changeset 0:42e64fbf4609 draft

planemo upload commit 60a090d1dc89c2eb383feeb35cd6078b9130e0e5-dirty
author tiagoantao
date Tue, 02 Feb 2016 21:15:50 -0500
parents
children b91ab894f6e0
files STACKS_clone_filter.py STACKS_clone_filter.xml test-data/1.fq test-data/1.fq.1.fq test-data/2.fq test-data/2.fq.2.fq tool_dependencies.xml
diffstat 7 files changed, 943 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/STACKS_clone_filter.py	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,48 @@
+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+import shutil
+import subprocess
+import argparse
+
+
+def __main__():
+  parser = argparse.ArgumentParser()
+  parser.add_argument('-f', type=str)
+  parser.add_argument('-fwd', type=str)
+  parser.add_argument('-rev', type=str)
+
+  #parser.add_argument('-k', action='store_true')
+
+  options = parser.parse_args()
+
+  # create the working dir
+  os.mkdir('job_outputs')
+  os.chdir('job_outputs')
+
+  # STACKS_archive
+  # check if zipped files are into the tab
+  extract_compress_files(options.P, os.getcwd())
+
+  # create the populations command input line
+  cmd_line=['clone_filter']
+  if options.f is not None:
+    cmd_line.extend(['-f', options.f])
+  else:
+    cmd_line.extend(['-1', options.fwd])
+    cmd_line.extend(['-2', options.rev])
+
+  print "[CMD]:"+' '.join(cmd_line)
+  subprocess.call(cmd_line)
+
+  # postprocesses
+  clean_files = glob.glob('*.fq')
+  if options.f is not None:
+    shutil.copy(clean_files[0], 'clean.fq')
+  else:
+    shutil.copy(clean_files[0], 'fwd.fq')
+    shutil.copy(clean_files[1], 'rev.fq')
+
+
+if __name__ == '__main__':
+  __main__()
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/STACKS_clone_filter.xml	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,81 @@
+<tool id="STACKS_clone_filter" name="STACKS: clone_filter" version="0.9.0">
+ <description>Run the STACKS clone_filter program</description>
+
+
+<requirements>
+  <requirement type="package" version="1.18">stacks</requirement>
+</requirements>
+
+<stdio>
+  <exit_code range="1" level="fatal" description="Error in Stacks clone_filter" />
+</stdio>
+
+<command interpreter="python">
+STACKS_clone_filter.py
+#if $data_type.dt_select == 'single':
+ -f $data_type.fname
+#else
+ -1 $data_type.fwd
+ -2 $data_type.rev
+#end if
+</command>
+
+<inputs>
+  <conditional name="data_type">
+   <param name="dt_select" type="select" label="Single or Paired-end">
+     <option value="single">Single</option>
+     <option value="pair">Pair</option>
+   </param>
+   <when value="single">
+     <param name="fname" type="fastq" label="FASTQ" />
+   </when>
+   <when value="pair">
+     <param name="fwd" type="fastq" label="Forward FASTQ" />
+     <param name="rev" type="fastq" label="Reverse FASTQ" />
+   </when>
+ </conditional>
+</inputs>
+
+<outputs>
+  <data format="fastq" name="clean" from_work_dir="job_outputs/clean.fq">
+    <filter>data_type['dt_select'] == 'single' </filter>
+  </data>
+  <data format="fastq" name="clean_fwd" from_work_dir="job_outputs/fwd.fq">
+    <filter>data_type['dt_select'] == 'pair' </filter>
+  </data>
+  <data format="fastq" name="clean_rev" from_work_dir="job_outputs/rev.fq">
+    <filter>data_type['dt_select'] == 'pair' </filter>
+  </data>
+</outputs>
+
+<tests>
+  <test>
+    <param name="dt_select" value="pair" />
+    <param name="fwd" value="fwd.fq" />
+    <param name="rev" value="rev.fq" />
+    <output name="clean_fwd" />
+    <output name="clean_rev" />
+  </test>
+</tests>
+
+<help>
+--------
+
+**Project links:**
+
+`STACKS website &lt;http://creskolab.uoregon.edu/stacks/&gt;`_ .
+
+`STACKS manual &lt;http://creskolab.uoregon.edu/stacks/stacks_manual.pdf&gt;`_ .
+
+`STACKS google group &lt;https://groups.google.com/forum/#!forum/stacks-users&gt;`_ .
+
+</help>
+<citations>
+  <citation type="doi">10.1111/mec.12354</citation>
+  <citation type="doi">10.1111/mec.12330</citation>
+  <citation type="doi">10.1534/g3.111.000240</citation>
+  <citation type="doi">10.1534/genetics.111.127324</citation>
+  <citation type="doi">10.1111/j.1755-0998.2010.02967.x</citation>
+  <citation type="doi">10.1073/pnas.1006538107</citation>
+</citations>
+</tool>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/1.fq	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,204 @@
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18731:2054 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGAAGTCCCAAAATTTGAAGTTTCGTCGGCCGGACCTGGTTCTCCAGCAGTTCCACACGCCTTTGGAGGGCCACATTCGCTTTAACTACAGCAGACGCCGCTGCAGCAGCCTTATTTCCCACATCAGCAACAGAGTCACAATGACGTTGAAGATCTATAAACAGTAAGGTATGCGAGTCAATAGTATCTTCCACAGTCTTAACTCTAGCAGTTAATGTGTCAAATTTGGCATTGAGATCGC
++
+BAABBFBBFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHFGHFEHGEE2EAEEEGHFEEGHHHHFHHHFHHHHHGFGE@GFGFFFCFFGFFGGHHHHHGGHGHFFGHHHHHHHHHGGGGC@FGHHHHEFEHFHHHHHFHHHGHHHHFHB<GHHHGHGHHHFHHHGGGHGHHHBBGEGHHHHFGHHEFG0;GHGDGG9FFGFGG;FFGFGGGGGGGFFBFGBFGBFFBFBFBFGFFB;;;FFFFEFFFFFFFFFFFEFFF?
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18415:2054 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGGGGGCATACAGTTGTCTTCCCTACCCACCGGTTCTAGGGCAACACTACACTAAGTATTTCAGCTTCAATTGAATTCGCATTTCTGTATTGTTTGCCTCTGCGGGGGGACACACATTGTCTTCTCTCCCCACTGGTTCTAGGGCGGTGTGGCTAAGACTATAGCTGCCACAATCGAATCACTGACTTTTCGTATATTGCCATTTCTGGTTTTTCTCTCATCCACTGGCTCCAGTGCAACA
++
+BBBBBFFFFFFDECGGGGFGGGHHHHHHGFHGHHHHHHGGGGGGGHHHHEGGGHHGHGHHHHHHHGHHGHHGHHHHHHHHFHHHHHGGGGGGHHHHGHHHHGHHHFHHHHHFGGGGGFAFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF=@ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFBF?EEFFFFFFFFFFFFFBEFFFFFFBFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15434:2054 1:N:0:1
+CGGCGTGCATCCAAATTGTTGTCCTATAGCGCAGAAGCTATATCAAAAATTTTGGGGATCCCTCAAGATCAAGCTACACTAGGGACCCCACAAACCCCTTGGGCTCCATACAACAGTGACATAATTTTGAGACTAAAGAAAAAGATAATACGCACGGAATATGATGGTAATTTCATGCGTGAATACATTAAAAATGGCATTATGCCTAATGGTTTAATTGTTAGAAATGCACCCAGAATCTATATCGCGT
++
+BCCCCBCCCFDFGGGGGGGGGGHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHGGGGHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGHHHHHHFHHHHGGHHHHHHHGGGGGFGGHHHGHHHHHHHHHHHHGHGFGGEBDHHHHHHHGHHHHGHHHGHHHHHHHGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGFFF:
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11875:2054 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCAGAGGATTTGCTGCTCCCATAGCAATGGGAGGATGCTTACACCACAGCGCGCCATTGCTGAAGCCCCGTCCGGCCTGGATTTTACAGCTGCTTCAGGTGTTAGCAGCAGGGCATGGTGGTGATCTTTCACTGCATGGGCTGTCATCAGAACATGCCTTTCTGCTCAACGTCTTCGAATCAGGTATATTTACTTTGCTGTTCATCTTGGCACAATCTTTGCCTTTCATATTTGGCTTGA
++
+CBCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHHHHGHHHHHHGGGHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHHHHHHHHHGGGGGGGGGGGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGGFHHHFGGEGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHFHHHHFHHGHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHFGGHHHGHFHHHHHHGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFFFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12645:2054 1:N:0:1
+TCAACTTGCAGGTTGATCTAGGACTACAATCTTACCCCCATATAATAACCACTTCGAACTGGATAAGACTGACTTGTGTTGCACGTTTGTCTGGGTCATTCATCATCTGGCACTTGTGTGACATATCATTGTAGCTCTAGGCTACCACTAACATGGCGTCCTGCCATACTGAGCCCGGCTGTCTGGGCTCCAAGGGTCATTTTTTCGGCCTAATCAGATGGTCTAGCATATTCTAAAGCACTGATCGCGT
++
+BBAABFFBFFFFBFGFGBGFGFHHHHHFHHHHHHHHFHEGHFHHHHHHHHHEGHFFGHHHFHFHHHHHHHEEGHHFHHHHHHHHGGHGGHHHGHHHHGHFDFHGHGHHHHHHHHHFGHGHHHHHHHHGHHHHHHHH4GHGGHHGGFHHHHGGHHHHGGDGCFHB<CFFBGFHHHHE@@DCCFGHHHHHHAFFHHFGGCGHHFFHGC@--:EGCH0;FBFFF;FGGFFGGGGGGE09CFGGGEFFFG?DB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15773:2054 1:N:0:1
+GCATTTGCAGGCACAGAAAACAGAAGTGGCTTTGCTTCTTCAAAAGAGGCAATTGTAAAGAGTACCACGTTCCAGCAGAAATCAAGGAGTGTACTCTCCTTTCTTTGTCATCAGAAAGAAGAAGGGAGGTTTTCGACCAATCATAGACCTTCGCTTGCTCAACAAGCAGATCCGCAAGCAGACATTCAAGATGGTCACGATAAGAACCATTCTCCCTACACTTCGACAAGGCGAGTTCTTGGCATCGCGT
++
+CDBCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGHGGEHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGFHGGHHHHHGHHHHHHHHHHHGGGGGGGFGGEGGGGGFFGGFFFFFFFFF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12812:2055 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTGGGAGGGGCTTGTGACCCCTGTGAGGTGAGAGGAAGAGAGCACGTGGAAATGTCTGGAGGCTGTGATGGAGGGTCCTGGATAATGGACTGGGACAGTTGTCCCAGGCCTTGAGCCTGGTTTTGCGCTCATTAAAAGTACTAATAATAATAATAATAAATCGAGGTGTGGAGGAACACAATGGGGCACTGATTGTGTAAGATCGCCAGGAGGAGGAGGAGTATGTACCTTAATTGGAAA
++
+BBCCCFFBFFFFGGGGGGGGGGHGHHHHHFGGGHFHFFAG5FGGGGFGHHHGHHHEGGGAFGGHHHHHHBGFEHGHH4BGFFGGGGFFHHHHGHHHHGFHHHHHGGFFFGHHDGFHHGGEHHCHFFGHHHFGHGHGCCGGGHHFFF<F?FGH1=GGHGFFGGGHHHGH1GGHGCCCEGHGGHHDCGFHFEFGHFFGA@DFGBGFGGFFGGGFGGEAADAEEEDDGDFFDFB;9/BFFF/;/B9BFFFF//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17778:2055 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGTAGTAAATCCACCAGGGTGGCCCCGTGGCTGTCTTTAAGCCATGTTTCGGTGACAAAACCTGAACACCTGAGCACCTGAATAGCGAAGATAGCACAAGGATAAGTATGATTGGCAGGTCTGCCTTGCGTTCAACGCAAAGTTCTGCAGCTGTGTGTCTGCCTAGCGTTGCGCTTTCCCATTCGCACAAGGAAATCTTATACACGGACAGGAATGTGTATATGTATTGTCTGAATATGTT
++
+CCBCCFFFFFFFGGGGGGGGGGHHHHGGHGGHHHGGGGGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHGHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGGGGGGGGGGHHHHHHHHGGGGFGGGGGFFGGGGFGFFGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:BFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19953:2055 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGACACAAGATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCTTGTGAAGAGGAGATAACATCACTACCCAAGAGGGGGAGGGGGACTTCGAACCCAAAAACCACCTGCCCTATAATGAGAGGCAATGTCATGACCTACCCA
++
+AA>>AFFBFFFBGGGGGFGGGGGHFHHHHHGHHHFHHFHHHBGHFHHGEEGGHFGHHCGHHFFHHFEHGGFHHHHHHGGFGAGFGDHFHHGHGFGHHFHFFFGHFEHHFCGAGHHFHFHHAHFHHHBE0EEGGGHHFEBGCGHHHGHHGHHHHGGFHGHHGHDHGHE1GHGFHBGHFHG/<0<GD?-AC??DC-9.CFG.;.@..9.9AEAEGGGFFFFFFFFFFF9FFFFFEFFFFF/BFFFFFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18808:2055 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGAAGTAGTTCAATGTTCACATGCTTTTTCTGGCAGAACAGTGTGCAGCTATCACAGATAATATTAAAAGCAACTTATCTATGGAGCTCTTCTCTTCTCTCTAACAGGCAATGCATGCCGTGCTGGTCACTGCATCCTTAGCAAATATCATATTATGAGAAATGTACAAATCGCGTCCTGGGTACGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGT
++
+BABCCFBCFFFDGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHGGGGGGGHHGHHHGGGGGFHGGGGHHHHHHHGHHHGHHHGHHHHHHHHHHGGGGGFFFBFGFDFGGGG9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12882:2055 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGGGCACCCATATTTTTTGTCCCAAAGAAGGACACAACGAGGTTACGTCCGTGTATTGATTACCGTCGCTTAAACGACATAACAGTTCCTTTTCGTTATCCCTTACCTTTAATTTCGGTGTTAATGGACCAAATCTCTGAAGCGAAATGGTTTTCAAAAATCGCGTCCTGTTCGGCAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHGHHGGHGHHHHGHHHHHHGGGGGGHGHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHFHHHHHHHHHHHHFHHGFGGHHHHHHGHHHHHHHHGGGGGGGHHHHGGGGGGGGGGGEEGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFADFFFFFFFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17511:2056 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCCATTTTTTCCTTCCCGTAGTGTATGGGAAGTCAGTCCTGATTCTGATGGACAGTACTGCTGCCATACACTATGTCAAAAAGAAGGGAGGCGTTGGCACTCATTGCCAAAGAGTGGGCCATACAACATCGAGTCATCTCACAGACTCTTATCTAGCCGGAAAGGAGAACGTTCAGTCAGACTCGATGAGCAGTCTGGGCTCAGTCTCTCACAAGTGGGAGTTGAACCAGGATGTTCTAC
++
+BCCCDFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHGHGGGHHHHFFHGHGHHGHHHHHHHHHHHHFHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGFHHHGHGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGHGHGHHHHHHHHHGGEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFGHGGGGGHHGHHHGGHHHHHHHHHGHHHGHHHHGHFHHHHHGEGGFFGFGGGGGGGGBGFGGGGGGGGGFGGGGFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13614:2056 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGGACATAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCGTGTTAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAGGGGAGGGGGACTTCGAACTCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCCA
++
+BBBBBBBBBFFBFGFGGFGGGGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHHHGHHGHHHFHHHHHHGGHHHHHHHHHGHHGHHHHHHHHHHGHHGHHHHHGHHHHGGHHGHHEHHHHFFHGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHHGFGHHHHHHHHHHFHHHHEHHHHGG.CGGGFCCFHGGAFGGGGGBBAAGGGGFGGGGGFGGGGGGGGBFFD?BFFFFFFFFFFFFFFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14743:2056 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGTAGGCAAACCGATCCAGAATCTTCAACAGAAAAGGAACATTGGTGATAGGCCTATAATTACCAGCATTAGTGGGATCAAGATTGTCCTTCTTTAGCAGCGGAGTAATCCAGGCAGCCTTTAAACACCCGGGCACCTGAGAAGACTCAAAGGAGGCATTGATAAATTTAGCAATAAGTGGTGCCAAGGAGGCAATGGCCTCCTTGACGACTCCGGCAGGGCAGGGGTCGCCCTTACAGGA
++
+BBBBBFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGHHGHHHHHHHGHHHCGHHHGHHHHHHHHFFHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHGGGGGGGGGHFGHHHHHGHHHHGHHHHGGFHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHFHHHGHHHHHGHGGGGHHHGGGGGGGFFFGGGGGGGGGGFFFFFEFFFFFFCFFFFFFF/BF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19414:2056 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGACTGCTGTCCTTCCTATCTAACTATGCTTGCCTTCTTGATACTCTAGGCTCATGTGCCGCAGTGACCAAATGAAAGCAAAGCAATTTGATGGCTACTAAAGAAACCACAAGCATTATTTGTAAAGCTTCACCAGTTTGCCAAATCATTAATATCCACGTCCAAATCCTGTATTAAAATGGTAATACCCAGTTGTAAGATGGACTCCAATTAGGAGATGTGTGGTAGATGAATGCAGTAA
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHIHHHHHGGGGGHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGHGHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHGHEHHHFHGHHHHHHHHGFHAHHFHFHGHGHGHHHEHHHHHHEC
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14922:2057 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGGGATCCCCAAACAGCAGTGGGTCAGATGACGTCCATGGACGTCATCCGCATTTAAGGGGTTAAAACGCACCGGTAAAAGTTTGTCCACATCGCGTTCGGCCACAGAGATCGGCAGAGCACACGTTTGAACTACAGCCACTCGCAGGAGATCGTAGGAGGGCTTCCGCCTGAACAACAATCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGCAAAAAAAAACATGCGGTAGACTTAG
++
+BBBBBFFFFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHGHHHHGHHHGFGGGHHHHHGGGGHHHGGG1155DF3F0E013B43>/E@/>////4B?34BBB4BG3E33///<///<<//?00F<F22////>/<0??G0<G00.1111111<0.<G//CC-.-;:./0./...0/.-;..//=..;EBF/0/.;.0/;/;/;@=?F9//9;A..9;9/=F;FE/;/9F/;99//;A----..9//.-...//////
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18331:2057 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGTAGGCAAAGCGATCAAGGATCTTCAGCAGGAAAGGAACGTTGGTAATAGGTCTATAATTGCCAGCCACCGTGGGATCAAGATTGTCTTTCTTTAAAAGCGGAGTGATCCAGGCAGACTTAAGGCAACAGGGTACAAACAACGTCTTAAAGGAAGAATCGCGTCCTGGGGCTGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGAGCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGAA
++
+AAA1AFAFFFFFFBFGGGGGGG00FEHFH0EGHBB2FGBCHF0FAG0FAEGGGF/FFAA2FFDFGHBBGBGDAGFGEGFFEF>EEAFF0GD1BFHHBGHHHFHG22GGHFFGGGAGHHGFHHHEHGGGFHHDHFHGGHHHHF<FHFBFEHCGCFGFFHFHHGCBGFHHGHGCG--CHHECCCC.CGHFCC:E.GGHHFHF@GEGGGF/BBC/:BFBGFBE@@E@F-;AB-@BB9//;9-9E/;9/;B/-/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15246:2057 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGACCCTTGATAACCAGCCTTCGATTGCAGGAGGGTTGGATTCCAGCCAGCACTTCATTATTGTACATCTGGCAAGGGCTATCAGGTAGAAAGCTAAATTCATAAGAATGCCATCATTATTAAAGCTCTCCACCAGTCCCAATATTACCAACTCCCCTGTAAAATTAACCGGACAATGAAACATATCTCTCAAAAATTTGACCACCTCTTCCCAGAAGCCCTGAATCTAGGGGCAGCGCCA
++
+BBBBBFFFFFFBFGEGGGGGGGHHHHDFEGHHAGHFHHHGEFGGEGCEHFGHHGHHGHFGHHHHHFGGGHHHHHHHGHHHGHGHGGFFFHHHEGHFGFGEFGHHHHFHHHFHHHEFBGDGHFFFFHHHHHHHFHGHHHEHHHHHCFHGHFHHFHHHHGHFDGHHFGHEFGFGDGHHHHHGGGCDFFHB>GHHH0DGHHHHFFBGGGFHBGGHH.EHHHHBCGB0://:CFFFGGGGGGE0..AD.AA?F.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14669:2057 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGCACATGCTCTTAAGCATTTGTGACTGCACCCCCCAGGATGTCACCCGACGCCTCTAGGCATGTTGCGCCCTGAGCCACCACCCATGCCCAAAGCCATTCCCACCTGCCCTAGAGTTTGGTGCATTGCCCAACACCAGTACAGGAAGTGAGGGACTGGATTCTCTTGTTGCTTCTCCAGGTCAGGTCTGTGGCACCGAACCTATCATGGCAATTACCTATTCCAAGAAAAGTGTTGCCAA
++
