFEEBDCE:EAEA:CCC??:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17803:2395/1
+GGAGTGAAGAAGAAACAGATCAATATAGCCAAGGCCACATGCCTTAACACTGGCATCAATACTGCTCA
++
+GGDGGGGFEGGGBFEGGFFGFFGGDFDFFAFFFFFBFGCFD:FFDGEDEDFDD=EA@-5AC?ABBBCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17804:20799/1
+GCGGACGGGAGCGCGGACAAACACAAATGTATCTGAAACATTAAGGTTGCAATTAAGCGGGAGAGATC
++
+@13+(1@('@A#########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17805:2250/1
+TGCTACAATCATCACCCAACGATTAGCATCGAAATCCCATATTACCTTGGGGTCGCGGAATTGAAGTG
++
+GGGGGGDGGGGGGFFGGGGGGBGGGGGGDGGEEGGGEBEGFEAFEAGEFDFECEDFDEC@CDE5AA<B
+@61G9EAAXX100520:5:100:17810:11709/1
+CATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACGGCCTTTTGATGGGCAAGAGAGCTC
++
+GEFFGGGGGGGFGGDGGGEGGFGFEGFGEGGFEDFDEFE5DDDDDBDEDEEBBC@CCBC>C=CCCAA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17814:5408/1
+TCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCAT
++
+EGGGFGGFGFGEDFGGGFGGFFGGFGGGGGGGFFGGGGGGFGGDG?GFF=FAFA?EAE=E<CCD=EE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17815:6032/1
+GACTTCCATTGAAGTATCTGTTCGTGTTGCAAATTCTGTTGCTCAGAGGATAAACGTTTCAATGATTG
++
+GGGGGGGEGGGGFGDFGGFFFFFGDGDFFEEDEGEDFAEEBED@BDCEB=AEC3AC>C@?CABC<@CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17816:12468/1
+CGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTG
++
+GGFFGEEGGGGGFGGGGGGGGGFGDGGGGCGFGEFFEACFFFFDGDEEDGECCEFDAECBBDBCDDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:17824:19040/1
+AGATTTAATATTAATTAAGTAAACTAAACAATGCAAGCTGGAGTTCATAATACTTTAAACTCGTAAAG
++
+FFFFDFDEFFFDFBEBEC?BDEEABFBEE=FFDDABB?@??@B@@B?DD@ED?DDB@@@?B????###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17839:8566/1
+CCATCATCGGGGACGAAGTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGGATCCTCCCAA
++
+GGGGGGGFFBEDFGGGEGFBDEEEBGGGGFGDGGGGGGDEGFEDEC=FCEAEDDEDBCCDDEDECE<;
+@61G9EAAXX100520:5:100:1783:14509/1
+GTTCATAATACTTTAAACTCGTAAAGTTAATCCCTCAAGAGGATCGGCTTCTTCAAAGAAACTCAAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGGGEDFEEEFEEFDDDDEBCDD?CBB?DCDCD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17847:8634/1
+TGCAAGAGGACCAGGTAACTTCAGCACCCAAAGCAACCAAAGTTTCGATGAGGACGGCGGTTTGGATG
++
+FGGGGGGGGGGGGGGEGGEGGGGGGDGFGEGFGDFGEEFEDFBEDDB=CCDCBC9B?BBA95AB,49?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17848:18764/1
+ACCCATTCAAGAGATGGTTTGGTAAACAAATGAGCCAAAAGGGTAGCAAAGCTTACACCCAAGGCTAA
++
+FGGGGGGGFGGEGEFFFEGGGFCFDEEEDBCEEDDDDDDDDC?BDDDCDCDDDCDCCCBBC@C@DCA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17852:902/1
+NTTAGCATCAACATCAAAAGTGACTTCAATTTGAGGAACGCCACGAGGTGCAGGGGGGATACCGGAAA
++
+*51028:;::BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<BBBBBBBBB<<96=<9>>9@############
+@61G9EAAXX100520:5:100:17858:2670/1
+AACGTAATATATCAATAAGTTCGTCAACTGTTTCTTTAAGTACAGGCCACTCCTTCGTTAAACCGGAC
++
+FEBEGGGGFGGGGFDGGGGGGEDGEBB@DDB=EEEGFGDEFDEE5BBEEEE@D?FFDDFB=EABE5BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17864:11891/1
+GCGGTTGGGACGGTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATC
++
+GFGGFDGGGEFGGCGFFBFCGFEEEDCEEEEDEDCCEDCCCCDCBCCBCBCA9=C?:A:A5??AA###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17865:8519/1
+ATCAATCTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGT
++
+FF:FDDGGGGGGGFGBFFDBBBFFFF=FFFEGBFDEGED?FDDBE=DDDDDBBBBBBDA?@AA?@@AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17867:12307/1
+CTAGGAGTTTTAGTGGCACCGCCAACATAAGCAGGAGTGGTGGCAGAGTGGGCTGCTTTGCTTGAAAC
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGFDGFGGGGGEGGEGGGGGBEGDFFDFDEEEBE*CCCCCCCCCDCAAEB@4>>
+@61G9EAAXX100520:5:100:17873:15849/1
+TAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTTG
++
+GGGFGGDGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGGGGGGFFGFFEDGECCDC@DCCABA=ABA)@=?:CCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17878:16910/1
+CTCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGFGGEGGDCEGFFBFGFBEEFADEGEEFFEFDDCDDECDCBDCDD@D@CCCCD5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17884:10648/1
+CAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTGCTCAACCCCCGAGTAAATGCG
++
+GGGGGGGGGGGGGDGGGFGGFFDFFEEEEEDEEFEFFEEFEEEDDCDECEECDCEDCDBCBCBCC:BC
+@61G9EAAXX100520:5:100:17884:19515/1
+GGAAAAGATCTCGGACTTCTTGGTAGGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCAC
++
+GGGGGGGGGGGGFGFFGGFGGGGCGGEBEFFECEECEDEFDEDFEEBBDBDABCCDBBABB:AAAAAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:17890:12388/1
+GGAAAGAATAGCGCTCAGGGCATACTTTTCAAGAGTGTCTTTGCAAGCACGGGCAATGTAACGGCCAG
++
+GGGGGGGEEGGGGGDGGFDFGGGBFGFGGEFEGEGCGCFFFEFEBCDFBDECDCDBBBADCCD?CCCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:17893:9450/1
+GTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGGAACAAAGGATATACAGCAGCAG
++
+GGGGGGGGGDFDGGGGGFGGDFGFGEGGGFFEFEFEGFDDDEE=E:CDAA:3?AACCCDBCDCCCCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:17894:9265/1
+TTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGTAAGATGCAGTATCATCTGTACGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTAC
++
+GGGGFFGEFFGGGGGGFGFGFFFFFFEEEFFECBDEEDEDECCCDCDCCCAD?CDC>CC7?????A@E
+@61G9EAAXX100520:5:100:17898:17442/1
+CTGGGATGGAATACTGCTTTGAAATTCCGGTCAAGGGCTCTGCAGGGTTTAAGTCAATCATAGCACTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFFGGGGEFDGGGFEEGBGFFFFGEGCDGFDFCAC:ECCDEEEBE:F
+@61G9EAAXX100520:5:100:17907:14855/1
+GTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTAC
++
+GGGGGFEFGGGGEFGGGGGGGGGGGGGGFGGEGGGGGFEGDFEGGBFFBFGDFBEFBDEDDBDBDAE5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1790:12822/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAACGGATTC
++
+GDFDGFFDFFEEEEEEEGGGGGGGDFFFGFGGDEFFFGFDEGGAGFEEB?EDFEEGDDF@B=AAAA:C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17910:8961/1
+TAGACGTTACCGACAGCAATCGAGATTGCTGAAAACAGAGCAGTTAAAAATAGAGATTGGTAGGCAGT
++
+FGGGGGGGDGFGGGGFDGGEGFFFDEGGBGGFFGGBFBBFAFFDFEDD?F487>@CACAC7BBBB?@5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17912:4267/1
+GTAATGGGATTAACCGGTTGAGTTTGTGACACCATAGGAGATGTAACCTGTGGAGGTGCTGTAGCAGA
++
+GGFGGGGFGGGGGGGGGDGGEGEFGFEFDBEEEEDBEDCFDBFDFCCDDDCD=>DDACC:CCAC@@?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:17912:6247/1
+GGCAGATGTGGCAGATCCACTAGTAGCAGAGACAGTGGAAGACAAATCATAAGAACTAGTAGCAGAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGBFFGDFFECAFDFFFBEBE:EAEEBECBBCBDDBBDBA?:BAABB4@A?@:=?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17913:1014/1
+NTTGGAGAGACAAGGGTTTAAAGATTTAATATTAATTAAGTAAACTAAACAATGCAAGCTGGAGTTCA
++
+)333789973@@<@4<<=<<>??9;@A??AAAAA>>8>=>@@@@<=?>>?555:<3.52569867<?4
+@61G9EAAXX100520:5:100:17913:18261/1
+GCAGGATATTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGC
++
+GGGGGFGGGGFBGFGFGGGGFFEDEGDEAEBFAECDBEBDBDEDDD=?DE8BCACEA?@ACAABACA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:17916:12892/1
+GTCAGACTGAACCTCAGGATCATCAAATTTACGGCCGATCAAACGCTTGGCATCAAAGATGGTGTTGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGFGGFGEGDEFEFDDDECDDBA?CDAA2CACCA=C<CA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:17923:12480/1
+TGTGGAAGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAA
++
+GGGGGGGGGGGGDGGDECEEEFFFFGDEGGFEFFFCFEFCECEBEEEECCCDDEBDCBEC=C?CC@A=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17924:4286/1
+GTAATGGGATTAACCGGTTGAGTTTGTGACACCATAGGAGATGTAACCTGTGGAGGGGCTGTAGCCGA
++
+GGFGAGFGGFGFDGGGGDGGEFFEBGEGF-EEEEEDFD-A?5?-C5<<>>=@################
+@61G9EAAXX100520:5:100:17928:12000/1
+CAGTATACTGCTCCGTAGGACCTATAACTTGTTGCTGCAGCTGGGGCCAATTAATTCGGATCAGACCT
++
+D?FFDGFEGGGEGGGFGEGDGGFEGGEFGG?EEFG?EBEEB=BBDB@BBAEBABB=EB=@@@@@B0@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17928:12511/1
+CTTCATCTGAATCACCAAGGAAACCACAAACATCAGCTCCTACCATTGGAATACCCATCATGTTAAAA
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGEGGGGGFGGGFGFGGEFEEEDDDBDDDFECEDDC?EDADCACF
+@61G9EAAXX100520:5:100:17936:2203/1
+AAGTTATTATACTTTCCTAACTTGAAACAAAATATTTAGCAATTCCAGATAGTCTTTAATGGCGTAAC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGGGGGGFGDDGGGGGGFDFGGEGE?FFFBECEFEFGDGDDEFCED5
+@61G9EAAXX100520:5:100:17938:2299/1
+AGCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTAAAGCAGCGCGTCTCTGTCTGTAGGGAAGGAGGAAGAGAAGAGC
++
+GGFGGGGBGGGGGGGGDGGGGGGGGFFGGGGGGGGEFFEGFDFEGA?EEE=CE=C>9&;==>3=>9@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:17940:3264/1
+CTTTACTTGTTGGACATACCCAAGGCATGACGAACATTGTTCATCAAGCCATGACCGCTGCTGGTGCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGDBDFFFGABECECEAG?DCCBA####
+@61G9EAAXX100520:5:100:17942:5368/1
+CTCCATGAATTGACGGTCAACGTCTGCTAGAGTAGGATCGTTGGGGAATTCAACGAACAAAGCACGTA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGEGGGGGEGGGFGFEEEDEEDDDBFD?EEDDECDCBCDCCCCBCCCCACCCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:17955:10810/1
+CAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGTTTTCTCGACTGATGCTTCGAAAAACAATAAGACGAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGEGGGGFGGGGGGGFFEFDDEFEDDEDDDBDE@EBDDEEDD?F
+@61G9EAAXX100520:5:100:17956:3165/1
+TGGTGAGCAAGTTCTTTTATTTAACTCATTTCGTAAGGTATGTAAAGGAGTTTTAATAATACAGCCAG
++
+GGGGGFFGGGGGGGGFGGGGEEGGFGGFGGGGGDEEED:FEE=EDFFFDFBEGEGFGFDEFDFEBE?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:1795:13185/1
+TTCAGGACTATGTAACTCCCAAATAAGTCTTCTTTCCTCTTCCCAAGACCATTCTTCGGGAATGCGGC
++
+BFGGFGDFGGGGFGGDGGFFG:GEGFDFFFGGGGGGFEFGEFFDEB?DCFDDEEDFED=50@AA=C@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:17985:20014/1
+TTCTGGACGAGTTCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTC
++
+GGGGGFGGGEGEGFGGFECGFFEEFCFFEGFBEFEEEEABCCDD@CD?5CADCA@CA?CA4@?@@BCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:1798:13593/1
+GGAACAGCTGGAATAGTTAGAAAGCTGTATCCCCAGCACGACGGCGTTAAAAAAGACTACACAGACGT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1798:2762/1
+GGAGTAAAGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGC
++
+GGGGGGEGGGGGGFGGGGGGFFGGGGGGBEGBFFDEDE?GBFFDED?CEEDDCCEC4C@?8>>>?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:17998:20327/1
+GGAGTGCGGAAAGCAGGCAAGAAAATAGCGGTACAACCAGCAGCCAAAGCGGCACCACCTTTACGAGC
++
+DFFFEDFGDGGGGGFGGGGFGDDGEGFGGGEBEFEEDDDEECDDCDDCA?C=:ACAAAA#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1799:9269/1
+TACAACAGTAGCTCGTAAATTCATAATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACCA
++
+GGGFGGGFFGGGFGGFFGGGGGGGGGGGFEGFGFGGGGEEG;FEGEEBGFF@?EGGAFD?FF=EGCEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18000:14075/1
+GTAAAGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCT
++
+EEEEEDFFFFEEBFCEC?EEC?CCC:??:AB@BBEBCB=EBB:EBED=DB=@B?@5??5:@?@@B@BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18001:6199/1
+GAAGATACAGATGCTAAATCAGGACTGGCAAAAGTGGAAAGGGGATTGGTAAATGCGTTTTGATCAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGEGGGGGFFFEGBFFDDEGFGECDEFEBDDDCEDFBBDDDCCCCB=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18008:15850/1
+GGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACTATTGATAACGGGTGCGGTAAATAGTGTTTC
++
+GGGGGGFFGGGGGGFGGFDGGGFFAGEFGGEGGFEEFFEFEBDEDDCECDBDBDD<A?ACCC>CAA?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18011:12072/1
+GAGAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTTGCTTGAAGGTG
++
+GGFGGFGGGGGFFGGGGGGGGGGGGDGGAGGGGGEGGGGGEGGEGEDGBDCDFEDEDBCFDEBCD@AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18014:10278/1
+GTGGCAGAGCGGGCTGCTTTGCTTGAAACAGTCTCAGTGGTGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGGCCT
++
+GGGFGGGFGFGDGFEGFGGGGGGGGECFCDECDDDCC4CC/>>=>@B#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18018:12907/1
+GAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGGFGGGGGEGGGGGFFFDDGEBDFEAFFEEFCEEEEDE@B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:18033:17418/1
+AGACACTAGAATCGTTAACAATGTATAGGATAACTTGCTTTAATCCAAGAAAAACATTATATGCATAA
++
+FFEGGGGGGGGGGGFFGGGGGGCDDFFBFBEGEDFDEDGGFGEEDEFEEEFFECBCDCEBBBCBCDEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18034:19902/1
+GTGTGGATGAACGGGTTCGGTGGTATACAATTTGCTACCCTTAACACTGTTGTACTCGCTCTCCACCT
++
+GGFFGGFGFGGGGDBDEFGE@FFCEFEEEDFEDEDDDCFCBDCDC:CBCCD?ACC=CCCCAAAC7@7B
+@61G9EAAXX100520:5:100:18040:16770/1
+CAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTG
++
+GGGDFGFGDFFFFFFDGGFFF?EEDGGGEGGGGDGGFFFGGEEDEAEGCDGBEDCDCCCDD?DB?E=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:18058:19177/1
+CCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGG
++
+GGGGGGFGGGFGGGGGGGEGGFGFEEEEGEFEEEDDDDCDCDCEDBDAABDCDA?BCCB=AACCAAA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18067:14561/1
+GAAAGAAACGCCTTGGAAAGCAGCGAAGCTGATCTGTCCAGGTGTTGCTCCTTGAAGGAAGAAAAAGT
++
+GAGGGGEGGGGGGGGGGEDGGGEGGGFGGGEFDGGFEGEDFDBGEEEEFGBDEFDDEDD:DB?E=<:8
+@61G9EAAXX100520:5:100:18082:15133/1
+ACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGTGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGGTGATA
++
+GGDFGGD=GEGGF?GGDBGGGGEGAEF5FFEEFEABD:55.==<>CB5-5???=?A@A,?2???:668
+@61G9EAAXX100520:5:100:18085:772/1
+NNNAAAATTTGATACGATACGAGATTCGTTGACTGATTTGGGAAGCACTGATGTACCACGCTTCACTG
++
+&%%-*,*1-,??<?>?>?>????>>?>?>>??<?>59919>>?>?><<?>?>>>>?############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18086:2478/1
+GGCCAAGCCAACATCACTGTCGTTAGCCCATTCGATCACCTCTTCGGTGTCGTCGAACTTGAAGACAG
++
+GFGGGGFGFGGGGGGGGGGFGDGFGGGGFFGGEFGGGFEFEEFDEFBCDDEBBAA@ABBBB,=BBB??