+BBBBBFFBFFFBGGGGFGFGGGHGHHHHHFGGHHHHHFHHHGFGGGGGHHHHHHHGHGCCGGGGGHHHHHHHHFFFGGGGGGHFFGGHHGHHGGEHGHHHGHHFFFFHBFGHHGGHHHHHHHGHHFGHHGFFHGHHHHHHHCGGGGHGHFFGGGFHFGFBHFGFGFC./=GHHHHFBGCHC0GFEBCGBHGCGHHFFGF;0;EBFEFG?A?FGFF990;ABFFBBBB//9/F/BFF.9BBFBF9B.BF//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17621:2057 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGCCCCAAAGCTCAGGGAAAACTGAAAGAAAGAATGGGGACCTGAAGAGAAAATTGTCCAAAATCTGTGCACAAACCGGCTTAGACTGGCCAGATGCCCTGCCACTTGCACTCAGGTACACAAGGGGCATGGCCAGTCAGTTTGCTGGAATTTCTCCCTTTGATATTCTCCTTGCCAGGCCTTACCAGCAGCAGCACCTCCACCAACACCTAGGCTACCACTGGCTCTGACTGATGAATCG
++
+CCCCCFACFFFCGGGGGGGGGGHHHHGHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGGGGHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHGHHGGGGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHGHHHHHGHHHFHHHGHHHHGHHGHEGGGGGG/CFGGGGGGGGGGGFGFFBFGGFGFE/FFA
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20138:2057 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGAGATCACATTACGGCTGCAGAACCTTCTTTGGTTGCCCATCTCAGAACACATAAAATTTCAAGTCCTTACCATCACTCACAAATGCGTCTGGGGAAAGCCTCGGCTTATCTGACTAACAGACTGTCCATGCACACCCAAGGCAGATAACTTAGGTCAGCCTCTCAATGCCTGCTAATTCAACCCAGATTTAACCAGGCTTGGGCAGCAGGCGTGTCTTTTGATGTTCTTGACCATCCCC
++
+CCDCBFCFFFFBGGGGGGGGGGHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGGGGGHHGGGHHHHHHGEGGGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGHGGGHHGGFFEGHHHHHHHHFHHHHHHGHHGHHGHHHHHHHHHHHHFHHGFHHHGHHGHHHHGHHHFDHHBCGGGGGGGGDFGGGGGGGGGGGGGGGGGEFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19349:2058 1:N:0:1
+AGGTGCAGGCATCTAACGCCGCATGCAGGCGGCATGTTAGAAAACTAAAAAGTATAGATCTCCAGCTCTCCTAGACGAGTATAATTTTTATTATTGTGCTTATGCACTCTCATTGCGAATAGCTAAGGAAGCTTATTTTTGTCACCTTGTTACTACTAAACTTCTAATCCTTGTCGATTGCACTATAATATGAACCGAATTTTATCACTATCTGCTCTTGATACTGTTAATTCATGTTTACTTCTCTGAT
++
+AA1AACBDFAAFCA311EEGAAEEAC11BEEE//AFBF2A12DBGHD111A/@F2FFFG1F2B@CG1GDDEE1@E1///EGFFGFHHHFHFFFBD1GD1>D2FEGGFD0E11>F>>EE/BF11>211BB<0?FF1FGHGHCGHG1GGHH<F1<F1GHB1FGFG1=1>FFFGG<FGC.<B<G00D0D0=DGGD<00.-A-EEHHGHFHGC0FBF0;00B0;0=;0CBBBBBBFGGFFFFGB0BBFGFGB09
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18108:2058 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGACACAAAATTAGAGAAGGAACCTTGTCTAATTCCCCAATTACGTCCTGGATGTTAGCAATGCAAGGGCTACCTATAGAAGTACATTACAAACAAGACAGAAAATGCCTCATAGCGCAGGGACTAGCAGACCTACATGAGTGTAAAGAGGAGAGTACCTCCGATACCCTAGATGAGGAGGGGGAACCAGAAACCCGATACCACCTACAGACGTATTTCGGATTTTTGCATGTCTCCCGT
++
+ABBB3CFBFFF@GGGGGGGCGGHB54GCGGFCA2FFGGHHFGFHDGFHFDAGGHEHHCEGHHF3FGGHFDFFFGFEFEFGHGHFEFHGHHEHHHDGGGGFF3@1FHGHHFGGHF1@D3GEF3G?GFEGEECCGGFHHHHHFFGGHFHFGFGHHHEFBGFHHAEEF?FFH11?/@.<<GH1GGHHHHHHFGGGGGGGA.CEAFGG.EB@A?BGFB.99FFBCF;.9FFEF.-...;BF-B9FFBF/BFFF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19069:2058 1:N:0:1
+CTGGTGCAGGGACACAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACATCTTGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGAAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCGTTCATGTGAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAAGGGGAGGGGGACTTCGAACCCAAAAACCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCAGGACCTACCCA
++
+ABABAFFFFFBBGGGFCGGGGGFHHHCGHCGGHHHFHFGCFGHHDGFGGGHHHHHFHHHHHFHHHFEFHGFFHBFHEEFHHHHFHFHHHFGG4GGHHGFHEGGHHHFHFFGHH2EGHFHGHHFHFHHGHHGEGGHHGHHHHEHHHHGGFFHHGFBGGFFHFFAGHHGFHHGGHGFFCGHAGFFHGGGGGGGGGDC.CHGEHFGGG.CEA?DFGGGGFGFEFFEBFFFF0/DAF.FFF/FFFFFABFFFF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12385:2058 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGACGGCAGACACATGGCGGAGGGGACCTGTCAGAGGAGTCTCAGCCTCCAAGGGCTGAGAGGACTGTCAAAGAGCCACAAAATGTTGGCCCTTTGACGCTCCTCTTGGCCCCTGGAGGCTGAGACTCCGCACTCTGCTTTACATACCCCTTCACTGCCTCGAATTCACCTATCCCGATTCGGCTCCACCTGATCTCTACCTCACTATTTATCTCACTACCTAACTATCGCGTCCGGAAGT
++
+BBABBFFFFFFAGGGGGGGGGGHHHHHGCGGGCFEGGHHHGHFFHFGFHHFFHFFHHHHHHHGGGFEHHFHAGHGGHGGGF?GGFHFHHHHHHH4FGEHHHHHHHHFDDFDDFHHFFHFGECHGHFHGDGHHGHFFGCED@DCFHHHGHHDHFGFHGGHEHHFHHHFGHFDD/CEFGGFFFFGGGGA9EFAFGGGGGGGFF9FFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFBFFFFFFFFFFFDDFFAAD?BFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14135:2058 1:N:0:1
+CCGGCGTGCAGGTCACTGCATCTTTAGCAACTATCATTATAACAAATGTATAAGCCAATTTCATTATATTTATCTAATGATTGTCTGTTGTAAATCAATGATAACGGCACATGTTGCCAGCAGTTTATGGAAAACTCGTAAAAGGGTTGGCATTACTAATGCTTGTTAGTTTTCTTCTTTACTGATGCGGTTGCAAAGTGAAAACTATTGTTCGCTCTTTGACCTTAATTTTTGTGTGAAAATTATTTAC
++
+BCCCCBBCCAFFGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHFHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGHHHHHGGGGGHHHHHHHHHGGHHGHHHHHHHHFGHHHGHGHHHHGGHHGGHHGHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGGHHHGHGHHHHGHHHHHHHHGGGHHHHHHGFHHFFHHHHHGGGGGGFGGFGGGGGF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16018:2058 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTGCATTGAATTAAATATACTTTATTCAGGCGCGTCTAAACAAACAAACTTACAAACTTATTTAAAACAATTTTAACTTACTGTAACTTTGTAACGATAAGTGCTAGCAACTTCAAATCTTTTTGCAAATTAAGTTTGCATATTGTTCTAGTTTAAAAACAATTTTTGATAATTTTATAAGGTTCTAAACATTTTTGAAATAATAGTTAAAGTGCTTTTTAAGAAGAAATCGCGTCCGGG
++
+CCCCCFFCFFFFGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGGHHHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGEHHHHGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHBGHHGFFCCGGGFG
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18264:2058 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGACGTTTATTAGACCAATTAGGTCCACAGACACCCTCTCCCAGGCATTCTGCGGGATTTCTATTGAACCTGGAACACCCCTACTGAGCACCTTAGACTTGTCTGCTCTCATGCAAATGGTACAAGCACGAACCAGATCTTTCACCTCCCAGTCTACACCCGGCCACTAAAACACACCTCTCACCCTCCTCTTCATCGCAGTCATACTTCTATGAACTTCATGTGCGCACTCCAATAATCT
++
+DDDDDFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHGHGHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHGFGGGHHHHHHHHHGHHHHHGHHHGHHHHHHGGGGGGGHHHHHHHHGGGHHHGHHGGHHGHHGGGGBFGGEF9FFGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGBFCFFFFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11810:2059 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGACTATATTTCCCCTAGTGCATCAAGATGCAGCTCTTCGGTTCTAACCACTTAAATGCGGCCCATTGACATAAACTGTCAATGGGCCTTGCAGTTCTTTTTTGATTGTCTCTAATGATTTATCATGACGGCTATAGCCGTCATCCGCACTAGAGGGGTTAAACTGTTCTTCTTCATGCACTATTATTGAACTACCTGTGATCCATGTTAGTACAAATATTCAACCTGTTGTGAATTTGAG
++
+CCCCCFFCFFFAGGGGGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHGHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHGHHHHHGHHHHHGHGGFHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGGGGGHHHGHGGGDHHHGGGGGHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHHHHHH0GHGHGGGGGGGGGGGBFGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGGE
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19031:2059 1:N:0:1
+ACCCTGCAGGGACACAAGATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCATGTGAAGCGGAGATAACCATCACTACCCAAGAGGGGGAGGGGGCCTTCAAACCCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCCAC
++
+BBBBBFBFFFDAAEGGAFGGGGHDGH4BAHG223DF3B355BFDGHGE2FCGG5FBGBE33BCAFE1333FECA51E?BGFF5DGFFB5@F@@GFHBGHBGFCFGHCGECGHCGFGHGEGFHG3?3F0/F/?FCCC?G0BFGHFBBFG2GDG22@11/B/AABFB<G1G111110<0<.>CGEE@D-CD-@B-;.;0:F0FGD.9AAC.FBFGF/F..BFF/FF//;9/DF9FFFB//BF////;F.AF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17139:2060 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTTGCCTTCGGTTTCAGCTTCTCCATCAGAAGAGTCCTCCTCACTGTCTGGTGATGATGACGAATCTCCAACCCCTGCTGCAACTGTGTGCTGCCCAGAGACTGTTGCCCTCTCATGTGACTGTCTATGAAAATGTGGTCTCCGAGACCTGGGGCCAGTTACATTCCACAGATGAATTGCAGGTGAGTGGGTCATACATTCCCACTGCAGGTGTTTCCATGATCACAGTTATCAAATCTG
++
+DDDCDFFCFFFFGGGGGGGGGGGGHHHHGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHGGGHGHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHGGGGGHHHGH=GHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHEHGHHHHHHHHHHHHHHHHGGHCGGDGHHGGGFGGGFGGGGGGGGGFFFGC
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20076:2060 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGTAGCTTTTGGTAAGTGCATGGACACGGTCTTGTGAGTGGGTCACTCACACAGACTGCATTCAGATGTCTGGAGAAAAGGGCATATAGAGTTTGCCACTGGCTGAAGTAGCTCAGTTGGGAGAGCGTTAGACTGAAGATCTAAAGATACCTGGTTTGATCCCGGGTTTCGGCAGAAAGTAGGTACTAGTCGACTTTTTTTTTTTTGTGGAGCAGCCAAAATCTCTGAAAGCCAACATATC
++
+BBBBBBBBBFFFGGGGGGGGGGHHGGHHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHEHHHHGGGFHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHGGGGGHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHGGHHHHGGGEGGHDGGCDCGCGGFHHHHHHHHHGGFGGDHHHGGGGGFFAFFF/AF?/B?FFFEFFFFFFB/::BAB.:ABFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12215:2060 1:N:0:1
+AGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAGACCGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGAAAAAAAAAAAAAGGCATCACGTTGTATTCCTATCACACAAACGGAGTGCGGAAACCAGTCAGCAAGATATCCGAAGAACGTCCCATAAACAGAGGATACCCCCCTTTTAAAAACAACTTAGCTACTAAAGATGCGTCTCGCACTGAGTCGATGAGCTCACAGGTACGTGACAGACGATAACAGACACG
++
+AABBBBA>AAFFGEGAEFFGCGHGFGHHFHG?EGEFA0A0BGGFGHHEHGAEGEFEGGHHHHHB3GEC/>EEE////B1B11/?0//1>DG2@2212>11//F//<//<01<---</.<.=00000</<00<00..;-./:.:.;A09/0000///../0;0;.9-9./9/////...99B9B///;9/F//BFF/-.-9./.9--///9/-..//////////.///.::../9/.--9..////;...
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11560:2060 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGGACATAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCTGACCTTCACCCCTGTGAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAAGGGGAGAGGGACTTTGAACCCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCC
++
+BBBBBFBFFFFBAFGDF5GFGGHHHHHHC44CGHCAGGHH5DGHAGDEEEFEHF5EG3GEHEGHHGHGHHGHHHHHEFE1B1@5GHHHFHHH@EGHHHHB33FFFHEHH?EFGHHHGGGBFGFHHHHHHHGGGG0GFHFHEHFHHHGGHC<FFGCFHHHHGHDFHHG11<GFHFHHHFHGHHAFC0AD?CGDDDGEFGGGHFCE.;.CC..;C/GFGAG.9CBGBFGGGBF?ADFGGFFFGGFG/9C9FF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17173:2060 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGTCTGCTACGTTGGAATTTTCAGCTTAGAGTGTCCTGGGGATCTGTCCTGCTGGCTAATATCTTCCCAGCTGCTCCTCCCCAGTAACTCCCATTTCTCCTCCCAGTTGACCCTGCCCCCTCTGCTCTCCCCAGCAACCTAAGGTTGCTAGGGAGTGACCATAAGGGTCACAGAGAAGTGTGAGAGGCAACTGCATAATTAATTAGGTTTTACTTTACTTCCCATTAATTTTAGAAGCTGT
++
+CCCDDFFFFFFFGGGGGGGGGGHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHIHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHGHGHHFHHHHFHHHHHHHHGHHHGGHHHHHHFGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGHCGGHHGHHHHFHHGHHHHHHHGFHGGHHHHHGHGHHHHGGFFFFGGGFEFBFGG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18751:2061 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGGGCCCCCTCATTTTGCGTTATGCCAGTGGCCCCAATTCTGGAGACCCTTTCCAGTTCCAGCCGGACAGGGTGAGTTCAAGCTGAGCGGAAATCTTCAACCAATCCAGTTGGTGCCGGTGACCCGAGATGGGTTCATGTTTCCTCAAGTTTGGGCTAGTATGGAACTTGGCTGGGAGCTTATCCGTGCAATCTGCCACATAGATTAAAGAATATCACACTCGTGATGTGACTGTTTATT
++
+BB@BBFFBFFFBGGGGGGGGGFHHHHHFGEEGHGFGFHHHHGHHGGGHHHHHHFGCFGHHHHFHBGHHGHFHHGGG?EGGGG2F?FBGFHHGFEHHHHGGECGHHFHHHHHHFHBGHBDDGHH/FEHGCCGGFHHGDC@FHHHCEHBGGFHHDGHGFHH0CHGGGFHAC0CHHHHGEGGGGGGGGG.EDFGGGFGD??AEFGFGGFF/F9B/B/9BFBFFFFFFFBFFFFFFFFEFF//;BFFFBFFBFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12406:2061 1:N:0:1
+GTACATGCAGGAGCCCCAGGTGGGGGCCCCCCAGCATTGTCTGGTGTTGTCTGGTGGCCCGGAGATCCCCCCCCGCACCGTGGGGGCTGCAGGGGAATACTTTACACCACTGTACGCACAGTAATGGAACATCAGTGCCTCTCCACGGCGAAAGATTTGGAGTGTGCCCGGAAGTACTTAGAACCACAGTCTACCCATAACATCCTCTCAGAAATGCCTTTCTTAACCAGCAACTTACCTCAATCGCGTC
++
+CCCCCFFFFFFCFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGHHHHHHHHHHGHGGHHHHHHHHGHHHGFGGGEHHHGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGHHHGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGFGHCGBGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGF=CDFFFFFFFEFFFFFFFFFFAFFFFFFFFFFF?FFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFE/BFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19270:2061 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCAAATTACCATTTTATCAGCAAACATCGAAGGAACTGCAGGATCATTTAAATTGGAGCTCCAGCCCTGCATATTCCATGAAACTAAACTTTCCGTAGGAAACTGTTTTCCATTAGATGGACTCACAGAAATGTCTTTTATTGAACAGCAGGGTGACGGAAATAATATCGCGTCCTTCATTCGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCT
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHGHGHHGGDGGHHHHHHHGGGGGGGHHHHHHGBHHGHHGGGGHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHHGGGGGGGGGGAFFGGGGGGGGGGGFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14565:2061 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGAGGCAATCAATAGTGATTTTGGAAGTCATTATTTATCATACATAGAGAAATTATGTTTAAAATATAACTTTCCTGTTATTGAGGATTTAACTAAATTGCCATCATGGATAACAGTTGGATTCTCTAAAGATAAGTTGAAATCCCACAATTTTTCTACCTTGTTCAAAATATGTACACAAAAGTCATCATTAGCCGTCTATAATGAAATTATGTTGTGGGGAGGGAGGGAAAAATTCATC
++
+ABBBBFFFFFF2FGGGGGGGCGHHHHHGHHHCCHBGHGHHGHGHHHGHGBHHHHHHGHGFHHHHHHHHHHHHHHDHGFFHHG5GHHHHGHHHHFHCHHHHGHHGHGHHHGHGHGGHHHHHHGGHEHHGHBGHHHHH@FFFDGFGHHFHHGHHFHHHHGGHHHHGHHHHGHFHHGHHGFHGBFGGHHHHHGFHHFGGHHHHHFFGBEECHEHF1<FFDFGHGHHHHHHFGFCECDGEACG?CGBFCFCFF0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11294:2061 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTCAAAACGAGGCTGTCTGAACGCAGACCCGCGAAGCCCCACAAAGGGCCGTTTGGAGGCCGTTCGGAGGGTGGGCGAGGGGGGTGAGCTTCGGAGGTAACTAATAACTAATGCTCCCTCAATGTATGCATTATAGGGTATGATTAATTGTTGAGGGCAGCTGTGCTGGCGTTGTCTGATAATTAGCCATCTTAAATTTAACTACGACTTATTTTTACTTTTATTCTTATTTTGTATCAG
++
+BBBBBFFBFFFFFFGGFGCFE?EHAGFHFHHCFGGGEHHHGGEFGEEHHD?EGHHFHGGGFGGHCEBFGGFFFGHGG/E?<?FCCGG?CFGGCA@BFFFFFFFBD-=;BFF/B9BFFFFFFFFFFFFFFFFEFFBFFFFFFFFFFFFF/BFFFFFFFFFFFFFBF.DFEDDFFFFFFE/AADF;AFFFFFFBFFFFFFFFFBBFFFFFFBBBFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFF/BFFFE/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13056:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGAAAACGAGGCTAATGGACTGATGCTCTCCAGCAGGGGCTTTATCCCCAAAAACACCGGCGACTATCGACCCTGCATCGATTACAGGGGTTTGAATTTAATCACTATATGGGATAGTTATCCCCTACCTTTGATCCAGGATATCTTAGATGCTGTAGGAGTCGCCAAAATCTTTACAAAAATCGCGTCCGTAGCCGAAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGAT
++
+CCBCCFFCFFFAGGGGGEGGGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHGGGGHHHHHHHGHGHHHGHHGGGGGGGGGHHGHGGGHHGHHHGHHHDHHHHGGDDGGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHFHHHHHHHHHHGHGHHHHHHFHHGGGFHHHHHHHHHBHHHHHHHHHGHHGGGGGGHHHHHHHHHHGGGGGGGEGGGGGGGFGGGA@FDFFFFFFFFFFFA.FFFFFFF/FFFFFFFFFFFFFFFDFF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16150:2062 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGGTCGGGCTCTATGAGTGGGCTGTCTGAGCCCAGGGTCACCCCGGTGGTACCTTTGGACTCAGATGAGGGAGTGGAGGTGGTGGGTGAGAAGCCCCGCTTTGGGGGCCCCATTGACCGAATCCACCAAGGCCTGTTTTATGCCAGTGGCCTAGACACATCACCGGACAGTGATTTAGGGGGCCAGGACCCTGCTTTTTACCCAGAGCAGGGTTCTGGGTACTGGCATGTTGTCAAGGAGG
++
+CCCABFCFFFFCGGGGGGGGGGHHFHGHGHGHGHGHHGHHHGHHGGHHHHHHGGGEEFEHHHHHHHHHHHHHHBGHHHHGEGEGGHHGEGG>FFG/EHHGHHHHHGGGCGGHHCFGCGCGGHGHGHHGGGGGHHHHGHHGFHFGGHHHHHHGGHHBGHGHGFGGGGGGGGGFGGGGGGGBFFFFFGGGGFFFFAFFEEFDFBEFFFFFFFFFFEFFFFFEC/;FFFFF9;FFFF?FFFBFFBFFFFF.AD
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18624:2062 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGAGCTGAAGATCCAGATCCAGTTCCTTTTTTGGTGTCGCTGCTGAACAACGCTTTTTCAACTGAGGAAGGACTTTAGTCCTTTTTTATAGACTCATGTTTTCGACTGCGTCCGTCTACAGTGAGGATTAATGGAACACCAGATATCGGCCCTACATTAATAGTGGTGCTGTGGGATGTTGCGGAGCGGAACCGGCTGCTGACAACTATTCGTAGATCTCCAATGGGGCTGTCCTATCAGG
++
+BBBBBFFFFFFBFGGGGGGGGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHGGGHGHHGHGGGHHHHHHHHGGGGGHHHGHHHHGHGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHHHGGGGGHGGGGGHHHHHHHFHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHEHHGHGGGGGHGHHHHHHHHHHHHFGHHHHHHGGHGHHHGGGADCGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDFFDFFFFFFFFEF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19979:2062 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGGGACTTGGAGAGATTGATAAAACCAATTTCTAGATTATTCTCAATGTACTGTTTTAAAATCTTGGTTTCTTTGGGATTCAAGGCATATATTCTCCCATGTGGAATGGGTTTCCCTTTAATCAAATCCACACAACAATCAAGAGGACGATGAGGGTGCAAAGTTTAAGCTTCCACTTTATTAAAAACTCTTTTTATGGGTTGATACTCTGGTGGTAATTCTGGAGGAAGAGATTTCTGTC
++
+BBBBBBBBBFFBECFGGGGGFGGFFHFGGHHHHFGHHGGHHHGHGHHGHHHHHHFHHHGHFHFHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHGGGHHHHHHFHHHFHHHHHHHHHHHHHHGHGGHHGGGAEHHHHHHHHHHFHBHHFHHHGGEGHHHHHGFFHHGGGGGGGHFGCFGHHHHHFHHHHHGHHHHHHHHHHHEFBHHGHHHHFHHHHHHGGGGGHHHGFHGHGH?EHHHHHHFFB?DD9FFFBBFFFGGG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14818:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTAGCTTTTGGTAAGTGCATGGACACGGTCTTGTGAGTGGGTCACTCACACAGACTGCATTCAGATGTCTGGAGAAAAGGGCCTATAGAGTTTGCAACTGGCTGAAGTAGCTCAGTTGGGAGAGCGTTAGACTGAAGATCTAAAGGTCCCTGGTTCGATCCCGGGTTTCGGCAGAAAGATGGTACTAGTAGACTTTTTTTTTTGTGGAGCGGCCAAAATCTCTGAAAGCCAACATATCGC
++
+CCCCCFFCFFFFGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGAGGFHGEGGGHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHHGHHHGHGGGEFGHGGGGGEHGGGGHHGGHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGGFBABDFFFFFFFFFFFFFBBFFFFFFFEFBF9A.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19190:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGACTGCTGTCCTTCCTATCTAACTATGCTTGCCTTCTTGATACTCTAGGCTCATGTGCCGCAGTGACCAAATGAAAGCAAAGCAATTTGATGGCTACTAAAGAAACCACAAGCATTATTTGTAAAGCTTCACCAGTTTGCCAAATCATTAATATCCACGTCCAAATCTTGTATTAAAATGGTAATACCCAGTTGTAAGATGGACTCCAATTAGGAGATGTGTGGTAGATGAATGCAGTAA
++
+>>>>AFFBFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHHGFHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHGGGGGHFHHHEHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHHHGHHBGGFHHHB1GHHAFHHHGFFHHHHHGHHHHHGHGHGGBFGHGHHFHFFHHHFHHHFHGHGDGHGHFGDHFHHHGHH1GFHGGHHGFHHHHHHHHHGFHHGB1=BGHFHGHFB/<GHFHHHHGHHFGHHGHFHHFHHBCCHFFHB;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14800:2062 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGAGCCGATCGTCATCGCTGCTCTAAGGAGGAGGAGCCCATCGCAGAGCTGCTGAGCGGGTGAGACCTAACTCTGATTGCTAACCTAAGAGGTGCTACATGAGCGTGCGCGAGGAGGGGAGCGAATGAATGAACGAATGAATGAGAGAGAAAGACAAAACGTAGACCTTAGGAGGGGAGAGTAGTAAACAAAACTGAAACTAGAGTAGAGAACGCTTACCGCAAAGCTAATCCTTTTATCG
++
+ABBABFFFFFFBGGGGEGGGGGHHHHGHGGHHHGHHHHHGGGGGGHGGHHHGGFGGHHHHHHGHHHGGGEFHHHHGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHGHHGGDFGGGFGGCGGGGGGGGFGGHHHGHFHHHGGHHHHHHHHEHEGEGGGFFGGGGGGGGGFFFGGGGGBFGGF?FFFFFFFFFFFFFAFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFF-9BFFFFFFBFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17483:2063 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGCGGCCAAGGTCAGTCTTAGAGGCACCAAGGAGCAGCGAGCTGCCGTAATCAATGCGAGAGCCAATAATGGCTCTGGCAAGTGTGGCTCTATGCTCTTGCCATAGGAGAGGAACTGCCGAGCATAAAAGTTTAATATAATAAGAGCCTGATTTAACTGTCTCACTGACAAAAGATGAAATGGACATGTGAGAATCAAGAATAATACCTAAGGATTTAACTTTAGAAGAGGTAGGAATACT
++
+CCCCCFCFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHGGGHGHHHGHHHHHHGGGGGHHHGGGGGHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHGGGGGHGHFGHHHHFHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHFFHHHHHHGGGGFFGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFEFFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13445:2063 1:N:0:1
+GTACATGCAGGCGATGAAGATTTGGGTACTTTTAGCGGGAGCATACATGCTAGCTGCCCAGTATTGTACGGTGTAAACCATGTGTTCTCTATGGAGACATGCCTCTCGGGGTGGCGGTGCGTGAACCATTTTACTGCGTGCTTCAATTGCGCAGCATAGTAATAAAGTTGGAGGTTCGGGAGAGCAAAGCCTCCAGAAGCATATGGTCTATTAAGTGTAGATTGGGCAATCCTAGGCGTCTTATTGTCCC
++
+AAB3AFFFFFFBG?GGGGGFGGHFGGGFHHHHHHHGGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGFHHGEGGFHGHHHHHHHGFHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHHGGGG@EEHGGGGGGFGFGHHEHFFHGHHHEFGGGAHFGHHHFHF??CGADD<GFFGG0CGGHHFHHGGHFCDDABEGGFGGGGGGGEGGE/BFBFBBFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFEFF.BFFFBFFFBDBFFBFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGATTGTGCATGGAGCCTCCGACTGACGCGCCTGTGGGCGGACCCAATGAAGTGGCTGCCATAGGGACAGCCAAAACGGAACAAACAGCTGAGGCACCTGCAGCGAAGAGCTCCACAACGCCATACAGCAACAATGAGCCAGGGAGAAAGACGCCAGAGTTGCCAATATGAGTGCTACCTAAGACTGCTGCTCTGGATGTGAGACCTAAACAGAAAGAGGGAAGACTTCCTAAAAGGACA
++
+BBBBBFFBFFF2FFGGGGGFGGHHHGFHH4EEEECCFEGGGEFHFHHGGGGCGEEECG3GFHGFHFHGGHHHHHHFFFEFAGHFHHHGGGGGFHHEHHHGHHHGGCHGGFFGHHCGGGGHHHHHGHHHGGCCFFHGFHHHHHGHHHHEHFHGED:ACFGFGEFAFDGGGBFBB0BGGGGGGGBFFGFEFFFEFFFFBFFE/9FFFEBFFFBBFFBEFBFFFFFFFFFFFADDFFFFFFFFFFF/FFFF?F
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGATTGTGCATGGAGCCTCCGACTGACGCGCCTGTGGGCGGACCCAATGAAGTGGCTGCCATAGGGACAGCCAAAACGGAACAAACAGCTGAGGCACCTGCAGCGAAGAGCTCCACAACGCCATACAGCAACAATGAGCCAGGGAGAAAGACGCCAGAGTTGCCAATATGAGTGCTACCTAAGACTGCTGCTCTGGATGTGAGACCTAAACAGAAAGAGGGAAGACTTCCTAAAAGGACA
++
+BBBBBFFBFFF2FFGGGGGFGGHHHGFHH4EEEECCFEGGGEFHFHHGGGGCGEEECG3GFHGFHFHGGHHHHHHFFFEFAGHFHHHGGGGGFHHEHHHGHHHGGCHGGFFGHHCGGGGHHHHHGHHHGGCCFFHGFHHHHHGHHHHEHFHGED:ACFGFGEFAFDGGGBFBB0BGGGGGGGBFFGFEFFFEFFFFBFFE/9FFFEBFFFBBFFBEFBFFFFFFFFFFFADDFFFFFFFFFFF/FFFF?F
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/1.fq.1.fq	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,200 @@
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17483:2063 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGCGGCCAAGGTCAGTCTTAGAGGCACCAAGGAGCAGCGAGCTGCCGTAATCAATGCGAGAGCCAATAATGGCTCTGGCAAGTGTGGCTCTATGCTCTTGCCATAGGAGAGGAACTGCCGAGCATAAAAGTTTAATATAATAAGAGCCTGATTTAACTGTCTCACTGACAAAAGATGAAATGGACATGTGAGAATCAAGAATAATACCTAAGGATTTAACTTTAGAAGAGGTAGGAATACT
++
+CCCCCFCFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHGGGHGHHHGHHHHHHGGGGGHHHGGGGGHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHGGGGGHGHFGHHHHFHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHFFHHHHHHGGGGFFGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFEFFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14800:2062 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGAGCCGATCGTCATCGCTGCTCTAAGGAGGAGGAGCCCATCGCAGAGCTGCTGAGCGGGTGAGACCTAACTCTGATTGCTAACCTAAGAGGTGCTACATGAGCGTGCGCGAGGAGGGGAGCGAATGAATGAACGAATGAATGAGAGAGAAAGACAAAACGTAGACCTTAGGAGGGGAGAGTAGTAAACAAAACTGAAACTAGAGTAGAGAACGCTTACCGCAAAGCTAATCCTTTTATCG
++
+ABBABFFFFFFBGGGGEGGGGGHHHHGHGGHHHGHHHHHGGGGGGHGGHHHGGFGGHHHHHHGHHHGGGEFHHHHGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHGHHGGDFGGGFGGCGGGGGGGGFGGHHHGHFHHHGGHHHHHHHHEHEGEGGGFFGGGGGGGGGFFFGGGGGBFGGF?FFFFFFFFFFFFFAFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFF-9BFFFFFFBFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17621:2057 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGCCCCAAAGCTCAGGGAAAACTGAAAGAAAGAATGGGGACCTGAAGAGAAAATTGTCCAAAATCTGTGCACAAACCGGCTTAGACTGGCCAGATGCCCTGCCACTTGCACTCAGGTACACAAGGGGCATGGCCAGTCAGTTTGCTGGAATTTCTCCCTTTGATATTCTCCTTGCCAGGCCTTACCAGCAGCAGCACCTCCACCAACACCTAGGCTACCACTGGCTCTGACTGATGAATCG
++
+CCCCCFACFFFCGGGGGGGGGGHHHHGHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGGGGHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHGHHGGGGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHGHHHHHGHHHFHHHGHHHHGHHGHEGGGGGG/CFGGGGGGGGGGGFGFFBFGGFGFE/FFA
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15246:2057 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGACCCTTGATAACCAGCCTTCGATTGCAGGAGGGTTGGATTCCAGCCAGCACTTCATTATTGTACATCTGGCAAGGGCTATCAGGTAGAAAGCTAAATTCATAAGAATGCCATCATTATTAAAGCTCTCCACCAGTCCCAATATTACCAACTCCCCTGTAAAATTAACCGGACAATGAAACATATCTCTCAAAAATTTGACCACCTCTTCCCAGAAGCCCTGAATCTAGGGGCAGCGCCA
++
+BBBBBFFFFFFBFGEGGGGGGGHHHHDFEGHHAGHFHHHGEFGGEGCEHFGHHGHHGHFGHHHHHFGGGHHHHHHHGHHHGHGHGGFFFHHHEGHFGFGEFGHHHHFHHHFHHHEFBGDGHFFFFHHHHHHHFHGHHHEHHHHHCFHGHFHHFHHHHGHFDGHHFGHEFGFGDGHHHHHGGGCDFFHB>GHHH0DGHHHHFFBGGGFHBGGHH.EHHHHBCGB0://:CFFFGGGGGGE0..AD.AA?F.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19349:2058 1:N:0:1
+AGGTGCAGGCATCTAACGCCGCATGCAGGCGGCATGTTAGAAAACTAAAAAGTATAGATCTCCAGCTCTCCTAGACGAGTATAATTTTTATTATTGTGCTTATGCACTCTCATTGCGAATAGCTAAGGAAGCTTATTTTTGTCACCTTGTTACTACTAAACTTCTAATCCTTGTCGATTGCACTATAATATGAACCGAATTTTATCACTATCTGCTCTTGATACTGTTAATTCATGTTTACTTCTCTGAT
++
+AA1AACBDFAAFCA311EEGAAEEAC11BEEE//AFBF2A12DBGHD111A/@F2FFFG1F2B@CG1GDDEE1@E1///EGFFGFHHHFHFFFBD1GD1>D2FEGGFD0E11>F>>EE/BF11>211BB<0?FF1FGHGHCGHG1GGHH<F1<F1GHB1FGFG1=1>FFFGG<FGC.<B<G00D0D0=DGGD<00.-A-EEHHGHFHGC0FBF0;00B0;0=;0CBBBBBBFGGFFFFGB0BBFGFGB09
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20076:2060 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGTAGCTTTTGGTAAGTGCATGGACACGGTCTTGTGAGTGGGTCACTCACACAGACTGCATTCAGATGTCTGGAGAAAAGGGCATATAGAGTTTGCCACTGGCTGAAGTAGCTCAGTTGGGAGAGCGTTAGACTGAAGATCTAAAGATACCTGGTTTGATCCCGGGTTTCGGCAGAAAGTAGGTACTAGTCGACTTTTTTTTTTTTGTGGAGCAGCCAAAATCTCTGAAAGCCAACATATC
++
+BBBBBBBBBFFFGGGGGGGGGGHHGGHHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHEHHHHGGGFHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHGGGGGHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHGGHHHHGGGEGGHDGGCDCGCGGFHHHHHHHHHGGFGGDHHHGGGGGFFAFFF/AF?/B?FFFEFFFFFFB/::BAB.:ABFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14669:2057 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGCACATGCTCTTAAGCATTTGTGACTGCACCCCCCAGGATGTCACCCGACGCCTCTAGGCATGTTGCGCCCTGAGCCACCACCCATGCCCAAAGCCATTCCCACCTGCCCTAGAGTTTGGTGCATTGCCCAACACCAGTACAGGAAGTGAGGGACTGGATTCTCTTGTTGCTTCTCCAGGTCAGGTCTGTGGCACCGAACCTATCATGGCAATTACCTATTCCAAGAAAAGTGTTGCCAA
++
+BBBBBFFBFFFBGGGGFGFGGGHGHHHHHFGGHHHHHFHHHGFGGGGGHHHHHHHGHGCCGGGGGHHHHHHHHFFFGGGGGGHFFGGHHGHHGGEHGHHHGHHFFFFHBFGHHGGHHHHHHHGHHFGHHGFFHGHHHHHHHCGGGGHGHFFGGGFHFGFBHFGFGFC./=GHHHHFBGCHC0GFEBCGBHGCGHHFFGF;0;EBFEFG?A?FGFF990;ABFFBBBB//9/F/BFF.9BBFBF9B.BF//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19031:2059 1:N:0:1
+ACCCTGCAGGGACACAAGATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCATGTGAAGCGGAGATAACCATCACTACCCAAGAGGGGGAGGGGGCCTTCAAACCCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCCAC
++
+BBBBBFBFFFDAAEGGAFGGGGHDGH4BAHG223DF3B355BFDGHGE2FCGG5FBGBE33BCAFE1333FECA51E?BGFF5DGFFB5@F@@GFHBGHBGFCFGHCGECGHCGFGHGEGFHG3?3F0/F/?FCCC?G0BFGHFBBFG2GDG22@11/B/AABFB<G1G111110<0<.>CGEE@D-CD-@B-;.;0:F0FGD.9AAC.FBFGF/F..BFF/FF//;9/DF9FFFB//BF////;F.AF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18331:2057 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGTAGGCAAAGCGATCAAGGATCTTCAGCAGGAAAGGAACGTTGGTAATAGGTCTATAATTGCCAGCCACCGTGGGATCAAGATTGTCTTTCTTTAAAAGCGGAGTGATCCAGGCAGACTTAAGGCAACAGGGTACAAACAACGTCTTAAAGGAAGAATCGCGTCCTGGGGCTGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGAGCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGAA
++
+AAA1AFAFFFFFFBFGGGGGGG00FEHFH0EGHBB2FGBCHF0FAG0FAEGGGF/FFAA2FFDFGHBBGBGDAGFGEGFFEF>EEAFF0GD1BFHHBGHHHFHG22GGHFFGGGAGHHGFHHHEHGGGFHHDHFHGGHHHHF<FHFBFEHCGCFGFFHFHHGCBGFHHGHGCG--CHHECCCC.CGHFCC:E.GGHHFHF@GEGGGF/BBC/:BFBGFBE@@E@F-;AB-@BB9//;9-9E/;9/;B/-/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19414:2056 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGACTGCTGTCCTTCCTATCTAACTATGCTTGCCTTCTTGATACTCTAGGCTCATGTGCCGCAGTGACCAAATGAAAGCAAAGCAATTTGATGGCTACTAAAGAAACCACAAGCATTATTTGTAAAGCTTCACCAGTTTGCCAAATCATTAATATCCACGTCCAAATCCTGTATTAAAATGGTAATACCCAGTTGTAAGATGGACTCCAATTAGGAGATGTGTGGTAGATGAATGCAGTAA
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHIHHHHHGGGGGHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHGHGHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHGHEHHHFHGHHHHHHHHGFHAHHFHFHGHGHGHHHEHHHHHHEC
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17511:2056 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCCATTTTTTCCTTCCCGTAGTGTATGGGAAGTCAGTCCTGATTCTGATGGACAGTACTGCTGCCATACACTATGTCAAAAAGAAGGGAGGCGTTGGCACTCATTGCCAAAGAGTGGGCCATACAACATCGAGTCATCTCACAGACTCTTATCTAGCCGGAAAGGAGAACGTTCAGTCAGACTCGATGAGCAGTCTGGGCTCAGTCTCTCACAAGTGGGAGTTGAACCAGGATGTTCTAC
++
+BCCCDFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHGHGGGHHHHFFHGHGHHGHHHHHHHHHHHHFHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGFHHHGHGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGHGHGHHHHHHHHHGGEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFGHGGGGGHHGHHHGGHHHHHHHHHGHHHGHHHHGHFHHHHHGEGGFFGFGGGGGGGGBGFGGGGGGGGGFGGGGFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11810:2059 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGACTATATTTCCCCTAGTGCATCAAGATGCAGCTCTTCGGTTCTAACCACTTAAATGCGGCCCATTGACATAAACTGTCAATGGGCCTTGCAGTTCTTTTTTGATTGTCTCTAATGATTTATCATGACGGCTATAGCCGTCATCCGCACTAGAGGGGTTAAACTGTTCTTCTTCATGCACTATTATTGAACTACCTGTGATCCATGTTAGTACAAATATTCAACCTGTTGTGAATTTGAG
++
+CCCCCFFCFFFAGGGGGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHGHHHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHGHHHHHGHHHHHGHGGFHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGGGGGHHHGHGGGDHHHGGGGGHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHHHHHH0GHGHGGGGGGGGGGGBFGGGGGGFFGGGGGGGGGGGGGGE
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGATTGTGCATGGAGCCTCCGACTGACGCGCCTGTGGGCGGACCCAATGAAGTGGCTGCCATAGGGACAGCCAAAACGGAACAAACAGCTGAGGCACCTGCAGCGAAGAGCTCCACAACGCCATACAGCAACAATGAGCCAGGGAGAAAGACGCCAGAGTTGCCAATATGAGTGCTACCTAAGACTGCTGCTCTGGATGTGAGACCTAAACAGAAAGAGGGAAGACTTCCTAAAAGGACA
++
+BBBBBFFBFFF2FFGGGGGFGGHHHGFHH4EEEECCFEGGGEFHFHHGGGGCGEEECG3GFHGFHFHGGHHHHHHFFFEFAGHFHHHGGGGGFHHEHHHGHHHGGCHGGFFGHHCGGGGHHHHHGHHHGGCCFFHGFHHHHHGHHHHEHFHGED:ACFGFGEFAFDGGGBFBB0BGGGGGGGBFFGFEFFFEFFFFBFFE/9FFFEBFFFBBFFBEFBFFFFFFFFFFFADDFFFFFFFFFFF/FFFF?F
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17139:2060 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTTGCCTTCGGTTTCAGCTTCTCCATCAGAAGAGTCCTCCTCACTGTCTGGTGATGATGACGAATCTCCAACCCCTGCTGCAACTGTGTGCTGCCCAGAGACTGTTGCCCTCTCATGTGACTGTCTATGAAAATGTGGTCTCCGAGACCTGGGGCCAGTTACATTCCACAGATGAATTGCAGGTGAGTGGGTCATACATTCCCACTGCAGGTGTTTCCATGATCACAGTTATCAAATCTG
++
+DDDCDFFCFFFFGGGGGGGGGGGGHHHHGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHGGGHGHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHGGGGGHHHGH=GHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHEHGHHHHHHHHHHHHHHHHGGHCGGDGHHGGGFGGGFGGGGGGGGGFFFGC
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15434:2054 1:N:0:1
+CGGCGTGCATCCAAATTGTTGTCCTATAGCGCAGAAGCTATATCAAAAATTTTGGGGATCCCTCAAGATCAAGCTACACTAGGGACCCCACAAACCCCTTGGGCTCCATACAACAGTGACATAATTTTGAGACTAAAGAAAAAGATAATACGCACGGAATATGATGGTAATTTCATGCGTGAATACATTAAAAATGGCATTATGCCTAATGGTTTAATTGTTAGAAATGCACCCAGAATCTATATCGCGT
++
+BCCCCBCCCFDFGGGGGGGGGGHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHGGGGHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGHHHHHHFHHHHGGHHHHHHHGGGGGFGGHHHGHHHHHHHHHHHHGHGFGGEBDHHHHHHHGHHHHGHHHGHHHHHHHGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGFFF:
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12812:2055 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTGGGAGGGGCTTGTGACCCCTGTGAGGTGAGAGGAAGAGAGCACGTGGAAATGTCTGGAGGCTGTGATGGAGGGTCCTGGATAATGGACTGGGACAGTTGTCCCAGGCCTTGAGCCTGGTTTTGCGCTCATTAAAAGTACTAATAATAATAATAATAAATCGAGGTGTGGAGGAACACAATGGGGCACTGATTGTGTAAGATCGCCAGGAGGAGGAGGAGTATGTACCTTAATTGGAAA
++
+BBCCCFFBFFFFGGGGGGGGGGHGHHHHHFGGGHFHFFAG5FGGGGFGHHHGHHHEGGGAFGGHHHHHHBGFEHGHH4BGFFGGGGFFHHHHGHHHHGFHHHHHGGFFFGHHDGFHHGGEHHCHFFGHHHFGHGHGCCGGGHHFFF<F?FGH1=GGHGFFGGGHHHGH1GGHGCCCEGHGGHHDCGFHFEFGHFFGA@DFGBGFGGFFGGGFGGEAADAEEEDDGDFFDFB;9/BFFF/;/B9BFFFF//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14743:2056 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGTAGGCAAACCGATCCAGAATCTTCAACAGAAAAGGAACATTGGTGATAGGCCTATAATTACCAGCATTAGTGGGATCAAGATTGTCCTTCTTTAGCAGCGGAGTAATCCAGGCAGCCTTTAAACACCCGGGCACCTGAGAAGACTCAAAGGAGGCATTGATAAATTTAGCAATAAGTGGTGCCAAGGAGGCAATGGCCTCCTTGACGACTCCGGCAGGGCAGGGGTCGCCCTTACAGGA
++
+BBBBBFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGHHGHHHHHHHGHHHCGHHHGHHHHHHHHFFHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHGGGGGGGGGHFGHHHHHGHHHHGHHHHGGFHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHFHHHGHHHHHGHGGGGHHHGGGGGGGFFFGGGGGGGGGGFFFFFEFFFFFFCFFFFFFF/BF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18731:2054 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGAAGTCCCAAAATTTGAAGTTTCGTCGGCCGGACCTGGTTCTCCAGCAGTTCCACACGCCTTTGGAGGGCCACATTCGCTTTAACTACAGCAGACGCCGCTGCAGCAGCCTTATTTCCCACATCAGCAACAGAGTCACAATGACGTTGAAGATCTATAAACAGTAAGGTATGCGAGTCAATAGTATCTTCCACAGTCTTAACTCTAGCAGTTAATGTGTCAAATTTGGCATTGAGATCGC
++
+BAABBFBBFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHFGHFEHGEE2EAEEEGHFEEGHHHHFHHHFHHHHHGFGE@GFGFFFCFFGFFGGHHHHHGGHGHFFGHHHHHHHHHGGGGC@FGHHHHEFEHFHHHHHFHHHGHHHHFHB<GHHHGHGHHHFHHHGGGHGHHHBBGEGHHHHFGHHEFG0;GHGDGG9FFGFGG;FFGFGGGGGGGFFBFGBFGBFFBFBFBFGFFB;;;FFFFEFFFFFFFFFFFEFFF?