+@61G9EAAXX100520:5:100:18091:16643/1
+TCTCTTTCTTCTGGAAGGCATGATATAACGAGATCAGATCCCTCTCTGGCAAACATCACCGCTGCTGC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGG=EGGGGGGFGGGGFGFFE5GFFEGG?BCCCAECCE@@=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18092:5527/1
+CTTCACATCACTCAAATCAGGCATATCAATGCTTGAGAAGTTACCGAGAAGAACTAAACCACCACCAA
++
+GGGEGGGDFGGGFEGGDGGFBGDFGGFGEEDAGEEBADDFBEFED:BCBBEB?9EE:EB@EBBDDBB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18099:3095/1
+CGGAGCAACAACATGCAGAAGACTACAAGAGTTTAAACTGCGGGTCCCGCGTTGTTGTCCTGAAGCAA
++
+GDGFFGFFGGGGGFGGFFCAGGGEGDGEFDFCEFGE=EECEEDBB?=CCA@C@CC=CCB:CAA<C?@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1809:13510/1
+ATAAAAGGCAATTCCATAATTTTGAGACATAGCTACAATCATCACCCAACGATTAGCATCGAAATCCC
++
+GGFGGGGBGGEGFGGGGGGGGFGGGBDGF=GGFGEEGAGFEEEFEED?DF?BABBD?B=D?<AA@CA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18102:10921/1
+GGAAGATACAGATGCTAAATCAGGACTGGCAAAAGTGGAAAGGGGATTGGTAAATGCGTTTTGATCAG
++
+GGGGGGGGGFGGFGGGEGGGFGFGEFFEEGGEFDFBFED?CEEEE?EDDDADCCCDCECACDDCBAC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18106:11915/1
+GTCCTCTTCACGTTGATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGCATCCTCAGCGTCACGGACCTTCT
++
+GGEGGGGEGGGFGGGGGGEGGGGGGGGFGGEDGGGGDGGGFGEFGFFGFGGFAFEDGEED@?DDDCDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:18106:3114/1
+CACGCTTTCATCAATGTCGAATTCATCAAGGCATTTAGCAGGTAGAGTAAAAAAAGAATCGTTACAAA
++
+GFGGGGDEGFGGEGAEBFEEFEGFGGFFDFEBFGDEFEBDGDBEEBE@EBBDBD?@@=;=B;?B?@@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:1810:8226/1
+CGAATTCCTTGAGTTGAGTGACAGCGTACTCATCAATGGGGTCAACCATGAAGAGAACATCAAACTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGFGDEDGGGFGDEFGFEGFDEFDEBDAE@DD@CCC:CCCA?AA5@AA8CCBBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18112:8304/1
+GCATTTTGTACGATTCACCATGTAAGAACCGTAAGCAAATTGAGGGCACTTAAGTCCATTGTTTAACT
++
+E-EEEFFFFFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGFGGGDFGFEFBEDFEEBEEEEDFCFFDFCDDDDAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:18115:13783/1
+GAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATGATCAATGAAGAAAACCCGCTTAAAAATTTCTTTTCTTCTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFDGFGGGGGDEFGFFEEEEDDDEFFEFFCEEGEEFDG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18117:5867/1
+GGCAAACATCACCGCTGCTGCTTTACCAATACCAGAGTCTCCTCCTGTGAGCAATGTCTTTTTCTCTG
++
+GFGGGGGGFGGGGGGGGGGFFGGGGGFFEEFGEGEEECCEEDDDEEDCDBDDCCCDBCDACDA@B@C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18125:8954/1
+GTATTCTTGTGCTTCTTCATGTGCATTGACACGAGTCTCAGTACCTTCAACTGGTAACGCAAAAGAAT
++
+GGEGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGDFGEGGFGGEGGGGGGFDEGGEBFFF?FG@EBECBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:18126:17791/1
+CTCTAGTTCTTTGGCAACGTGGATCATTGTGGACAAGTTATTGGTAAAGACGTAACCGGCCAAGCCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGFFGGDGEFFGFFDCFEDFDAACFDEDECDEF:DFCD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1812:8499/1
+TTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAAC
++
+GGGAEGGEFGGGGGGGFGGGGFDGGGFEEFFBEFFEEGDDDDDEAD?DCDBDDDDCCDCB=CCBC=AD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18145:18899/1
+GGAAGAAAAAGTCATTAGTGTAAGTTTTTTCGCCATTATTGACATACAGTTCAAGCAATCCATTGTCA
++
+GGGGGGEGGDGEGGGGGGEGFGGGDGEGGGGFGFFGFFGFEFFFGDEDGBEFEDDFDBEDBDDEDBEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:18150:15725/1
+GTTAAAAATGCAACCTTCATCCCTACTTCATGCATAAAGTAATTAGAAGATAGCAACGGGACGGAAAT
++
+GGGGGGGGDFGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEFFCGCFFFEGEFEEAEFFEGEDDDFECD=EB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18154:19839/1
+TGCTGCTGGTGCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGTGGTA
++
+GGGGGGFGG=GEGFFGGGGEGEAFGBFDFEDGF?EEBEAF5:BBC:@?=BBB=:?B-@@9A=?@@?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:18155:9601/1
+ATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTGAATAAT
++
+GGGGGGFGGGGGEGGGGFGGGGGEGGGFFGBGFFFFEEECEFEEBDEE@CCBCCCDCCD?DCBCCC@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18156:12490/1
+GTAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCAT
++
+GGGGGFGGGGEGGGGGGGGGFGGFFGFFDFDFDCFACACCCCECCE??CCECEBDCCA?4CCC@:=:=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18159:18573/1
+GAAAAATTAAATTTTTATACTAAAGTTAAGTGTAACATAATACAATTAAGCAAATTCATTATCATACT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGFGGFGDGGGEG?ECECDEEBFEFFFFGFFBFDDFCEDEDEEFCFFDBDDC:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18162:3384/1
+CCGGGAACGGGATTGCCCATAACATCTCTAGCGGTTTTGCTGCTAGATTGACCGGCATTCTTTATGCC
++
+3,?8?>A>?3?<>?A@B@B:@@BAABBBB>BBBBB>@@@BBBBBABBBBB+998=A:;<A########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18169:10639/1
+GTTTGTACCATTCCAATCGCCAACAAAGTATTGGACAACGGATCCTCCCAATGGAGCGCCAGGATTGA
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGCFGFFEEDFEDEDDDDDBEDCD@CCA?A9AA?2CA;=A>4
+@61G9EAAXX100520:5:100:18172:2404/1
+CTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTG
++
+GGGGGGGGFGGGGDGFGGGGGGGGGGGGDGEFGGEBGFEFCEEFEFDCEEEFEADEDDDCACDCCE:A
+@61G9EAAXX100520:5:100:18176:20219/1
+TGGGACTTCTGTCCTTGGGCAAGGTGACCATCAACAAGCCCTTTCTGAAATTGGCCTTATTGCGATCC
++
+>9;@>@>@A###########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18179:20869/1
+GCAATGATTACATCTTTTAATACCTTTCAGAGTGATGGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACG
++
+FEFFDFFFADDEED?EED>AEBEEDFFFFEFFFFAFDBFE@-?@CCCC5CEDEAEBEB++BBAB=A?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:18179:8304/1
+GTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTG
++
+GGGGGGGGGGEGGGGGDGFGGGDGGGFGFEFGGGDFFFGEBFGEFBEAFECBC@CFCCCCDDDCDAA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18182:16083/1
+GTTTGCGGCATAAATCGCAGCATCAATGATTGGAACGTAATGCTGATGATTGCTTACCAAATCACTGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGDFGGFGFEGGGGGFEFFCFGGFFGEFFEFEFEGDFFEG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18188:9664/1
+CTAATTGATAAAGTTGCGGATACTGAAAAAGTTGACCAGCGCTTACAAACTGATCAAATATACCTATT
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGEFGGFGGGGFDGDDFEDEEDEEEDEEDECDCBECEDCDDCDCCC@C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18191:20239/1
+TGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATC
++
+GGFFGGGGGGGFFGGEGGGGGGGGGCDEGGFEDFDGFEFGEDAFDE:EBDA:BCBC?=?C4CACB?C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18194:15084/1
+CTCACGAGTGCCAACTTTGAGTTCTTGAGGTAGACGGTATTTGCTTTGAGTAATGTCGAATTTACCGT
++
+GGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGFGGGGGDGGDFGEEEBABEDEAEFEEDBACB=DDCBDDBCAA?CC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:18197:13326/1
+GATAATTTAACCTTGAGAGCGCCAAAGTTCTCCTCCAAGTATTTAACACGTTTGGTACCAGGAATGGG
++
+GGGGGGGGGFGGGFGFGGGGGFGGFDGDGGGGGCGGFFGD?CFEFDEFCDDDDDDCBECCEDA?DC??
+@61G9EAAXX100520:5:100:18198:7648/1
+GTAAAGCGGCAGAGAAGGCATAAACAACGAACCAAAGAGACTTGCCAAAAACAAGTTTCGAGGGCAAC
++
+FFFFEFGGGGGGGDGGDGGGGGGGFGGFGDGEGGGGBEBDDEEDDEEEFFEDGB=CBAD@A@?CCBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18212:6408/1
+TTCCCTTCTTAGTGTCGCTAGTCATTCCAGCATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCG
++
+GGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFGGGGGGFFGGFGGFEFEGEGGBEDDEEDBDECFDACCCC?CBCCB@
+@61G9EAAXX100520:5:100:18216:5722/1
+CGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTCACGCATCTTCATCAAAACCATGGATGAGATTTCCTCGGGGGTAAAG
++
+FFGGFGGDGGGEGDGGGEDGDFFF?EFFEEAGEEFFABDGEE@AEA:DE@BEBAB8ABAA=@A/?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:18217:7151/1
+GAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTC
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGGFGGGCGGGFGGEGFFFEBDEFFDEFDDEEAEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18218:11517/1
+CCGGGAACGGGATTGCCCATAACATCTCTAGCGGTTTTGCTGCTAGATTGACCGGCATTCTTTATGCC
++
+GGGGGGGGFGFGDFGGGGGGEGEGGGGGF=GFGGCDEEDD?D=CCCCD@BDDDCCCBCC@DCCBCA<C
+@61G9EAAXX100520:5:100:18225:19212/1
+CCCGGGAAACAACTAATTGAATGGGGTAAGAGATGAACTCACTATGTTTCTTGACGGTATCTTTGATA
++
+0**500(575?8?<2A+;900=AA2:?8A>?@2>4@7;*99A835A.7*9@5A###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18231:19078/1
+CACCACACAGAATTTAATAACGCTGAAAATGCTTTCTGGATACTGTGTGCGAGCTGCAAGACGTAGTT
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGEGGCGGBGGFEGGEFEDEEDDECECEDECDCBDDCCDCCDB@B@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:18237:9925/1
+GTTCAACGTCTGTAGCACGCACATGCAATTGTGAATTTTTAGTAAGGTTAATAGTACCATATTCAGTT
++
+GGGGGGGGFGGGFFGGGGGGGGGGGGFFFGFDFGDGEGFGEGDEEEECEGEFFDCFDCEEEECDEC?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:1823:18980/1
+GGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCGATCTGCATCCATCTTGGCTGG
++
+FFEFFEA:EEDDDDDEFFFFFFFFFEFBFBFEF=F=:BEBFD?DDAC5BBEBB?@?-B@=B>@:@@?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18249:1573/1
+CTTCCTTCACGTTCAATTAAATCTCTCGTAACTTCTGCATCGTCTCTTTCTTCTGGAAGGCATGATAT
++
+BGGDGGDFFGGEDE?DFFFFFGDFDFFFDFFEFFBGFE?GEDDE:BEE?@EFD@=B@-:-:=@>:@=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:1824:13893/1
+CCGAGGTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTCGGCCTT
++
+DBDBDD?CDAACC@6B@:?@=====?B?B?B??BBBB8B??5.:>10456===:'/366/?32:?9=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:1824:1463/1
+AAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGTGTATGTTCGCTTGAAGGTGCAA
++
+GEGGGGGGFFGGGGGGGGFGFFGGFFGGEFGGFGGGEEEFBF?CEAECEECCCC5B@BBACCDADC=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:18250:17333/1
+ACCCAGGTGGACAAAGCATCACCAATGCCACTAATAAGGAAGCGGACGGGAGCGCGAACAATCACATC
++
+BGGGEFFAFFFFFFDGGFEGDGGGGGFGEGEEEGDFEE:BEDFFEDBDDB@DAED?@@4@B@BBBBBD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18251:9814/1
+CTGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGA
++
+EDDDEDEEEBB=DBDEF=FDDFDBEEFFBDA?BBAA@)@@?@B?B?=@B@##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18257:12579/1
+TGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACCGGAAGA
++
+GGBGDGFFGFGGFFGFGFGGGGGGGGGGDGGFEFFDGAEFDFCDDDB@CCDEDCCDDBD?BCCCB?CD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18260:12672/1
+CCGGCATTCTTTATGCCCTGTTTAGCAGATTGGGCGGTTTCCTTAGCGCCCCTTTGCATGTTTTGAAT
++
+BBBB################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18265:15495/1
+CGCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCA
++
+GFGFGFGGGGFGGEGGGGFFFFDDGGEEDGFDFE?FEFEEEEEDDAGBAACG@BBDECABEBCECDCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18265:17868/1
+AAATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGCCCGGAAGAATCATGATCATCG
++
+B7BB3;7B6;8.5=BCCCCBCC?CC=@CC@=A=@C@3BB=A9AA??/.<?<<)<3>@###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18266:2855/1
+CAAAGATGGTGTTGTGGGGGTTCATGGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTA
++
+EEEEEEEEEBEEBDBEE6E@6?BABBE:CBE:DEBEBEE===@@A-=6:<@BC@B=@A@@A0@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18274:16479/1
+GTGATTTCCTCTTCACGTTGATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGCATCCTCAGCGTCACGGAC
++
+GGGGGFGGGFGGFGGGEFFFFGGFGGGGFFEEFGGB=DFFGFEEBEDDEFEDBCDFBCBCCEDDB5AB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18279:6018/1
+GTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACCAGCGGTCTCAATACCTAAAGA
++
+FEFFFGGFGGBGFDEDFEFEEBDEEEEEBBD@BEBDB@BDBBDEDAA=ADAA>><@9<?:AA?A?A?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:18283:5771/1
+GGCAGCATCAACATCGCGTGCTCTTTCAGGAATAAAAGGGGGGGTTGAGTTGCTAACTTCAATATTTA
++
+A###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18288:12731/1
+CTAAAACGCTCGGTCCATCCAGTTTGTTCTTGCCATTTTTGTGAATAGGAGTCAACGGCTTTAATAGC
++
+GGGGGGGGGGGGGEGGGGGGFEEGGEEGFEGEGF=GGGFDGEGEBDFED=ECCDECECECEDADC?CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18299:13988/1
+TAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGT
++
+GGGGFGGGEGGGGGFGGFGGGGGFGGFGFGFFGDGCFEFDFBAEDDEECDFD@CCACCCCDBC4BCAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18301:11336/1
+GGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCCGGTGGAAGTGATAGTGGAGCCTCCGTTCGTGGCTGTTAC
++
+GEGGGGGFGGGGGEGGGGGEGEGGGFFGGFGCGE=AB:==BBAACBCABECBDDC@C??A########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18302:10178/1
+GGGAGAATAGCCTTGCGGTTCTTCGTCTTCTTCTTCCAAAAGCAGTCTCTCCGGAAGTCCAAATTCTC
++
+GBDGGGDGDFGGGGEGGEGGFFEGGDGBFEEFBDACCCCEDEGEFCBEEBEAEC@CEAC4?AAA:@@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:1830:3725/1
+CTTGGCACGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTCGTTGTATTGGCGGGCACCGTGGC
++
+GGGGFGGGGGGGGGGFGFGGGGFEDBFEDEFFCEE>AECCBCC<CC<CC>?:=0???/?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18319:3320/1
+CTTTTCCAGTGAGGGTAGAAGGTAAAGGTGACACCTTCACATCGCCTTGGTATTTGGAGTATGAAGGA
++
+DD:DBDDDABDDD==@CC5CAC>CCDDBACCDADBBBDAAAC?:B+>@>><5?A??-:A:=>:=>?##
+@61G9EAAXX100520:5:100:18319:7721/1
+CCCGGCTGTTAGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGTGATAGACGCCGCCAGCATATACCCATC
++
+DADDDDADDADCDD=???A6=/=B<D=:DBBC?ADD4?DA??:BC?5BBA?;A)8>+@;)119:/;?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:18321:5281/1
+AGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTTGGGACGGTTGGAGTAGACAGTAGAATCG
++
+FGGGFGFGEGGG?EDGFFF?GGGGFGGG5BFCD=FBEB?:CCC5AAB+:BA:C=:CB:@B@=?@55=>
+@61G9EAAXX100520:5:100:18324:20357/1
+TGAAAAGATCCTTCTCAGCGTCTAAGGCATGAGGATCGGAAAGGCTTTGATAACGAATTTTGTCCAAG
++
+GGGGBFGGGFGGGGGGGGGDEGGEDGEGEDGDGFDDEFECA?FCCCCCC?CBEAACAACAAB@CAA@D
+@61G9EAAXX100520:5:100:18325:2563/1
+CACCAGGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTAGGCTCCAAGACAGGTGTCACCAATAGAGAGTCG
++
+DDDDDB5D-CDDC?DBDBDBBAABBDBBBBCBBBBB5BBBA:?BBBB??@BBBBBB?A?BB?@B@8BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18331:3809/1
+ATCAAAACCATGGATGAGATTTCCTCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAA
++
+AFFF:FBFDD:EEBCFDFF=FDFFFFFFEFE@?EE??<<?BCCBBBF:FDE=BE@,@>@=BB=:@FDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18350:9130/1
+CTTGAATGTACCATTGACGATGACGAAGAGAATGAAGTCCTAGCTTATCAGTGATCTCAGCGGCATTC
++
+FGGEGGGGEGGEEEFDGGFGEFAFAGGEGGBFFGDBEAEBGBAEED?DDDBAADEEADD@ABB@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18351:6835/1
+CTTGCTGAAAGCATCGTAGAAAGTCTTGAAGTTCTCCTTGTCCTCGGCAATCTCGTTGAACATATCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGDGGGGEGGEGGGGGGFGEEEFGBEEDDFFEEECCDDDCDDBEDD5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18361:13686/1
+GGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTTCTGTAGACCGGTAATTAGCAATTCCTCAGTATCGTTAGAGT
++
+GGFFGGFFGGEGGG=FD?FFGGDGGGGGGGEFG:FDEE@BDEDEEDFDFGEE:@,A>@C@B5=5ABB@
+@61G9EAAXX100520:5:100:18361:7653/1
+AGCCAGTCTATTAATGATGTTTGATTCACTTCTACAGTCACGTATTCTTTATGTGGATCAGTCGCAGT
++
+GGGGGGGGGFGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGFFGCEEEFFFEEGEDECEEDEDCEEGADE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18362:20210/1
+CTTTGACTTTAATCTTCACCGGAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGTTTGTATTGTCTTTG
++
+ACB<:=CC-A=+>=73>=;;;+<3,=73;:BB=???################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18364:6210/1
+ATATATAGTAAGTTAGGAAAGAAAAGCTCTTTCACGAAAAGCTTGAAAGGGTTTGTTTAAACGCGCGT
++
+EGGGGGGGGFEGGGEGGGGFGGGGGGGFGGFGGDFFDGGGGGEGGBFGFGGDE=GEFGG=FFFDDEFG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18373:19601/1
+CAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGFGFGGGGFFEGFGGGFFEEEEEFEECDDCDDCDCDDAAE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18377:15006/1
+TTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGFGGFEEGFGFCGCEFCEB?:B?BB<CA>5:=?=>>
+@61G9EAAXX100520:5:100:18382:7832/1
+GGTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACACCAATAGAATTGTAGACATTCTTGTCCGAG
++
+A###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18383:17408/1
+CGGGTGAGTAAACATTACCGGAGTTAGCTTCAGGCTTAGTCGAATCAATTAAACGAATGCCATGGGGG
++
+GGGGDGGGFGFFGGGGGGGGBAGEGEGGGGGDGGEFFGGCGFEEFFD:GGBBBEACCDEFFDBED@ED
+@61G9EAAXX100520:5:100:18384:12192/1
+GGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAA
++
+EFEDEFFFFADFAFDFEFBFFFF=FFDFFFFBFFBEEADDAC=C5A@A=?AC@A@EBDED?55=???=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18385:9357/1
+CGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGGGAGCCAGAGCTT
++
+GGFDGGGGGEDGDEGGGGGAGFFGGGFGFFDGGGCEFFDGBFFEFDEDEEE@DBEDDAEA:AB=@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:18397:9379/1
+TGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAGCTTCAGCAG
++
+DED?EEEEEEECFDFEDEEDDEBEEFFFFDEBEED:?DC@A<A?>0:447AAAAAB5:B=:?:?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18400:12900/1
+AAAAAGTAACGGAGAGGACTTCAAAGAACTAGGAATTACTATTTTATGAAATTAATATATTCCTCGAC
++
+GGGGEGDGGGFFFEFGFGG=GGGGGEFGFDGGGDEE5FFDEGEFDEEECDA=C=DFEAEDDDADD?A4
+@61G9EAAXX100520:5:100:18401:4366/1
+CTAATTCCTTCACCAATTTCTTTTTCGTTTCCATAAATGTGAGCCGTATCAATGTGGCGGTATCCTGC
++
+GGFGGGGGGGGGGFFEGGGGGGGGGGDFGGGGFGGEFEEDEDEFGFDBEEEDEDBDDDFB6ABBA=>=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18406:797/1
+NNNGGCTCGTTAATGATACGAAGGACGTTTAGTCCAGCAATCAAACCGGCATCCTTCGTGACCTGCCG
++
+&&%1031/01?????????>?>?>>>>>???????>??>??>>>?>?>9>?>??>>??>????#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18410:15783/1
+TGGGAGTTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGC
++
+FEFFFFEFFF:DBDAFDDDDEEEEEFFFEEDDD?=DDA:DEEEBEBE=EEBB?DBBE?:BC?5:@:BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1841:7562/1
+GTTTAATCTTAAATCTATCAAGCTCAGACTCCTTCGAAGATACATGTGATTGAAGATTTAAAACTTCA
++
+DFBFFFFFDFFFFFBEDDDEDFFFFFBF:DEB=5ECBEA=EE?5AB5D:@?=5@@B=@5B########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18429:14321/1
+AAGAAGTATAAGTGGTTTCGTTCAAAGTTGAATTTATACCATCCGCCTTGTATCTTTGTTCTAAATAG
++
+E?FDEFFDFFFFFFFFFFDDFFEDFEEFFFFBFEFBE?FFFBDFDEBD?ABBA@BEA@CBA=5C####
+@61G9EAAXX100520:5:100:1843:7373/1
+AGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAATGCACCAGAGGAAGTAATGTTCTGTAG
++
+GGGGGEFGGGFEGGGGEFDDGGF?DGDGBFDEECD@EDCDCDBCBDCCCACC>CD==AC?<=@AC?AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18440:7263/1
+CTTGTGAATCGATATCAAAAGAGGAGGTGGAATAATTATAAAGATAACGTTTCTGAATATCATGGTTT
++
+GGGGGGGGGFGGGFGGGGGDFEGFDGGCGDGFEGEFDEDFEEEEEEDEADCDDECBCDEDDD?C=>CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18443:6963/1
+TCGGGTGCGGTAAATAGTGTTTCATCTCGTAAGAGAGAAACATTCAATGGGGTTTGAATGAGAGAAGT
++
+FFFFFEFFFFGGGGGGGEGFEGGGGGFGGEGGEDFGDFGAFGGEGDFGGGGFCAFFDBAFDFBFACE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18445:3868/1
+CCTTGGTCTTTTCGACGCTGCTTCTGTAAACGTCGATTTCCGAGTTAATCTCGCGCTTCACCACTCCC
++
+?>>::5<B=?C>>CA:CC=AD:DB@DB=55061:2*0585C5<?########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18456:12751/1
+CTCCGTTTCAATAGGAGCATAAAAGCGTTTGCCCCAACGTTGTGCAACGGCATTGGAAGAGGCGAGCG
++
+GEGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFGGGGGDFFEGGGGEEEGEDEADFDCDEDEDB?BBCAECDC?A*?@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18456:18255/1
+CACAAGAGCCCACGCAGAACGAAGAGGGTTCGTTCATATCAGTCCAAATTCCACTGAATGGAACAGTA
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGFGGFFGEBEEEBDFFEDGDDECDDCCEDD=C:BDADCCAC?@ABBBCCA;=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18462:2979/1
+GCTAACTTCGTAGCTGCCAGTTGGAACGGCACTCAAAACACCATCACTAAATGTGAAGCTAACGGAAA
++
+FEFFFFEFFFFDFEFDEB?EFFF:FFFAFFFFFFFFFDBFE?FFBBFAFD?EB@EEFEBEE=5EB-??
+@61G9EAAXX100520:5:100:18464:20139/1
+AATCGTTAAAAATAAAACGTCAAATAACAGCATAAATAAGACCAAAAAGGGTATGCAATGATTACATC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGGGEGGFGGGGGGEGGGGGEGGEEGGGFBEEEE?DAEEED?AAB=BACBDDB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18469:12681/1
+AGACATAGTAAAGGCGGCAGCGTCATCAGTGCCATCAGCGGGGCCCAAGTAAACAGAACCAGAACCTC
++
+>@=@6>B?>?;;;90==>==?=<>@::+97B3>=9CC-@::A?'505)10=?;*?3:;:8@@@,+:3?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18487:19318/1
+GGGATGGTAGTGTTACGCTTGATAAGGGGAGTCATGACACCACCAGCAGTCTCGATACCCATGGAAAG
++
+:DD=DDDDBDBDADDDDDDDDDD?DDADDC?7CCCACABC@?C==<<>?<BBBA??-A?:????####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18488:17996/1
+GAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTACGCT
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGFGGGEGFFFDGGGEFFGFFDFEDEFEEFFDFEEEDBEDCE?AE?BC<BCBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18489:19338/1
+GTTGTTGTCCTGAATCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTGAAGCAGCGCTTCTCTGGCTGTAGTGAGGCA
++
+>>3134393;;3;<+66222B++3B<??*?(;@###################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18498:6581/1
+GGACTGGGCTTCGCGAGCACGCTCAGAAGCGAGTTCGGCGTCTTGAGCAGCCTTCTTGGCACGGGCCT
++
+EEDEACC-E=EEEDB:EED?EAE:EFEFFFE?DB?EB?@C@EABB-=>>>B@=:B?73=?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1849:7537/1
+GTTTAATCTTAAATCTATCAAGCTCAGACTCCTTCGAAGATACATGTGATTGAAGATTTAAAACTTCA
++
+EGFFGDGFEGGDFBEDFFFAFEGDEFFABDGGBFGGEFGD?FFFDFBCDEE?DBFBEBEBB-BCBBB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18501:3301/1
+GGGAGACTTACTAAGGCGGATGTGGGGGGAGGACAAAAAAACAAGTAGCAAAGAATCAAAACTTAACA
++
+GGGGFGGGGGGGDGGFGGDEGGDGGGGGE@GDCDBEDB@@@@CBABEEFD?EB?@CCDC@CD5BDCDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1850:18795/1
+CTTGACGTTGAGAGTCGTTGAAATAGGCGGGGACAGTGACGACGGCGTCAGTGAGCTTACCACCAAAG
++
+GGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGFGFGGFFE;DCCAE:CA7@@A??A####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18515:11886/1
+GGTGTGTAGATGGGACCAGGAGCAACGGCATTCACACGAATACCATGCTGCGCATATTGATTGCTCAC
++
+C?-AAA@@ACCAC?54@>:>:C????:<??A5?A?;/;;>5=637-<:2::>:5:????#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18515:16192/1
+GCTTGAGTGGCACAACGAGTGATTTCCTCTTCACGTTGATGACAGCTGATGCGATACTTCTCTTCGGC
++
+EEFDGGGGDDEGGEEGGEEEF=FFFGGGGEEEFGGFBGDGFFFFF5@B==EEB5CGEEBGFFFFGDBG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18515:3007/1
+CTGCGCCGACTGCTTTACGAGCAATGTCAAGAGGTGGTGACTTGCTATTGCGCAAAACTTCAGAAGAC
++
+DGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGEGGFFFFEBGDCDAEBEEEDDBEDBFGDDCE=E,CBAB:C==
+@61G9EAAXX100520:5:100:18517:15061/1
+CTTTCCAATAGTCAACCACATCGGGATTGGTGAAATCAGGGAAAGCAGTGAATCCTGGCCAAACCGCA
++
+GGGGGGFFGGDGGGGGGGGGGGGGDDGGGFDCEFFFDEGEEDADEBEE>DDDCCDCCBEDD?DDECC#
+@61G9EAAXX100520:5:100:1851:8724/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTG
++
+GFGGGGGGGGFGGFFEGGGFFGGCGGGGFGG=EFFFDDFFD:FEFADCDD-:????8==6:=>>2=8:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18522:8952/1
+CTCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCTGTCATTGGGGA
++
+?DDDD5D;4D@=@6=BAA?5B5-==A:CCC69@>@?@@,=>A-ACBC=DD,>@###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18526:11161/1
+GTCGTCGGTAATGAAAACACGGCGAACATAGAGCTTGATGTTGTTCTTCTTACGCTTGGCCTCAAAAA
++
+GGGBGDGGEGFGFGDGGGGDFGGEGDGFBEBEEFEAB?5EC=CCBBCEE:BCCCCCEC5ACCACB###
+@61G9EAAXX100520:5:100:18528:1501/1
+GGCACGAGTAATGGAGGTGTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAG
++
+GGGGGGBGGGFGGGGFFEFFFFF?FEFFEAGFGGGGFBAD,@?C>FDBEBFFBEEBBFEDDFDADD?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:18532:6338/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGCG
++
+GGGGGFGGGFGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGAGFGDFFFGGCFCDD?DECCEAAC?ACDDBDBCC###
+@61G9EAAXX100520:5:100:18542:14316/1
+CCTGGCCAAACCGCACCAATGTAGATACTTCCATTAGGATTTTTTAAGAAAATGTCCTTTTCAACGCC
++
+GGGGFGGGFGGGGGFGGGDGEFGGBGGGGGGGGGGGGGDGFGGGFD?EDDB??ECGDDFEDBC?BBE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18544:11211/1
+CCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTA
++
+GGFGGGGGGGGGGGGFGGGFGGAGGGGGFGFGGEGGGDGEGGGGGEGGGGGEGFGDGGFEDGEGGGF?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18547:19889/1
+AACGCGATGTAAAAGTTCAGTGGGAATGGTGAATTGTTCTTCCAGTTCATCCAAATGATCTTGTAAAG
++
+GGGGGGGGGEGGGFGDFGGGCGDGEFCFFCBEFFBECEDFDFCCACDDCDECDBBDA:CCFCDDDA?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:18547:20156/1
+GCATCAACTGTGGTTTGTTGGAAGTCCAAAGGAAAAGAGGCATTTGAAACAGACTTTGTAGATAAATC
++
+GGGGGFGGGGGGGEGGGGGFGGGFEGGGGFGEDFGBEEGDGEGFDEFECCDDBDEDEDCCEDCDD?AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:18554:18317/1
+GTTCTTGTTAAGCTTGGCCTCAAAAAGGGCCATAGGAGCGCGGCGTGGGACGACAAGTAGGGCACGGA
++
+AAA:2A),@2(131+'-?31?(40A###########################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18554:20698/1
+TTTGAGTTTCATCAAGGTTCTCAAAGGGGTCAACTTCAATAGCGCTGAGCACAGAGGTATCCATGGCC
++
+FFFFFFFFFFDFFFBFEDEFFF?AEFEDD@FBEDBBFEED5BE?B:BB@D?B=@@@?<=?@B?=,:?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18556:7598/1
+CAACCTCAGGACCATTGTCACCACCAGGGGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAGCAGCACCAGGAGCG
++
+@?>?@>=>CBD===A@=C>>+BBB6+:@;,4:;?<DAAAD=>5=C>::@+>::5;,+=;;B?BB?::5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18557:19848/1
+GTTTTAATAATACAGCCAGAAAAAGCGTGCGAACTGCTTAAGAAGAAGGATTCATTCTTCTCTTGCCA
++
+GFGGGEDGGGGGGGFGGGGGFGDDCGDBEFEDGEEDEDBEBDDBDBEBBBBBDBDBBDBE?DBAB?A=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18557:6187/1
+GGAAGTCAGGGAATACAATGAAAGGGGCATTACCTCCTAACTCCATTGAAACCTTCTTGATTGTGCTG
++
+FFDEFFGGGEEEEBEFGAGAGCGFGGDFEEFFDEFBEFEEB?EE=EEBFFEEB?BBBBC5@B=BC@BE
+@61G9EAAXX100520:5:100:1855:18412/1
+CCGGCCTCGCGCAAGGCGGTAGCCGCACGTTCGGCCTCCTCACGAGCTTGCTTTTCGCGCAGAGAGGC
++
+FFDEFFFEFFFFFBEEGEEDG?BB:DADCC:A=5@=<BA(:>>=860:?###################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18562:13962/1
+GTGGTAGTGTTTTTACGTTGGGTAGAAGTAACGGTAGAGGGCTGAGTGGATGTAACAGTGGAAGCTCC
++
+FFFFEEEBEEGGGAGGEFFDFEAEEEEE:BBACB7AB=CBD=BDABAE?A?BAA@?AAAAAA<AA:35
+@61G9EAAXX100520:5:100:18565:10995/1
+AAGTTTTTTCGCCATTATTGACATACAGTTCAAGCAATCCATTGTCAACAATACCATACAAAGTTACG
++
+GGGGGGGGGGGGGFGEGGGBFFGGGGEGCDGGEEFEEEEEEFDDCDEDCEBDBC:DCDCDCCCC:BC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18570:3589/1
+TCCTTGTTAGTCATGTCTATTACAAAAAAACATTGTTCACAACATAATTTTCACAATTAAAACCGCCC
++
+EEEE?FFFFFFFGFGGGGGFGGGEGGGGEGGGGGGGDGGGGFGGF?AFFFGGGGCGGFGBFBEA==E?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18579:12513/1
+ATAGAGAATGATTATCACCCAACCAATGTGCACCATAGACTCCAGATCCCAAGAAGGTAGAACGACTC
++
+FGGEGFEEFDFGGFGGGGGGGGGGGGFFFGFGGGGGFFADAEEE=CEEEEDEECBC=9?BFCDBBC=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:18581:6943/1
+GTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCG
++
+EEDB:FFFFAD=EE=BE=EEFFBFD?E;=4EBCEBE?:AE=BEEED?DE=:=@==>>2@>>5>5?BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18582:5100/1
+GCGGATTTCTGCACCAGCTGCCAATGGAACAATAATAAGAATAAGGAATATTACCAAAATTGAAAAGT
++
+FFFF?FEDFEFFDEADFDFFFEDEE:D-EECCAEE?EDEEB=EECDFAFFEEE=EEC@C5?BB:BDB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18584:9495/1
+CGGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGTAGGCA
++
+FAFFFFF:FDDD?EEEBEB=:A==CFFFBA?BE=DEDB5DC=CBD@>=52>C>>=??=??5=:@@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:18591:8746/1
+CCAATGGAGCGCCAGGATTGATGGAGATGAAGAGTACCCATTTGTATTCATCGGTGCCTTCAACGGGC
++
+GGGGGGGGFGGGGGGEGGGFGEGGEGEFFGEFEEBCFEDCEDDECCDECCDCC=>CDBCBCBBBB>BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18601:9337/1
+GTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTAGCAAAACAAATTTATTA
++
+EEEEE?FFFFGGGGGGGGGGGGGGFGGFEGGFGGGFDFCEFEECGDGEFDEEEGDEDDEABEDADE@F
+@61G9EAAXX100520:5:100:18602:17931/1
+ACAGTGACGACGGCGTCAGTGACCTTACCACCAAGGTAGGCCTCAGCAGTCTCACGCATCTTCATCAA
++
+GGGFEGGGGGGFAGGDGEFCFEDGEFDDGEGEEEFB4CC?BBABA@DCC4C?CCAB?B?:A:C,?>>=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18604:839/1
+NNGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCAACTCCA
++
+&%-*2/**,/999=9==>>?69999??>>=?>=>?49=99???>???#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18604:9023/1
+CTTGAATTACCTTGCCAAAAACAACATGCTTTCCATCCAAATGAGGGGTGGGAACAGTAGTAATGAAG
++
+GGFGGGGGGGGGGFGGDGFGGGGBGGGGGGGGFGFGGF?DGGFBFEFF<E?C=?FFFDEFCEABB?@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:18609:2063/1
+GTGGGCTCGTTAATGATACGAAGGACGTTTAGTCCAGCAATCAAACCGGCATCCTTCGTGGCCTGACG
++
+GGGDDGFEFEGFGGGGBGBGFEGEBEGEGEFFDEEDBDEDEBB?FDAAADBBD<BAEB?B@B?;?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:1860:8402/1
+TCTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCA
++
+GGEDFGDGFGG=GDFGGDFGGEEEDEDEFFFDECDFBFBBEADBD?DCBCCCDCDDBBBBCC5AA5CA
+@61G9EAAXX100520:5:100:1861:17481/1
+CATTGCTGTTTATTAAATGATCCTGGATCAACTTGTCTGCGGGAAATTCATTTCGGTCGGCAAGTTCT
++
+GGGGGGGGGGFEGGGGGGGGGDGGGGGGGGGFGFGGGFG?GFFCD?EFCBFEEFDBDE55C5:@?AA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1861:4204/1
+GTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCC
++
+BEEBEEA:A?BBDBDEE=DB:A?AAE?AC=C:C@=D?::@?5>??#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18627:6821/1
+GCATAGGTACCTTTGCCATATCCCTCACCGCTGTAACCAGCAGAGGAAACAGCGCCTCTGGTCTTGTT
++
+GGGFGEFFFFFFGG=GEGGGGGGFFGGGG?GGDGDFGDBGDFDBGD,EEE?BBB:FCAEDFD=FC?B9
+@61G9EAAXX100520:5:100:18655:4078/1
+GGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAGTAATGTGGAAGCAATGGGAATCGAAGAAAACT
++
+GGGGGGGGGGGGGGDFGGFFGGGFGEGGEGFG=GDD:CCDECEB=EEDDDC:?CEA-BA@C?CC9?2A
+@61G9EAAXX100520:5:100:18664:9714/1
+AGCACCGGTCAAGGCATCCACGTTGTTTTGGGTAGCGGTGACATTGATGTTGGTATCGTTGGAGGAAG
++
+DDDBC=DD?5C?C:53?=7,>>>=@0@6.A######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18670:7853/1
+GTCTTTTCGTCGGGTTGGATGCAGGCATTGGTGGTGGTGACGATATGGATGGGAGCACCGGTACAGGC
++
+C;CBCCC??BCC=6CBC?5?CBCACCC=5=3>>>5A:AAA+??5=3?:??BB??##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18672:6910/1
+GTGATGGTAATCTTCTGAGTCTTACCAGTACCCTTCTCGAGAGCAGAGACATTCAAAATACCGTTAGC
++
+GGGGEGGBGGGGGGGEGEGEGGGGGGGGCGGGGGGGFFEDFEEED:AACD?DCDADEDBECE@B=CCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:18673:9052/1
+GGGGATCAGACCTTTTTCATATACTCCACAAAAAAAAAGAACCAAAATGTTAGGAGTAATCATTATAA
++
+FEBFFFFFFFFFCFFDFBDFA?EBCFDEFBFAFCCCCCCCCAEEE5BBB?BEDBB=:A??@?B=@BB5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18678:3239/1
+GTTTTTGAACTTGTTTTTGAGCTTGAGAACCTACATCCGCATGTTTAGAAGGCGTGGAGGAAGTTGTA
++
+GFGGGGGEEGGGGFGGGGGFGGGGEFGEBEEDAEFFGFFD@EEDGEDEB:CCCCAEC?C@########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1870:19771/1
+GGGATTCACGACACCTTCAAGTTCTTTTTGCTTGTCCTCATACTCATCTTTGGCAGCAGTGGTGTTGT
++
+EFFGGGGGGFFGGGGGGGGCGEEDGGGGFEGB?GEDFDBFFDEGFDFC=DE::=C:???,CC>CAAA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18713:12584/1
+GCCGTATCCAGCAGTGAACACTTCATCCATATAACGCTTTAACTTCCATGGTGTACCCATCCACCAGC
++
+GEGGGGEGGFGFGGDGFGGGGDGGGGGFGGGGGGGGEGDGGCEDEEFDDEECACEFDDDACCBE=@CE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18728:6624/1
+TGCACAGAACCTACAGCAGGTCGCAATGCTGCTTCTGTTGCTCTAATAAGTCTAGTAGTAGTGCCTTC
++
+GGGGGGEEBGFGFGGGGFGGFGGGDGGDFGFGGGGGGFEGBGGGDDFE:FAEFDDBDEBDFDABBBA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18739:1730/1
+ATGAAGTTGAATAAGCTGGCCAGGTGAATCCTAGCTGAAGTAAGTTTTTAAGAAAGAGGAGCAAATCG
++
+?DCDDDDDDDD=5;DA?DDDDDD5?CCCCCB5DD?DD??D:C-CCDC:6D:?A>?DBCABD:AA:?>C
+@61G9EAAXX100520:5:100:18745:10512/1
+CTTCACAGAGCGGTCTTCGGCACCATTCTCCTCAACCTTCTTCTTGAGCTCAGCAATGATGGGAGACT
++
+GGGGGGGGGGGGGBGFGGDGGGFGFGGFGGEFGFFGDEFBE?DFDDAEDBDCDD@CCE?@C@B=B-6@
+@61G9EAAXX100520:5:100:18759:2965/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGFGGGGGEFGGGGGGGGGFFFF?FFFFFFFCEDBCCBBFAE=EDCFECDEDE@ECDBCD?DCDBCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18766:15653/1
+GTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCATTAACAC
++
+GGGGEGFGEGGDGFGFFEGDGGFDGFBFDDABBE>AEABB?A==AABB5ABA,AA?,3)?(51.:AAA
+@61G9EAAXX100520:5:100:18766:19078/1
+CAGAAATGGAGAAGAACATGTTAGACCATAGAGAATGATTATCACCCAACCAATGTGCACCATAGACT
++
+GGGGFGDEGDGDDGGFGGGFFDEF?FGEGFGFFG,EEEEEGDGFGEBFFEEE5@A@EEEEB=AEB=??
+@61G9EAAXX100520:5:100:18766:4670/1
+TCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTATCAAAATTCATCAATCCAATGGCAAGCGGATC
++
+GGGGGGDGGGEGGGFGGGFGGGEGEGFBFGGEDGFFGB?GGFGEDBFDAEEF=FBDDAFFB-BBA5??
+@61G9EAAXX100520:5:100:18772:1607/1
+GGTGATTGTAAACCCATTCAAGAAATGGTTTGGTAAACAAATGAGCCAAAAGGGAAGCAAAGCTTACA
++
+;1)<>8518:@@@@@@@>@@A@@::A>@<A?>@<;@@?>206795)6?6<2@################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18781:12473/1
+TTCGGGGTAGATGGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGAGTGACCCCAAG
++
+@;?B;>B.B?=>@;6CCC?C5=B?-C=;-?>>@>+@,9@-;@1@,C?BC:BC-?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18788:9161/1
+GAAAAGACTTCGGATTTCTTGGTAGGAATAGTCGTGTTACGCTTAATAAGAGGAGTCATGACTCCACC
++
+GGGGGFGFDGFFFBEGFFGGGGEGGGGGGFGDFGDADEDFEEDEDBDEDABBAABBBDBBBABD?AAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:18792:16398/1
+AGTAGCCCTTTGGCAGATGGATAGAGGGCGGGTAGTTAGCGCAGGAAAGTTGGTATCGAACGGTTCAG
++
+FF?FFGEGGGEGEGEGDBGFDBEBEGEFFDF@?DEBEED@EA?EAA?ABA-><7;:?????=5<706>
+@61G9EAAXX100520:5:100:18802:13488/1
+TCTTTCTTCTGGAAGGCATGATATAACGAGATCAGATCCCTCTCTGGCAAACATCACCGCTGCTGCTT
++
+GGFGGGGGGGGGGGDGBEGGFEEFGFGGBGBGGGEEFGFGEFGEEDDFECABEEFGFBADCCC@C?AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18806:14981/1
+GAGAATACCAATAAATCTGTAGCTAGCACATCATCGGGACGTGGTTTATGCCATCCTGTACCGACAAA
++
+G?GGGFDGGGGFGGGGGGDEEGGCGFDEGBGDGFGFB?FEC<BB5=@A@>FDEAE?BB5=>===8@@9
+@61G9EAAXX100520:5:100:18811:7861/1
+GGAAACTGTGTGACCCCAATGAACTTCGCCGGCTGTTAGAGTTTTTGGTGAATATTGGAAGAACATGT
++
+GGGFGGGGEGEFFFFGGDGGGFFEFFFEDEF?DBCBBAB-@:@@>@B57@>==>>AA?##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18815:15471/1
+CTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGGACATTAATGATCAATGAAGAAAACCCGCTTAAAAATTTCTTT
++
+DGDFDGFGEGGGGCGGGGGFFFFEDGGGGGGGF?DDGDDGFEEFFFGBDDEFEBDEGFF5EBEEB?DG
+@61G9EAAXX100520:5:100:18817:8179/1
+TAGACTTGCAGGGCTCCTTTCCATTGAAGAAGTCGGAAACAAGCTTTTGAATACGAGGAATACGAGTA
++
+@6=-6@6;>.=B=-=:-=:=5=B=.CC6=,=>B@?AC?-=ACA?ABCBC:4;AAA?B:C:BC=C:BA6
+@61G9EAAXX100520:5:100:18819:7156/1
+GAAAAATCGTGTAGAAAGAAATTTTTGAATGACAACAGACACTAGAATCGTTAACAATGTATAGGATA
++
+GFGGGGGGGFGGGGGGGGGGDGGGDGGGFGFGFEEEGFFGFEBFFEEDEDEDE=DE@CDAECCDCACE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18831:18765/1
+CGGGGTAGGCGGGTCAACGAACTCTGCACCGGCTTCTCTAAACAAGCTGTTCAGATCTTGCATGTTCC
++
+FFFFFBFFFFEEE?EFFEFDDDDEDDBEBFBEDBD=A@A@BB9+B*=6=6=66:(0;6:2?<<98<?7
+@61G9EAAXX100520:5:100:18832:15671/1
+GGTTTGAGTGCTGGGAGGAGAGACGTTGGAAGTGCCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGAAGCAAG
++
+6B>@66@C@;C?=CC5A?AD=-6@@<5AA#######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18842:4933/1
+TTCGGAAATACGTTCACGATCATTAGAATCAACAACGAAGATAATACCTTGCGTGTTTTGGAAATAGT
++
+GGGGGGGGGGGGGGFFEGFGDFGGGEBFGGFGGGGDEE?GFDCEBEDEEEEEFCDEE=DBD5CCDC@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18844:17182/1
+CCGGGGGTAAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAG
++
+GGGFFDEFFGDDFFFDEFFFGFGGFGGFG?BFFF?GEF?DCAE:?@??@?@BBABBE@B=BB5BB9A:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18851:20646/1
+AGAACCAGTGGCAGATGTGGCAGATCCACTAGTAGCAGAGACAGTGGAAGACAAATCATAAGAACTAG
++
+FFFDFFFFEFFFFFEDFAFFBEE@@DFDBA?A?@@?;;5:5>5;7@B1@@:3==?@@>5?@?0@=;:=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18852:18917/1
+GGGGATACCGGAAAGCTCAAACTTACCAAGCAAGTTACAGTCCTTGGTACGAGCACGCTCACCTTCAA
++
+FGGGGGGGFDGDGFGEGFGDGGGGGGE?BG?BBD?FFFEA?@@@-=?;?>EDDBDAAE=<??5?5765
+@61G9EAAXX100520:5:100:18860:9891/1
+TCAGCAGTCTCACGCATCTTCATCAAAACCATGGATGAGATTTCCTCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCTC
++
+GDGGFFFGGDGGFGEBGDGGFDDGF?DEEEFEFFAEDFEDABDFEEEGDEFAB@BBE-A5???5?ABB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18874:14648/1
+GTAGAAGTCAATACCCTCGAACAAAGAGTCAATCTCAATGCTAGCTTGAGCAGAAGAAGAAAGAGTAC
++
+GGGGGDGFGGFGGFGGGGGFGGGGGDFDCGFFEFDGEEDEDEAEEDD@=CD?DCDCBCBB=9?BA<BA
+@61G9EAAXX100520:5:100:18876:17176/1
+AGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTCCC
++
+GFGFGFGGGGFGGGGGGGGGGGGGEGEFGGEFFGGGGGFGGGDDGFFDBEGGFF:FDEEEEBDG=ECE
+@61G9EAAXX100520:5:100:18876:5866/1
+AAAAATAATGCCTATGGATGAATGTCGGTCAAGTGAGGACTATGACGAGAAGGGGGTAATCTAAAACG
++
+GGGFGGFGGFGGGEGGGEGGFFGGEFGDCEEEFCFDGEED?EEEDCECEAACBCCB9BABACACCCCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:18879:11745/1
+GTTCAATTCATTATCAAAATTCATCAATCCAATGGCAAGCGGATCATTAATTGCATATGTTATGATTG
++
+GGEFGFGGGGFGFEBGGGEEFFBGFGEBGBGFFEB?EE=BB=@@:@BBBB@=?BBE@BB<@=??@@<5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18882:14321/1
+TAGGAGTAAAATCCATTTGTCAAAAGCTTTATCTTGAGACTCTTGGTCTCTTAAAATTAACTAAGACT
++
+E:DE?EE=E:EEEEEE=EDDDD?-DED?DE?EEDEEBEAD=DD@?BBCE:?DD:A?=C?CEBA:5BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:18888:10163/1
+TTTATTATCAACCAAGATGTTCGCACCTTTTATATCACGGTGTACAATGCCGCGTGAATGAAGGTATT
++
+GGGEGGGGGGGGGGGGGGFGFGGFGDGGGGGGGGGEEEGDCDDFDDEDEBDEDE?BECAC??5?;???