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18415:2054 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGGGGGCATACAGTTGTCTTCCCTACCCACCGGTTCTAGGGCAACACTACACTAAGTATTTCAGCTTCAATTGAATTCGCATTTCTGTATTGTTTGCCTCTGCGGGGGGACACACATTGTCTTCTCTCCCCACTGGTTCTAGGGCGGTGTGGCTAAGACTATAGCTGCCACAATCGAATCACTGACTTTTCGTATATTGCCATTTCTGGTTTTTCTCTCATCCACTGGCTCCAGTGCAACA
++
+BBBBBFFFFFFDECGGGGFGGGHHHHHHGFHGHHHHHHGGGGGGGHHHHEGGGHHGHGHHHHHHHGHHGHHGHHHHHHHHFHHHHHGGGGGGHHHHGHHHHGHHHFHHHHHFGGGGGFAFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF=@ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFFFBF?EEFFFFFFFFFFFFFBEFFFFFFBFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13614:2056 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGGACATAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCGTGTTAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAGGGGAGGGGGACTTCGAACTCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCCA
++
+BBBBBBBBBFFBFGFGGFGGGGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHHHGHHGHHHFHHHHHHGGHHHHHHHHHGHHGHHHHHHHHHHGHHGHHHHHGHHHHGGHHGHHEHHHHFFHGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHHGFGHHHHHHHHHHFHHHHEHHHHGG.CGGGFCCFHGGAFGGGGGBBAAGGGGFGGGGGFGGGGGGGGBFFD?BFFFFFFFFFFFFFFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11875:2054 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCAGAGGATTTGCTGCTCCCATAGCAATGGGAGGATGCTTACACCACAGCGCGCCATTGCTGAAGCCCCGTCCGGCCTGGATTTTACAGCTGCTTCAGGTGTTAGCAGCAGGGCATGGTGGTGATCTTTCACTGCATGGGCTGTCATCAGAACATGCCTTTCTGCTCAACGTCTTCGAATCAGGTATATTTACTTTGCTGTTCATCTTGGCACAATCTTTGCCTTTCATATTTGGCTTGA
++
+CBCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHHHHGHHHHHHGGGHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHHHHHHHHHGGGGGGGGGGGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGGFHHHFGGEGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHFHHHHFHHGHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHFGGHHHGHFHHHHHHGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFGGGGGFFFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20138:2057 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGAGATCACATTACGGCTGCAGAACCTTCTTTGGTTGCCCATCTCAGAACACATAAAATTTCAAGTCCTTACCATCACTCACAAATGCGTCTGGGGAAAGCCTCGGCTTATCTGACTAACAGACTGTCCATGCACACCCAAGGCAGATAACTTAGGTCAGCCTCTCAATGCCTGCTAATTCAACCCAGATTTAACCAGGCTTGGGCAGCAGGCGTGTCTTTTGATGTTCTTGACCATCCCC
++
+CCDCBFCFFFFBGGGGGGGGGGHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGGGGGHHGGGHHHHHHGEGGGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGHGGGHHGGFFEGHHHHHHHHFHHHHHHGHHGHHGHHHHHHHHHHHHFHHGFHHHGHHGHHHHGHHHFDHHBCGGGGGGGGDFGGGGGGGGGGGGGGGGGEFFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19069:2058 1:N:0:1
+CTGGTGCAGGGACACAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACATCTTGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGAAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCGTTCATGTGAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAAGGGGAGGGGGACTTCGAACCCAAAAACCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCAGGACCTACCCA
++
+ABABAFFFFFBBGGGFCGGGGGFHHHCGHCGGHHHFHFGCFGHHDGFGGGHHHHHFHHHHHFHHHFEFHGFFHBFHEEFHHHHFHFHHHFGG4GGHHGFHEGGHHHFHFFGHH2EGHFHGHHFHFHHGHHGEGGHHGHHHHEHHHHGGFFHHGFBGGFFHFFAGHHGFHHGGHGFFCGHAGFFHGGGGGGGGGDC.CHGEHFGGG.CEA?DFGGGGFGFEFFEBFFFF0/DAF.FFF/FFFFFABFFFF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18624:2062 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGAGCTGAAGATCCAGATCCAGTTCCTTTTTTGGTGTCGCTGCTGAACAACGCTTTTTCAACTGAGGAAGGACTTTAGTCCTTTTTTATAGACTCATGTTTTCGACTGCGTCCGTCTACAGTGAGGATTAATGGAACACCAGATATCGGCCCTACATTAATAGTGGTGCTGTGGGATGTTGCGGAGCGGAACCGGCTGCTGACAACTATTCGTAGATCTCCAATGGGGCTGTCCTATCAGG
++
+BBBBBFFFFFFBFGGGGGGGGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHGGGHGHHGHGGGHHHHHHHHGGGGGHHHGHHHHGHGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHHHGGGGGHGGGGGHHHHHHHFHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHEHHGHGGGGGHGHHHHHHHHHHHHFGHHHHHHGGHGHHHGGGADCGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDFFDFFFFFFFFEF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14565:2061 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGAGGCAATCAATAGTGATTTTGGAAGTCATTATTTATCATACATAGAGAAATTATGTTTAAAATATAACTTTCCTGTTATTGAGGATTTAACTAAATTGCCATCATGGATAACAGTTGGATTCTCTAAAGATAAGTTGAAATCCCACAATTTTTCTACCTTGTTCAAAATATGTACACAAAAGTCATCATTAGCCGTCTATAATGAAATTATGTTGTGGGGAGGGAGGGAAAAATTCATC
++
+ABBBBFFFFFF2FGGGGGGGCGHHHHHGHHHCCHBGHGHHGHGHHHGHGBHHHHHHGHGFHHHHHHHHHHHHHHDHGFFHHG5GHHHHGHHHHFHCHHHHGHHGHGHHHGHGHGGHHHHHHGGHEHHGHBGHHHHH@FFFDGFGHHFHHGHHFHHHHGGHHHHGHHHHGHFHHGHHGFHGBFGGHHHHHGFHHFGGHHHHHFFGBEECHEHF1<FFDFGHGHHHHHHFGFCECDGEACG?CGBFCFCFF0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18108:2058 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGACACAAAATTAGAGAAGGAACCTTGTCTAATTCCCCAATTACGTCCTGGATGTTAGCAATGCAAGGGCTACCTATAGAAGTACATTACAAACAAGACAGAAAATGCCTCATAGCGCAGGGACTAGCAGACCTACATGAGTGTAAAGAGGAGAGTACCTCCGATACCCTAGATGAGGAGGGGGAACCAGAAACCCGATACCACCTACAGACGTATTTCGGATTTTTGCATGTCTCCCGT
++
+ABBB3CFBFFF@GGGGGGGCGGHB54GCGGFCA2FFGGHHFGFHDGFHFDAGGHEHHCEGHHF3FGGHFDFFFGFEFEFGHGHFEFHGHHEHHHDGGGGFF3@1FHGHHFGGHF1@D3GEF3G?GFEGEECCGGFHHHHHFFGGHFHFGFGHHHEFBGFHHAEEF?FFH11?/@.<<GH1GGHHHHHHFGGGGGGGA.CEAFGG.EB@A?BGFB.99FFBCF;.9FFEF.-...;BF-B9FFBF/BFFF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17778:2055 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGTAGTAAATCCACCAGGGTGGCCCCGTGGCTGTCTTTAAGCCATGTTTCGGTGACAAAACCTGAACACCTGAGCACCTGAATAGCGAAGATAGCACAAGGATAAGTATGATTGGCAGGTCTGCCTTGCGTTCAACGCAAAGTTCTGCAGCTGTGTGTCTGCCTAGCGTTGCGCTTTCCCATTCGCACAAGGAAATCTTATACACGGACAGGAATGTGTATATGTATTGTCTGAATATGTT
++
+CCBCCFFFFFFFGGGGGGGGGGHHHHGGHGGHHHGGGGGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHGHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGGGGGGGGGGHHHHHHHHGGGGFGGGGGFFGGGGFGFFGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:BFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13445:2063 1:N:0:1
+GTACATGCAGGCGATGAAGATTTGGGTACTTTTAGCGGGAGCATACATGCTAGCTGCCCAGTATTGTACGGTGTAAACCATGTGTTCTCTATGGAGACATGCCTCTCGGGGTGGCGGTGCGTGAACCATTTTACTGCGTGCTTCAATTGCGCAGCATAGTAATAAAGTTGGAGGTTCGGGAGAGCAAAGCCTCCAGAAGCATATGGTCTATTAAGTGTAGATTGGGCAATCCTAGGCGTCTTATTGTCCC
++
+AAB3AFFFFFFBG?GGGGGFGGHFGGGFHHHHHHHGGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGFHHGEGGFHGHHHHHHHGFHHHHHHHHHHHGHHGHHHHHHGGGG@EEHGGGGGGFGFGHHEHFFHGHHHEFGGGAHFGHHHFHF??CGADD<GFFGG0CGGHHFHHGGHFCDDABEGGFGGGGGGGEGGE/BFBFBBFFFFFFFFBBFFFFFFFFFFFEFF.BFFFBFFFBDBFFBFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14135:2058 1:N:0:1
+CCGGCGTGCAGGTCACTGCATCTTTAGCAACTATCATTATAACAAATGTATAAGCCAATTTCATTATATTTATCTAATGATTGTCTGTTGTAAATCAATGATAACGGCACATGTTGCCAGCAGTTTATGGAAAACTCGTAAAAGGGTTGGCATTACTAATGCTTGTTAGTTTTCTTCTTTACTGATGCGGTTGCAAAGTGAAAACTATTGTTCGCTCTTTGACCTTAATTTTTGTGTGAAAATTATTTAC
++
+BCCCCBBCCAFFGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHFHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGHHHHHGGGGGHHHHHHHHHGGHHGHHHHHHHHFGHHHGHGHHHHGGHHGGHHGHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGGHHHGHGHHHHGHHHHHHHHGGGHHHHHHGFHHFFHHHHHGGGGGGFGGFGGGGGF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18808:2055 1:N:0:1
+AAGGGTGCAGGAAGTAGTTCAATGTTCACATGCTTTTTCTGGCAGAACAGTGTGCAGCTATCACAGATAATATTAAAAGCAACTTATCTATGGAGCTCTTCTCTTCTCTCTAACAGGCAATGCATGCCGTGCTGGTCACTGCATCCTTAGCAAATATCATATTATGAGAAATGTACAAATCGCGTCCTGGGTACGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGT
++
+BABCCFBCFFFDGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHGGGGGGGHHGHHHGGGGGFHGGGGHHHHHHHGHHHGHHHGHHHHHHHHHHGGGGGFFFBFGFDFGGGG9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19979:2062 1:N:0:1
+CGGCGTGCAGGGGACTTGGAGAGATTGATAAAACCAATTTCTAGATTATTCTCAATGTACTGTTTTAAAATCTTGGTTTCTTTGGGATTCAAGGCATATATTCTCCCATGTGGAATGGGTTTCCCTTTAATCAAATCCACACAACAATCAAGAGGACGATGAGGGTGCAAAGTTTAAGCTTCCACTTTATTAAAAACTCTTTTTATGGGTTGATACTCTGGTGGTAATTCTGGAGGAAGAGATTTCTGTC
++
+BBBBBBBBBFFBECFGGGGGFGGFFHFGGHHHHFGHHGGHHHGHGHHGHHHHHHFHHHGHFHFHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHGGGHHHHHHFHHHFHHHHHHHHHHHHHHGHGGHHGGGAEHHHHHHHHHHFHBHHFHHHGGEGHHHHHGFFHHGGGGGGGHFGCFGHHHHHFHHHHHGHHHHHHHHHHHEFBHHGHHHHFHHHHHHGGGGGHHHGFHGHGH?EHHHHHHFFB?DD9FFFBBFFFGGG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14922:2057 1:N:0:1
+CAACTTGCAGGGGATCCCCAAACAGCAGTGGGTCAGATGACGTCCATGGACGTCATCCGCATTTAAGGGGTTAAAACGCACCGGTAAAAGTTTGTCCACATCGCGTTCGGCCACAGAGATCGGCAGAGCACACGTTTGAACTACAGCCACTCGCAGGAGATCGTAGGAGGGCTTCCGCCTGAACAACAATCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGCAAAAAAAAACATGCGGTAGACTTAG
++
+BBBBBFFFFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHGHHHHGHHHGFGGGHHHHHGGGGHHHGGG1155DF3F0E013B43>/E@/>////4B?34BBB4BG3E33///<///<<//?00F<F22////>/<0??G0<G00.1111111<0.<G//CC-.-;:./0./...0/.-;..//=..;EBF/0/.;.0/;/;/;@=?F9//9;A..9;9/=F;FE/;/9F/;99//;A----..9//.-...//////
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12385:2058 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGACGGCAGACACATGGCGGAGGGGACCTGTCAGAGGAGTCTCAGCCTCCAAGGGCTGAGAGGACTGTCAAAGAGCCACAAAATGTTGGCCCTTTGACGCTCCTCTTGGCCCCTGGAGGCTGAGACTCCGCACTCTGCTTTACATACCCCTTCACTGCCTCGAATTCACCTATCCCGATTCGGCTCCACCTGATCTCTACCTCACTATTTATCTCACTACCTAACTATCGCGTCCGGAAGT
++
+BBABBFFFFFFAGGGGGGGGGGHHHHHGCGGGCFEGGHHHGHFFHFGFHHFFHFFHHHHHHHGGGFEHHFHAGHGGHGGGF?GGFHFHHHHHHH4FGEHHHHHHHHFDDFDDFHHFFHFGECHGHFHGDGHHGHFFGCED@DCFHHHGHHDHFGFHGGHEHHFHHHFGHFDD/CEFGGFFFFGGGGA9EFAFGGGGGGGFF9FFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFBFFFFFFFFFFFDDFFAAD?BFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12882:2055 1:N:0:1
+CTAGGTGCAGGGGCACCCATATTTTTTGTCCCAAAGAAGGACACAACGAGGTTACGTCCGTGTATTGATTACCGTCGCTTAAACGACATAACAGTTCCTTTTCGTTATCCCTTACCTTTAATTTCGGTGTTAATGGACCAAATCTCTGAAGCGAAATGGTTTTCAAAAATCGCGTCCTGTTCGGCAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHGHHGGHGHHHHGHHHHHHGGGGGGHGHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHFHHHHHHHHHHHHFHHGFGGHHHHHHGHHHHHHHHGGGGGGGHHHHGGGGGGGGGGGEEGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFADFFFFFFFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16018:2058 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTGCATTGAATTAAATATACTTTATTCAGGCGCGTCTAAACAAACAAACTTACAAACTTATTTAAAACAATTTTAACTTACTGTAACTTTGTAACGATAAGTGCTAGCAACTTCAAATCTTTTTGCAAATTAAGTTTGCATATTGTTCTAGTTTAAAAACAATTTTTGATAATTTTATAAGGTTCTAAACATTTTTGAAATAATAGTTAAAGTGCTTTTTAAGAAGAAATCGCGTCCGGG
++
+CCCCCFFCFFFFGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGGHHHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGEHHHHGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHBGHHGFFCCGGGFG
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11560:2060 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGGACATAAAATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCTGACCTTCACCCCTGTGAAGAGGAGATAACCATCACTACCCAAGAAGGGGAGAGGGACTTTGAACCCAAAAATCACCTGCCCTATAATGAGAGGGAATGTCATGACCTACCC
++
+BBBBBFBFFFFBAFGDF5GFGGHHHHHHC44CGHCAGGHH5DGHAGDEEEFEHF5EG3GEHEGHHGHGHHGHHHHHEFE1B1@5GHHHFHHH@EGHHHHB33FFFHEHH?EFGHHHGGGBFGFHHHHHHHGGGG0GFHFHEHFHHHGGHC<FFGCFHHHHGHDFHHG11<GFHFHHHFHGHHAFC0AD?CGDDDGEFGGGHFCE.;.CC..;C/GFGAG.9CBGBFGGGBF?ADFGGFFFGGFG/9C9FF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16150:2062 1:N:0:1
+TCGAGTGCAGGGTCGGGCTCTATGAGTGGGCTGTCTGAGCCCAGGGTCACCCCGGTGGTACCTTTGGACTCAGATGAGGGAGTGGAGGTGGTGGGTGAGAAGCCCCGCTTTGGGGGCCCCATTGACCGAATCCACCAAGGCCTGTTTTATGCCAGTGGCCTAGACACATCACCGGACAGTGATTTAGGGGGCCAGGACCCTGCTTTTTACCCAGAGCAGGGTTCTGGGTACTGGCATGTTGTCAAGGAGG
++
+CCCABFCFFFFCGGGGGGGGGGHHFHGHGHGHGHGHHGHHHGHHGGHHHHHHGGGEEFEHHHHHHHHHHHHHHBGHHHHGEGEGGHHGEGG>FFG/EHHGHHHHHGGGCGGHHCFGCGCGGHGHGHHGGGGGHHHHGHHGFHFGGHHHHHHGGHHBGHGHGFGGGGGGGGGFGGGGGGGBFFFFFGGGGFFFFAFFEEFDFBEFFFFFFFFFFEFFFFFEC/;FFFFF9;FFFF?FFFBFFBFFFFF.AD
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17173:2060 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGTCTGCTACGTTGGAATTTTCAGCTTAGAGTGTCCTGGGGATCTGTCCTGCTGGCTAATATCTTCCCAGCTGCTCCTCCCCAGTAACTCCCATTTCTCCTCCCAGTTGACCCTGCCCCCTCTGCTCTCCCCAGCAACCTAAGGTTGCTAGGGAGTGACCATAAGGGTCACAGAGAAGTGTGAGAGGCAACTGCATAATTAATTAGGTTTTACTTTACTTCCCATTAATTTTAGAAGCTGT
++
+CCCDDFFFFFFFGGGGGGGGGGHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHIHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHGHGHHFHHHHFHHHHHHHHGHHHGGHHHHHHFGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHGHCGGHHGHHHHFHHGHHHHHHHGFHGGHHHHHGHGHHHHGGFFFFGGGFEFBFGG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11294:2061 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTCAAAACGAGGCTGTCTGAACGCAGACCCGCGAAGCCCCACAAAGGGCCGTTTGGAGGCCGTTCGGAGGGTGGGCGAGGGGGGTGAGCTTCGGAGGTAACTAATAACTAATGCTCCCTCAATGTATGCATTATAGGGTATGATTAATTGTTGAGGGCAGCTGTGCTGGCGTTGTCTGATAATTAGCCATCTTAAATTTAACTACGACTTATTTTTACTTTTATTCTTATTTTGTATCAG
++
+BBBBBFFBFFFFFFGGFGCFE?EHAGFHFHHCFGGGEHHHGGEFGEEHHD?EGHHFHGGGFGGHCEBFGGFFFGHGG/E?<?FCCGG?CFGGCA@BFFFFFFFBD-=;BFF/B9BFFFFFFFFFFFFFFFFEFFBFFFFFFFFFFFFF/BFFFFFFFFFFFFFBF.DFEDDFFFFFFE/AADF;AFFFFFFBFFFFFFFFFBBFFFFFFBBBFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFF/BFFFE/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18751:2061 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGGGCCCCCTCATTTTGCGTTATGCCAGTGGCCCCAATTCTGGAGACCCTTTCCAGTTCCAGCCGGACAGGGTGAGTTCAAGCTGAGCGGAAATCTTCAACCAATCCAGTTGGTGCCGGTGACCCGAGATGGGTTCATGTTTCCTCAAGTTTGGGCTAGTATGGAACTTGGCTGGGAGCTTATCCGTGCAATCTGCCACATAGATTAAAGAATATCACACTCGTGATGTGACTGTTTATT
++
+BB@BBFFBFFFBGGGGGGGGGFHHHHHFGEEGHGFGFHHHHGHHGGGHHHHHHFGCFGHHHHFHBGHHGHFHHGGG?EGGGG2F?FBGFHHGFEHHHHGGECGHHFHHHHHHFHBGHBDDGHH/FEHGCCGGFHHGDC@FHHHCEHBGGFHHDGHGFHH0CHGGGFHAC0CHHHHGEGGGGGGGGG.EDFGGGFGD??AEFGFGGFF/F9B/B/9BFBFFFFFFFBFFFFFFFFEFF//;BFFFBFFBFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12406:2061 1:N:0:1
+GTACATGCAGGAGCCCCAGGTGGGGGCCCCCCAGCATTGTCTGGTGTTGTCTGGTGGCCCGGAGATCCCCCCCCGCACCGTGGGGGCTGCAGGGGAATACTTTACACCACTGTACGCACAGTAATGGAACATCAGTGCCTCTCCACGGCGAAAGATTTGGAGTGTGCCCGGAAGTACTTAGAACCACAGTCTACCCATAACATCCTCTCAGAAATGCCTTTCTTAACCAGCAACTTACCTCAATCGCGTC
++
+CCCCCFFFFFFCFGGGGGGGGGGGGGFGGGGGGGHHHHHHHHHHGHGGHHHHHHHHGHHHGFGGGEHHHGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGHHHGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGFGHCGBGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGF=CDFFFFFFFEFFFFFFFFFFAFFFFFFFFFFF?FFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFE/BFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12215:2060 1:N:0:1
+AGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAGACCGATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGAAAAAAAAAAAAAGGCATCACGTTGTATTCCTATCACACAAACGGAGTGCGGAAACCAGTCAGCAAGATATCCGAAGAACGTCCCATAAACAGAGGATACCCCCCTTTTAAAAACAACTTAGCTACTAAAGATGCGTCTCGCACTGAGTCGATGAGCTCACAGGTACGTGACAGACGATAACAGACACG
++
+AABBBBA>AAFFGEGAEFFGCGHGFGHHFHG?EGEFA0A0BGGFGHHEHGAEGEFEGGHHHHHB3GEC/>EEE////B1B11/?0//1>DG2@2212>11//F//<//<01<---</.<.=00000</<00<00..;-./:.:.;A09/0000///../0;0;.9-9./9/////...99B9B///;9/F//BFF/-.-9./.9--///9/-..//////////.///.::../9/.--9..////;...
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12645:2054 1:N:0:1
+TCAACTTGCAGGTTGATCTAGGACTACAATCTTACCCCCATATAATAACCACTTCGAACTGGATAAGACTGACTTGTGTTGCACGTTTGTCTGGGTCATTCATCATCTGGCACTTGTGTGACATATCATTGTAGCTCTAGGCTACCACTAACATGGCGTCCTGCCATACTGAGCCCGGCTGTCTGGGCTCCAAGGGTCATTTTTTCGGCCTAATCAGATGGTCTAGCATATTCTAAAGCACTGATCGCGT
++
+BBAABFFBFFFFBFGFGBGFGFHHHHHFHHHHHHHHFHEGHFHHHHHHHHHEGHFFGHHHFHFHHHHHHHEEGHHFHHHHHHHHGGHGGHHHGHHHHGHFDFHGHGHHHHHHHHHFGHGHHHHHHHHGHHHHHHHH4GHGGHHGGFHHHHGGHHHHGGDGCFHB<CFFBGFHHHHE@@DCCFGHHHHHHAFFHHFGGCGHHFFHGC@--:EGCH0;FBFFF;FGGFFGGGGGGE09CFGGGEFFFG?DB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19270:2061 1:N:0:1
+AAAAATGCAGGCAAATTACCATTTTATCAGCAAACATCGAAGGAACTGCAGGATCATTTAAATTGGAGCTCCAGCCCTGCATATTCCATGAAACTAAACTTTCCGTAGGAAACTGTTTTCCATTAGATGGACTCACAGAAATGTCTTTTATTGAACAGCAGGGTGACGGAAATAATATCGCGTCCTTCATTCGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGATCTCGTATGCCGTCT
++
+CCCCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHGHGHHGGDGGHHHHHHHGGGGGGGHHHHHHGBHHGHHGGGGHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHHGGGGGGGGGGAFFGGGGGGGGGGGFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15773:2054 1:N:0:1
+GCATTTGCAGGCACAGAAAACAGAAGTGGCTTTGCTTCTTCAAAAGAGGCAATTGTAAAGAGTACCACGTTCCAGCAGAAATCAAGGAGTGTACTCTCCTTTCTTTGTCATCAGAAAGAAGAAGGGAGGTTTTCGACCAATCATAGACCTTCGCTTGCTCAACAAGCAGATCCGCAAGCAGACATTCAAGATGGTCACGATAAGAACCATTCTCCCTACACTTCGACAAGGCGAGTTCTTGGCATCGCGT
++
+CDBCCFFFFFFCGGGGGGGGGGHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGHGGEHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHGFHGGHHHHHGHHHHHHHHHHHGGGGGGGFGGEGGGGGFFGGFFFFFFFFF9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19953:2055 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGGACACAAGATTAGAGAAGGAGCTCTCTCTAATTCCCGAATTACCTCATGGATGTTGGCCATGCAAGGGTTACCTCTAGAAGTACATTACAAACAAGACAGGAAATGCCCCTTAGCACAGGGACTAGCAGACCTTCATTCTTGTGAAGAGGAGATAACATCACTACCCAAGAGGGGGAGGGGGACTTCGAACCCAAAAACCACCTGCCCTATAATGAGAGGCAATGTCATGACCTACCCA
++
+AA>>AFFBFFFBGGGGGFGGGGGHFHHHHHGHHHFHHFHHHBGHFHHGEEGGHFGHHCGHHFFHHFEHGGFHHHHHHGGFGAGFGDHFHHGHGFGHHFHFFFGHFEHHFCGAGHHFHFHHAHFHHHBE0EEGGGHHFEBGCGHHHGHHGHHHHGGFHGHHGHDHGHE1GHGFHBGHFHG/<0<GD?-AC??DC-9.CFG.;.@..9.9AEAEGGGFFFFFFFFFFF9FFFFFEFFFFF/BFFFFFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13056:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGAAAACGAGGCTAATGGACTGATGCTCTCCAGCAGGGGCTTTATCCCCAAAAACACCGGCGACTATCGACCCTGCATCGATTACAGGGGTTTGAATTTAATCACTATATGGGATAGTTATCCCCTACCTTTGATCCAGGATATCTTAGATGCTGTAGGAGTCGCCAAAATCTTTACAAAAATCGCGTCCGTAGCCGAAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCACTCGCAGGAT
++
+CCBCCFFCFFFAGGGGGEGGGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHGGGGHHHHHHHGHGHHHGHHGGGGGGGGGHHGHGGGHHGHHHGHHHDHHHHGGDDGGHHHHHHHHHHHHHGHHHHHFHHHHHHHHHHGHGHHHHHHFHHGGGFHHHHHHHHHBHHHHHHHHHGHHGGGGGGHHHHHHHHHHGGGGGGGEGGGGGGGFGGGA@FDFFFFFFFFFFFA.FFFFFFF/FFFFFFFFFFFFFFFDFF;
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14818:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGTAGCTTTTGGTAAGTGCATGGACACGGTCTTGTGAGTGGGTCACTCACACAGACTGCATTCAGATGTCTGGAGAAAAGGGCCTATAGAGTTTGCAACTGGCTGAAGTAGCTCAGTTGGGAGAGCGTTAGACTGAAGATCTAAAGGTCCCTGGTTCGATCCCGGGTTTCGGCAGAAAGATGGTACTAGTAGACTTTTTTTTTTGTGGAGCGGCCAAAATCTCTGAAAGCCAACATATCGC
++
+CCCCCFFCFFFFGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGGGGGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHGAGGFHGEGGGHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHHGHHHGHGGGEFGHGGGGGEHGGGGHHGGHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGGFBABDFFFFFFFFFFFFFBBFFFFFFFEFBF9A.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18264:2058 1:N:0:1
+GGTTCTGCAGGACGTTTATTAGACCAATTAGGTCCACAGACACCCTCTCCCAGGCATTCTGCGGGATTTCTATTGAACCTGGAACACCCCTACTGAGCACCTTAGACTTGTCTGCTCTCATGCAAATGGTACAAGCACGAACCAGATCTTTCACCTCCCAGTCTACACCCGGCCACTAAAACACACCTCTCACCCTCCTCTTCATCGCAGTCATACTTCTATGAACTTCATGTGCGCACTCCAATAATCT
++
+DDDDDFFFFFFCGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHGHGHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHHHHHHHGFGGGHHHHHHHHHGHHHHHGHHHGHHHHHHGGGGGGGHHHHHHHHGGGHHHGHHGGHHGHHGGGGBFGGEF9FFGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFGBFCFFFFFFFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19190:2062 1:N:0:1
+AACCCTGCAGGACTGCTGTCCTTCCTATCTAACTATGCTTGCCTTCTTGATACTCTAGGCTCATGTGCCGCAGTGACCAAATGAAAGCAAAGCAATTTGATGGCTACTAAAGAAACCACAAGCATTATTTGTAAAGCTTCACCAGTTTGCCAAATCATTAATATCCACGTCCAAATCTTGTATTAAAATGGTAATACCCAGTTGTAAGATGGACTCCAATTAGGAGATGTGTGGTAGATGAATGCAGTAA
++
+>>>>AFFBFFFBGGGGGGGGGGHHHHHHHHGFHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHHGGGGGHFHHHEHHHHHGHHHHHHHHHHHGHHHHGHHBGGFHHHB1GHHAFHHHGFFHHHHHGHHHHHGHGHGGBFGHGHHFHFFHHHFHHHFHGHGDGHGHFGDHFHHHGHH1GFHGGHHGFHHHHHHHHHGFHHGB1=BGHFHGHFB/<GHFHHHHGHHFGHHGHFHHFHHBCCHFFHB;
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/2.fq	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,204 @@
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18731:2054 2:N:0:1
+GAGAGTACGGACGCGATCTCAATGCCAAATTTGACACATTAACTGCTAGAGTTAAGACTGTGGAAGATACTATTGACTCGCATACCTTACTGTTTATAGATCTTCAACGTCATTGTGACTCTGTTGCTGATGTGGGAAATAAGGCTGCTGCAGCGGCGTCTGCTGTAGTTAAAGCGAATGTGGCCCTCCAAAGGCGTGTGGAACTGCTGGAGAACCAGGTCCGGCCGACGAAACTTCAAATTTTGGGACT
++
+A3AAACFFABABGGGEEGGGGGHHHHFGGGHFHHHGHHHHHFFHHHEHHHHHDGFGHHHHHHHHHFHHHFHGHHGHHHHGGEGGFFHHHGHHHHHFHHHHHHHHFHGHGHHGHHHHGHFGHFHHHHEHFGHHHFHGEFHDGFFGFHHGHHHHHHGC/ACCFGHHGGBGHEGGFDHFDCCHHHGCC:CGGECCCGEC.-9AGB9BFFGFGG.9/.=AF?EF/0-@D;;9@@999-BF/9FBF/9BFFFEAA
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18415:2054 2:N:0:1
+GGAGGAACGGACGCGATTGAATTGGATTTACTTACTGTGGTGTTGCACTGGAGCCAGTGGATGAGAGAAAAACCAGAAATGGCAATATACGAAAAGTCAGTGATTCGATTGTGGCAGCTATAGTCTTAGCCACACCGCCCTAGAACCAGTGGGGAGAGAAGACAATGTGTGTCCCCCCGCCGAGGCAAACAATACAGAAATGCGAATTAAATTGAAGCTGCAATACTTAGTGAAGTGTTGGCCTAGAACC
++
+AA3AAAFFABADGGFEEGGFFGFHFGHH3FHHGHHHHFHCFFFGEHFHHFEFGB1ECFGF3GC3GHHFHHEH?EGA1FCGBGFEHHHHFDCFA1EBGB4EBF3GFGGHEHCGFFHEF?H3G33BGGHFH2FGH0<C/B<CDHFB11FH/?1?<A.A<A.G//</C0000=..000..@-9-A??--C9A.;.B///9//99//9.9-9;;/////9/B/;/;/////;//99/////9/..;/BFF/;/.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15434:2054 2:N:0:1
+CGAGGCCCGGACGCGATATAGATTCTGGGTGCATTTCTAACAATTAAACCATTAGGCATAATGCCATTTTTAATGTATTCACGCATGAAATTACCATCATATTCCGTGCGTATTATCTTTTTCTTTAGTCTCAAAATTATGTCACTGTTGTATGGAGCCCAAGGGGTTTGTGGGGTCCCTAGTGTAGCTTGATCTTGAGGGATCCCCAAAATTTTTGATATAGCTTCTGCGCTATAGGACAACAATTTGG
++
+BBBBBBBBDB>DEGGGGGGGGGHHHHHHHHGGHHHHHHGHHHFHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHHHHFHHHHHHHHHHHGGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHEHHGGHAFFGGCAGGHHGGGFGEFHHHHHHGHHGHHFHHHHHECGF?FFFFGFAFGFFGGEGGGGFFFGGGGGGGGGFAFBFFFFFF.A;FFFFE
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11875:2054 2:N:0:1
+CTTGCGCAGGACGCGATTGGCTATCAAGCCAAATATGAAAGGCAAAGATTGTGCCAAGATGAACAGCAAAGTAAATATACCTGATTCGAAGACGTTGAGCAGAAAGGCATGTTCTGATGACAGCCCATGCAGTGAAAGATCACCACCATGCCCTGCTGCTAACACCTGAAGCAGCTGTAAAATCCAGGCCGGACGGGGCTTCAGCAATGGCGCGCTGTGGTGTAAGCATCCTCCCATTGCTATGGGAGCA
++
+BBBCCCBDDBABGGFEEGGGGGHHHHHHHGHHGGHHHHGGHFHHHEHHHHHFFFHHHHHHHHHHHHHHGFHGHGHHHHHHHHHHHHHGGHFGHGGGHEHHHHHHFHFHHHHGHHHHHHHHHHEEHGHHHHHHFHHDHHHHHHHHHHGHFHHHHHHHHHHGHHGHGGHHH1GHHHHHFHEGGHHGHGHHHGGG-C@CGGGGGGGGGGGFGGGGGGFFFFFFFEEF/9FBFFFFEFFFFFFFFFFFFF/ED.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12645:2054 2:N:0:1
+TGGTAGCAGGACGCGATCAGTGCTTTAGAATATGCTAGACCATCTGATTAGGCCGAAAAAATGACCCTTGGAGCCCAGACAGCCGGGCTCAGTATGGCAGGACGCCATGTTAGTGGTAGCCTAGAGCTACAATGATATGTCACACAAGTGCCAGATGATGAATGACCCAGACAAACGTGCAACACAAGTCAGTCTTATCCAGTTCGAAGTGGTTATTCTATGGGGGTAAGATTGTTGTCCTAGATCAACC
++
+>AAA>DFBDAAAGGGEEGEGGGGFHHGHHFGF5GFFEFHHHGFFFHHEHHEHHHGGEGGFGHHHHGHHGFFCGGEFC11?FE?F@EGGEG3FGGHHEFBA<FF/B@//FGG2BDBCGBDCDFBFDGDFDFFFEGDGHHHFDG11FEFEGDFGDHFB>=G1FG10DDGFC.C.CGHH.:CEAFHA.GEA;00:0;FFC0BBCBF0CE...9;F090C00990;CF?=@./;/99B//:./99//////B/.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15773:2054 2:N:0:1
+TATGACACGGACGCGATGCCAAGAACTCGCCTTGTCGAAGTGTAGGGAGAATGGTTCTTATCGTGACCATCTTGAATGTCTGCTTGCGGATCTGCTTGTTGAGCAAGCGAAGGTCTATGATTGGTCGAAAACCTCCCTTCTTCTTTCTGATGACAAAGAAAGGAGAGTACACTCCTTGATTTCTGCTGGAACGTGGTACTCTTTACAATTGCCTCTTTTGAAGAAGCAAAGCCACTTCTGTTTTCTGTGC
++
+CABCCFFFBCBCGGGGGGGGGGHHHHHHGGGGGHHHGHDFGHGHHHGHGGHHHHHGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGGCCGHHHHHHHHHGHGFHHHGADGGHHHHHHHHHHGHGGGGGGHGHHHGHHHHHHHHHHHHFHHFHGHBGHGHHHGHGGHHHHHHHHGFH0CGHHHGFHFHHHHGGGGGGGFGGGGGGGFFFGEFFGGGGGGEFFBBFFGFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFF0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12812:2055 2:N:0:1
+AGTCAAACGGACGCGCTGCAGCGATCTTAAAACAGGAACGTGACCTTTCCAATTAAGGTACATACTCCTCCTCCTCCTGGCGATCTTACACAATCAGTGCCCCATTGTGTTCCTCCACACCTCGATTTATTATTATTATTATTAGTACTTTTAATGAGCGCAAAACCAGGCTCAAGGCCTGGGACAACTGTCCCAGTCCATTATCCAGGACCCTCCATCACAGCCTCCAGACATTTCCACGTGCTCTCTT
++
+AAAAADF1AA1DEEGEGEGFGGGGGGHHHFFHHHHHHHHGGHGGBGHHDFGGGGHHHHFHHGHHEHHFHFFHBGHHFHFEHGGGEGHHHFGFEHFGHGDDHCCEHHGHHFFH2FFCGG1C/FHE/FDFDGHHHFFGGDHHHHGHF?FGGHHHHBGF1FGCGC@CC0A<GEA.CBCG/..<.:.CFEFGHEGFBC00GF0BCFFBGGGGG.9C9C.EFFF09CF?9/B?FBBEFFFFFFFF-9A?AFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17778:2055 2:N:0:1
+ACGAGCACGGACGCGATAGTATTTCACTTAACATATTCAGACAATACATATACACATTCCTGTCCGTGTATAAGATTTCCTTGTGCGAATGGGAAAGCGCAACGCTAGGCAGACACACAGCTGCAGAACTTTGCGTTGAACGCAAGGCAGACCTGCCAATCATACTTATCCTTGTGCTATCTTCGCTATTCAGGTGCTCAGGTGTTCAGGTTTTGTCACCGAAACATGGCTTAAAGACAGCCACGGGGCC
++
+ABB?ABBFBBBBGGFFGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHGHHHHHHHHHGHHHGHHHHHGHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHFGCFHHEHHHHHGGGGGGGGGGHHHGGHHHHGGHHHHHHHHGHFHHHGGGGGHHHHGGGGGHEDAGHEBCHBCGHHHHHHHHHHHGHHHHEHHGHHHEHGGGGGEFGB9BFGGGGFFGFDFGGE0FFEGGGGFGG---;BFFFFFFFFB/;B/:AFAF=-=BFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19953:2055 2:N:0:1
+GGGAGACAGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCATGACATTGCCTCTCATTATAGGGCAGGTGGTTTTTGGGTTCGAAGTCCCCCTCCCCCTCTTGGGTAGTGATGTTATCTCCTCTTCACAAGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCTTGGCCTACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGCGTGCTCCTTT
++
+AAAAAAAFFBFBGGFEEEAFGGGF2BAE2AFEAGD3GFGHH5FDBEFGGH3FGFGAGFFGEE?GFFEFHGGGEA?CAEGF1FE4@?EEGDEGGEEHHGEHEGEHHGBG3BBB?FG2BCDF3B?@F0F2@G2@<2<@2GFHDB<1GC1FGFGFBGFCCC?->GFG0=GDBGHF=G<CG=D0GGEGHHCC<:;C/G00CGGCCB/0;C./00;;99C/0CB09/;000;CEFB--;0/;/:/;.;AEFB///
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18808:2055 2:N:0:1
+CGTACCCAGGACGCGATTTGTACATTTCTCATAATATGATATTTGCTAAGGATGCAGTGACCAGCACGGCATGCATTGCCTGTTAGAGAGAAGAGAAGAGCTCCATAGATAAGTTGCTTTTAATATTATCTGTGATAGCTGCACACTGTTCTGCCAGAAAAAGCATGTGAACATTGAACTACTTCCTGCACCCTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATC
++
+>AA1A1CFAAAAGGGAEGGGGFHDGGFGHHFGFHFHGBFHHHFFHFGGGHFFHHFHHHGFFEGFEFHGEEEEHF@FGGEFHHGHFG1FB?FCHHFFHHHFFDHFHHHHFHHHHFGHHGHHHHFHHHHHHHHHGHHGHHGHHGHHFHHHHHHHGEHFGGCGHGGGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHHHHGHHBHDDFHGCEEAHHC:.A@CCCGFG/9CFFF0BFBFGGBFGFGAEGB09@C--A--
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12882:2055 2:N:0:1
+GCCGAACAGGACGCGATTTTTGAAAACCATTTCGCTTCAGAGATTTGGTCCATTAACACCGAAATTAAAGGTAAGGGATAACGAAAAGGAACTGTTATGTCGTTTAAGCGACGGTAATCAATACACGGACGTAACCTCGTTGTGTCCTTCTTTGGGACAAAAAATATGGGTGCCCCTGCACCTAGAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGGGGTCGCCGTATCATTAAAAAAA
++
+CCCCCCCCFBFBGGFFGGGGGGGHHHHGHHHHGHGGHGHHGHCGHHHHHHHHHHHHHHHGG?EGGHHHHHHF4GHHHGFHFHGGGGGHGGHHHHHHHHHFHHGGGHHHGGGGGGEHFHHHHHHHHHGGGGGEHHGHHHGHGHFGHHHHHGHHHHGGHHGGHHHGHHHHHGHGDFFFGGGGGGGGGFFBFFGGFEGFFFFDDCFDAFFFFBFAFBFBB;FFFFFEFAE-@DFBFFFC=.AA/BF//;FB--
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17511:2056 2:N:0:1
+ATACCGACGGACGCGATTTCTGGCTGTCACCGCTGATGGAAAAGGTACTGTAGAACATCCTGGTTCAACTCCCACTTGTGAGAGACTGAGCCCAGACTGCTCATCGAGTCTGACTGAACGTTCTCCTTTCCGGCTAGATAAGAGTCTGTGAGATGACTCGATGTTGTATGGCCCACTCTTTGGCAATGAGTGCCAACGCCTCCCTTCTTTTTGACATAGTGTATGGCAGCAGTACTGTCCATCAGATTCG
++
+BBBBBBBBDBABGGGCFGGGGGGHHGHHHHHGGGGEHHHCHHHHCAGGHHHHH5FGGHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHGHHGHGHGHHHHHGGHHGHHHHHHHHHBFHHHHBHHG2GHHHHHGHHHGHHFFGGGGHBGFHHDGHHHGFHFG>1GFFHFF.F1FF1CDDDFEG<.<GGHGHHHGGBGB::;C;B0;..-BGD.EFF9BFGGGG.BBBFFFFF0FFF.;AD..BFFFFFFF/BFB/B/:9.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13614:2056 2:N:0:1
+CTTTCACAGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCATGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGAGTTCGAAGTCCCCCTCCCCTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTAACACGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTTT
++
+AABBBFFFFBCBGGFAFGGGGGHHGHHGGFHGGHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHDGFGFHHGGGGHHHHHHHGGGHHHGGHGGHHHHGGGDGGHGHHHHHGHFHHHHGFHHHHHHHHHFHHFHHHFGC/GHFHGHHHHHHHHHHFHHFEGFGF1?GGFGGGEHHHHHHHHHGHHHHHHD0=DHFGHHHHBDG<GG0GB0CCFGFFFGACF;.CECFBFBF00FCFFFGBE.E;9;BCF000.;DAF//9B/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14743:2056 2:N:0:1
+GCAGGCCCGGACGCGATGGTTACCAGCATGAAACCTACTTCCTGTAAGGGCGACCCCTGCCCTGCCGGAGTCGTCAAGGAGGCCATTGCCTCCTTGGCACCACTTATTGCTAAATTTATCAATGCCTCCTTTGAGTCTTCTCAGGTGCCCGGGTGTTTAAAGGCTGCCTGGATTACTCCGCTGCTAAAGAAGGACAATCTTGATCCCACTAATGCTGGTAATTATAGGCCTATCACCAATGTTCCTTTTT
++
+BBBBBBBADB?DECEAEEGGGGHHCGHHHHHHHHHHHHGHFHHHHHHGHHGGGGGGGGGHHHHHHHGGFCAGGGGGGGHAAEGGH3GHHHHHHHFFHFEHGHHGHHHHGHHHHEGHHHHHHHHHHGHHHHHHBGGHHGGHHHFHGGFHHFGGGEDDGHHH0GGHHFGHGFHBCGBFFFGFGGGGEF0FGFGGG.A9AFFGGGGGFFFEFFFB9BFFFFBF/BFBF/BFEFFFEB9BFFEFFBFBBFFBB/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19414:2056 2:N:0:1
+AGACCAAAGGACGCGATAATTACTGCATTCATCTACCACACATCTCCTAATTGGAGTCCATCTTACAACTGGGTATTACCATTTTAATACAGGATTTGGACGTGGATATTAATGATTTGGCAAACTGGTGAAGCTTTACAAATAATGCTTGTGGTTTCTTTAGTAGCCATCAAATTGCTTTGCTTTCATTTGGTCACTGCGGCACATGAGCCTAGAGTATCAAGAAGGCAAGCATAGTTAGATAGGAAGG
++
+BBABCFCCFFFFGGEEGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGEGFHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHGHGGGGGHFHHHHHHHHHHGGHHHHHHGHHHGHHHGHHHGHHGHHFHHHHHHGHGFGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHFHD?CCCFHHEHBGH:GFEHBGHH;C0:CCGH.EEFG0FBF0C0BFGEFGF?
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14922:2057 2:N:0:1
+CTGTGGCCGGACGCGATGTGGACAAACTTTTACCGGTGCTTTTTAACCCCTTAAATGCGGATGACGTCCATGGACGTCATCTGACCCACTGCTGTTTGGGGATCCCCTGCAAGTTGAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCATTAAAAAAAAAAAAGGATAAAGCTCGAGCGAGTCGGGGGAACATTGATAAAAAAGACAGAGAGAAACTGATGCACATG
++
+BBBABFAFDBDBEGEAEEGFGGHHHHHHHHHFHHGGE?EHHHHHHHHHHGGHHHGGFHFGCEGHHFFGGGGHFFHGGGGHHHHBHGHCEAFBF3BGB3AECG/?FHGHGGB2GGBFBCFGHH?/FEHFH@AAG->F0FFA<<.C/<<D<D=0==G0CC.:;.::@.-;..;9CFB0;F0-----9-...///;////;-..----.--99-9...//;:B//::/9.;././/..:////////9////9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18331:2057 2:N:0:1
+CAGCCCCAGGACGCGATTCTTCCTTTAAGACGTTGTTTGTACCCTGTTGCCTTAAGTCTGCCTGGATCACTCCGCTTTTAAAGAAAGACAATCTTGATCCCACGGTGGCTGGCAATTATAGACCTATTACCAACGTTCCTTTCCTGCTGAAGATCCTTGATCGCTTTGCCTACCTGCACTCGAAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAGGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGAATCATTAAACAAAAA
++
+BBBAABB?AAABGGFEGGEGFGHGGHFFFGFCFFAFEHFGD5GGHHG5EGEHF3DGHHHHBGFFECGHGHFGCFCDGGHFG3GFHBCGHGHFCBGFFHHGGHEEG/CEHHGGF2GFHHHFHHGFCFHFHHHHCDAHF2GHFFHFHHGHHGHHBG1?FGHFFHGGGFFHE1FFFHHH00FGGGEHADHDGDG:AHFB?A.::ECC;FG/..9.9;CB;00CBFFFEDGDAFFFFF--::////////....
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15246:2057 2:N:0:1
+CTGTAGACGGACGCGATGTGGAACAACTGAAGCTCATTAGCTCCACATGATATGGCGCTGCCCCTAGATTCAGGGCTTCTGGGAAGAGGTGGTCAAATTTTTGAGAGATATGTTTCATTGTCCGGTTAATTTTACAGGGGAGTTGGTAATATTGGGACTGGTGGAGAGCTTTAATAATGATGGCATTCTTATGATTTTAGCTTTCTACCTGATAGCCCTTGCCAGATGTACAATAATGAAGTGCTGGCTG
++
+>1>AAFDBAAADGGGFGGFGG1GFFFCEGCFGFHGFGHHHHHHFHHHHHGGHHF1AEFGGC0BEGFHFHBGGBBFEHEHFHHGFBE0FC1?CEGF1GFGGHGE/FGHGHF2GHBBG2GGGFHHGGB?CFHGHH2@GHGGG?@ECGHED1GHH<DGG>CFGGFGCGHFCABHHDGHHHFHGHHHHHHHCGHHGFH0:CBCGCCHFFBBBFFEBFFFB0BFFBFFFG?BFFGEF09F900B0BCBBFB/-:-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14669:2057 2:N:0:1
+GTTCTGCCGGACGCGATCTACCTCATTGGCAACACTTTTCTTGGAATAGGTAATTGCCATGATAGGTTCGGTGCCACAGACCTGACCTGGAGAAGCAACAAGAGAATCCAGTCCCTCACTTCCTGCACTGGTGTTGGGCAATGCACCAAACTCTAGGGCAGGTGGGAATGGCTTTGGGCATGGGCGGTGGCTCAGGGCGCTACAGGCCGCGAGGCGTCGGGGGACATCCTGGGGGGTGCGGTCACGACTG
++
+A>AAAD@4AA>DEGGECCGGFGFFFHHHHGHFA2FDHFEHHHHF3DG3F3BDFGHHFEAGFGHHGGHHHECFFEFEGGFHFC3F3GHHFGG1BEGFFGFFHE0F?EGB3?3?BG?BFFHHHGHH11?FDCH?G?CHE/0F?1F<FHHA/?FGFFFHHHG.A?GG.@./<CCB<CHDGD.CGF.:.:-999.9009/.C?B-9-///..--9;---99--9@-@-9.;/;/:F;=-@;@A-@.-.;..-..