+@61G9EAAXX100520:5:100:1888:5974/1
+GGAGTTTTAATAATACAGCCAGAAAAAGCGTGCGAACTGCTTAAGAAGAAGGATTCATTCTTCTCTTG
++
+FFEFEGG=GGGFGGGFGFGEGEGDEFB;EDC?EEC?ECEBDDCCE=CDCECCC<AA?CC?@CC=C?C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:18907:9222/1
+ATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGCGTCTTTACCCT
++
+CCAC=?=CCCDD::D5DDDCD=D;D=5A?C??D:A=ACCD?BDBBAAB5=:A>5;9+983>5?8:'?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18909:8109/1
+AGATAAAGGATACGAAGAAACATCGCCTTGTTGTATTGTCGTTGCGGAATGCCCATCGTCCAGACTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGEFFGDEGGDFGEGFCBEEF@FCCEECE5??CC@=5
+@61G9EAAXX100520:5:100:18912:7232/1
+GCAGAGTAGAAACCAACACCGAATTGACCAATCATGGAGATATCAGCACCAGAAGCAGCAGCTTCCAT
++
+GEGGGGGGEFGGGGGGGGGGGFGGFDGGDGGEEFFBEEDFDEEAEDEEBFDBE5BEAD=ADEB:A??:
+@61G9EAAXX100520:5:100:18932:7655/1
+GTTTTACATATAAGTGACGGGGAGCCGCGTTTGTAGATGATAAGAGAGAGACGAGGCAAATGCCACTA
++
+FDFF?FFFDFFFFFDEF:FDFBDBE5CBCBEEE@9C?:?:@::,=??=??@???@?############
+@61G9EAAXX100520:5:100:18934:15164/1
+TTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACG
++
+GGGGGGGGGEGGGGGGGGGFGGGGDGGGGGGGFFFDBGGGFGGFEFFDGGFDGFD>AEEAGFDFCE@?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18937:13101/1
+GTTTCATATCAGATTGGACTTCGGGATCGTTAAATCTGCGGCCAATCAATCGTTTGGCATCGAAAATA
++
+FEFFFDGGGGGFGFGFDDFGGFGGGBFFGEFFDDEEABEFA@DEAD=CDDD@BC?DCCA@AB;CC654
+@61G9EAAXX100520:5:100:18945:19150/1
+GGCAGCAGAGTAATTTCAGTCAATGCAGAAGTACAAGGTGGTGACGAAGAAAGACAATCGTCATGACA
++
+DGGGGGGGGEGDGEFGGGDEGGFG??FFFDGDFEBEBE@DE@EBBEDD?BDED?BB5BE@7?5:?=:>
+@61G9EAAXX100520:5:100:18948:6753/1
+TGGGGTTAGCAACACTTTCAAGCTCCTTTTGCTTGGCCTCGAACTCATCCTTGGCAGCAGTAGTGTTA
++
+GGGAGGGFGGGGGFFGGGGGEGFGFGGGFGDGGFGFGCGGFBFAFE:BEBDEF5F?B:@B2?@?@=:>
+@61G9EAAXX100520:5:100:18951:7284/1
+TGGTGAAACAATTTGGAACACCGATGATGTTGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAG
++
+AD?DBB?DDD>DD?55A-ACDC?==A?C5C:CACA=5A:>C?CACDBD?DC:5BB5>:C@=>>C=766
+@61G9EAAXX100520:5:100:18958:14183/1
+AAAAAAAGTTCCAAGAGGAAAGGAAGCACACGAAATAAAAGACTACTATAGAAAAAAAAACACTCAGG
++
+FFFEDDCEEEGFGDFGGGGADGFEBGGGGAGFGFGGGBD7CED=5EBEBEGDEBEC@@@>;7?BEBA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:18959:2142/1
+CCCACGCAGAACGAAGAGGGTTCGTTCATATCAGTCCAAATTCCACTGAATGGAACAGCACCATTCGA
++
+C=CCC6DD=5DCDDDBBCBC3DCBBCBBBCCBCB5BBCBBBBB@CA=A5A?BB?=A5?-A?7??####
+@61G9EAAXX100520:5:100:18962:14315/1
+GCTGCTGGTGCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGTGGTAC
++
+GGGGGGGGCGGGGGGGGGGGFDGEGGFEFGG=CBEEDGDDEEFBDAC:CCCCE@EBA@BA@?9@@5>@
+@61G9EAAXX100520:5:100:18989:11013/1
+GGCGACTTGGTTCTTAGCAGCGTCACCAATGAGACGCTCGGTATCGGTAAAGGCAACATAAGAAGGGG
++
+GFGGGGGGGGEGGGGGFGEGGEDGGGGGEGGCEBEEDCDEEADC?CC>CBCD5CC=CA5=?AACC:?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:18990:1173/1
+GTGGTGCTCCAATGAGACGTGAAACAGAGTGTTTTTCCATGTATTCAGACATGTCAATACGAATCATT
++
+EEEEBEEEEEB:?DD>A>C?D@@C@BBBC-@4>>@;@B5B:>5@=.=@>>->?=@?@@?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:18990:15999/1
+GTTCTTCTTACGCTTGGCCTCAAAAAGGTCCATAGGAGCGCGGCGGGGGACGAAAAGAATGGCACGGA
++
+GGGGGGGGGGGEGGGEEFGGGFGGGGFGDGFGGGFDEDEFFGGGGDF@C;CEABC=:&14AA@=?AC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:18991:13433/1
+CGGTGGCATCGGCAACAGCGGCTTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACG
++
+@?@7@;CCCABADE?EEBE=EEE5EAEEBE?@A5-9,<9>B5B:BB@5BB##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:18995:13596/1
+TTGGAAAGACGACCCTTGTCATTGGTAATGGTAATCTTTTGAGTCTTACCAGTACCCTTTTCAAGGGC
++
+GGEDGGGGGGGGGGGGGGFGGEGEFBGGGGDCGDFGBGGEFFEDEFEDEFFF@AGDDEDDEAC@DADA
+@61G9EAAXX100520:5:100:18996:19051/1
+TTACGCTTGGCCTCAAAAAGGTCCATAGGAGCGCGGCGGGGGACGAAAAGAATGGCACGGAAGTCCAA
++
+EGEGEGFGGGGFGGEFGGGDGDGGEGGGFGGGEGCEDGDD;80??#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19000:11131/1
+CTCAATATCTGCAGGAATTGTCGAGACGACCGCGGAAAGGGTAACACTAGATAATTCTTCAGAAGGAA
++
+GGGGGGFGFGGFGFGGGEGFDDGGGFGEDFFFEGEDBDED=:BEEAE:ACCBDCBCC5=?ACC?C?A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19009:18806/1
+ACGGAGATGGATTGTAATCTGTATGGATCATCAGAATCAATGATAATACGCCCCCGACAATATCCTGT
++
+:D=:AC5ACA=CCC:AAAABDBD=D=CBDDD?DDDBDBAB;=@>C#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19023:17400/1
+GGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGAGCCATTAA
++
+DD=A?DDB=BA??DB?ABDBCCBCBBCBBBDBBBBBB?<B7==5=::?:B??B??#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19023:17850/1
+TTGGTTATCCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAG
++
+:FDEFFBDDD=AEEEFE=FFDEF?FDDEE?FFDFFFFFEFE5FDFF?EFEABCADDADDB=DEBBFDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:19031:20274/1
+CTGAATCACCAAGGAAACCACAAACATCAGCTCCTACCATTGGAATACCCATCATGTTAAAAACGATC
++
+GFGGGGGGGGGFGDGFGGGGGFGGGDEGGEGEFGDBFEBECEDCECCDECDDDCDDCDDAEACC@:=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19035:13000/1
+TTGTATTGGCGGGGGCGGTGAAAGTCCCCCCCAGCTTTACGGGCCTCCCGCAGCGCGACGCGTGTTTT
++
+BBBBBBBBBBBBB#######################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19039:13980/1
+TACCAGGCCTTAAGACATCGCTAATATCGCCTTGACTGCTGGGTCGCAGTTTATAGATACCAAATATG
++
+ADADDD5DDDDDD:D:ABD:DD?-DDBCDCB==B?=:<B#############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19039:6846/1
+CAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACAATACAATAAAAAACTTTTTTCATAACGGATTC
++
+6=+6<99A56?+540;)@@=A=98)AA*:8(0>7',)*/,2A/AAA@@####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19044:10938/1
+AGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGTTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCATTAACACCTTCAACAG
++
+GFGGGGGGGFGEFGFFGDGGEFEGB?BB@CECCEEDDFDDEDBD:C=4BC?CCCCBDAC@A8A4=<9@
+@61G9EAAXX100520:5:100:19095:16888/1
+CGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACCGGAAGAAGGAGTAAAATGAATTTTGGGA
++
+FFFFDFFFFFFFF?FEFCFDFFFFAE=FDFDFFD?AFFFBEDD@B?BC=BB<B@B@BBA?DD?B?A=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19103:9939/1
+CGCATACCAAAACTCATTATCCTTGTTGTCAAAAGCATCCCTCTCCACTTCACCCAAGGCAGATTTTT
++
+GGGGGFGGGGGGGGGDGGGGGGGGGFGGFFGCGFDEFFGDFFFFFFEDDEEEFDFD@DCECECCCCDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:19111:11572/1
+CCGCGATCGCGATACTCACGTTCAGCATCGGCGAATAATTTACGAACGTTTTCTTCACTTTGACCGAC
++
+BADDDDDA:BDD?D?BDBD?BDC-B5:?CCC:?A=?B=::C=>=A#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19115:2043/1
+CTTGTTCTTGACAATGGCATAAGGAACACCCATCTTCTTGCACAAAGCAGGCAAGAAAACGACGAGTT
++
+FFFDFEDGGGGEFGDDAGEFFGGGGBGGFGGGGGADDFFGGDFBBBEFAFECC:ADFECC=CBCEE<:
+@61G9EAAXX100520:5:100:1911:11807/1
+CCGGAATTGAAGTGAATTAATGTCAAGAACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCAT
++
+GGGDGGGGFEGGEGFGGGGGGGFGGBGGGGGFGBEFGEDG=DEFDEEDFEGB?:E=@CA@CCC=ECDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:19124:13819/1
+TGCTGGTGCTGCTTCTACGTTCCTTGCGGGAACTTTTGCTTTCAGATTTGCCCAAACCGGCGGTACCC
++
+DFFFEAFDEEFFAFDDEEEEADDDDEDFFFFEFFFE?:EEEE?EA:EE?5?CCB:4>;><2=>==807
+@61G9EAAXX100520:5:100:19124:4899/1
+CGGTCAACCACAAACACAAGGTAGCCACAGCACTGATTACAGTTACATGTGATGCTACATTGCCACGG
++
+AAA?AACCC?ACAD;ADD5A?C:=CD=D=DB:5D=DDDBB5CCC5:BCA??->A-==+8@=977@=@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:19130:20533/1
+GGGAACTACAACTTTGGCAACCCATACCTTTAGGATAGGAACTAGGGAGTTAAAAATGCAACCTTCAT
++
+FGGFGGGGGGEGGGGEDGDGGFFEFFBEFFEFAB:DEFEEEBDEGBE?EA:??:?DDABBBDBD>DAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:19134:2753/1
+TTGGAAAATGGATCGATTTTCTCGTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAG
++
+D?::?DDDCDDD:D=:AAAA<A4AADDD;:BD:?-C@:5-.;2:+>>;?>54?0525-5?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19134:6570/1
+CCTCATCTCAGCCGGTCTGTCGTGAAAAGGAAGCAAGATACCCTGACGAATGGGCTGTAAGTCGATAT
++
+FFFFFFFFBDFFEDFDF?FEEBBBD@?B??DED@DB??AA????B?A=5@>5<::4?::7?#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19144:6093/1
+GTTTGATGGAGATGAGAAAGTTTTGACTTTGTAAGCTGGAAGGAGCTACATCGCCAAAGGTACGAACG
++
+FFFFFAFFDFGDFFFGEGFDBDGGBBGFGGEDFEFEEDEDBEBDEBDBEBDAD?AB?@E=*?;><=4@
+@61G9EAAXX100520:5:100:19148:19676/1
+CGGAGGAGACGTATTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATCCAGTGAGACCAAGGATAGTGAGG
++
+A5?#################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19149:910/1
+NCTTGGCCTCATTTTCCTTAGCTCTAGCAGCCTCGGCAATGGTTTCATTGCGCTTCTCAGCGGCCTTG
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19152:17801/1
+GCCGGAAACCCTTGGACATGAGGCATTGATGGCATATCTGGGATGGCCATAGCTGACTTAAAAGCTGG
++
+GGFGAGFFGGGGGGEGGGG=FGFGGGGFFDGFEFFEFDBFE=ADEDDEDDDDCD@CEDD=CA=CCAAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:19152:6145/1
+TCGGCGTCTTGAGCAGCCTTCTTGGCACGGGCCTCAAGCTCGAGGGCCTCCGAGGTGGAGCGGTTGTT
++
+EADEEEEEEE?A?E?:DDDDE,ED?5?:A=DD?AA:5A:-<?;?########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19154:4010/1
+TGGAAGATGTAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAATAGCAATACCTACAAAACTAGGGATACCT
++
+AB2BB###############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19165:2755/1
+GTCGTCGACGAAGTTGTTCAGTAAGCTGTCCACCCGCTTCATGTCCAACATAACTGGGTGGTGCTCTA
++
+:A>::B.?5=?=DD5DBD?-A5AA??5:A5C-;;4=>=4>-=:1@=:A=:7>7>+>24-94A?=5:2A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19168:9268/1
+CCGGCTGTATCCAAATTTTGCTGAGCAAATTGCTTGTTAGCAATTCCCTTTAAGTCGCTAGCAATTTT
++
+GGGGFGGGGGGGGGGFGGGDGGFFGGGFEGFGEGFGEGEFFEFGEDFEFEFEDECEEECCDDD@:DE:
+@61G9EAAXX100520:5:100:19169:5039/1
+GGCGGCAGTGGGTTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGG
++
+GFGGEF?FBEEEEEEFEDFDFFFBEDBFDEEEEFBE@DDEEDBDB?DE?DBAAB?DBD?:@5?@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19173:4607/1
+GGCACTGACCGGATAAACAGCGGCTGCACGACGAATGGTGTTAGCACTGCATTCAGAAAGACCAATGA
++
+DDDDB>?5-?A::AADB=DA-:A:-?->?5:????7+:;>9&(9*==:>=??:??#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19186:16560/1
+GTTGTAAGTAAGAATGCTCTGTAAAAAAGTAGCAATGTAGTAGGATCAAGACATCAGGGTGATTCGTG
++
+CC?CC==6C6,<;27B5:<AC:5CC>>).17A<=(<:37=7@@58:C><5AA@###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19192:11968/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCATTGGTTACCCTCGGTG
++
+GGGGGGGGGEFFFFDCGEGFGGGEGDFEFFBFEDDDGAEBDEFEEBDDEECD:CDCBCDCDB@CC@@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19209:15147/1
+ACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTGAATCAACACACCGGGTTGATTATCGGCGTAGGTGGAAAAGA
++
+?BBFDFFDFFFAFBFFEFFDFFBAFBFFDFE=?BEC-DBCBDA==AB@5:::->=?5??#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19214:3933/1
+GGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATACT
++
+DDB=DDD?DBDEAEE?BEECCB:B=DABDEEA@EBEEB?EB?DD<BA)A?@:@C=5;??#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19218:1692/1
+GTGGAAGTGATAGTAGGAGGGGGAGTAGAGGAAGAATTATGATAGGAAGAGGAAGTATCATTATACGT
++
+@:@,B;?>>66;;8870(//%*.00:?=?B:'5@##################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19223:8366/1
+GGGGGTTGTAACGCAAAAGCTTGGCTAAAGCAGGGCGGTTAGCAGCATCCTCATGGATACCAAGCTTC
++
+FFGGGFFEEFGGBG?EDGGDGEGG:FFAEFADFFB=DEBAEDE??AEDADAE@BEBA:B?AAAA####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19226:2421/1
+GTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACAACAATAGAATTGTAGACTTTCTTGTCCAAG
++
+EEEEEA?C,CCB=DA:@@2A4@>D?B?B=B?????BBB?B=6=,>AA?-??:?5?B????:A?9?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19227:17044/1
+ATCAAGACATCAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGTTTTCTCGACTGATGCTTCGAAAAACA
++
+FFFFEDFEDDEEFDFFD=FFFFFAFDEFAFFF?FFDEFFFFEFFCAFEFDEEFEFB=BEFE:5=?BB>
+@61G9EAAXX100520:5:100:19231:1638/1
+CGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTAT
++
+DFFFFFFFFBDEEEEFGGG:FEFFFADE??FBEFFG=AF=DDDDD0DD?B>@5=@-?BB=5A;=?AA?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19232:9941/1
+CGGGAATCAGATTTTTTTATTTTTTTTTTGAAAAGAAACAAAGTAACGGTAACAATGGTATTCCTAAA
++
+=BBBBBBB,:)3<;;>>)84::8)A==@4:3:7?:5600A5+99@7):*0@8@@/@############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19236:2637/1
+CTTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTAC
++
+GGGGDDFGFGBAGB?GGGDDFGGGFGGGFGDGGFGBFBEFFBEFE@EABCEE@EE?6?E==B@EBEA#
+@61G9EAAXX100520:5:100:19242:19637/1
+CATAAGGATCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATT
++
+EDEEEEEEEEEEEEBEEBAEAEE=EEDEEEEEE=EA??B?@A?A:BBE:?EB@@?@@@##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19243:4132/1
+TCAAAAAGTTGTCGTCCCTTTTTTTCAAATAAGAACCATACAATAAAAACCTTTTTTCATAATGGATT
++
+ADEEDDCEDAEBEEE:EBDEC:CC8@EEDDBDE?EE@E?DEE?:EDE<?7BA=EBE:<=EC,?#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19244:9317/1
+CTGATGGGGGAATTGGTTGTAAAGGTCCATAAGGTTTATGATTCCTAGATTTGTTTATTTGACATGTA
++
+BDDD??D:=DD:DD5D?DDBACDDBBDCCCCBDB?BC??A55?:?8,:19AAA?B4(=@9<?######
+@61G9EAAXX100520:5:100:1924:20542/1
+CAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGTGAA
++
+GGGGGGGGGFGGGECGGEGGFGGGFGFDG?E?EDEDDBFEDEEEDBDCEBDDCDCCCCC5??######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19251:17234/1
+CTTAACATCTGTAACCTCAGCATTTTGACTGGCTGCGTGATAAGCACGCAACTTAGCTGTCAGTTCAG
++
+FFF?DEFFFEFAFFEFDFFFA?F==C?=EEDECFFAABE55@@>>EB-EEFE5D::?5=2??5??A<A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19252:11573/1
+CTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCT
++
+GDGGGGDGEFFGFGGDGGGFEGFDGEFGEGBFGFFEGEF=FGGFGEEBEDEGBBAEB5BAEFEEEBAF
+@61G9EAAXX100520:5:100:19253:13936/1
+GGAATACGGGTGGAACCACCGACTAAAACAATCTCGTTGACGGAGGCCTTGTCGACCTTGGAGTCACG
++
+GFDFGGGFGFFGFGDFGFGFEFGGGBEECECCEEEEDEEB?D@=DC?@CA??CC:B<=BAA7@5<==A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19257:1116/1
+TCCCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGT
++
+ABE?FFF?FFF?FDABBFFFFBF?AEEE?EFFDB5?EA:EDBF:C=CBBEC-B=C:=5==CB-A===5
+@61G9EAAXX100520:5:100:19259:10861/1
+TCGAGCTCTAATTCACTTCCATTTTGCACATTTTGGTCGGAAAGTGAACCATCCTTGAGGGTCACCCC
++
+EEEAEAFFFDF?FEFFFFDFFFEFFFABEEFFFDDB?ED?A@AA@BBE5@,3:7=?:??@60==4?@4
+@61G9EAAXX100520:5:100:19271:20030/1
+TTCTGGTCTACAAGAGTTAAATCGAATTGAAAACGGTCAGCAACAGGTAAAACAGAAGACATAACGTT
++
+GFGDFGGGG-EEEEEDGDE?GDGDAEGGEGGEGFGF@ADCEDBBBFFAECDBFFBFA@DDBC-B=??B
+@61G9EAAXX100520:5:100:19274:4826/1
+GTAACTTTGACTGTAATTTTTACCGTAGTCACCACCTTGTGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTTTTGGT
++
+2@>>>4:19/(::A4(7(,<1,10??<4>A######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19275:13640/1
+CAGGATTTTGGATGGAAGTCAGAAAAAGAAAGACAAAGTCTGGTATTCGTTTGGAAACGTCCGCTTGG
++
+EGGDGGFFEGFGGGFDGFFGEGGGGDDCGF>GGD?FDEAFFFE@EFFDDEEBEDEEDDFBB?DBAABD
+@61G9EAAXX100520:5:100:19275:13769/1
+AAGGGTTTTTGCTAGAGGCATAGCTACTGTCGCCGTCATTAGCGGTGTTGCCGGCGGGGGAGCTACCG
++
+EEBEEFFFFFBFFFFGGGFGGBGGGGGGEDEAE?=?B?BBA??BB@EA??AAB5??############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19279:4759/1
+GTTCTACGATCATTCGAGGGTGAATAACCTGTTCCCGTGATACCCAGAGATGCTTTCCATTTCTGCAA
++