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17621:2057 2:N:0:1
+AACACTACGGACGCGATTCATCAGTCAGAGCCAGTGGTAGCCTAGGTGTTGGTGGAGGTGCTGCTGCTGGTAAGGCCTGGCAAGGAGAATATCAAAGGGAGAAATTCCAGCAAACTGACTGGCCATGCCCCTTGTGTACCTGAGTGCAAGTGGCAGGGCATCTGGCCAGTCTAAGCCGGTTTGTGCACAGATTTTGGACAATTTTCTCTTCAGGTCCCCATTCTTTCTTTCAGTTTTCCCTGCGCTTTGG
++
+ABBBBFFFBBABGGGEFGGGGGHHHHHHGHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHGGHGGGGHGGHGHHHHHHHHHHFFFGHHHGHHHCFGEHGHHFHHHGFFHGHGGHHGHHHHGHHHGHHH3GHHHHHHHHHGHGHHHGHFHHHHHHHGHHHHHFGHGFGGGGGHFHFGHHHHHGHHHB/CCGDGGGFFHFG0C:GHHHFG/CCFGGGGGGGGEFBGGB/99A/CF0BFGFGGG09BBFGFF;CFE.-9@?A;/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20138:2057 2:N:0:1
+GACCAAAAGGACGCGATATACAGGTGACTGAGTCTTCTTAATGGGATGGTCAAGAACATCAAAAGACACGCCTGCTGCCCAAGCCTGGTTAAATCTGGGTTGAATTAGCAGGCATTGAGAGGCTGACCTAAGTTATCTGCCTTGGGTGTGCATGGACAGTCTGTTAGTCAGATAAGCCGAGGCTTTCCCCAGACGCATTTGTGAGTGATGGTAAGGACTTGAAATTTTATGTGTTCTGAGATGGGCAACC
++
+BBBBBBBAFBFFGGFEEEGGGGFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHGFHHGHHHFGGHHHHGHHHGHFGGFHHGHGFHFBHGHHFFFHHHGHHHHHHGGHHHHGEFCGHHGHHHGGHGFHHHGHHBGHHHEEGGGHHHEGHHHGHGHHHHGHHHHHGEFDHHH?@CGGEFGH0G/CDHGCCDFDFG0B9CCBCFGFBBFCFBA/BF009BBFBFFGFFGFBBFFFBFF/.AB.A.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19349:2058 2:N:0:1
+CGTAAGCAGGACGCGATTTTTGACATAAACAAGTAAAGAAATCAGAGAAGTAAACATGAATTAACAGTATCCAGAGCAGATAGTGATAAAATTCGGTTCATATTATAGTGCAATCGACAAGGATTAGAAGTTTAGTAGTAACAAGGTGACAAAAATAAGCTTCCTTAGCTATTCGCAATGAGAGTGCATAAGCACAATAATAAAAATTATACTCGTCTAGGAGAGCTGGAGATCTATACTTTTTAGTTTT
++
+BBBBBFFFFBBBGGGEGGGGGGCGHHCGFHHEGHHHFFFHFHGHHEHHHHFHFHHHHHHHHHHHGHFHFHHHHHEHHHHHHHHHGDHFHHHHHHEGFGGFGHHHFHHHHHHHHHFFHGGEFHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHBFHHGGHHHEFFHH0FHHGHHHHEHHFHHHHHGBGEAFFHHGHHHGFHGFHHGHHFHDGHFF0D0=GGHHEHH.GFHHHHHEE.GGHF.FFGGFF0FBFGFGF.FGFFG
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18108:2058 2:N:0:1
+ACCAGAACGGACGCGATGTGCGAGCATAACGGGAGACATGCAAAAATCCGAAATACGTCTGTAGGTGGTATCGGGTTTCTGGTTCCCCCTCCTCATCTAGGGTATCGGAGGTACTCTCCTCTTTACACTCATGTAGGTCTGCTAGTCCCTGCGCTATGAGGCATTTTCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTATAGGTAGCTCTTGCATTGCTAACATCCAGGACGTAATTGGGGAATTAGACTATGTTCC
++
+AA1AA11>>A>DEGEEEAFG2EEE?EFHFFE/E///F0GFFDDEHHHHFA//>G1FGGGFF@GHFG1FEBG1EC?>FEBGGGFBECEFECEGGH1FGG1>FAFCCGC?AC?/?DG1GHGDGFGG11?GF00F1?F11?1FG1F<GG<GFFHAC--<.0==CE.0:0;GHHFHHGH0CGFC;0CCGGFBFGFBFBFBF09B00;C9F;0FFBF099/B09FF/..-;-AAFFF?-;9BB//;B///99BF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19069:2058 2:N:0:1
+GTACCTACGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCCTGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGGTTTTTGGGTTCGAAGTCCCCCTCCCCTTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACATGAACGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTTCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCAAGATGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTT
++
+A>1>AF3CAA1>EEF0AEGFFGHHGFAEAE1FG11FEGHFGFHHGHHFHGBGGGGBEGHECFGGHG>CCAFGG/EFHE/0FEGGGHGEFGEE0BFHHFHH?FCGHFHDHHGHFFFGHHHGHH2@2>1@DFHCAACHHFHHHHGHHEHGFHHGHHH1<F@C-CBDHHHEHHFHHHGFHFGGHGHHFHHHHEH0CGFHGHGHGGGGGGFAFBB.E9FBFFFBAFGFBBFGGGGF@-BFFBB9/9AFFFFFEF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12385:2058 2:N:0:1
+GAACTTCCGGACGCGATAGTTAGGTAGTGAGATAAATAGTGAGGTAGAGATCAGGTGGAGCCGAATCGGGATAGGTGAATTCGAGGCAGTGAAGGGGTATGTAAAGCAGAGTGCGGAGTCTCAGCCTCCAGGGGCCAAGAGGAGCGTCAAAGGGCCAACATTTTGTGGCTCTTTGACAGTCCTCTCAGCCCTTGGAGGCTGAGACTCCTCTGACAGGTCCCCTCCGCCATGTGTCTGCCGTCCTGCACCT
++
+A3>AAFFFABADFFEAEGGGGFDBGDGABGHHGHCHHGGFG5FCBFGHGGBDFFGGHGEFGGFEEEEGEGFEFH?4BGFHHHGFCEEEEFG34FGDGEDGGGDFHGFFF3G?FFCCFC<F22@GHHFBHHBFFGCGG.GHHGGDCCEDDDBGHGCDDGEEFHBGG;;AAACHFFHGG009C0CF0FBFBFAFFEB0BADFGGFFFFBFBBFFB/BFFB/99EB.99D.;.B9B/9BFFBDD>?DFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14135:2058 2:N:0:1
+TGGTCGCCGGACGCGATCAACAAGCTATGCCATTAGTTTTCTGAGTGTGGGTAAATAATTTTCACACAAAAATTAAGGTCAAAGAGCGAACAATAGTTTTCACTTTGCAACCGCATCAGTAAAGAAGAAAACTAACAAGCATTAGTAATGCCAACCCTTTTACGAGTTTTCCATAAACTGCTGGCAACATGTGCCGTTATCATTGATTTACAACAGACAATCATTAGATAAATATAATGAAATTGGCTTT
++
+BBBBBBBBDBDDEGFEEAEGGFGGHHHHHHHFHHGHHHHHGHHHHHHHHGGGHHHHHHHHGHGHHHHGGHHHHHFGHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHDFHHFHHHHGHHHHHHHHHHFGHHHHHGHHHHHHGGGHHHHHHGGGGGHGGHHHGGHHHHGHHHGHFHHHFGHFHGGGDGGGGGGFGGG0;FBF.F/CFBFBFGGGGGFF/FFFFFFFFF9/BBFFF/F/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16018:2058 2:N:0:1
+GCTGGCCCGGACGCGATTTCTTCTTAAAAAGCACTTTAACTATTATTTCAAAAATGTTTAGAACCTTATAAAATTATCAAAAATTGTTTTTAAACTAGAACAATATGCAAACTTAATTTGCAAAAAGATTTGAAGTTGCTAGCACTTATCGTTACAAAGTTACAGTAAGTTAAAATTGTTTTAAATAAGTTTGTAAGTTTGTTTGTTTAGACGCGCCTGAATAAAGTATATTTAATTCAATGCACCTGCA
++
+BBBBBBFBBBDDGFFAEGGGGGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHGHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHGFGHGHHHHHHHGFGGFHHHHHGGHHHHHH?D-C?DEFFGGEFFGGGGGGGGBFFGG0FFEFFBFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18264:2058 2:N:0:1
+TCGCTTCCGGACGCGATTTACAATAGTGAAAAGATTATTGGAGTGCGCACATGAAGTTCATAGAAGTATGACTGCGATGAAGAGGAGGGTGAGAGGTGTGTTTTAGTGGCCGGGTGTAGACTGGGAGGTGAAAGATCTGGTTCGTGCTTGTACCATTTGCATGAGAGCAGACAAGTCTAAGGTGCTCAGTAGGGGTGTTCCAGGTTCAATAGAAATCCCGCAGAATGCCTGGGAGAGGGTGTCTGTGGAC
++
+BBBBBBBFBB?DGFFEGGGGGGHHHHGHGHHHGFHHHHHHHFHHHFGGAFGHHHEGHHHHHHHHGHHHFHHHHHHGGHGHFHGGHHGGG?FGHHHGFGGFHHHHHHHHGGHGGGBDDHHHFHHHHCGGAGHHFFFFGFHHFGFGGEGGHHHGHHFHHGHGHFHHHHHGHHCHHHHFHHGEHHGHFHEFGGHHGGGEGGDFGFFGFGFEFGGGGFFGGGG?-9--;9FFFFFFFFFBDFF.A9BFF/:F:/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11810:2059 2:N:0:1
+GTCAATCCGGACGCGATACCCCCACTGGTATTAGGCACAGTCAGTGTAGGTGGCAAAACTGACACATTATTACTCAAATTCACAACAGGTTGAATATTTGTACTAACATGGATCACAGGTAGTTCAATAATAGTGCATGAAGAAGAACAGTTTAACCCCTCTAGTGCGGATGACGGCTATAGCCGTCATGATAAATCATTAGAGACAATCAAAAAAGAACTGCAAGGCCCATTGACAGTTTATGTCAATG
++
+AABBBFBFABBBGGGEEGGGFGGGGHHHHHFHGHGHHHHHHHHCAGHHHGGHGHHHGHHHH@GHHHHHGHHGHHHHFHHHHHHHHGECGHHHEHHHGHGHHHHHHHGHHHHGHHHHHGFHFBGHHHHHGHHHGFGHHHHHBGFFFFHHHGFHHHHHHHGGGGDHHGGGGGGGHHG?DFGEHHHCCC@DFHHHH0CGFHGHHHHHEGF/FFGFBB9BDGGGGFFFFFAE.ADFFFFFFFFFF/BFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19031:2059 2:N:0:1
+AGGGAGACGGACGCGATGTATATGGTGGGTAGGTCATGATATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGGGTTTGAAGTCCCCCTCCCCCTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACATGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTACGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTGCATGGCCAACATCCATGCGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTTT
++
+AA1A11>AAAADGGEAEEGF2GDEGF1///A//1F1DG2222FDGHHBE01AFDGD2A0AF?E0BGHHDB1//EEFG?B1EHBF1/>//////>/>>F>/E1FFCFG>GHDFGH2>FF0FGHF12211>@2GHG1@DBC11F1?DG1?G11<<11/>-C?-00===DGHCD00DGCC<<GGC;00;C0CGCG0;/0<:0..;./09F.//.9CFF:F;9/.9E..;00:CF@?F/BB/BFF--:F9/9//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17139:2060 2:N:0:1
+CACGGGACGGACGCGATTGTCAGATTTGATAACTGTGATCATGGAAACACCTGCAGTGGGAATGTATGACCCACTCACCTGCAATTCATCTGTGGAATGTAACTGGCCCCAGGTCTCGGAGACCACATTTTCATAGACAGTCACATGAGAGGGCAACAGTCTCTGGGCAGCACACAGTTGCAGCAGGGGTTGGAGATTCGTCATCATCACCAGACAGTGAGGAGGACTCTTCTGATGGAGAAGCTGAAAC
++
+BBBBBBBBDBABFGGEGGGGGGHGHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHEHHHHHHGGHGHHGHHHHHHHHHFGHHGHHHHHHHHGHHGGGHHHHHHHGGGGHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGGGEGHHHGHHHHHHHGHGGGHFFDGHFHHHGFFHHGGEFCGGFBFGGGGDAFFFFGGGFFGEF/999BB?FGFAEFBFFF/B/:BFFF9AFFFF/BB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20076:2060 2:N:0:1
+GTACCCCAGGACGCGATATGTTGGCTTTCAGAGATTTTGGCTGCTCCACAAAAAAAAAAAAGTCGACTAGTACCTACTTTCTGCCGAAACCCGGGATCAAACCAGGTATCTTTAGATCTTCAGTCTAACGCTCTCCCAACTGAGCTACTTCAGCCAGTGGCAAACTCTATATGCCCTTTTCTCCAGACATCTGAATGCAGTCTGTGTGCGTGACCCACTCACAAGACCGTGTCCATGCACTTACCAAAAG
++
+BAABBFBBBBABGGFEFGGGFGHHHHHHHHHGGHHHHHHGHHGGHHHFHHHHAFE?EFCEGGHEGGGGCHHFFHHFGHHHFHHHHGCFCCFGGGGGGGHHHHGEAG<FHDGGHHGGFFHHFDG>=DGGHACDFHHHHHHGHH0CHHEHHHGHGHEAF00CEFFFEFGF0C0C00CCBFBFFB0C;F0A/CFFFGFGGGEFFFFFFFFE/;ADAEBB...B/FFBFFFFF.EFFFB9FEB9BFB//9/A.9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12215:2060 2:N:0:1
+AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCATTAAAAAAAAACATATCGGCCATCCTAGGATTAGTTCCAGGTACCTCTCTATCGATTAACACGGCTTTAAGATGGCAGCATACTCTGCTTAGCGTATCGCATACAGATATCTGAATCACTGCTTTCCCCACCGCTATCGATTTATATATATACAACGAGATCCCCTTTAATATCGTTGCTTCTCCCTCATTGTT
++
+AAABBBAAAACCAAAAEEGGGGHGHHHGHHDGFHHHHGCHHGGGGEGG?GGGEGHGFHGDEFGCC@>1?334@?///>3B0B443343334B4444334322?22?3B3/?/3/>@22///</0<11111100<.0>11=1F11>=D11-.....<.<.000:;00;G00;00:/0000;;000=/;E.DA-9/...0.;9;000090099/-.:..//;...//////9.;9../////9/..;/;///
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11560:2060 2:N:0:1
+CCGTGTACGGACGCGATGTATATGGTGGGTAGGTCATGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGGGTTCAAAGTCCCTCTCCCCTTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACAGGGGTGAAGGTCAGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTT
++
+>>1>>BCDAAADGGFEEEFBGBFBBDFECGHCAHFBGHFHHFHEEGFH0G1DGEG2DG0FFGGHF1BGHHHGECE/FHHFFHHFFHHHH0EEHHFGHH1G?GFHHFFHHHHBG2FHGHHGHG21F1CFCE@/1@B<1FGHHHB1FFH11?GFHHFFFGCC<CD1F=FHGFHGHHFH/CH=<GF0BG0DG0C0:CCGHCC.CCC/CGHGACFEFGGGEGGGGEF900;CFEA.-9BF0;0/9A?BEBFBFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17173:2060 2:N:0:1
+TTTAGGACGGACGCGATTTTGTTTGTAAAACGGACGGTGGGATTTTTAAGTAAGATTTACAGCTTCTAAAATTAATGGGAAGTAAAGTAAAACCTAATTAATTATGCAGTTGCCTCTCACACTTCTCTGTGACCCTTATGGTCACTCCCTAGCAACCTTAGGTTGCTGGGGAGAGCAGAGGGGGCAGGGTCAACTGGGAGGAGAAATGGGAGTTACTGGGGAGGAGCAGCTGGGAAGATATTAGCCAGCG
++
+BBBBBFFFBBABFGEAEGGGGGHHHHHHHHHGGGGGGEHGG1GHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHFFEGHGHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHGGHHHHHHHFHHGHHHHHHGGGG?EHHFFHGGGGGGGGGGGFGGGGGGAEFDEEFFFGGGFFDFFFFFFFFADAADEEB.FFFFAFDFF/BBFF;FBFF=
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18751:2061 2:N:0:1
+TTCAGCCAGGACGCGATCTTAACTCCCATTGACTTCAACGGGAGTTACAATAAACAGTCACATCACGAGTGTGATATTCTTTAATCTATGTGGCAGATTGCACGGATAAGCTCCCAGCCAAGTTCCATACTAGCCCAAACTTGAGGAAACATGAACCCATCTCGGGTCACCGGCACCAACTGGATTGGTTGAAGATTTCCGCTCAGCTTGAACTCACCCTGTCCGGCTGGAACTGGAAAGGGTCTCCAGG
++
+BBBBBFFFFBABGGFAEGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGEFEHGHHHFHHHHHHFHHHHHHHHHGHHGGHHHHHGGGGGGHHHHHHGHHHGHBGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGFHHFHHHHHHHHHGGHGHHHGCHGHHHGGGCGGGHGHHHHHHHHGHGCGH0CGHHHGGGFGGGGGGGFGFGGGGFGFGGGGGFFCF.;BFFF//BFFFFEFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12406:2061 2:N:0:1
+TATGCAACGGACGCGATTGAGGTAAGTTGCTGGTTAAGAAAGGCATTTCTGAGAGGATGTTATGGGTAGACTGTGGTTCTAAGTACTTCCGGGCACACTCCAAATCTTTCGCCGTGGAGAGGCACTGATGTTCCATTACTGTGCGTACAGTGGTGTAAAGTATTCCCCTGCAGCCCCCACGGTGCGGGGGGGGATCTCCGGGCCACCAGACAACACCAGCCAATGCTGGGGGGCCCCCACCTGGGGCTCC
++
+BABBBFFFDBBBGGFEEGGGGGAGFFGHHHHGGHHHFHHHGHHFHHHHGHHEF5FEFHHFGFHHHHGH1BHHHHHHGGHHHHGHHHHHFHGGFFGGGGGFFHHFHHFHHHFFGGEGGEGHGGGGHHHGHHHHHHHGHHHHGHHEGGGGDDGHHFFCFDFHFHHHGFFGHGHEHEGDDDC?-@:.@?DFAAF;B-9./9BFFFF-.;A?AAE.99A;DEA...;B9F9/BFA;A-;----;..9A.-A;?.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19270:2061 2:N:0:1
+CGAATGAAGGACGCGATATTATTTCCGTCACCCTGCTGTTCAATAAAAGACATTTCTGTGAGTCCATCTAATGGAAAACAGTTTCCTACGGAAAGTTTAGTTTCATGGAATATGCAGGGCTGGAGCTCCAATTTAAATGATCCTGCAGTTCCTTCGATGTTTGCTGATAAAATGGTAATTTGCCTGCATTTTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCAT
++
+CCCCCFFFFFFFGGGEGGGGGGHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGGGGGHHHHFFHHHHHHHHFHHHHGHHHHGGHGGHHHHHHHEHHHHHHHGHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHEGD1FGHGHGGHHHHHHHHHHHHHHHGBFHCFAEAGGFCGGGGGGGHHGGHHFFGGGGGEGGGEFGGGGGGFGADBD?FFBB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14565:2061 2:N:0:1
+GAATTGACGGACGCGATGAATTTTTCCCTCCCTCCCCACAACATAATTTCATTATAGACGGCTAATGATGACTTTTGTGTACATATTTTGAACAAGGTAGAAAAATTGTGGGATTTCAACTTATCTTTAGAGAATCCAACTGTTATCCATGATGGCAATTTAGTTAAATCCTCAATAACAGGAAAGTTATATTTTAAACATAATTTCTCTATGTATGATAAATAATGACTTCCAAAATCACTATTGATTG
++
+BBBBBFFBADAAEAAAEFFGGGHHHHHHHHGGHGGGEHEGHGGFHHGHHGFHHHHHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHFHGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHEHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHFHHHHH1GHHHHHHFGGHFHHHHGHHGHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHHHGGGGHGGHHGHHCGFFFGFFFFGGGGGBFG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11294:2061 2:N:0:1
+GCTAGAAAGGACGCGATTAGACAACTGAGCGACTGATACAAAATAAGAATAAAAGTAAAAATAAGTCGTAGTTAAATTTAAGATGGCTAATTATCAGACAACGCCAGCACAGCTGCCCTCAACAATTAATCATACCCTATAATGCATACATTGAGGGAGCATTAGTTATTAGTTACCTCCGAAGCTCACCCCCCTCGCCCACCCTCCGAACGGCCTCCACACGGCCCTTTGTGGGTCTTCGCGTGTCTGG
++
+BAAAA4FBCFCFEGEEGGEEGGHHHGHFGHG?AEGGDFDDCB1EGBFHFHFHFHGGGHGFHGDGG5FEGGGBGGDDG5GHHGHGBFFGHEHHHHHDFBFGHC?/>/EFFFFFEEEB0??GHHFH/GFF1DGFHF1GFHHGHHHHEFHHFFHHB<1G?ADFEHGHHFHDGHGDDGGHFFHH.@D-<<G0DCA;@-@FCB-.;EDD.C.;@.--;-9DA.B.;.;--@BEFFBB.A9.;99/.A;-;9BFB/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13056:2062 2:N:0:1
+TCGGCTACGGACGCGATTTTTGTAAAGATTTTGGCGACTCCTACAGCATCTAAGATATCCTGGATCAAAGGTAGGGGATAACTATCCCATATAGTGATTAAATTCAAACCCCTGTAATCGATGCAGGGTCGATAGTCGCCGGTGTTTTTGGGGATAAAGCCCCTGCTGGAGAGCATCAGTCCATTAGCCTCGTTTTCCTGCAGGGTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGG
++
+BAABBBBFABABGGFEEGGGGGHHHHHGHHHHHGHGGGGGHHHHHHGHHHHHEHGHHHHHHGFEGHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHFHHHHGHFHHHHHEGHHGHHHHGGGGGHHGHHGHHGGGHHGHHGGGGGHHGGGGGACCEHGGGGGGGGHHFHHHH?HEGHHHEHFDHHGGGFGFFGFGFGGGGFGEFGGFFGGGEGGGGGFFBFFFFDEDFFFFFFFDDABBBE:AAAFF/;FFFFFBFBAE-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16150:2062 2:N:0:1
+GAAGTTCAGGACGCGATCCCCAGATTGGTGGTGGCCTCCTTGACAACATGCCAGTACCCAGAACCCTGCTCTGGGTAAAAAGCAGGGTCCTGGCCCCCTAAATCACTGTCCGGTGATGTGTCTAGGCCACTGGCATAAAACAGGCCTTGGTGGATTCGGTCAATGGGGCCCCCAAAGCGGGGCTTCTCACCCACCACCTCCACTCCCTCATCTGCGTCCAAAGGTACCACCGGGGTGACCCTGGGCTCAG
++
+BABBBBFFFFFBGGEECGGGCGGHHHHHEFGEFGHHHHHHHHHHHHHGHHHGHFHHHHHGFHHHHGHHHGHGHHHHGHHHFGHHHGGHHFHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHHGCEEGBGFGHHFFHHHGHGHBHHHFHHHHHHHHGGFHHHHGGHGHHGHCDD>GHECDFGGGGFGFGHGC@A?BEFFFBBF?9..EFEF?E..//BE...;BFF/99-9ABBFFBBFB//AD--@-9;/BFB...9:AB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18624:2062 2:N:0:1
+GGGCAGCCGGACGCGATGACCCTGATAGGACAGCCCCATTGGAGATCTACGAATAGTTGTCAGCAGCCGGTTCCGCTCCGCAACATCCCACAGCACCACTATTAATGTAGGGCCGATATCTGGTGTTCCATTAATCCTCACTGTAGACGGACGCAGTCGAAAACATGAGTCTATAAAAAAGGACTAAAGTCCTTCCTCAGTTGAAAAAGCGTTGTTCAGCAGCGACACCAAAAAAGGAACTGGATCTGGG
++
+AAABBBBBBBDBGGGEGGGGGGHHHHHHHHHGGHHGGGHHHFHHFHGHHHGGGHGHHHHHHGHHHHHHGGGGGHGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHFHHGHGG@FFGHHHHDGGGHHHHGHGHHHHGHHHHFHHHHGGGGGGGGEFEAEGGG.FFGGBFGGGGFGFEGGGFFGGGFGGFBBFFFFFFEBFFFF/BFFFDAD>AEFFFFFFFFFF;-9AAE.:@DD9FFFFE/FBFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19979:2062 2:N:0:1
+GACCGTCAGGACGCGATGTCAGAAAAAGAAGGGACAGAAATCTCTTCCTCCAGAATTACCACCAGAGTATCAACCCATAAAAAGAGTTTTTAATAAAGTGGAAGCTTAAACTTTGCACCCTCATCGTCCTCTTGATTGTTGTGTGGATTTGATTAAAGGGAAACCCATTCCACATGGGAGAATATATGCCTTGAATCCCAAAGAAACCAAGATTTTAAAACAGTACATTGAGAATAATCTAGAAATTGGT
++
+>>AAAABBAFCAGGGEEGGGFFFHHGGGDHFFEHGDGHHH5GHHHHHHGHHBGHHHHFGHEFGHGGHDFGGFHHHGGHHBDGHGGHGFHFFHHHHGFGFGHHHHFBGHHHFFGHHGHHHGHHHHHHHHGGHHHHGGHHHHHHGHGCHHHHHHHGHDHHHGHFHFFGGHHHHGHHHHHEHGGHHHHHFHHFGHFFGGHHHF/:GGHHHGHGC.CFHG0FCFFGFFGGGGGGFGGFGFGGGGFGG0FGFFG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14818:2062 2:N:0:1
+CATGTACAGGACGCGATATGTTGGCTTTCAGAGATTTTGGCCGCTCCACAAAAAAAAAAGTCTACTAGTACCATCTTTCTGCCGAAACCCGGGATCGAACCAGGGACCTTTAGATCTTCAGTCTAACGCTCTCCCAACTGAGCTACTTCAGCCAGTTGCAAACTCTATAGGCCCTTTTCTCCAGACATCTGAATGCAGTCTGTGTGAGTGACCCACTCACAAGACCGTGTCCATGCACTTACCAAAAGCT
++
+BBBBBFFFFFFBGGFFEGGGGGHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHGGCGGHGHHHHHGGGGGGFHHGHHHFHHHHHHGHHHHHHGHFFGGGHGGGGCGGGGHHGFEFG/FEHHHHHHHHHHHEHHHFHHBDGGGHHHHHBFHHHGHHFHFHFCHHHFHHHHHFHHHHHGCG:CFGFGFGGGGGBFGGGGBFGGGB09BBFFFFGG0;FFEF9FFFFFFFFF/FF/FFFFFDEF9/B//;B//B//BF/EFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19190:2062 2:N:0:1
+GTCGGGACGGACGCGATAATTACTGCATTCATCTACCACACATCTCCTAATTGGAGTCCATCTTACAACTGGGTATTACCATTTTAATACAAGATTTGGACGTGGATATTAATGATTTGGCAAACTGGTGAAGCTTTACAAATAATGCTTGTGGTTTCTTTAGTAGCCATCAAATTGCTTTGCTTTCATTTGGTCACTGCGGCACATGAGCCTAGAGTATCAAGAAGGCAAGCATAGTTAGATAGGAAGG
++
+BBBBBBBBBBBBGGGEFGCGGGFFHGHHHGHHFHDGHHHHGEHHHHHHFBGHHHHHHHHHHHHHFHHHHGHHHEFFHHGHHGHGHHHGHGGHFHHEHFFFGEFGGGHHHHHHHHBGHHHHGFFFFHHHHHHFFHGFGFGFGFHHFGHFHHHGFFFFHHGFFGHGGHGHGHFDFDGHHGHGHGHHHHHHHHHHHHHGHHHFG-ADCHFH0CBGHHGBFGGGG;BFEFBF?A9C./;0CFGFB0;00CF0C?
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14800:2062 2:N:0:1
+AAGGGAACGGACGCGATAAAAGGATTAGCTTTGCGGTAAGCGTTCTCTACTCTAGTTTCAGTTTTGTTTACTACTCTCCCCTCCTAAGGTCTACGTTTTGTCTTTCTCTCTCATTCATTCGTTCATTCATTCGCTCCCCTCCTCGCGCACGCTCATGTAGCACCTCTTCGGTTAGCAATCAGAGTTAGGTCTCACCCGCTCAGCAGCTCTGCGATGGGCTCCTCCTCCTTAGAGCAGCGATGCCGATCGG
++
+ABBBBBFBBAADEGFEGGGGGGGGHHHHHHHHHHGGEGDHHEEGGGHHHHHGHHGFHHFGHDHHHHHHHGHHHFHHHHHHGHGGHHHHHGHHHHGHHHGFFHHHHHHHHHHGFHGHHHGGHHHHHFHHHHHHGCAHGGGHGGCGDC@F/CFC.C.DG00=DDGHGHGG0C.:..;C0C0GFF00;0CB:;0BF0FGGGA--.//0;FFFFGGA-99.AF.AA9.BFF/BF/9/9B//.9-99.:@-99B.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17483:2063 2:N:0:1
+AATAGCCCGGACGCGATGGTCATAGTATTCCTACCTCTTCTAAAGTTAAATCCTTAGGTATTATTCTTGATTCTCACATGTCCATTTCATCTTTTGTCAGTGAGACAGTTAAATCAGGCTCTTATTATATTAAACTTTTATGCTCGGCAGTTCCTCTCCTATGGCAAGAGCATAGAGCCACACTTGCCAGAGCCATTATTGGCTCTCGCATTGATTACGGCAGCTCGCTGCTCCTTGGTGCCTCTAAGAC
++
+CCCCCFFFCCDBGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCHHHFEHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHBHHHHFHHHGHHGHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHGGGCGHHHHHHHHGHGHHHGBFGHHGHHHHHHHGHHHGHHFHHHEHAFHFBGBGHFHHHHHHGGFGGBBGHHGGGGCADBB.:ADAFGGEBFFFFEFFGF;B009
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13445:2063 2:N:0:1
+ATGAATCCGGACGCGATTCTCTCCTCATTTATTTGGGACAATAAGACGCCTAGGATTGCCCAATCTACACTTAATAGACCATATGCTTCTGGAGGCTTTGCTCTCCCGAACCTCCAACTTTATTACTATGCTGCGCAATTGAAGCACGCAGTAAAATGGTTCACGCACCGCCACCCCGAGAGGCATGTCTCCATAGAGAACACATGGTTTACACCGTACAATACTGGGCAGCTAGCATGTATGCTCCCGC
++
+AAA>AFFFABADFGFEFGGGGGHGHHCHHHHFHHHFEEHFHHHHGFFGGGFEHHBGGHFHGFHGHHHHGFGHFGHGHEHHHHHHFHGHHHHHHEGEGHH3DGDGGHHGGGGFFHHHCGGHHHHHGHHFHHGHHGGGGGGHH<GHHFHCFGGGH1=<GFF<GFFHE.<ACCC--C.CDC:C-9CA.;CCCFCC00000;BFBFC?B0FFFFFBBBFFFF..//99//9A?B?9BFF/FBFFFFB//9:.9-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 2:N:0:1
+CGGGTTCAGGACGCGCAGAGGATTCTGTTTCTTCCTAGTCCTACGTGTCCTTTTAGGAAGTCTTCCCTCTTTCTGTTTAGGTCTCACATCCAGAGCAGCAGTCTTAGGTAGCACTCATATTGGCAACTCTGGCGTCTTTCTCCCTGGCTCATTGTTGCTGTATGGCGTTGTGGAGCTCTTCGCTGCAGGTGCCTCAGCTGTTTGTTCCGTTTTGGCTGTCCCTATGGCAGCCACTTCATTGGGTCCGCCC
++
+AAAAAAFFFFFAGGGE0E0FFCGHHHHHHHHHHHHHHCGHGHHHGFHHHHHHHHHHHHFHBGHHHHHHHHGHHHFGHFHGFHHHHHGHHHFH1GGHHHHHHHHHHHHHFHHHFFHFFHHHEHFHGHHHHHHHGGGGGGHHHFFGHHGHBFGGFHFHHEHEBBDDGAC/AGEGADFGHFHHGHCCCGF/CGFFCFC/CB0CGHHGHCGFACGGE.AFF?CFFFF0BFFFBAA.=9/;;BFGFG---A--9-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 2:N:0:1
+CGGGTTCAGGACGCGCAGAGGATTCTGTTTCTTCCTAGTCCTACGTGTCCTTTTAGGAAGTCTTCCCTCTTTCTGTTTAGGTCTCACATCCAGAGCAGCAGTCTTAGGTAGCACTCATATTGGCAACTCTGGCGTCTTTCTCCCTGGCTCATTGTTGCTGTATGGCGTTGTGGAGCTCTTCGCTGCAGGTGCCTCAGCTGTTTGTTCCGTTTTGGCTGTCCCTATGGCAGCCACTTCATTGGGTCCGCCC
++
+AAAAAAFFFFFAGGGE0E0FFCGHHHHHHHHHHHHHHCGHGHHHGFHHHHHHHHHHHHFHBGHHHHHHHHGHHHFGHFHGFHHHHHGHHHFH1GGHHHHHHHHHHHHHFHHHFFHFFHHHEHFHGHHHHHHHGGGGGGHHHFFGHHGHBFGGFHFHHEHEBBDDGAC/AGEGADFGHFHHGHCCCGF/CGFFCFC/CB0CGHHGHCGFACGGE.AFF?CFFFF0BFFFBAA.=9/;;BFGFG---A--9-
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/2.fq.2.fq	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,200 @@
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17483:2063 2:N:0:1
+AATAGCCCGGACGCGATGGTCATAGTATTCCTACCTCTTCTAAAGTTAAATCCTTAGGTATTATTCTTGATTCTCACATGTCCATTTCATCTTTTGTCAGTGAGACAGTTAAATCAGGCTCTTATTATATTAAACTTTTATGCTCGGCAGTTCCTCTCCTATGGCAAGAGCATAGAGCCACACTTGCCAGAGCCATTATTGGCTCTCGCATTGATTACGGCAGCTCGCTGCTCCTTGGTGCCTCTAAGAC
++
+CCCCCFFFCCDBGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCHHHFEHHHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHBHHHHFHHHGHHGHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHGGGCGHHHHHHHHGHGHHHGBFGHHGHHHHHHHGHHHGHHFHHHEHAFHFBGBGHFHHHHHHGGFGGBBGHHGGGGCADBB.:ADAFGGEBFFFFEFFGF;B009
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14800:2062 2:N:0:1
+AAGGGAACGGACGCGATAAAAGGATTAGCTTTGCGGTAAGCGTTCTCTACTCTAGTTTCAGTTTTGTTTACTACTCTCCCCTCCTAAGGTCTACGTTTTGTCTTTCTCTCTCATTCATTCGTTCATTCATTCGCTCCCCTCCTCGCGCACGCTCATGTAGCACCTCTTCGGTTAGCAATCAGAGTTAGGTCTCACCCGCTCAGCAGCTCTGCGATGGGCTCCTCCTCCTTAGAGCAGCGATGCCGATCGG
++
+ABBBBBFBBAADEGFEGGGGGGGGHHHHHHHHHHGGEGDHHEEGGGHHHHHGHHGFHHFGHDHHHHHHHGHHHFHHHHHHGHGGHHHHHGHHHHGHHHGFFHHHHHHHHHHGFHGHHHGGHHHHHFHHHHHHGCAHGGGHGGCGDC@F/CFC.C.DG00=DDGHGHGG0C.:..;C0C0GFF00;0CB:;0BF0FGGGA--.//0;FFFFGGA-99.AF.AA9.BFF/BF/9/9B//.9-99.:@-99B.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17621:2057 2:N:0:1
+AACACTACGGACGCGATTCATCAGTCAGAGCCAGTGGTAGCCTAGGTGTTGGTGGAGGTGCTGCTGCTGGTAAGGCCTGGCAAGGAGAATATCAAAGGGAGAAATTCCAGCAAACTGACTGGCCATGCCCCTTGTGTACCTGAGTGCAAGTGGCAGGGCATCTGGCCAGTCTAAGCCGGTTTGTGCACAGATTTTGGACAATTTTCTCTTCAGGTCCCCATTCTTTCTTTCAGTTTTCCCTGCGCTTTGG
++
+ABBBBFFFBBABGGGEFGGGGGHHHHHHGHHHHHHGHHGGHHHHHHHHHGGHGGGGHGGHGHHHHHHHHHHFFFGHHHGHHHCFGEHGHHFHHHGFFHGHGGHHGHHHHGHHHGHHH3GHHHHHHHHHGHGHHHGHFHHHHHHHGHHHHHFGHGFGGGGGHFHFGHHHHHGHHHB/CCGDGGGFFHFG0C:GHHHFG/CCFGGGGGGGGEFBGGB/99A/CF0BFGFGGG09BBFGFF;CFE.-9@?A;/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15246:2057 2:N:0:1
+CTGTAGACGGACGCGATGTGGAACAACTGAAGCTCATTAGCTCCACATGATATGGCGCTGCCCCTAGATTCAGGGCTTCTGGGAAGAGGTGGTCAAATTTTTGAGAGATATGTTTCATTGTCCGGTTAATTTTACAGGGGAGTTGGTAATATTGGGACTGGTGGAGAGCTTTAATAATGATGGCATTCTTATGATTTTAGCTTTCTACCTGATAGCCCTTGCCAGATGTACAATAATGAAGTGCTGGCTG
++
+>1>AAFDBAAADGGGFGGFGG1GFFFCEGCFGFHGFGHHHHHHFHHHHHGGHHF1AEFGGC0BEGFHFHBGGBBFEHEHFHHGFBE0FC1?CEGF1GFGGHGE/FGHGHF2GHBBG2GGGFHHGGB?CFHGHH2@GHGGG?@ECGHED1GHH<DGG>CFGGFGCGHFCABHHDGHHHFHGHHHHHHHCGHHGFH0:CBCGCCHFFBBBFFEBFFFB0BFFBFFFG?BFFGEF09F900B0BCBBFB/-:-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19349:2058 2:N:0:1
+CGTAAGCAGGACGCGATTTTTGACATAAACAAGTAAAGAAATCAGAGAAGTAAACATGAATTAACAGTATCCAGAGCAGATAGTGATAAAATTCGGTTCATATTATAGTGCAATCGACAAGGATTAGAAGTTTAGTAGTAACAAGGTGACAAAAATAAGCTTCCTTAGCTATTCGCAATGAGAGTGCATAAGCACAATAATAAAAATTATACTCGTCTAGGAGAGCTGGAGATCTATACTTTTTAGTTTT
++
+BBBBBFFFFBBBGGGEGGGGGGCGHHCGFHHEGHHHFFFHFHGHHEHHHHFHFHHHHHHHHHHHGHFHFHHHHHEHHHHHHHHHGDHFHHHHHHEGFGGFGHHHFHHHHHHHHHFFHGGEFHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHBFHHGGHHHEFFHH0FHHGHHHHEHHFHHHHHGBGEAFFHHGHHHGFHGFHHGHHFHDGHFF0D0=GGHHEHH.GFHHHHHEE.GGHF.FFGGFF0FBFGFGF.FGFFG
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20076:2060 2:N:0:1
+GTACCCCAGGACGCGATATGTTGGCTTTCAGAGATTTTGGCTGCTCCACAAAAAAAAAAAAGTCGACTAGTACCTACTTTCTGCCGAAACCCGGGATCAAACCAGGTATCTTTAGATCTTCAGTCTAACGCTCTCCCAACTGAGCTACTTCAGCCAGTGGCAAACTCTATATGCCCTTTTCTCCAGACATCTGAATGCAGTCTGTGTGCGTGACCCACTCACAAGACCGTGTCCATGCACTTACCAAAAG
++
+BAABBFBBBBABGGFEFGGGFGHHHHHHHHHGGHHHHHHGHHGGHHHFHHHHAFE?EFCEGGHEGGGGCHHFFHHFGHHHFHHHHGCFCCFGGGGGGGHHHHGEAG<FHDGGHHGGFFHHFDG>=DGGHACDFHHHHHHGHH0CHHEHHHGHGHEAF00CEFFFEFGF0C0C00CCBFBFFB0C;F0A/CFFFGFGGGEFFFFFFFFE/;ADAEBB...B/FFBFFFFF.EFFFB9FEB9BFB//9/A.9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14669:2057 2:N:0:1
+GTTCTGCCGGACGCGATCTACCTCATTGGCAACACTTTTCTTGGAATAGGTAATTGCCATGATAGGTTCGGTGCCACAGACCTGACCTGGAGAAGCAACAAGAGAATCCAGTCCCTCACTTCCTGCACTGGTGTTGGGCAATGCACCAAACTCTAGGGCAGGTGGGAATGGCTTTGGGCATGGGCGGTGGCTCAGGGCGCTACAGGCCGCGAGGCGTCGGGGGACATCCTGGGGGGTGCGGTCACGACTG
++
+A>AAAD@4AA>DEGGECCGGFGFFFHHHHGHFA2FDHFEHHHHF3DG3F3BDFGHHFEAGFGHHGGHHHECFFEFEGGFHFC3F3GHHFGG1BEGFFGFFHE0F?EGB3?3?BG?BFFHHHGHH11?FDCH?G?CHE/0F?1F<FHHA/?FGFFFHHHG.A?GG.@./<CCB<CHDGD.CGF.:.:-999.9009/.C?B-9-///..--9;---99--9@-@-9.;/;/:F;=-@;@A-@.-.;..-..
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19031:2059 2:N:0:1
+AGGGAGACGGACGCGATGTATATGGTGGGTAGGTCATGATATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGGGTTTGAAGTCCCCCTCCCCCTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACATGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTACGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTGCATGGCCAACATCCATGCGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTTT
++
+AA1A11>AAAADGGEAEEGF2GDEGF1///A//1F1DG2222FDGHHBE01AFDGD2A0AF?E0BGHHDB1//EEFG?B1EHBF1/>//////>/>>F>/E1FFCFG>GHDFGH2>FF0FGHF12211>@2GHG1@DBC11F1?DG1?G11<<11/>-C?-00===DGHCD00DGCC<<GGC;00;C0CGCG0;/0<:0..;./09F.//.9CFF:F;9/.9E..;00:CF@?F/BB/BFF--:F9/9//
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18331:2057 2:N:0:1
+CAGCCCCAGGACGCGATTCTTCCTTTAAGACGTTGTTTGTACCCTGTTGCCTTAAGTCTGCCTGGATCACTCCGCTTTTAAAGAAAGACAATCTTGATCCCACGGTGGCTGGCAATTATAGACCTATTACCAACGTTCCTTTCCTGCTGAAGATCCTTGATCGCTTTGCCTACCTGCACTCGAAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAGGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGAATCATTAAACAAAAA
++
+BBBAABB?AAABGGFEGGEGFGHGGHFFFGFCFFAFEHFGD5GGHHG5EGEHF3DGHHHHBGFFECGHGHFGCFCDGGHFG3GFHBCGHGHFCBGFFHHGGHEEG/CEHHGGF2GFHHHFHHGFCFHFHHHHCDAHF2GHFFHFHHGHHGHHBG1?FGHFFHGGGFFHE1FFFHHH00FGGGEHADHDGDG:AHFB?A.::ECC;FG/..9.9;CB;00CBFFFEDGDAFFFFF--::////////....
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19414:2056 2:N:0:1
+AGACCAAAGGACGCGATAATTACTGCATTCATCTACCACACATCTCCTAATTGGAGTCCATCTTACAACTGGGTATTACCATTTTAATACAGGATTTGGACGTGGATATTAATGATTTGGCAAACTGGTGAAGCTTTACAAATAATGCTTGTGGTTTCTTTAGTAGCCATCAAATTGCTTTGCTTTCATTTGGTCACTGCGGCACATGAGCCTAGAGTATCAAGAAGGCAAGCATAGTTAGATAGGAAGG
++
+BBABCFCCFFFFGGEEGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHGEGFHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHGHGGGGGHFHHHHHHHHHHGGHHHHHHGHHHGHHHGHHHGHHGHHFHHHHHHGHGFGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGHFHD?CCCFHHEHBGH:GFEHBGHH;C0:CCGH.EEFG0FBF0C0BFGEFGF?