+GGFGGFBGDGGGDDGDFFFFDGGGGEAECCEDEFEAEC?EEEBCB=DCEDCB<:@?(0=??@?@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19286:4995/1
+CTTAAGGTTGGGATCATCCAAAGAGTTACGAAGAGAGTAAGCATAAGACTCCAAGTGGTTCTTGGCTT
++
+G?GGGBAEEEGEGEFGGGBCGDGBGFFEFFABECEBEBB-B?=AABABBBDBDBD=B+A==5.>=??#
+@61G9EAAXX100520:5:100:1928:14565/1
+GTTAATTTTATCGGCAGGGTTAATATCCTTTAGCCCATACCCAAAATCAATATCCTTTTTGTCTAAAG
++
+BBBABBBBBBBBBBBBBB##################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19292:2065/1
+CTTCATGTTTACTTCCAAGCCAAATACTGCTTTTTCCGTGTAATGTTTTGGGTACCAAATCCAGAATG
++
+EEE?BABEEEEEE:EBECEBCEE=BDBE:=C?EEEEB=@B?C@?:@BAB?@5===;<:>?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19298:17373/1
+GCGGCTTCTCATCCTAGCATCCTTCAAGGTGTCTTCCATGTGCACCTCAAGGTTTCTAGCCTCGGCCC
++
+EFDAEFFFFFE=AE?DBCECFFCFBFF?F?FAEEFBEB?DDEEEBE===E5<+87?????E?D?@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:1929:17828/1
+TGGAGCATCTTCAGCGAGAGCAAGGTCCAATTCAGACACTAACTGTTCCGCACCTTTATGTTGCCTGA
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGFDGDGGGFFGDGFGDGFGEFEEED:EEBEDCCCCECDDCDCBB@C5
+@61G9EAAXX100520:5:100:19309:4156/1
+GTAAACTAAAACGCGAGCATGTTCCGAACCATAACATGAGCTTACAATAGATAACGACGGATAGCACA
++
+=BDAEEDFFFBD?FFAFFEB??CDCDAB5BBCBA:5AB?AFBBD:::?A@EB=?BB:@B5?=??=?5A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19315:8479/1
+TTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGCTTGACGTTGAG
++
+FFFFFBDEEAFFFFDGFEGEFDEFFE:DBEGF?GEEGF?DAAB?DA@A@=AE=?DB@5?@=DDA:@,?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19318:16402/1
+GAGGAAGTAGCGGCATCAGAGGAGGCAGTAGTAGGACAAATGATGGATGGAAGATTCATGGAATGAGC
++
+GGGGEFFEDFFDEECGEG?EFCEGADDCEFF@AF:AAAC=DEF?DE?BFDB5B?????==E@@@@@@#
+@61G9EAAXX100520:5:100:19321:9645/1
+GTGACCTCCATCTCAGCTTGGCTCAAAGGCTTGCCGTTTTCTAAGGTAAGCATCTTGACCAAGTCGTC
++
+FFFFDDGEGGGEEGGGGEGFEFEFGGDEEG=?BEEF?FBE@B3ABEBBBDBBBBAB=?:BADA?A=3=
+@61G9EAAXX100520:5:100:19329:19653/1
+GTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCGGTACCATGAGAACCACAATGGGTATGGGAGCCAGAGCTTG
++
+FFFFFFFFFDFFDDFFFFFDCFDFFEE-E@AE@B?B=BEB=?BB)::<>><?B=@#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:1932:7511/1
+GAAAGTTTGGTAGACGTTACCGACAGCAATCGAGATTGCTGAAAACAGAGCAGTTAAAAATAGAGATT
++
+FFFFFFFFFDFFFFEGGFGGGEGEFG?FEEEGEGFAEGGF?BEDFBEFB=CB:=CB=AEBB>=ADB=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:19330:11162/1
+TGGCAATTAATTTAACGTCCGAAAGCTGCCAGATGTGGAGTTCATGAACAGATTCCACGCCGCCTAGA
++
+=:D::AD=?B:DDADDDDDDD5?5:D:DDDD55A????,5>CC@?D:CBCCBB-CBDBB==:,4>BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:19335:5242/1
+GACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACTCTCAT
++
+E=DEEEEDEDEABEEEDEEEE>BAEBEDD?DECBEEBE-CBBEB:C5==A<>?>??5B???#######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19342:13325/1
+GTTGTAACGCAAAAGCTTGGCTAAAGCAGGGCGGTTAGCAGCATCCTCATGGATACCAAGCTTCAAAT
++
+=EDDDEEDEBADDEEEDCBAE:DEEEEEEBE=;A:5=@C:5???>B=B5BB?-554:;><=::B?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19353:8406/1
+GGGGCATGAAACATTGGGAGCATAAAAGCAACCAGAGCTAAAGTATTTCATATGTCCAATTTCTGCAG
++
+A###################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19373:14928/1
+ATAAGTTAATATTCGTAGTTCATAAGTATTGCACGTTTATCAAGAGCAATCAATTCATAAAGGATGTG
++
+DFFFEEFFEDF=FFFEAFEFDBBDFEBE?C=BEEEE5EEE?E:AEEFEDDBFDC?E=FEBBE######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19374:19488/1
+CTTGGTGACCCAGAAAAAGGAGAAGATGTTCGTTTTAAAAGTGAGATCCCATTGTTGATCGTCGATCT
++
+EEEEEBC:AEBA=CAEEAA?ABBBABDBD5?@????B=)??7A??(>==5@=@?@#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19376:6854/1
+GCCTGACGTTGGGAGTCATTGAAATAAGCGGGAACAGTAACAACGGCATCGGTGACTTTGCCACCCAA
++
+DGGDGEDFCFFFFCFFGGFDGGBGGGFGGGDFEFEBF=FCEFEDB:AEABAA4?:BA?@ABDDBDB?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:19388:15325/1
+TAAAGGTCTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTTG
++
+ABDAD:DBDD==CC5DDD=DDD-DDC-:C-CCCCABDDBADB::B?=-A-+77>95???#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19398:11601/1
+CAAAAGTTATTATACTTTCCTAACTTGAAACAAAATATTTAGCAATTCCAGATAGTCTTTAATGGCGT
++
+GGGDEGEGGGDGGGGFGGGGEGFGFGGFGGGEGGGGGGGFFGDGBFEFFAEEEEEDEFGEF?DFDEE5
+@61G9EAAXX100520:5:100:19399:20822/1
+GTCAACATCGAAGGTGACCTCGATTTGTGGAACACCACGAGGAGCAGGGGGGATACCCGAAAGCTCAA
++
+DDBDDBADD:CDDC?ACAD=?BB==BBBBBBC?BC:BB=BB5BB:=B?5?##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19401:4154/1
+CTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCT
++
+=B>B+==>=BCC;6-AA>?6A->*?AAA?*96;><;-?3AA<8/A61)?+A987<1<4>?########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19405:4230/1
+TCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATG
++
+DDAEEFDFEFGGGEEGGEFFGGGGGGFGF:GDEGGF=EF?E??EEFFFDD??BC5DCEDCDE?BD55A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19407:3477/1
+GGAAAACGTCTTGAACACGATAAGAGTTGGCTAAAGTGCGGTTCAACAAATAAATTCGGGATACTCTC
++
+:EEDEEEEDEEEE=EBEAEAEEB?EEA?AB?CDD:+4;;9C=C4>>:=>5ECB8>5?5B@-A######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19407:8335/1
+CCATCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACTAAAGTGCTAGCTGCAAAATCAACGTCCACGGAGA
++
+FFFFAFFDEEBFEFBFFF=EFFAD:?BBCAADBF=BDA@DBBBB@EED=EDD:A@B@@@A@=5::+?0
+@61G9EAAXX100520:5:100:19409:2008/1
+ATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTAC
++
+EDEED:?EB?FEDEFFFDFFEFFC?E?FFEFFBDDAFAF4??BBB?EEEEEBF?DFEA?ADDD?D3BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:19412:19837/1
+ATTGAATTCGAAATGGTATCTGTCGTACCAGAAAGAATAATTAGCAGTATAATTCGTGTCCCTTGGTT
++
+DGFGGGGGGE?DEGGFBFFFDDFFFGEFFEGFGABDEGG?BEEFBBEAAEE:AEBAB?:=@??@A?B#
+@61G9EAAXX100520:5:100:19414:14711/1
+GTCTTGTTTCTTCTTCCACTTGTTCAGCCTCTTTACGAGCAGCCTTGAGACGTTCTTTGGAAGCTTCG
++
+FDDEDDFDFFDE>FDAEDEEDFEF=B@BACFFEBCA?BEEA=DAA@BB?86?=?:B@@?5==5>5:??
+@61G9EAAXX100520:5:100:19416:14144/1
+CGACTAGGGTCGGTGGTGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATA
++
+FDADFEEB:BEED@AC@BBCEFAFEF=FFD?BBB?EE@EBDBDED@DD@@A@BAB@@D@A=4?@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19416:20328/1
+TTGAGAACCTACATCAGCATGTTTAGAAGGCGTGGAGGAAGTTGTAGTTGTGGTTTTCAATGGACGAC
++
+GGFDFGFGGGGGGGEGEDFGE?FCFGGFGBDFDFA:CB3AB@AC):?=>>BEEAAABA?A<@BAB5==
+@61G9EAAXX100520:5:100:19418:13036/1
+GGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAAAATCGACGACTGCACTGCCACTAAATGGGAGGGACAAAACCC
++
+CBCCCA900<C-C8AAAC@A+119<7'457<=99</==-=<-<4<6????##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1941:10763/1
+AGCATCAACATCAAAAGTGACTTCAATTTGAGGAACGCCACGAGGCGCAGGGGGGATACCGGAAAGCT
++
+DDADDCDBADCACAA4C3@>AA>??DC=AB>=@=CCBB:=>><;:'?#####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19430:15782/1
+GGGAAAAGGAGCCGGAAACCCTTGGACATGAGGCATTGATGGCATATCTGGGTTGGCCATAGCTGACT
++
+>5>2B6BBAACCC-;?A@C32@C-AA=C3?+1)?9A7?4<B=?B########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19433:13775/1
+CGTTTGAAGTACGTCAAAAATGGATTCTTATCATATGCAAGAAACAGTGCATTGTTTGATAATGGAGA
++
+GGFFGFEGGFGDGFGGDGDFGFFBGFFGGGCEGFDE?EE5GEEEFBFBEG=FFEEE=EDE?BEF=@?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:19440:5149/1
+GGCGGTTTAAAGAGGCGAAATCGTAAAGAAAAGGAGGGTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAG
++
+EEEEEEDE=EEEEEDEEEBAE?BAEEC=BECCAE:EE6:CCBBA?:BA-:B=?BBDE@C5-3=:0??#
+@61G9EAAXX100520:5:100:19441:14589/1
+CCTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGCTTTGGCCGT
++
+FFFFDFE:FFFAFFFC:?ABAAAA?A=BE=:56A<??@??>>52>+@???:5>==??###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19462:8262/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTG
++
+FFFFBFFFBEDEE?EBBEEBECEEDDBA??FBEFFFAADAEBF??BDEDDDE@;@@>@@@ABAA??<=
+@61G9EAAXX100520:5:100:19463:16081/1
+GAGGTGTAGAAATCAATACCTTCATACAAAGAATCAATTTCAATGCTGGCTTGAGCAGAAGAAGAAAG
++
+CCCC@BE?EEFDFFFF=FFFFFFFDFDDFF?FFFFF=EEFF?:DBABF=F:EEBBE?C55CAACA=3=
+@61G9EAAXX100520:5:100:19465:18060/1
+AGCGTTTAGCTCAATGGAAACACCATCATCAAGGTAAAGCTCACCAGTAGCAGAACCATCTCTATCCA
++
+EFFFCFFBABBFFDFFBDFBFEFEDFFFFBCFFB,CBCBEBAB?BBB?B5:????AB5=B@0@-=AA@
+@61G9EAAXX100520:5:100:19466:2055/1
+TCCGTTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAG
++
+FFFFFFFFFFAFE?DFFEFFAFDFFE?FEFFFFEFFF=DBA?BECB54?@BEBE=?@:B@DB=?ABB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:19470:20260/1
+AGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGGGGAGATTCAATAGCGTTTG
++
+DE:DEEEEEEEEEEEEE:E=CBB+:C=->:C?+?5A@###############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19472:20599/1
+ATTTTGGTTTTCAGGCTTCGACATGTCAATGTCAGCCAGTATAATCTTAAGATTAGCATTCGTAAGAC
++
+GGGGFGDGFFEFFD?GGGGFGGFGGFDEBGGDGGEEFEEBDDE=EDBDA@DDDBBEEDDBEBBBBAAD
+@61G9EAAXX100520:5:100:19473:1235/1
+TGGCAGGATAGTGATAGGCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTCACG
++
+ABAACCB;--AAA-A;ACB=A)8;2<5:+'9>;>>A9?B:=?@@3?BB??@#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1947:14890/1
+GGAAGAATTATGAACATCGACGACTGCACTGCCACTAAATGGGAGGGACAAAACTCCGTTTTCATGTT
++
+DGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGGEGBGGGGBDEGCF=EGAE=EFF@DE?FEFDCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1947:16473/1
+TTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGEGGGGGGGGGGFAGBFF?FDGFGC=DEECGFFDEDDGEDEDF
+@61G9EAAXX100520:5:100:1947:17387/1
+GGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACGAGCATTACGGGTACCAGTTGCGGCACGGCGATTAG
++
+GDDGFGGGGFGEEFGGFGGGDFGEDFFDFEEGFGDGBG=GGEGGDDF?FE?:CB5???C@?@??####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19482:15306/1
+ACCAAATCCAGAATGCGATCTCCTTTGTCGTTTACCGCAATACCTCCTGCTTGTTCAACAAGGAAGGC
++
+GGGGDGGEGFFGGGDGGCFGFGFGGGDFFGEFBFFEFEF?EEFDCDDEBEDDE<@:@?=?AB?5?@?A
+@61G9EAAXX100520:5:100:1948:12707/1
+CGGGTGGACAAAGCATCACCAATGCCACTAATAAGGAAGCGGACGGGAGCGCGAACAATCACATCGGT
++
+GGGGEGGAGGDGGGGGGGGFFGFGGGGGEEFGGGBEEEEGFEEDFEDCB:?-A?@C@==C?A:ACAC>
+@61G9EAAXX100520:5:100:19492:16184/1
+GAAAGAAATTTTTGAATGACAACAGACACTAGAATCGTTAACAATGTATAGGATAACTTGCTTTAATC
++
+FBFFFFFCCFFGDBGFEGGGGFFCACFGFFEDFEEGGDE?EGFEEE@EBBBBB=@B9B@:-?<A?ACE
+@61G9EAAXX100520:5:100:19493:14342/1
+ATAAATAGTAAATTGTTATCTGCGCTATGCCAAGTAGGATCAATACCAATAGGATATGTACCAACTTG
++
+GGFFGGGEEGFFFFEGDGGGDDGGFGGGFGFGFFDAGFFFGGAD5FEFDFEEB-=BCBB?DDA?D=BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:19494:4643/1
+GACGCCGCCAGTATATACCAATCCGTTTGGATCATTCATGAAACCGGAAGAAGGAGTAAAATGAATTT
++
+:DD:CD=ADDDD?DD5DD-D=D::D5@CAA?:=BDB5DBAB?@-::5>:-,??5??:?:-4;1@####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19495:3358/1
+CGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGTTGAGCGCCCTCGTAAGAGGAAGTAGTGTCTTTTGACGAGTAGCC
++
+CCCCCCCCCCCC=-;C*CC;C=C+CC832A3CA8ABBB##############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19498:5991/1
+CAATAACCAAGCGTGCCAGAATAAATTCCTCGACCATGTTGCTCCAAAGGTTCAAGCATCCTCACGCT
++
+DFFBFFFFBFAEBEBDEFDDDE?BEFD=BAB?B@?BBB@BA@=DD?B@C5:A@?A>->8=B@:@@###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19499:1107/1
+GTAAATCAGGTCGTCCTACATAAGCGTTGATGCTGGAACAATTGACAATTGAACTTCCGCTCTTTATA
++
+CA?-B>7=?;?@:?:?B@B?BB:BB:BB::5>5=@:==*=7??#########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19502:9454/1
+GGGAGTTTCACTTTCTTCAACTTCTTTTAAAACAGATTTGATACGCTCTTCAAATTCACCACGAAATT
++
+EEAEEDEEEBDEEBEEAD:AEDEBBDEBB=BE?EBDEEA:DBDACBE?=BEC?-CCACC+?5B?@:CC
+@61G9EAAXX100520:5:100:19510:12569/1
+GTGGGGATGGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGAGGTGGGGG
++
+FFFFFFFFFADAFFFFE:FFEEEE=EFFFEA8?DB===@CA?3?A?6?A52:.-<????-6?0??###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19518:14438/1
+GCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACTATTGATAACGGTGGCGGTAAATAGTG
++
+DDDDDDDBDDA=5=CC=ACCCBDBCDBB:BBDB?D:B=BBBBCCB=->:=?#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19519:15656/1
+GGAAGATGAAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCAATACCTACACAACTAGGGCTACCGT
++
+@;6>65C-?CD5=CDD=5=DBACC?D-B=DB:?DB=:@=96=><?:@:=?@=-:5C@?@#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19521:14735/1
+TGAAGCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTAAAGCAGCGCGTCTCTTTCTGGAGGGAAGGAGGAAGAGAAG
++
+D=D=DAA:ACADDDA;4?C@:-AAADADDC--A5A*:;6<?###########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19521:2828/1
+CCCATATCCAACAATTTCTTCCTTCACGTTCAATTAAATCTCTCGTAACTTCTGCATCGTCTCTCTCT
++
+D=?:?D:C??<D?-=66;9;30@.>@C5::D?B=D?A5-C=6>;??C5C=:=DDDADAB-AA>5>DCA
+@61G9EAAXX100520:5:100:19521:6594/1
+ATTAAATTTTTTTGATATCATTAAACTAAAATACGATTTGTATCGCAAACATGTAAAACAGTCATAAC
++
+EEEBAEEA?B=D@@DEEEEEEDE=EEEEDEEBE=EEED-DBABBB?BBEB:??=?=A?A:4???5A?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:19524:19555/1
+CGTTAATGATACGAAGGACGTTTAGTCTAGCAATCATACCGGTATCCTGCGCGGGCTAACGCTTGGGG
++
+7;671;5;=-:::?;-:AA5@-B4=C5-55AA-BA#################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1952:2141/1
+AAGGAGTTGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAG
++
+FGGGFGGGGGGGGGGGGFGGFGGGFGGGGFDGGGEFDE?DF@CECDEDBDEBCDABC?@EECC5CCDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:19543:14953/1
+GGCAAACATCACCGCTGCTGCTTTACCAATACCAGAGTCTCCTCCTGTGAGCAATGTCTTTTTCTCTC
++
+DFEFFFDFFBFEFEDD?FEBDAE:E:BEA:E=-D:<:>-A=@=5ADC@E-=>>=>@@@?@########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19549:5340/1
+GTCTTTGCAAGCACGGGCAATGTAACGGCCAGCAATGGAGGCCACACCTCCGGCAAAGGAAGTGGAAT
++
+BGFGGFGGGFDFGG?DBEFEDF?FFGGEEFGEE:FCED=?=C:=?CCCCCA9@AA??###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:1954:13151/1
+GGTTGGTCGATTCCTAAAATCGAAAAGTCATCGGAAGATTGAAAGTCCAAAGATGAATTTTGGAATTG
++
+GGGEGGGGGFGGGFGGGGGGGGDGFFGDGGGGFGEEGEDGFDDDECFACCDEDEDC=CEDECDACCEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:19551:20257/1
+CGTCAGTGTGATTGTAGGGATTTGCGGCATAAATCGCAGCATCAATGATTGGAACGTAATGCTGATGA
++
+GFFGGE?EBECEEEBEGFFFFFGFBE?EEEBG?DBDEDEFBADDABB@<B??=?;BAAAA:=9@54?:
+@61G9EAAXX100520:5:100:19555:17521/1
+TCAATACGTTTTTGCAAATCAGGAATACCATAGAATTTCAAATCAGCAGCAAGAGTGAAATCATTACG
++
+EEE5BCCC@?C:CC?BDEEEFFD?E=B?=CA?A->=>?9>E@EE::DA=?BA?,B:?:@:@5???DA=
+@61G9EAAXX100520:5:100:19565:8034/1
+GTACGAGCACGCTCACCTTCGAATACTTGAATCAACACACCGGGTTGATTATCGGCGTAGGTGGAAAA
++
+EEDEEE:E?DED?EAABEDBED-?EEEDEEEEEDE=EDABED=D@BB@:@@:+=5:??55>8==2??5
+@61G9EAAXX100520:5:100:1957:20625/1
+AATCCATTTAGCATAATCAATTCCATTCGACCAGCTATGCCTCCACAGATATACAAATATGTCCATAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGEFFGFEGEEEDFEFBEEBEFEDCDADBDD???;@CAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:19596:5007/1
+TATTAGAGGAGCGCTTTGAGATATGTCTGTTTAAACTTTCTTCTGAAGTAGAACTTGACAAGCAAGAT
++
+?FFDEADA?BDFFAEDEBEDAAEEDBB?D?B;A?A@EDB=C4?:C??=5DECE:B=B-AACB@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19597:9909/1
+CCATGATGGGATTCGCGACACCTTCAAGTTCTTTTTGCTTGTCCTCATACTCATCTTTGGCAGCAGTG
++
+D-BDAD:D=BBCBD?:37'<?,?@=BBBB?B?B?<>?=-=@=>/4'88/+=,===?:?+???:?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19601:13811/1
+CCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGAGTAAGAA
++
+FDFFFE5:?DDEDEEFBD?DAADEEDDEFAFEFADFFF?FFFDDEBD==D=ABBBEBB=?>+(@===2
+@61G9EAAXX100520:5:100:19605:13786/1
+GTCAACATCGAAGGTGACCTCGATTTGTGGAACACCACGAGGAGCAGGGGGGATACCAGAAAGCTCAA
++
+FFDFFBFFFFFFF=??CECCFF=BFE:@E?EEEBFEDB?AE,:=B5A?@A?BB@@5?@??@@?D:DB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19607:19641/1
+GTTGGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTTGGCCGTGCTAT
++
+DCDDDDADC:?=?=B55B8??:5????????=?B??5?=?############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19608:16484/1
+TAGAAGAGTAAGAAGAATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGT
++
+D=DDDBC?:DDDA=D5BDCCDD-B?BDBC:A5AA:AA5A:=,;>4;:,;;=>>>@-@>>=A:=??=BB
+@61G9EAAXX100520:5:100:19625:5309/1
+GAAGGACAAGCAACGGCGGATTCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCGGAAATAAAAGACTCACC
++
+EEED=?DEE?=EDBDEEEE@BC:C=:=?>>DEEE@BBCA?@:555BB-BB>@################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1962:6748/1
+GTGAAAATCGTGTTGGTATGATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGACTGGAGAGTAAACATTACCGGAGTT
++
+DDDDDDDDDADDCD=:?:A<-B?A?53707?>AB<:-;4?>==>=B?5=B##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19640:6454/1
+GTCCAAGTAAACAGAACCAGAATCTCCAACATAAAATCCGTGCAAATGGACGTATTCATTGCCGGAGT
++
+EEEDEBECEEFD=DFBAEFDFFAFFBEFDDEEAF4@;>@A@CBEE?BB:@EFB=AB5=5B=@=A####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19647:8979/1
+CAGCATTTGTGGAAGCTGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGCAGCTTCAACAGCCTTTGTTGTACTAGGA
++
+CBC;CBCC;;C-=C6B-?A#################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19656:18470/1
+GGCAATAGGATAATTCTCCCAATGGATTAAATCCTTGGAAACTGTGTGACCCCACTGAACTTCGCCGG
++
+AEAEEE=A:DEBBE:EAEEEBEEE=?CCCA=:B??BEB=E@=BA??)??B?B?=&56<:?B@######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19664:1970/1
+CGGAAAGTGTAGCGTTTAGCTCAATGGAAACACCATCATCAAGGTAAAGCTCACCAGTAGCAGAACCA
++
+??:DDD5=DDDDADCDB?A:D:D?DB=DDD5DDDDD5DBACCD?A?:@D5A=5DABB=AB+@:?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19667:1818/1
+TGTGTCTTTGCAAGCACGGGCAATGTAACGGCCAGCAATGGAGGGCACACCTCCGGCAAAGGAAGTGG
++
+?DDBDDDD?D:DABDDB?=D5AACADDD5?6@.@@-=A##############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19669:10519/1
+AGAGTGATGGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTTCTGGACGAGTTCAGGGGCTCTGGTCAATTTACCAG
++
+:DADBEDEEAE:EEB::?CCDE5DBEE5EC49>-A@A5@CAA:B=-??:(A=5C@#############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19670:6329/1
+CCGGCATTGGCCATGGAAAGCAAGAAAGGCTTATCATGCTTGAGCTCAAAGTTCTCGTCCTCAAACTT
++
+GFFGGFDGGGGGGGFDDBGDGFE?GGEFGGFFGGGAEFEBE?=ADA=ABB=3>==BBBA=?@A?####
+@61G9EAAXX100520:5:100:19682:6722/1
+AACGGGATTTCCTGAATATTTTTTGAAAGTATATCCACCATCAGTGGTATACGCAATAGCCTGACGCT
++
+CCACC-CCCAD-DD=DDC:D;D8B@D=-BBDAAD:5?C)0???A:?B???BBB??BB?,B-A55?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19686:17417/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGA
++
+EDEEEE:EEBEE?AEEEBECCEEBEC:C?C==??A>5*77@@AAAA@?@-????:5===>BB######
+@61G9EAAXX100520:5:100:19693:12798/1
+CTCATTTGCTTCCATTCGACCGAGTATGTAAAAAATAACATCCGTTATGGTTATGATCACTACGAGCT
++
+>AA?=475*??#########################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19694:18646/1
+GTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAATCGGAGAGCCCGAAAGACTACTTGAACT
++
+?E?5E=EEEEEEEEEE-EADDDBEAE:DCD=EA?EEE=BEBEEBEB@=AB::;<>B?BB@########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19694:7106/1
+GGGTTTGCGGCATAAATCGCAGCATCAATGATTGGAACGTAATGCTGATGATTGCTTACCAAATCACT
++
+EEEBDEEDEEADGGFGEBFDEEEAA=EEEBFD:EB=BBA,A@A@@:?@@@:5??:B4@@@@@=@,:7?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19697:19733/1
+ACACTGTCTGACAGCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTCCTGTTTAGAACA
++
+6CAC;CCCCCC;A--<:-=B+?825A62??9-2C-@==3?5CC??#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19700:12681/1
+CGAAAAGGGTCATGAGACCAGCAATGATAAAGGCGAAAATGTGTTGCAAGGCAAAGAGGTGAATAAAA
++
+CCC=C;@C@,?:AC>A5BDDE5:E:C5CACEE:-E,?B?B??C?B#######################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19700:5677/1
+TTTTTCGGTAAGCTTGCTGACGAATTCGTCGTAAATATTCTTGTGAACGTAAACTCTGTTAGGGCAGA
++
+DDAD:AAA=A5AABABC:5::@@;8=@>=>?:<:;0/=5=A???########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19701:10697/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTCCCATGTCGTTAGCAGCACGACTAGAATTGCTGGGAATTTCAGATGTGT
++
+GGGEGFGGGGGDGEFGEDAEFEGFEDFGDDDBGEEE=EEBEDDDBAD5DA?BB@@5-???AA@BB@B?
+@61G9EAAXX100520:5:100:19702:15245/1
+AAATTCTTGAACGCCCAAACGACCGGCTTCCTTGCCAAAACCGCTCTGCTTCATGCCGCCAAAGGAAA
++
+5BDE??DEEDEEDE?EEEE=EEECE=EA:EB5AA--A?A-7=.>2D:?-=:-=@:>-7'9+==555?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:19702:15650/1
+CGGTCCACATTACAAACATCTTCCACCATAAATAACTCATTGTAACCAGGAGGTTCAACCTGTTTTTT
++
+DDEEDDFDDBFFFFBFEFDFEAFE:EE:EEBECEE?EB=DE=AEAFE?F:>58=@C->@>@:3?:7?2
+@61G9EAAXX100520:5:100:19705:13934/1
+AATGTACATAGCACGACTTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTGTAGGGCTCTTGTGAGATTTGGA
++
+=?=::@@@;;;AA?A=?--;=@C9A:-2::CCC;CC:BACAB9:-@?@=?##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19726:11181/1
+CTAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTTTACCCTCATGCACATCAATCGAAGGAGACAACTC
++
+;=CBCCC=CC6-6@;CC=CCA>C-6ABA?>=A=C@C?6CCCBC;??B=3CC?BC-++<+<C+BA:BAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:19727:5804/1
+GACGAAGTTGTTCAGTAAGCTGTCCACCAGCTTCATGTCCAACATAACCGGGCGGTGCTCGAATGAGA
++
+FFF:DFEFFFFFEFF?FEC=EDEEEFDE;BBBB9B=B@B?AB-@########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19732:6988/1
+GTTCGACTTCATGGAAGCAATGAAGATGTAGTTAGAAATTTTATCTAGCATATTTTGTTGATCGTCAG
++
+BBBBB@22@5;3)6&?@*;@################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19736:5992/1
+GAATTGTTGGCTTGACCTTTGCAATTTTCAGTACTCTGTCAAGATATTCATTATTGAAATTGGAAATA
++
+C-;??CCACC5?C5=7@CACC-==CA=C+=@1===>=2@-7<789??BBB7-?###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19740:3107/1
+CTGTTTAGCAGATTGGGCGGTTTCCTTAGCGCCGATTTTCATGTTTTGCCTTGATTCGTTAATAGTTC
++
+DD=AEAEDEDFFF=F:DBDAEDE5EFFBF=DCBEEEEFDEBEE:E@DD55B@5?B5A=:;:<?5<=>=
+@61G9EAAXX100520:5:100:19742:12272/1
+GTCCTCATACTCATCTTTGGCAGCAGTGGTGTTGTGATCCAACCATTCAATGGTTTCTTTGACAGCCT
++
+DGGGFFFGEEGGFEGGFG?DGFGFEABDE@FEFFDFAE@EEDAE@BBB@DDADBBB=?D@;:BA=@@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:19745:20002/1
+GTTTTAAGAGACAGACAAAAAATTAAGCAAGAACTACAACAATAGAATGGTAGACTTTCTTGTCCCAG
++
+D=D=DC:D=5>9>=@::A8:>;6B=ABAAAB5??:17827:5==@??@+??????A?=?A????<)?5
+@61G9EAAXX100520:5:100:19753:10071/1
+TTCGAGTACGGTAGCGCCCCAATTCTTAGCCAAAACAAATAAGCCAATTAAGCAGACTTCTGCTAAGA
++
+ABABCCCCCCCCCC;=CC,-@@>>+C;CCABBCB6?6<@0@5--@AA<??CB59BA############
+@61G9EAAXX100520:5:100:19753:13933/1
+AAGAGGTAGTACTATTATAAGTGGAAGATGAAGAGATGGGTTGAGGCAAAACAGCCAAAACAGCACTC
++
+EEDE?E@EABDADBDEEEA?DBEEEEA=EEDDA:DEB??DB@:EEBDA?E::03AAAAA:B?9BC###
+@61G9EAAXX100520:5:100:19755:10920/1
+ACGCGATGTAAAAGTTCAGTGGGAATGGTGAATTGTTCTTCCAGTTCATCTAAATGATCTTGCACAGT
++
+DDD-DAC=-C-=B>=C=AC=D:C=?CBCBCB=C?B5??B@4//19<+50>??################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19757:9552/1
+GGATTATCAAGAAGGCATATAGGATTGTCAAACAAAAGCTCATTTCCCCCATTCGTTGTACATCCATT
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19758:14005/1
+TGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGAAAGCATTTGATGGATTTAAAAACAA
++
+GGBEEGGEEF@EGAGGGC@G>C@EE:DAEEFDFFFBBEDDD###########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19760:17489/1
+ATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGGTGATAACAGGGACAACAATACACTTGGTGGAT
++
+DD5AD:BBB:BDBDC=D?B-@,;<>>A<?#######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19778:5333/1
+CTGGAATAAACCTTCCCAAAAATTTCCCTGCTAATGGGAATAGTAGAATCGGTCGAACAATACGGAGA
++
+EFFEFFA=FFFD=FDBCDDE:EECEDAAECEEB??DAB=@??@?@@==+,>;<>->==:0&8123BBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:1977:14587/1
+CTTAGTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAA
++
+GDGGGEEGGGAGGGGGDGGFGG=GE-CECBFFDDEEECEEDEFDDBFBEAB?EED?:BBA?@BEEE=A
+@61G9EAAXX100520:5:100:19784:4379/1
+GGGGGTTTGAATGAGAGAAGTAAGGTTGGTCATGGGGCTCTGAGGAACGTCGCGAAGAGTGAATTTTC
++
+>66AA2CA-CA6A4?B@9*B/=+==.==:/3:16;)8('31?9;7AA=A??A=-?1@###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:19799:19312/1
+CACGGGGAATACGGGTGGAACCACCGACTAAAACAATCTCGTTGACGGAGGCCTTGTCCAACTTGGGG
++
+ADDD:DCB?=C=A@C>,A@=:5>?@?B5@?=AAB?73B?B############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19803:1758/1
+CCCTCTCCACTTCACCCAAGGCAGATTTTTTGATTGAATGGTCGCCGAATTTACATTTTCCTGTTTCA
++
+-BB??CD:DD?DDD=ADAADD:D?A5?C=C;D5DDADA5D?5?A-@;.>?C#################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19805:19582/1
+AAGAAGTAGAATTAGTATCAGATTTGAAAACTATTTCACCATTGGCGCTCACGGAAGCATAGCGAATA
++
+DA=5BDD:D:>A??A,>=;=AACC=D?B-B:5>?A?D=B55>5?<:A:?B:?################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1980:10754/1
+CACCCATCATGTTAAAAACGATCATTCCAGAAATGGAGAAGAACATGTTAGACCATAGAGAATGATTA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGFEGGGEEFDEBDEDFFEDFEEBEDEFEDDDCDDDDDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:1980:6415/1
+CTGCATCAATCTTGGCTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGT
++
+GGGFGGGGGGGGFFGGGGGBGFGGDCGGFGCDEFDFDGB?EEE:BEEDB:DC?ABB<AA@C??,?>5>
+@61G9EAAXX100520:5:100:19810:1062/1
+AAACATTTGTCCAATACCGATTGAAAGGAAAAGGTAAGCGCTGACGAGGGAAAGAGCCCAGTACTGGA
++
+D-D-=DDDDC4@:BB>?.;7CCCA@==-@ACC:@##################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19811:20489/1
+GGAATCAATCGACTCGTTTCTTTTGCAATGTGGGGAGACTTACTAAGGCGGCTGTGGGGGGAGGACAC
++
+D?5BDBBAC:D5?CBAAB==BB879?5?B?6@?###################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19814:14934/1
+GGCACCACTAGAAGAGTAGGGCTCATCCCTGTTGTGGACAGCACCAGCGCTCGAGCTGTATAGCTTAG
++
+>B<<<,B)<B8<<B######################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19833:1606/1
+ATTGTTTTGCTTCTGATAGACGAAGGGAGAGTAAACATTACCGGCGTTAGCTTACGGCTTAGTCGAGT
++
+=?2;7=?#############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19836:2650/1
+GGGATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTAAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTG
++
+A<+79>A#############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19853:13526/1
+NAAACTTTTGTAGCTTGTGTTACTTAGCACTTTTTGCAAAACGAAGAGTATGTTCGCTTGAAGGTGCA
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19855:17568/1
+NGGGGCAACAACATGCAGAAGACCACAAGAGTTTAAACTGCGGGTCCCGCGTTGTTGTTCTGAAGCAA
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19856:5360/1
+NGAGTAATCCTCGTTGCATCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAG
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19883:12929/1
+NNGCAATGGGAATCGAAGAAAACTTCATGGTGCGTGTAATAAAAATCCAAGATTTTCAATGAATAGAT
++
+''351335/.9999=>>><;>//>>?<>>>>9?<>?>>>>>==///?>??##################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19887:7642/1
+NNNAAAGCAAGCTGTTCATTTTTCTCTATCAATCAAGAACCATCAAATATGCTGAATCAAAATTCAAG
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19898:14649/1
+NNNCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACTAAAGCGCTAGCTGCAAAATCAACACCTACGGAGAG
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:19906:6457/1
+NNNGATATTAAAGTGGGCATTTGTTTTAAAAGCAAAAACTTTTTAAAAAATTGGATTCAAGCAAATTC
++
+####################################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:1990:7494/1
+GCAGCCTTCTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGTAA
++
+GGEFGGDFGGGFGGGGFGGGGAGGDGGDGEBDEEAEE==EFEAFD?AAEAA=?BEE?E5E:ACBC5=@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2007:7196/1
+GTCTTTTCCTCGAGGTATTGAAGTTGGTCTTCTTTCATGAAGAGACGAATCTCGGTACCACGTAACAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGDGGGGFEFEFGGDGGGGGFGFFGGGEFGFEEGEAFD=FDDBDDBEEEBDDEAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:2008:20152/1
+ATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCTTTTAGCAAAACAAATTTATTAACCTG
++
+EGGFGGGGGGGGGGGGGFGGDGGGGGGGGGGGGDGGGGEGGGGGGGFGFFFFEEED@EGFFGE?FCBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:2019:18837/1
+GCGGCAGTGGGTTCGTTGATAATACGGAGAACGTTCAAACCGGCAATAAGACCAGCATCCTTGGTGGC
++
+GGGGGGGFFGFBFAFEEEAEEGECGGFBGBDDFBEEEFEDB5BBAA@ABABBBBAAAA?#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2020:6947/1
+ACCAAATCCAGAATGCGATCTCCTTTGTCGTTTACCGCAATACCTCCTGCTTGTTCAACAAGGAAGGC
++
+FFFEFEFFFFAFFFBFEDFFFEFDFFFEEFDFFFEFFEFAE?AEDDDEEB?DE?BB@@A=A?@@AB;B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2027:8975/1
+TGGGATAGTGACATTGCGATCACCAATGACATTGAAAGTTTGGTAGACGTTACCGACAGCAATCGAGA
++
+GGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGFGEFEGGEEGGGFFEEFCEDEDCEEEDFDDFD@D:CC?C=C<ACBBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:2038:10859/1
+TGATAACATGACCGACAAGTTAATAGGGAAGCATTAGAAGAATAATTTAAAAAGAGTCGTAAAATTTA
++
+BDDDDDDDD=DDDD?D=5DD>:ACADDDB=C?CD?BDDBDB:CD?=5AD@5CCB>>?BBB????,??5
+@61G9EAAXX100520:5:100:2040:18361/1
+CTTGAGTGATGCTTTCGGCCTTGCTATACAAGTCCTTGGCCTCATTTTCCTTAGCTCTAGCAGCCTCG
++
+GGGGGGGG?GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGEGFGEEEFFEFBEDEFEDFEBBFAEBD:CA=CCCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2065:2638/1
+GAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCTGTAGAGTACTTGTTAGAAGA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGGEFGEDFEFDCFDEEFEEFEDDEFDDDEDECBDBDBCEDECBCC
+@61G9EAAXX100520:5:100:2067:16098/1
+CTCGGGATTCTGTTGCTGCACGTTCTTTTCCTGCTTATTGGAATTGGAAGAACCTGAAGGTTGAGAAA
++
+GGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGDEGGGGGGFGGGGGFGGGGCDFFFEBEBEEDE?DCAAD=:BDAD?B?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2071:938/1
+NCGGAAACTTGAGGAACATCAAATGTGAAAATCGTGTTGGTATGATTGTTTTGCTTCTGAAAGACGAC
++
+*4503;<<<;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@?@@;>??><B44BB????#########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2078:2157/1
+GTTTGGGACTTCTCGACCTTGGGCAAGGTGACAGTCAATAGGCCATTACTGAAGTTGGCCTCAATGCG
++
+GGGGDGGDGGGGGGGFGFGGEGECFBAE@EFFFD@EEDFE@BE@E@A@@BD@=A@DBAA?BD5B?B:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2081:12569/1
+AGCGGCACTGATGGCTTTTTTTGTTTCCTCTACTGAGACATCGGCCACTTTACCGATTATTTCAACAG
++
+EGGGGGGGGEFGGGGGGGGGGGGCGGGFGGGGGDGDFDBEG?FEGEDDDD6:;=7-??=>@B######
+@61G9EAAXX100520:5:100:2089:13169/1
+GCCTTGAACCTCAACTGCACAAACACGCAAGTTAGTACCACCTAAATCTAATGCCAAATAAGAGCCAT
++
+GFGGGGGGFGFGFFGGGGGGEGGDGGGGFFGEGBFDGFG?FGEEEEDGGCEBEEEDACBC?CCC@EDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2090:16758/1
+GAGACGTTGGAAGTGTCGACGGCGGCACGTTGAGGAGCGGCGTAGGCAGTACGCTCTGAAGAGGGAGC
++
+FEFGFGGGGDEFFBFEGGGEDDFDFFBFEA?BBBBBA?AA?@<B@BDBDABB@B2?@B##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2092:18173/1
+TGGTGATAAGAAGATAAAAAGTAACGGAGAGGACTTCAAAGAACTAGGAATTACTATTTTATGAAATT
++
+GGGEGGGGGFFEFGGFGGG@GEFGGGCFGEEEFEFFFFEEEEFFE:B?CBFDDDE?EBDDDEA@C:@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2095:6207/1
+GGCGGGTTGAGGAGGATGAGAGCGTTTAGCGTTAAGGTCTTGAGTGATGCTTTCGGCCTTGCTATACA
++
+GGGGGGBGFFFGEEF=EFEEEFEDBEFBDDFBEBBDEBBEDBBDABABBBBBDBA?A@9BBB@AAA:B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2097:15142/1
+CCCCCGAGTAAATGCGGTAATGGCACCCTTAGTGGATGTGTAGTCTAGTAAATCAGGTCGTCCTACAT
++
+GGGGGGGGEGGGGGGGGDGCGGGGGGEGFGDFBFF@DFCEAAB;BCCCACCCA?@@@7@A3>?#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:2100:18548/1
+GGGGAATTGGTTGTAAAGGTCCATAAGGTTTATGATTCCTAGATTTGTTTATTTGACATGTATGGCAG
++
+GGGDEGGGGGFFGGEFFEFCGGGGGFGGDGGFGFEFFFDGEECEEFFDAC@GFDCDBBFDDDDBC@AE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2101:14546/1
+CCGCGTTGTTGTCCTGAAGCAAAGGAGCACTCTCGCCTGTTAAAGCAGCGCGTCTCTGTCTGTAGGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGEGEGFFFAFEFFDEDECDDDDD?CECBDCDCCCC@CB=A##
+@61G9EAAXX100520:5:100:2104:5782/1
+AAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGAGGCATCAGAGGAGGCAGTAGTAGGACAAATGATGGATGGAAGA
++
+FGGFGGGGGCGGGGGGGGEGGEGGFGGGFFGGBEFEDEEEDFCEECEEDDBE:3=ECCCCCDCD5DDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2106:3177/1
+CGGGTGAGAAAACAATAAAAAAAATACCTAGTAAAGAAGAGGCGGGAAAGCATTTGATGGATTTAAAA
++
+GGGGEGGGGGFGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGFGGGFFGGGGEDBD@?DB5=:7>>=:=:>:=:>-=;?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2109:8511/1
+AGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTTGGGACGGTTGGAGTAGACAGTAGAATCGTTGGCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFCGGGEGGGGGCGFEGAEEF?EED@EACE=BBB?BC?BCCDAACA=C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2121:16207/1
+GAAAAATATAACGAAAGATAGTTTTTAGGATGCAAAAAGGGAATATGAAGGTAAATTTGTTAAATCAA
++
+GFBFGGGGFGGGFDGGFGGFFDDGGGGGEEFGG=DFEDGEGDEGFFEEEEECBBEFDBFBFDDEFE?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2127:9610/1
+CTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCA
++
+GGGGGGGGGGGEGGGGGGGFGGGGEGFGGGGEGGFFFGGGGGGGGEDGGGEDFBD:ECECEDCDDDE?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2134:15898/1
+GTTAAAAATGCAACCTTCATCCCTACTTCATGCATAAAGTAATTAGAAGATAGCAACGGGACGGAAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGFGGGGGFBGDGEDAGDFFDDBFF?ED?DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2140:2534/1
+TGATCCTGCACATCACCAAGATATAAAGCAATTTCACCTCTAGGAGCTACTTGCCATGACTCGTTGCA
++
+GGGGGFGFGFGGGGGGGGGGGGFGGGGBGGGGGGFFGEGEGG?FFFFFBF=FF=DGGEFEDFDCD?C=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2143:10509/1
+CTTGAATTACCTTGCCAAAAACAACATGCTTTCCATCCAAATGAGGGGGGGGAACAGTAGTTATGAAG
++
+372-333236?A:>5:::==C>88:==B5B6C;;@AA::=A>AC?+26&,A);=@5CA:?C-A-?438
+@61G9EAAXX100520:5:100:2148:14661/1
+ATTCACACCTGTTACAATTCTTCCATCTACCTGAGTGAAATCGGACATCGGGGTAGGCGGGTCAACGA
++
+GGFGGGGGGGGGGFGFGGGGGFGGGGGGGFFGGDGEGDEEFGADEDEFDDCCDBD?CCCCA.?ACC>:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2152:17815/1
+CCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGTCACACTGGAGGCAACGAGCAAAGAGAG
++
+GGGGFEGAFDGFEFFFGGFGGGGADEF:CFE5EF?BDABBEAEEB:BB==BAD@AA@-==@??A8@0A
+@61G9EAAXX100520:5:100:2157:16187/1
+CCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGACTGCACTGCCACTAAAT
++
+GGGFGGGGGEGGGEGFGDFGGGDGFGBEGGFEGGD??EEEACBC5CCACBDCBDDCDCDD@=<:A###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2161:9960/1
+TTCATTTCATAAGAGACCGCAGTATAAGAGTCGGGGCATGTAACATTGGTAGCATAATCGCAACCAGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGFGGFDGFFDGFEEEEBFFDCEDDCDCDBDD@CDCDBA?AADADC@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2169:10743/1
+GGCAGGTGTGCCATCTTGGGATGCCTTAGCCATGATAGTATACCAGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAA
++
+GGDGGGGDGGGGDGGGGGFGGFGFEG?EEGG?DGBFGGBDFEEGEGDF:EFD=FECDEFDAFE?ED:=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2179:10292/1
+TGAAAAGTGAATTAAACCATCCCATCTGAGCTTTGGCACGATTAATGACTAAAGTGCTAGCTGCAAAA
++
+GGEGGGGEFGFGGGDGGEGGGFFDGGGFFEEFDFDDFEDGDDFDDEEEDEDCCDAEDADDBCCCBC<C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2179:6771/1
+ATTCAACAGCCTTTGTCGTACTAGGAGTTTTAGTGGCACCGCCAACATAAGCAGGAGTGGTGGCAGAG
++
+FFFEDFEDFFADEEGGFGEFGFGGFEGDAEFFF@AEDDEEDFFEDBDEDBBEDDBB=?=@0:85<73?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2181:2252/1
+TAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGACGA
++
+GGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGCGEGGDGGFEBDEFDEDCEDDCDDDBDEEECCCCCCCCCCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2184:16227/1
+TCGGGGAATACGGGTGGAACCACCGACTAAAACAATCTCGTTGACGGAGGCCTTGTCGACCTTGGAGT
++
+FFFBFFFEDFFFFFD?DEEEDBFFFFFF5FFDFDF@FFEFFEEBB?AB=4A?@AADBDA=B?CB####
+@61G9EAAXX100520:5:100:2188:3276/1
+TTCATGTCTGGCACGCTCCAATTCCGCACGGGCACTGTCGATGACGGCCTTTTGATGGGCAAGAGAGC
++
+GGGFGGGGGGGGFGGGFGGGGGGFGFGFGEBEEEEEFDFDCCB=CCDCCCCCECCCCBBC;C=AA###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2189:8605/1
+GCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTCATTA
++
+GGGGGGGGGEFGEGGDGGGFGFFGGGGGGGGGGFGGGGDGGEFGGGA:FBEDFD=EACABCCCE5CB@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2191:20541/1
+GGAGATATCAGCACCAGAAGCAGCAGCTTCCATAAACTGCTTAGTACCAGACTTGGCGATAACACCAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGDGGFFFEEBDCCDD?CCCECA?CCC5CBBBB9A<@7<=?AA1=A@######
+@61G9EAAXX100520:5:100:2193:12144/1
+GCCGTTTGCATTAGCTTCATGATTTGGTTTGACAAATATCTTGCCATTTTGGACTACGACATGAGCAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGEGGGFGGGGGGGGGGEFE=FFFFD?DEFFFEEDDDE5DE?B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2193:4009/1
+TGGGAGCCAGAGCTTGAATAATCATAGGCACCACCACCGACTGTGTCAGAAGGAGTTGCTTTTTGGCG
++
+GGGGBFDGFGFFEFGGGFGGFGGFEBDBFFDCEEEEEEBBEFEABDDCD@CCCAC9C?C5CA?C2A4B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2201:11942/1
+GTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCACCTTGGGTGGTTTTACGACTTTGGTTGTATTGGC
++
+GCGE?GFFDGEGDGGDFEGFBGG?GEGDDEGED?EDFFEEAAEDADDF=EE?BEBEDD@E?@@BEAA5
+@61G9EAAXX100520:5:100:2201:19882/1
+CAGGGCGATTCGTTGGTCCATAATAGTATTGTTTTCTCGACTGATGCTTCGAATAACAATAAGAAGAG
++
+>=>=559;;9;;:95-A2;9>CC>C>:ACC:::B6(@C>@9C>+85363;?<A###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:2201:20196/1
+ACCTCGTTAGTCATGTCTATTACAAAAAAACATTGTTCACAACATAATTTTCACAATTAAAACCGCCC
++
+GGFGGGGGGGFGGGGGGGFGGFGGGGFGGGEGGGECBGEFFEGFFDEEEEF?EEBEEFCDCECCB5?@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2201:9650/1
+GTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTA
++
+FFFFFDDAFDFFCFDFFFDFEFFFEFFFFBFEFDADFDBF3B=BBB=5B@@=AD@@BAAAD?@A5EBB
+@61G9EAAXX100520:5:100:2210:16684/1
+AAGAGTCGTCAGTGTGATTGTAGGGGTTTGCGGCATAAATCGCAGCATCAATGATTGGAACGTAATGC
++
+GGGGGGGGGGGGFGEFGGGGFGGGGFDGGFGGEFFFFGGEEEDGFGEFFFEBEEEBEDDCCEBACDDA
+@61G9EAAXX100520:5:100:2210:4870/1
+AATTAAAACAATGCGCTCTTCCGGAATGGTGTCGTTGGAAAAGAGACCGGAAGAATTATGAACATCGA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGDGGGGGGGDGG=GGEGGGGFGGGDFEFGFGED?FDDGGDDEGBFE?ABFEBEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2225:4463/1
+TCGGCGGACTTGCTCTTAGTACTAACATCAGTAGGTTCATTAGTGGTAACGGCGTGTGGATGAACGGG
++
+GGGGGFGDEFGEGFGGGGFEEGGFFGGGGFGCGEGCFFEGGBECED?=@DA@CE>A<?##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2230:2779/1
+GCCGAATGTTTCCTCGCTAGCAACCAACATGTCTTGAGTTACACCGGAGAGCACGGTTGGTTCAAAAA
++
+FDFFFFDDFBBD=DDEDADBFBFFFFFEFD:EDEEE:E=EEEEEBF=AFDDFEDEB<?BC;????::>
+@61G9EAAXX100520:5:100:2236:12984/1
+GCATAATCGCAACCAGAGCTAGAGCAGTTGAAACGTCCAATTTCGGCAATGCGGTTGGGACGGTTGGA
++
+GGGGGGGFGGGGFGFGGGGGGGEGGFGEGGEEDFFDDEBEFEFEDD?CDDEDAD@EB?E:A@A<A?@:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2246:18158/1
+CTCGGATGGAACCGGGATTGAGAAGGTTATGTAAGAACTAGCATCAGAAAAGGTTTCCGTCTTAGACC
++
+>=B=55==B?C=A:C*54;:4;+997'73>978::)@07:,:A97DB?:?CC:?CBBABBB??B####
+@61G9EAAXX100520:5:100:2247:11738/1
+CTAAAGGAATAGAAACTGTCAGAAGAGATAACTGTCCTCTAGTATCTTATGTGATTGACACAGCTTTG
++
+GGGGGGGGFGGGGGGGFGGGGGFBGFGFEGGGGBEEGGAGBFEBFEFFBDFDEEEEDDEBEDDDCCEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2248:6453/1
+GCCAATGCCTTTGTCAATAAAGTCTTACCAGTACCGGAAGGACCGCAAAACAAGAAAGATGCGACTGG
++
+DDGGGDDDGGFGDDFGEGEGFFDFFFFFEEFEGGEEFBEEDDDDEDA@AEBD>>AB<9A?AAD?=B@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2250:10823/1
+TTATCCTTTCCTAATTTTCTGGTTATATTTTTTTTTCCTTTGAATTGCGTATTAAAAAGTTAAGTCCT
++
+GGGGGDGGGGGEDFGGGGGGGGGGDBAGGGGGGGFGGEFGG?DEGGCAGE=FFFAFD=FCFF?FCE?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2256:1487/1
+TTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAAC
++
+GGFGGFGFGGGGGGGGGGGGGGGEGGFFGGEGDGGFGGFDG?GEEFFEDFCGBGDEBEDDDEEDDACD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2259:8340/1
+AAAATATCGTAACGTTGGGTTCCATCATGAGTGGTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATC
++
+GGGGGGGGGGGGGGEGGGGEGGGGGGGGGEFDFFDGGDEEFBD5EF:5DB=5BB?CB:AA5@?>=CB:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2267:965/1
+NGCATTACCTCCTAACTCCATTGAAACCTTCTTGATTGTGCTGGCACTTTGTCCCATAAGAATTTTAC
++
+,6655<;;;;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?BBBB>BBB>?><?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2276:10017/1
+CTAGGGTTACCGTTTCCAACTCCAAAGAATACCTGATAAACCTGGTTATTGACGAGAGAAGGACAAGC
++
+FGDFGGGGGDGGGGGGFFGGGGGFGCFBGGGBGGGEGEEFEFEEEC?EEGBDDFCDCEBDDD@@DCD:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2291:2004/1
+CACAAGGAAAAGAATGTAGTCCAGTACAGCTTCTCACGGGTAAATGCCCAGACGGTAAACACGACAAA
++
+GGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGEGGGGGGGGFGEGFFFBDEFDEDDDDEDECD?CCDDFECCEC?C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2297:16784/1
+AATCATCGTGTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGAC
++
+EGDGEGGGEFDFFFFCGGDDDFGGDFFCDGFFEEEEEEEDCDED?CDDCCCC=9CC:CDCCCCCBA:C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2301:13239/1
+GTTCTTCTCTTTTTCTTCTTTTGAACCAAAGTGGGTGCATTTTTAAGATACTCAATTCCGTGATCAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGFFAFCFFFCFF=FEFFFFDDFBGG?GDEFEC=F=ECEECDE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2306:17128/1
+ATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTTCTTAACACCAGGGAGTTCTACATCAACGCTAACAGTGTCTT
++
+GGGGGGGFGGGGGGGGGFGGEGGGGGGGGGEDGGEGAGGGGEEGDGGEDGCFDEFFFEGDAE=EE:EE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2311:3220/1
+GTCTTCTCGAGTAAGAGGTATCACCTCCACGGACATCTGATTGTTCCTTCTTACGTGACTCGACACTA
++
+GGGEGGGGGGGFGFGGFDFGGGGGGGGGGGGGFGFFGFGDGGECGCFEGFFDF@EEBEFEED:DCDE=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2323:9145/1
+CCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATA
++
+GGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGEGGGFCDDEEFFCEBGBEFDDABDF@EDDEF
+@61G9EAAXX100520:5:100:2331:19813/1
+ACCCAAATCAATTCCGATTGATTTGCTCATATTGATGTGAAAAGACAAAAAACAAATAAAAAAGACTA
++
+FGGGGGGGGGGGGDFFEEFEDEGEEEEDCEBDECBDCAC7BBCABBCACC-8355==BB=?+?4=2AA
+@61G9EAAXX100520:5:100:2341:18565/1
+TCACGGGTAAATGCCCAGACGGTAAACACGACAAATACATTGTACCAGATAGATGTGTGAATAATGGA
++
+FEEGFEGGGGGGGGGGGGGGGEEGGGFGGDFFFFGEGGFFFFEFBDGFEEBFCFDACCC:ABCCC=C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2342:2601/1
+CTCGGTTCCTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTG
++
+GGGGGGGGGGGGGGEDGGG?EFFFEDFFFBFFA?DEEFFDFBEEF?BEDEA@?B>@@:18@?@,@=@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2346:20822/1
+CGTTAGAGTACTGGAAGGAGGAGACGTTTTGTCCATTCAAGGTGATTGAACTAGGGGATTCAGTGCGA
++
+DDDDD=DCC?DDDCC?DC=?26>:5B??@?B@B=@BB?:?=:8>273:40??8:,=6288?>>>?5=<
+@61G9EAAXX100520:5:100:2347:16454/1
+GAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTAGGCTCCAAGACAGGTGTCACCAATAGAGAGTCGCCTACCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGEGGFGGGGGGGGGFFGGGGDFGEFGF=EEGGFEFFDGEBGBE@FBBBEDDEE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2350:5852/1
+AAGCAATATCCGTAGAGAATACCAATAAATCTGTAGCTAGCACATCATCGGGACGTGGTTTATGCCAT
++
+GFGGGGGGGGGGFDGFGGGGGGGFGGGGGGGFGEGFEFFGGFFEFEEE?EEEBDBDEAAC=BBBB@C@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2350:9515/1
+TCAGGGTCTCTGGTCAATTTACCAGCCATTTTCTCCATATTACCCTTCATTTTGTCACCCATACTGAC
++
+GGFGDFFGGGEGFEEGFGFGDGGGF=FFEGEGEGFFFEEEECECGDFD?EEEEBDEDD:D=?>=?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2355:1390/1
+TACCCTTGTCGCTATCCGAAGAAGCAGAAGAAACATCATCACGTACAGCAGTAGATTTGGCAGCCTTG
++
+D:D5?DDDBDDDB=ADDDDBDC=DBB=ABB?=:A?B:B::=?:;???:+5:55<:7??##########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2356:4649/1
+AAAAGCTGTATTTTTGGAATTGACCGTCAGGAGTGTAAATGACGGAAAGAGAGGAAGTAGCGGCATAA
++
+FFFBFFFFDFFFFFFEFAFEFFFFEFFFFFFDF@FEEAEDE@?E:===>@B?B=@@B5?B########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2363:824/1
+NNACTGTCGTAATCTGGCAAATCACCCTCACATGCATTCTTTTTCAACTTTAAAAGACATTCATGGAT
++
+&%--*-+,31>?>??>>?>?>???>>=>>>??>??>>??>9;///>>???>?<>953399>?######
+@61G9EAAXX100520:5:100:2364:10098/1
+GAGGACAACAAGGCGGTCTCATACAAAATAGTAGCAAGATCCTTCACAGAGCGGTCTTCGGCACCATT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGFGFGGGGGEGGGGFEGGEFGGG?DFEABFB=CADDBDEDDBCC=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2370:12907/1
+CTTCTGTGTAATTGATACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGAAGAGAAATCGGA
++
+??<+1B7<B;*6A6<8??4?/B5B/@B<@:550B##################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2372:9120/1
+AAAGAAAAGTGTAACCATAAAAATTGCTGGAACAAATTGTACGCAAAAAGATGGAGTATGAAACAAAT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGDGEFGGGGGGGGGGGFGGGGFDGFEBGG;A?E?FD?FFECEEEA@A
+@61G9EAAXX100520:5:100:2375:19700/1
+CAATCGTAGAGAAAAAGAATGGAAAAGATTAACCAAAAAGGCAATTTGGCAATAGAAGGGCGGTTTAA
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGFGGGGGAEFFFFEGFFGDFFFEAFGGGDEDEE?E==CBBCCD:C=?A45=>?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2384:6718/1
+GTCGTAACAGTGGTGGCTTCGGTAGATGTAACGGTAGAGGCCTTAGTGGAAGTGATAGTAGGGGGTGG
++
+GGGGGGGGGGFGGFGFFEGEEG@DBBCCCBBCCE>CCCC=?@AB:A=AA1??3?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:2388:17742/1
+GGTTTGAGAGCACTTCTGTTCTAGTGGAACAGATATTGCTTGGTTTTAATAAAGGGAGTGGTGTAATC
++
+EEEEEBFFFFGGGGGGGGGGGGBDDGGEEEEGFDFGEGGFGADCGBFDEFEDBEDBDECDEAFDDABE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2388:5067/1
+GCTGGCCATAAATTGCTTGATGTGGAATTTAAATGCTCTTTTACTGTTTAGAAGACCGTGTTCAATTC
++
+GGGFGGGFGDGGGGGEGGGGFGGGGFBGEGGGGGFGBGGGGDBGGBFFAG:BCECEBGBDCEB@DEC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2390:13081/1
+TGGGTTCCATCATGAGTGGTCGCATTGGGGCTTACAATGTGATTGGCAATATCATGATTTCCTTGTTC
++
+GGGGGGEGFGGGGGFGDGGDDFEEFGFFEFEEEEGFEFGEGEEDDBFFBFBEDDEDBADDCCCCDBD?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2393:18368/1
+CAGGCATTTTCTTTTTTTTATCACTTTTCTCTAACAATTGACTAGACGAAAAAAACAATCTTTTTCTT
++
+GGGGGEGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDEGFGGEEFEGFGEE@?DDEEEECCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2395:8462/1
+GAAACGGGCTCATTCATAAATTGAAGGTTATAGAAACAGCGTTGCAACGCGTATGCAATACTGTCCTT
++
+GFGGGGGGFGGEGGGGGFFGGGGDFGGEGGGGGFGEGGEDGCFFFEFEEAEDEEFDDDEEDCDCCCCB
+@61G9EAAXX100520:5:100:2396:10548/1
+CGGCAAAGGAAGTGGAATTTGAGCGAATAACGGATTCAGTTTCCACCCAGGTGGACAAAGCATCACCA
++
+GGGGEFGFGDGGDGGDEFGFFGFEGDEFFDGEEFDBEEEBFDEBDA@BEAD@B?AB?:B@A?A@?A@B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2396:1670/1
+ACGAGTAGAACCACCTACCAAGACGATTTCGTTAACAGAGGACTTGTCGATCTTGGAGTCGCGGAGGA
++
+GGGGGGGFGEGGGGGGGGGGEGGEGFFGFGGEGEFFFEBFEDEDEEDDEDEDDDCBDEBD?CAC2AB#
+@61G9EAAXX100520:5:100:2397:15075/1
+GGGAATTTCAGATGTGTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCT
++
+GGGGDGGGGFGGGGFGFGF?GGGBGDFGEDGDGF?GEBDDGF?D?DDDBCD?FEBACAC=BABB:CC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2405:20866/1
+AGACAGTAGAATCGTTGGCAACGGAGGAGAGGGTGAAGAGAATGAATCGGCCAGTGCCATTACCAGCT
++
+FFFFFFEFFFBDDEDFDFDBFFEB5@B==+5<&5:/;;::->?;>:??::?@################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2410:10614/1
+TTCATTTTGTCACCCATACTGACATGCTCATCCTCGGCCAACTGTGCATTTCTTTGTGCAGTTGTACG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGFFFEGGGEDEEBCEFE@EECEDEDDD@BCDC?EADDC@D:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2429:6654/1
+CCACATTTTTCTGACATCCTTCAAGCCTTTTCCGCCACGTTTTTTTAAGAGAGTCCAAATTGTTTTCA
++
+GG?GDGGGGGGFGEEDEFEGF?GDGGBFGFGDGEEDAEBB:EEDD?8BA:C<B@BA:::A?5???###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2433:10918/1
+AGGAACGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGGTGAGCGCCCTCGTAAGTGGAAGGAGTGGCTTTAGAGGCG
++
+DDDDDDDDDDC:::D9@@8?C(5@5?A?,?######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2440:4503/1
+CTTGGTCTCACCCTTGTACTCAACCTGCAAAACAGGCTTGCCATCCTTGGAGATGACCTTGAAGGACC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEDEDCCDDDBDCD@@CC?CCBBCBCBAA4@?<:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2450:16968/1
+TGCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACAAGAGTAG
++
+GFGGGGGGGFGGGGFGDDDAGFEEFFGDGFFFFBDEDEBEEDDDEAADA@8:?6?AAAAAA<AAA8=:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2451:12023/1
+AATAACCAGCGCTTCCAAGAAGGTCTTTAGCTTCGTCGCTAACCTCGATTTTAATTGAGCGATGATTG
++
+FDGGEGGGGGGGFGGGGGGBEEEAEFGGGFGGFGEDEEEGEEDDDDE:BDEEB:EEBAB=?AA@??DD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2459:18431/1
+ACGCCGTCATTAGCGGTGTTGCCGGCGGTGTAGCTTCCGGGGACGGGGCTGGCCCCGACACATCTTGC
++
+C>?-CB-B=5D=CAAA:?>A@C5@@BB?(?######################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2460:6831/1
+CTGGAATAGTAATGGTACGAGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTG
++
+GGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFFGFFFEFAD?BEDCDCDDE?DD??=C@DDCCCA?=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2462:2649/1
+CAACAAATGCTTTGATACCTCGATCAAGGACAAACTGATGCCAAAGACGTTGCTGCTTTCTTAAATCA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGEEGGGFGFFGDFAFFDEEBEDEEEEBDDDF?EBDEDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2463:11941/1
+GAAAAAGAATGGAAAAGATTAACCAAAAAGGCAATTTGGCAATAGAAGGGCGGTTTAAAGAGGCGAAA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGFFDFEFGAFEFEBFDBFEFCBE?DADEACDCBADCC=CCB;C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2464:2296/1
+TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAATCTCTTTTTT
++
+FGGGGFGGGGEGGFGGGGGGFGGGGGGGGEGGGGGGGGGGFGG#########################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2469:2163/1
+GTTTTTAATGAATTGGGGATGATCACGTGCCTCTTCAAATTTGTAACCCAAAACCTCCTCGACCTTCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGEGGEEFGGGFFGEFDFGEFFEDDBFFEEDCDDCE:C?CCCEDDDDCCCCBCC@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2475:9345/1
+CTGTTGTGCAGCCTTCTGTGTAATTGACACTGAGTGTGACATTGAACTCGAATGCGGTATTGCTTGGA
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGDGGGFGEGEGFEDGGGFBG?GFDDEDF??C=EEEDEFE5D
+@61G9EAAXX100520:5:100:2476:5880/1
+GGCTTTAATAGCGTCAGCAATTTGAGATGGATTGAACTTCTTTGACATGTTGTGAATACTCTCATCAG
++
+GGGGGGGGGGGGGFGFGGEFGGGGEFDGGEEEFEEEEFFEFEEBDDEGEDFDCD:@EBCEDD?A?C?E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2478:8500/1
+AGTAAGGGAGTAAAGAATAACGAATGTACATAGCACGACGTGAGGCCTCAGCAACAGAAGACCATGTG
++
+BGDGGGDEDFGAGDFGGFGGGGDGGDFFDEGGFEFFEGGFGGFFAGBGFFFF:=DCB=CCF?BD5=/@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2500:6692/1
+CCGCCTTGTATCTTTGTTCTAAATAGTATGGATGACTTCCGTACATGTTTTGGTCCACGGGGCTAGGT
++
+GGGBEGGFFGGGGGGGFGGGGGGGGGDFEBDEFGEEEEEFFCDD?EECECFDDCD@BCCACD?CC:C:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2509:8825/1
+TGATCTTGACGTTGGTATAGTTGGAGGAACGGCTAGATTGGGAGGAAAGGGGGTGAGCGCCCTCGTAA
++
+GGGGGGGGEGGGGGGEFGGEEGGFFGGDDEGEDFCB5=B:@@/>@(790<@@/?##############
+@61G9EAAXX100520:5:100:2510:2110/1
+TGGCAGAAGGCTTCAATTTTAGGGACGAGATCCTGTTGAAGCTCATCTATATATGCTTCAATTTGTTG
++
+GGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGEGFEF?DEFFFCGFDCFEEDCDEGCEDECEAC?=@ACCBC5/A?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2511:20465/1
+GGTTGTACCAGTCATACCATACAGTGCTGTTGTCACCAGGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACATTA
++
+GGGGGGGGGGGGGFGGGEGGGGGGDGFGGEEFEEAGEEEBECE@DBDBCC@CCCBDBC:CA8A=C?AC
+@61G9EAAXX100520:5:100:2517:7409/1
+CGGGAAGCATTAGAAGAATAATTTAAAAAGAGTCGTAAAATTTATATGTTGCTTCGTCATTGATCAAT
++
+GGGGDGGGDFF:DFFEFFGGGFEGEG5EFE:@:DEFE?E5D?D?C:EDBC?EEED?EBAE=5:@?B@E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2521:4386/1
+TGGAATAGTAATGGTACGGGAGAATGAGCCAAAGCGACGCTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGC
++
+GGFGGGFGEGGGGGDGGE?FEGDEEEEEFEDEEEEDDDDDDDDC@CBBCAB1?AA>AA=ACAA;A>A>
+@61G9EAAXX100520:5:100:2525:3841/1
+CTCAGCAGTCTCACGCATCTTCATCAAAACCATGGATGAGATTTCCTCGGGGGTAAAGGTCTTGGTCT
++
+?CA?A=D?DDBDDABBBDDDDD?DADDADDDD=?CDDDDD?BBAB=B@:B7<@(:158?59732==:@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2535:7776/1
+AAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGACA
++
+GGGGGGEGGGFGGGEGFGGFGGGGGFGEEGGGFFEGGFCDDGDFDDEBBA=ECCCDADDADDCB@CA:
+@61G9EAAXX100520:5:100:2537:9329/1
+TCGGGAGTCAAAGTCCTCACCACCCAAGTGAGTGTCACCAGCAGTGGCCTTAACTTCAAAGATACCCT
++
+GGGGGEGGGFGGGGGGGGGGEGGEGGGGEGGGEFFGFGFGEGGECDEEEFDDEDDEDCDDD3DBCC=B
+@61G9EAAXX100520:5:100:2539:17635/1
+GGACAAAAGAAAGTGTAGTTTCACCATAAGGACAAAACATAAAAGATTTTCCTGTCAATTGAAGAACA
++
+??<;@<B:<A@A:+ABB=5B@A:B:=BA:3=:9B8<BBBB@:;=@B:A::A;A=ABBB<<=B<<B9@9
+@61G9EAAXX100520:5:100:2546:14414/1
+GTAAGAGGTGTCAAAGTTGCGATTTTGAGGGGCACCACTAGAAGAGAAGGGCTCATCACTGTTGTGGA
++
+BABDDD?DBDBDDDDA=?=CD:DADDADAD4?CA?DCBCDCBAD=CBAB-BCBDBBDBBBB@?BBBB?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2547:11294/1
+TAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCACCATGGGTATGG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGFFGGGGGGFGFEFFEGDDBBEDDCDCDDECCDCC@DCCC<CCCD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2558:12391/1
+TCCCGTACCAAACATTCCTCCTGCATCCAATGACACCAAAACAAGTTTAAAGCCAGATATTATTAAAG
++
+GGGGGFGGEGGGGGGG=GGGGGGFGGBEGGEFGGFFFBEF?=A8?=EECE?B?EED@EEDEEGDAB##
+@61G9EAAXX100520:5:100:2559:3564/1
+TCAGTTCCATTATATTTTAAGCTATATCCGGAACTAATAGCCTCACCGACACTGAATCCAGAAGAAGT
++
+GGGGGGGGFGGGG?GGGGGGBGGGGEGGGGEDFEGFEEEDFDEFEDGDDDEE=CDDAEDDDCB@?@?#
+@61G9EAAXX100520:5:100:2565:2980/1
+AGAAAAATAACCTAATTGGAGATCCATGTTTATGATGATGCAGAGAATAATTGACAAAAGTTTCAGTT
++
+GGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEFGGGGGFGGFGGFFEFGBEGEEFEEEGFEEFDDBFCEFE?DBF
+@61G9EAAXX100520:5:100:2567:3831/1
+CTCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCA
++
+GGG:GGEGGGGGGGEGGGFGGGGGGGEGGGGFEGEFEEEGFFFEGEBDCEEFDDCDDCDCDCBDDCC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2569:7342/1
+CTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTT
++
+FFFFFFFFFFFFFFFFFFEDAEEE6E=ECB-A;C?EEEEEBAFFDFFF:@EB?EEEBDD-?BBC?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2570:10081/1
+CTGGATTGCCGGTGAAAAATCGGGTGAAGCGAGAGCGACTACAAAGTAAGATTCCAGCTGTTGGCAAA
++
+GGGGGFGEGGFGFEGEGFDFGGAEEFDFGGFEEDEEE?=FEB?B=D?=DEBABADBB=A?@AA@A<A7
+@61G9EAAXX100520:5:100:2579:19784/1
+GGAGTAAGCTCAGGAGAGTACAAAACAGCAAAACTTTGTCCGATTTCGGTAAGGTAAGGAACCGAAAT
++
+GGGGGGGGGGGFGGGGFFEFGGGGGGGEGGG@EEEEEDDDCDCBCBDCCBCACA,A?>A>?<?;A@@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2581:1427/1
+AGCTCCTGTAAGTTTGGTAAAACAGCAAGATTTAGGCTTCCAACCGAAGTGAGCTCAGGGGTAGCAAG
++
+FGGGGGGGFGDGGGGFGGFGCGGEDE-BECFFFFA?E:FEEDDDGFDAB?BDEB=CB?BA@(@#####
+@61G9EAAXX100520:5:100:2587:4144/1
+GTGAATGCAACATAGGAGGGAGTCGTGCGATTTCCCTGGTCATTGGCAATAATTTCCACTCGATTATT
++
+GGDGGGGGBGGFGFDDGGFGDGDFFDFDEBDFFDDDAAD@:BBB@A?@AABBBBB@D@>=6=88>2==
+@61G9EAAXX100520:5:100:2589:7347/1
+CTCTCATTGACGACTTCGCCAGAAATAGTAAGTTTTCCGCTATCATAATGGACTTGAACGTCCTCTTT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGFGGGEFCGEGGGFGDGGDGFFBFEDC?DEEEEDDBDBBEDECCE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2605:826/1
+NNGTGAAACAATTTGGAACACCGATGATGTTGCAGTGGCATAGTAGTTGCTAAGTGAAGCACTGTAAG
++
+&%2+./3/+,>>??>>>???>??????>>>?>>?>?>>?=>>??>>????>>??>?><;?>>>>>6=9
+@61G9EAAXX100520:5:100:2610:11520/1
+GAACAAAGGATATACAGCAGCAGAAGGAGATGGAGTTGCAGCTTCACTTTGGCTAGCGGCAGTGGGGA
++
+D:DC=DBDCDD?BCA<CC=:B??5BA=)?A4;:?7:::<>;)=8+/458<?A?###############
+@61G9EAAXX100520:5:100:2610:874/1
+NNGGAACCTCCGCACGAGACTTTTCAAGCCATAATTCCATCAATTGTGTAAACTTTGGTTCGCTGATG
++
+&%-/*/6533>>????>???????>?>?>>>>>>?>?>?????>>=<>??>??>?>>?>>?>7>?###
+@61G9EAAXX100520:5:100:2619:3800/1
+CGTGATATCCTTCTTGTTCTTGCGCTTGAATTCTTGGATAAAGTGGTTTACAAGACGGGAGTCAAAGT
++
+GGFGDDGGDCFDGGFFEGBGGFGGDFDFD=FBDFFFDEDDBBE@E?@AAABB:EDABAD@B@A@@<B@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2623:8764/1
+TCACCTCGCAAAACAAGTTTGTCTCCAATTCTGATTGGAATTATAGTGTTTACAGCACCAAAAAATCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGFGGGGGGGGGGGFGGGFDGGGFGFGDGCGFFDEEFAEEEDDCDABAC
+@61G9EAAXX100520:5:100:2624:5280/1
+CGGGTATGCAATGATTACATCTTTTAATACCTTTCAGAGTGATGGCCAGTCTTCAAATCTTCACCCTT
++
+GGGGFGGFGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGEGGGGGGE?GGEGGGFEGEFEAFGDGEEFGFED=EDEDDD
+@61G9EAAXX100520:5:100:2632:11847/1
+AGTGGTTGTACCAGTCATACCATACAGTGCTGTTGTCACCAGGGAAAACACCTTGAACGTATTCAACA
++
+DDCDDDEEEEFFGGGFFGGGFEGGGGFFGGGDAGFDGDGFAGGDFEFGFGBDEEEDD?FABFEDDDC?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2641:16065/1
+CGCGCAAGGCGGTAGCCGCACGTTCGGCCTCCTCACCAGCCTGCTTTTCGCGCAGAGAGGCGACGCGC
++
+ED=EEEEEEEDEE?DEEDEE:A:?A-=C??DD4DA5+64+32+4+/:104@@5===@###########
+@61G9EAAXX100520:5:100:2660:16607/1
+TGAAGAGCCAAAAGACCAAATTGTCTGCCGTTCAAAGGGTCATCGCGTCTACGCAATGGGGAAGCTGT
++
+GGFGGFEGFGG?GGGGFFAGFAFEDDEEGGCGFDBBCECAEEDFEEEDFEDDCBC?C@DAB+5AAAC5
+@61G9EAAXX100520:5:100:2666:16925/1
+TGCAAAAGGAAATATGAAATGTAAAAGTTAGACGCCTTTGGAAGATTACTGGCAAGTAGTGTCATGGA
++
+GGGGGGGGGGGGFGGGGGFGGGFFGEGGGGGGGBG?FGGGGGEGFGGGFGGDG?GGEGFDE?DCEEGG
+@61G9EAAXX100520:5:100:2681:6272/1
+CTCAAAGTGAACAGGACGGGCCTTTGCCTGAACGGACTTTTTGTCAATGGCAGCGGTGAGCTTGGGCA
++
+GGGGGGGDGGGGGGGEGGFEFGGGGGAGFGAEEFBDFEEFFEEACDBDDCFDB=CB>ACC?8=5A@=?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2682:3425/1
+GGCTTTTTAGTGGTAGTAGTAGCAGCAGCATTTGTGGAAGCCGAAGTAGGCAAGGTGCTGGGAGTAGA
++
+GGGGGFGFGGCDEEEEEEECFGDFGDGFFDEFEFDEFBBC=CC,C@:?####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2682:3581/1
+GTTAGAGCTGCGTATGAGACCTTTGTCTCACCATAACCATACATGTTGAAAATATCGTAACGTTGGGT
++
+GGGGGFGDGFGGEGFGFGFGDBGGFGGBFFEE?FEEBA:E?B:BBAECBA@AFBDE=ABABDBDB-??
+@61G9EAAXX100520:5:100:2684:5666/1
+CCAGATAGATGTGTGAATAATGGAGAAGGTAAAATCGTTTACCTGATCACCAAGCATTAAAAGGGGCA
++
+FFFFFFGGFGFEGEGEGGG=GFGDFEFGEBFEEFFEDCCDDDDBCDCCCCCCC?DCBBBBACA;<8@@
+@61G9EAAXX100520:5:100:2686:1438/1
+CTCTGACCAGCGTTGGTTACCCTCGGTGCTTTCATTCTTTCTCTCATTGACGACTTCGACAGAAATAG
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGFFGCEBEFGE?EGDEFGDEEEBCDECBECCC@DD=AB@B9ABC@C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2692:19415/1
+GCGGTTACCTTGATCGTTGGCGATAATTTCGACACGGTTGTTGGAAAAGTGTCCAACACAAGAGTAGG
++
+GEEGFGFFFGGD=GGDDFFDDFFEFBAEBBEEDBDA:=@BBDDA=:@@####################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2697:20008/1
+CCCGGATCCAATGTCTGTTTTCATGTCGCTTGCACCTGGACTAGAAGTTCTTGGGATCTCGGATGTGT
++
+A0.A1,1,0?A-A#######################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2699:9476/1
+CTCTGGTCTTGTTAGCAGTATTGTCGTTGCCATAGGAGCCTCCACGATGCTCAGTACCATGAGAACCA
++
+GGGBGGGGGGGGGGEFGGGGGGGGGFGGGGGGEGGGEDGFGGFGGEBCEEEEDDBDCBBCDDDCEA=E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2711:11272/1
+ACGGGGATTCAGTGAGACCAAGGATCGTTACGTTGGCCAAGGGTTGGCTAACTTCGTAGCTGCCAGTT
++
+GGGGGGFGGGGGFGGGGGGGGFFFFGGEFGFFCEDBAEDDDDDBDACBDCCCCDCBBAC?CCBB4A>?
+@61G9EAAXX100520:5:100:2712:8566/1
+TTGAAAGTCAAGTCGAATCGAATCAATCTAAAAGCAAAAAAAAAGATAATCAAACCCAACGTTTAGTA
++
+GGFFGGGEGGGGFGGGGGFGGFGGGGGFGGEGGGGEEGEEECEEEE?GDBFEEDE?EEDBE=CCCC@E
+@61G9EAAXX100520:5:100:2728:10512/1
+CGCTCCTCCAACTCGGCGACAAGGGCATTATACTCGTAGTGCTCCTTCTTGTAGGTGGCATCGGCAAC
++
+GGGGGGGGGGFGGGGGGFGGGFFEBGGFDGDGGFGEDFEDEEGEEDFDGFGDDDEADDBEBEABEABE
+@61G9EAAXX100520:5:100:2741:18440/1
+TGTAACTACCTCCGCTGGTAGAGTAATCCTCGTTGCGTCCGCCGGAAGAATAACTGTCATTGCCTCCT
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGEGEFGGFFGGFCFEFECEDDEEDDBDEC?ECDCDACDCCCC?CCBB7
+@61G9EAAXX100520:5:100:2747:11243/1
+TTCACTTTCTTCAACTTCTTTTAAAACAGATTTGATACGCTCTTCAAATTCACCACGAAATTTGGAGC
++
+FEFFFDGFFGGGFGGFEGGBFGGFFGGGGABGFCFGGEEGEGFFEDE5FEFEFBBFE:9ABABAA==C
+@61G9EAAXX100520:5:100:2753:20937/1
+CCCCCAACGACATGAGTGNNNACCCAATGTCCAATATTGATGCATAGCAGGCTTTCCAATGGATTCAA
++
+@@A@@A>@############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2755:18594/1
+ACCTTTTTGCATCCATCTTGAGAAATCAAAGGGCCAACAGCAGAAGAAGAGTCAAATCCATCTCCTAC
++
+GGGGGDEGGDGBFGEGGGFEGGGGEDGFFEFEEGEFGEFFEDDBBDCCCDC?CCC=C?A?BACACBC=
+@61G9EAAXX100520:5:100:2762:12099/1
+CGCGGAATTAAAGTGAATGAATGTCAAGAACGGGATATCATGAATATTTTTTGTATGTATATACACCA
++
+2?>2?A##############################################################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2774:5627/1
+GTTCATGTCTTGCGAAGAGATTGTGAAACTTTTATGGCAGCCCCCCCCGTAGATTTTTGACTCCTTTG
++
+GGGFGGGGGGGFGGBFFDFBEFFBFEFGBEFFGEFDEBEE############################
+@61G9EAAXX100520:5:100:2778:7974/1
+TGCTTTTTGGCGACTGCCATAGGTATCAGTGGGGTAACTTTGACTGTAATCTTCACCGTAGTCACCAC
++
+GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCGGGFGDGGGGDFEEGFEFAEGEDDEGAGFFEEBFEDEDG:DF:F
+@61G9EAAXX100520:5:100:2781:9925/1
+GTCAAGATCATTAAAACACTGTCTGACA