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17511:2056 2:N:0:1
+ATACCGACGGACGCGATTTCTGGCTGTCACCGCTGATGGAAAAGGTACTGTAGAACATCCTGGTTCAACTCCCACTTGTGAGAGACTGAGCCCAGACTGCTCATCGAGTCTGACTGAACGTTCTCCTTTCCGGCTAGATAAGAGTCTGTGAGATGACTCGATGTTGTATGGCCCACTCTTTGGCAATGAGTGCCAACGCCTCCCTTCTTTTTGACATAGTGTATGGCAGCAGTACTGTCCATCAGATTCG
++
+BBBBBBBBDBABGGGCFGGGGGGHHGHHHHHGGGGEHHHCHHHHCAGGHHHHH5FGGHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHGHHGHGHGHHHHHGGHHGHHHHHHHHHBFHHHHBHHG2GHHHHHGHHHGHHFFGGGGHBGFHHDGHHHGFHFG>1GFFHFF.F1FF1CDDDFEG<.<GGHGHHHGGBGB::;C;B0;..-BGD.EFF9BFGGGG.BBBFFFFF0FFF.;AD..BFFFFFFF/BFB/B/:9.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11810:2059 2:N:0:1
+GTCAATCCGGACGCGATACCCCCACTGGTATTAGGCACAGTCAGTGTAGGTGGCAAAACTGACACATTATTACTCAAATTCACAACAGGTTGAATATTTGTACTAACATGGATCACAGGTAGTTCAATAATAGTGCATGAAGAAGAACAGTTTAACCCCTCTAGTGCGGATGACGGCTATAGCCGTCATGATAAATCATTAGAGACAATCAAAAAAGAACTGCAAGGCCCATTGACAGTTTATGTCAATG
++
+AABBBFBFABBBGGGEEGGGFGGGGHHHHHFHGHGHHHHHHHHCAGHHHGGHGHHHGHHHH@GHHHHHGHHGHHHHFHHHHHHHHGECGHHHEHHHGHGHHHHHHHGHHHHGHHHHHGFHFBGHHHHHGHHHGFGHHHHHBGFFFFHHHGFHHHHHHHGGGGDHHGGGGGGGHHG?DFGEHHHCCC@DFHHHH0CGFHGHHHHHEGF/FFGFBB9BDGGGGFFFFFAE.ADFFFFFFFFFF/BFFFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13359:2063 2:N:0:1
+CGGGTTCAGGACGCGCAGAGGATTCTGTTTCTTCCTAGTCCTACGTGTCCTTTTAGGAAGTCTTCCCTCTTTCTGTTTAGGTCTCACATCCAGAGCAGCAGTCTTAGGTAGCACTCATATTGGCAACTCTGGCGTCTTTCTCCCTGGCTCATTGTTGCTGTATGGCGTTGTGGAGCTCTTCGCTGCAGGTGCCTCAGCTGTTTGTTCCGTTTTGGCTGTCCCTATGGCAGCCACTTCATTGGGTCCGCCC
++
+AAAAAAFFFFFAGGGE0E0FFCGHHHHHHHHHHHHHHCGHGHHHGFHHHHHHHHHHHHFHBGHHHHHHHHGHHHFGHFHGFHHHHHGHHHFH1GGHHHHHHHHHHHHHFHHHFFHFFHHHEHFHGHHHHHHHGGGGGGHHHFFGHHGHBFGGFHFHHEHEBBDDGAC/AGEGADFGHFHHGHCCCGF/CGFFCFC/CB0CGHHGHCGFACGGE.AFF?CFFFF0BFFFBAA.=9/;;BFGFG---A--9-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17139:2060 2:N:0:1
+CACGGGACGGACGCGATTGTCAGATTTGATAACTGTGATCATGGAAACACCTGCAGTGGGAATGTATGACCCACTCACCTGCAATTCATCTGTGGAATGTAACTGGCCCCAGGTCTCGGAGACCACATTTTCATAGACAGTCACATGAGAGGGCAACAGTCTCTGGGCAGCACACAGTTGCAGCAGGGGTTGGAGATTCGTCATCATCACCAGACAGTGAGGAGGACTCTTCTGATGGAGAAGCTGAAAC
++
+BBBBBBBBDBABFGGEGGGGGGHGHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHEHHHHHHGGHGHHGHHHHHHHHHFGHHGHHHHHHHHGHHGGGHHHHHHHGGGGHHHHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGGGEGHHHGHHHHHHHGHGGGHFFDGHFHHHGFFHHGGEFCGGFBFGGGGDAFFFFGGGFFGEF/999BB?FGFAEFBFFF/B/:BFFF9AFFFF/BB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15434:2054 2:N:0:1
+CGAGGCCCGGACGCGATATAGATTCTGGGTGCATTTCTAACAATTAAACCATTAGGCATAATGCCATTTTTAATGTATTCACGCATGAAATTACCATCATATTCCGTGCGTATTATCTTTTTCTTTAGTCTCAAAATTATGTCACTGTTGTATGGAGCCCAAGGGGTTTGTGGGGTCCCTAGTGTAGCTTGATCTTGAGGGATCCCCAAAATTTTTGATATAGCTTCTGCGCTATAGGACAACAATTTGG
++
+BBBBBBBBDB>DEGGGGGGGGGHHHHHHHHGGHHHHHHGHHHFHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHHHHFHHHHHHHHHHHGGGHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHEHHGGHAFFGGCAGGHHGGGFGEFHHHHHHGHHGHHFHHHHHECGF?FFFFGFAFGFFGGEGGGGFFFGGGGGGGGGFAFBFFFFFF.A;FFFFE
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12812:2055 2:N:0:1
+AGTCAAACGGACGCGCTGCAGCGATCTTAAAACAGGAACGTGACCTTTCCAATTAAGGTACATACTCCTCCTCCTCCTGGCGATCTTACACAATCAGTGCCCCATTGTGTTCCTCCACACCTCGATTTATTATTATTATTATTAGTACTTTTAATGAGCGCAAAACCAGGCTCAAGGCCTGGGACAACTGTCCCAGTCCATTATCCAGGACCCTCCATCACAGCCTCCAGACATTTCCACGTGCTCTCTT
++
+AAAAADF1AA1DEEGEGEGFGGGGGGHHHFFHHHHHHHHGGHGGBGHHDFGGGGHHHHFHHGHHEHHFHFFHBGHHFHFEHGGGEGHHHFGFEHFGHGDDHCCEHHGHHFFH2FFCGG1C/FHE/FDFDGHHHFFGGDHHHHGHF?FGGHHHHBGF1FGCGC@CC0A<GEA.CBCG/..<.:.CFEFGHEGFBC00GF0BCFFBGGGGG.9C9C.EFFF09CF?9/B?FBBEFFFFFFFF-9A?AFFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14743:2056 2:N:0:1
+GCAGGCCCGGACGCGATGGTTACCAGCATGAAACCTACTTCCTGTAAGGGCGACCCCTGCCCTGCCGGAGTCGTCAAGGAGGCCATTGCCTCCTTGGCACCACTTATTGCTAAATTTATCAATGCCTCCTTTGAGTCTTCTCAGGTGCCCGGGTGTTTAAAGGCTGCCTGGATTACTCCGCTGCTAAAGAAGGACAATCTTGATCCCACTAATGCTGGTAATTATAGGCCTATCACCAATGTTCCTTTTT
++
+BBBBBBBADB?DECEAEEGGGGHHCGHHHHHHHHHHHHGHFHHHHHHGHHGGGGGGGGGHHHHHHHGGFCAGGGGGGGHAAEGGH3GHHHHHHHFFHFEHGHHGHHHHGHHHHEGHHHHHHHHHHGHHHHHHBGGHHGGHHHFHGGFHHFGGGEDDGHHH0GGHHFGHGFHBCGBFFFGFGGGGEF0FGFGGG.A9AFFGGGGGFFFEFFFB9BFFFFBF/BFBF/BFEFFFEB9BFFEFFBFBBFFBB/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18731:2054 2:N:0:1
+GAGAGTACGGACGCGATCTCAATGCCAAATTTGACACATTAACTGCTAGAGTTAAGACTGTGGAAGATACTATTGACTCGCATACCTTACTGTTTATAGATCTTCAACGTCATTGTGACTCTGTTGCTGATGTGGGAAATAAGGCTGCTGCAGCGGCGTCTGCTGTAGTTAAAGCGAATGTGGCCCTCCAAAGGCGTGTGGAACTGCTGGAGAACCAGGTCCGGCCGACGAAACTTCAAATTTTGGGACT
++
+A3AAACFFABABGGGEEGGGGGHHHHFGGGHFHHHGHHHHHFFHHHEHHHHHDGFGHHHHHHHHHFHHHFHGHHGHHHHGGEGGFFHHHGHHHHHFHHHHHHHHFHGHGHHGHHHHGHFGHFHHHHEHFGHHHFHGEFHDGFFGFHHGHHHHHHGC/ACCFGHHGGBGHEGGFDHFDCCHHHGCC:CGGECCCGEC.-9AGB9BFFGFGG.9/.=AF?EF/0-@D;;9@@999-BF/9FBF/9BFFFEAA
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18415:2054 2:N:0:1
+GGAGGAACGGACGCGATTGAATTGGATTTACTTACTGTGGTGTTGCACTGGAGCCAGTGGATGAGAGAAAAACCAGAAATGGCAATATACGAAAAGTCAGTGATTCGATTGTGGCAGCTATAGTCTTAGCCACACCGCCCTAGAACCAGTGGGGAGAGAAGACAATGTGTGTCCCCCCGCCGAGGCAAACAATACAGAAATGCGAATTAAATTGAAGCTGCAATACTTAGTGAAGTGTTGGCCTAGAACC
++
+AA3AAAFFABADGGFEEGGFFGFHFGHH3FHHGHHHHFHCFFFGEHFHHFEFGB1ECFGF3GC3GHHFHHEH?EGA1FCGBGFEHHHHFDCFA1EBGB4EBF3GFGGHEHCGFFHEF?H3G33BGGHFH2FGH0<C/B<CDHFB11FH/?1?<A.A<A.G//</C0000=..000..@-9-A??--C9A.;.B///9//99//9.9-9;;/////9/B/;/;/////;//99/////9/..;/BFF/;/.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13614:2056 2:N:0:1
+CTTTCACAGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCATGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGAGTTCGAAGTCCCCCTCCCCTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTAACACGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTTT
++
+AABBBFFFFBCBGGFAFGGGGGHHGHHGGFHGGHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHDGFGFHHGGGGHHHHHHHGGGHHHGGHGGHHHHGGGDGGHGHHHHHGHFHHHHGFHHHHHHHHHFHHFHHHFGC/GHFHGHHHHHHHHHHFHHFEGFGF1?GGFGGGEHHHHHHHHHGHHHHHHD0=DHFGHHHHBDG<GG0GB0CCFGFFFGACF;.CECFBFBF00FCFFFGBE.E;9;BCF000.;DAF//9B/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11875:2054 2:N:0:1
+CTTGCGCAGGACGCGATTGGCTATCAAGCCAAATATGAAAGGCAAAGATTGTGCCAAGATGAACAGCAAAGTAAATATACCTGATTCGAAGACGTTGAGCAGAAAGGCATGTTCTGATGACAGCCCATGCAGTGAAAGATCACCACCATGCCCTGCTGCTAACACCTGAAGCAGCTGTAAAATCCAGGCCGGACGGGGCTTCAGCAATGGCGCGCTGTGGTGTAAGCATCCTCCCATTGCTATGGGAGCA
++
+BBBCCCBDDBABGGFEEGGGGGHHHHHHHGHHGGHHHHGGHFHHHEHHHHHFFFHHHHHHHHHHHHHHGFHGHGHHHHHHHHHHHHHGGHFGHGGGHEHHHHHHFHFHHHHGHHHHHHHHHHEEHGHHHHHHFHHDHHHHHHHHHHGHFHHHHHHHHHHGHHGHGGHHH1GHHHHHFHEGGHHGHGHHHGGG-C@CGGGGGGGGGGGFGGGGGGFFFFFFFEEF/9FBFFFFEFFFFFFFFFFFFF/ED.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:20138:2057 2:N:0:1
+GACCAAAAGGACGCGATATACAGGTGACTGAGTCTTCTTAATGGGATGGTCAAGAACATCAAAAGACACGCCTGCTGCCCAAGCCTGGTTAAATCTGGGTTGAATTAGCAGGCATTGAGAGGCTGACCTAAGTTATCTGCCTTGGGTGTGCATGGACAGTCTGTTAGTCAGATAAGCCGAGGCTTTCCCCAGACGCATTTGTGAGTGATGGTAAGGACTTGAAATTTTATGTGTTCTGAGATGGGCAACC
++
+BBBBBBBAFBFFGGFEEEGGGGFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHGFHHGHHHFGGHHHHGHHHGHFGGFHHGHGFHFBHGHHFFFHHHGHHHHHHGGHHHHGEFCGHHGHHHGGHGFHHHGHHBGHHHEEGGGHHHEGHHHGHGHHHHGHHHHHGEFDHHH?@CGGEFGH0G/CDHGCCDFDFG0B9CCBCFGFBBFCFBA/BF009BBFBFFGFFGFBBFFFBFF/.AB.A.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19069:2058 2:N:0:1
+GTACCTACGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCCTGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGGTTTTTGGGTTCGAAGTCCCCCTCCCCTTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACATGAACGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTTCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCAAGATGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTT
++
+A>1>AF3CAA1>EEF0AEGFFGHHGFAEAE1FG11FEGHFGFHHGHHFHGBGGGGBEGHECFGGHG>CCAFGG/EFHE/0FEGGGHGEFGEE0BFHHFHH?FCGHFHDHHGHFFFGHHHGHH2@2>1@DFHCAACHHFHHHHGHHEHGFHHGHHH1<F@C-CBDHHHEHHFHHHGFHFGGHGHHFHHHHEH0CGFHGHGHGGGGGGFAFBB.E9FBFFFBAFGFBBFGGGGF@-BFFBB9/9AFFFFFEF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18624:2062 2:N:0:1
+GGGCAGCCGGACGCGATGACCCTGATAGGACAGCCCCATTGGAGATCTACGAATAGTTGTCAGCAGCCGGTTCCGCTCCGCAACATCCCACAGCACCACTATTAATGTAGGGCCGATATCTGGTGTTCCATTAATCCTCACTGTAGACGGACGCAGTCGAAAACATGAGTCTATAAAAAAGGACTAAAGTCCTTCCTCAGTTGAAAAAGCGTTGTTCAGCAGCGACACCAAAAAAGGAACTGGATCTGGG
++
+AAABBBBBBBDBGGGEGGGGGGHHHHHHHHHGGHHGGGHHHFHHFHGHHHGGGHGHHHHHHGHHHHHHGGGGGHGGGGGGGGGGHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHFHHGHGG@FFGHHHHDGGGHHHHGHGHHHHGHHHHFHHHHGGGGGGGGEFEAEGGG.FFGGBFGGGGFGFEGGGFFGGGFGGFBBFFFFFFEBFFFF/BFFFDAD>AEFFFFFFFFFF;-9AAE.:@DD9FFFFE/FBFFF.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14565:2061 2:N:0:1
+GAATTGACGGACGCGATGAATTTTTCCCTCCCTCCCCACAACATAATTTCATTATAGACGGCTAATGATGACTTTTGTGTACATATTTTGAACAAGGTAGAAAAATTGTGGGATTTCAACTTATCTTTAGAGAATCCAACTGTTATCCATGATGGCAATTTAGTTAAATCCTCAATAACAGGAAAGTTATATTTTAAACATAATTTCTCTATGTATGATAAATAATGACTTCCAAAATCACTATTGATTG
++
+BBBBBFFBADAAEAAAEFFGGGHHHHHHHHGGHGGGEHEGHGGFHHGHHGFHHHHHHGHGGGGGHHHHHHHHHHHFHGHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGHHHHEHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGHHHHHHHHGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHFHHHFHHHHH1GHHHHHHFGGHFHHHHGHHGHHHHHHHHHHHGHHHHHGHHHHGGGGHGGHHGHHCGFFFGFFFFGGGGGBFG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18108:2058 2:N:0:1
+ACCAGAACGGACGCGATGTGCGAGCATAACGGGAGACATGCAAAAATCCGAAATACGTCTGTAGGTGGTATCGGGTTTCTGGTTCCCCCTCCTCATCTAGGGTATCGGAGGTACTCTCCTCTTTACACTCATGTAGGTCTGCTAGTCCCTGCGCTATGAGGCATTTTCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTATAGGTAGCTCTTGCATTGCTAACATCCAGGACGTAATTGGGGAATTAGACTATGTTCC
++
+AA1AA11>>A>DEGEEEAFG2EEE?EFHFFE/E///F0GFFDDEHHHHFA//>G1FGGGFF@GHFG1FEBG1EC?>FEBGGGFBECEFECEGGH1FGG1>FAFCCGC?AC?/?DG1GHGDGFGG11?GF00F1?F11?1FG1F<GG<GFFHAC--<.0==CE.0:0;GHHFHHGH0CGFC;0CCGGFBFGFBFBFBF09B00;C9F;0FFBF099/B09FF/..-;-AAFFF?-;9BB//;B///99BF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17778:2055 2:N:0:1
+ACGAGCACGGACGCGATAGTATTTCACTTAACATATTCAGACAATACATATACACATTCCTGTCCGTGTATAAGATTTCCTTGTGCGAATGGGAAAGCGCAACGCTAGGCAGACACACAGCTGCAGAACTTTGCGTTGAACGCAAGGCAGACCTGCCAATCATACTTATCCTTGTGCTATCTTCGCTATTCAGGTGCTCAGGTGTTCAGGTTTTGTCACCGAAACATGGCTTAAAGACAGCCACGGGGCC
++
+ABB?ABBFBBBBGGFFGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHGHHHHHHHHHGHHHGHHHHHGHGHHHHGHHHHHHHHHHHHHFGCFHHEHHHHHGGGGGGGGGGHHHGGHHHHGGHHHHHHHHGHFHHHGGGGGHHHHGGGGGHEDAGHEBCHBCGHHHHHHHHHHHGHHHHEHHGHHHEHGGGGGEFGB9BFGGGGFFGFDFGGE0FFEGGGGFGG---;BFFFFFFFFB/;B/:AFAF=-=BFB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13445:2063 2:N:0:1
+ATGAATCCGGACGCGATTCTCTCCTCATTTATTTGGGACAATAAGACGCCTAGGATTGCCCAATCTACACTTAATAGACCATATGCTTCTGGAGGCTTTGCTCTCCCGAACCTCCAACTTTATTACTATGCTGCGCAATTGAAGCACGCAGTAAAATGGTTCACGCACCGCCACCCCGAGAGGCATGTCTCCATAGAGAACACATGGTTTACACCGTACAATACTGGGCAGCTAGCATGTATGCTCCCGC
++
+AAA>AFFFABADFGFEFGGGGGHGHHCHHHHFHHHFEEHFHHHHGFFGGGFEHHBGGHFHGFHGHHHHGFGHFGHGHEHHHHHHFHGHHHHHHEGEGHH3DGDGGHHGGGGFFHHHCGGHHHHHGHHFHHGHHGGGGGGHH<GHHFHCFGGGH1=<GFF<GFFHE.<ACCC--C.CDC:C-9CA.;CCCFCC00000;BFBFC?B0FFFFFBBBFFFF..//99//9A?B?9BFF/FBFFFFB//9:.9-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14135:2058 2:N:0:1
+TGGTCGCCGGACGCGATCAACAAGCTATGCCATTAGTTTTCTGAGTGTGGGTAAATAATTTTCACACAAAAATTAAGGTCAAAGAGCGAACAATAGTTTTCACTTTGCAACCGCATCAGTAAAGAAGAAAACTAACAAGCATTAGTAATGCCAACCCTTTTACGAGTTTTCCATAAACTGCTGGCAACATGTGCCGTTATCATTGATTTACAACAGACAATCATTAGATAAATATAATGAAATTGGCTTT
++
+BBBBBBBBDBDDEGFEEAEGGFGGHHHHHHHFHHGHHHHHGHHHHHHHHGGGHHHHHHHHGHGHHHHGGHHHHHFGHHHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGHHHDFHHFHHHHGHHHHHHHHHHFGHHHHHGHHHHHHGGGHHHHHHGGGGGHGGHHHGGHHHHGHHHGHFHHHFGHFHGGGDGGGGGGFGGG0;FBF.F/CFBFBFGGGGGFF/FFFFFFFFF9/BBFFF/F/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18808:2055 2:N:0:1
+CGTACCCAGGACGCGATTTGTACATTTCTCATAATATGATATTTGCTAAGGATGCAGTGACCAGCACGGCATGCATTGCCTGTTAGAGAGAAGAGAAGAGCTCCATAGATAAGTTGCTTTTAATATTATCTGTGATAGCTGCACACTGTTCTGCCAGAAAAAGCATGTGAACATTGAACTACTTCCTGCACCCTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATC
++
+>AA1A1CFAAAAGGGAEGGGGFHDGGFGHHFGFHFHGBFHHHFFHFGGGHFFHHFHHHGFFEGFEFHGEEEEHF@FGGEFHHGHFG1FB?FCHHFFHHHFFDHFHHHHFHHHHFGHHGHHHHFHHHHHHHHHGHHGHHGHHGHHFHHHHHHHGEHFGGCGHGGGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHGHFHHHHHHGHHBHDDFHGCEEAHHC:.A@CCCGFG/9CFFF0BFBFGGBFGFGAEGB09@C--A--
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19979:2062 2:N:0:1
+GACCGTCAGGACGCGATGTCAGAAAAAGAAGGGACAGAAATCTCTTCCTCCAGAATTACCACCAGAGTATCAACCCATAAAAAGAGTTTTTAATAAAGTGGAAGCTTAAACTTTGCACCCTCATCGTCCTCTTGATTGTTGTGTGGATTTGATTAAAGGGAAACCCATTCCACATGGGAGAATATATGCCTTGAATCCCAAAGAAACCAAGATTTTAAAACAGTACATTGAGAATAATCTAGAAATTGGT
++
+>>AAAABBAFCAGGGEEGGGFFFHHGGGDHFFEHGDGHHH5GHHHHHHGHHBGHHHHFGHEFGHGGHDFGGFHHHGGHHBDGHGGHGFHFFHHHHGFGFGHHHHFBGHHHFFGHHGHHHGHHHHHHHHGGHHHHGGHHHHHHGHGCHHHHHHHGHDHHHGHFHFFGGHHHHGHHHHHEHGGHHHHHFHHFGHFFGGHHHF/:GGHHHGHGC.CFHG0FCFFGFFGGGGGGFGGFGFGGGGFGG0FGFFG0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14922:2057 2:N:0:1
+CTGTGGCCGGACGCGATGTGGACAAACTTTTACCGGTGCTTTTTAACCCCTTAAATGCGGATGACGTCCATGGACGTCATCTGACCCACTGCTGTTTGGGGATCCCCTGCAAGTTGAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCATTAAAAAAAAAAAAGGATAAAGCTCGAGCGAGTCGGGGGAACATTGATAAAAAAGACAGAGAGAAACTGATGCACATG
++
+BBBABFAFDBDBEGEAEEGFGGHHHHHHHHHFHHGGE?EHHHHHHHHHHGGHHHGGFHFGCEGHHFFGGGGHFFHGGGGHHHHBHGHCEAFBF3BGB3AECG/?FHGHGGB2GGBFBCFGHH?/FEHFH@AAG->F0FFA<<.C/<<D<D=0==G0CC.:;.::@.-;..;9CFB0;F0-----9-...///;////;-..----.--99-9...//;:B//::/9.;././/..:////////9////9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12385:2058 2:N:0:1
+GAACTTCCGGACGCGATAGTTAGGTAGTGAGATAAATAGTGAGGTAGAGATCAGGTGGAGCCGAATCGGGATAGGTGAATTCGAGGCAGTGAAGGGGTATGTAAAGCAGAGTGCGGAGTCTCAGCCTCCAGGGGCCAAGAGGAGCGTCAAAGGGCCAACATTTTGTGGCTCTTTGACAGTCCTCTCAGCCCTTGGAGGCTGAGACTCCTCTGACAGGTCCCCTCCGCCATGTGTCTGCCGTCCTGCACCT
++
+A3>AAFFFABADFFEAEGGGGFDBGDGABGHHGHCHHGGFG5FCBFGHGGBDFFGGHGEFGGFEEEEGEGFEFH?4BGFHHHGFCEEEEFG34FGDGEDGGGDFHGFFF3G?FFCCFC<F22@GHHFBHHBFFGCGG.GHHGGDCCEDDDBGHGCDDGEEFHBGG;;AAACHFFHGG009C0CF0FBFBFAFFEB0BADFGGFFFFBFBBFFB/BFFB/99EB.99D.;.B9B/9BFFBDD>?DFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12882:2055 2:N:0:1
+GCCGAACAGGACGCGATTTTTGAAAACCATTTCGCTTCAGAGATTTGGTCCATTAACACCGAAATTAAAGGTAAGGGATAACGAAAAGGAACTGTTATGTCGTTTAAGCGACGGTAATCAATACACGGACGTAACCTCGTTGTGTCCTTCTTTGGGACAAAAAATATGGGTGCCCCTGCACCTAGAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGGGGTCGCCGTATCATTAAAAAAA
++
+CCCCCCCCFBFBGGFFGGGGGGGHHHHGHHHHGHGGHGHHGHCGHHHHHHHHHHHHHHHGG?EGGHHHHHHF4GHHHGFHFHGGGGGHGGHHHHHHHHHFHHGGGHHHGGGGGGEHFHHHHHHHHHGGGGGEHHGHHHGHGHFGHHHHHGHHHHGGHHGGHHHGHHHHHGHGDFFFGGGGGGGGGFFBFFGGFEGFFFFDDCFDAFFFFBFAFBFBB;FFFFFEFAE-@DFBFFFC=.AA/BF//;FB--
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16018:2058 2:N:0:1
+GCTGGCCCGGACGCGATTTCTTCTTAAAAAGCACTTTAACTATTATTTCAAAAATGTTTAGAACCTTATAAAATTATCAAAAATTGTTTTTAAACTAGAACAATATGCAAACTTAATTTGCAAAAAGATTTGAAGTTGCTAGCACTTATCGTTACAAAGTTACAGTAAGTTAAAATTGTTTTAAATAAGTTTGTAAGTTTGTTTGTTTAGACGCGCCTGAATAAAGTATATTTAATTCAATGCACCTGCA
++
+BBBBBBFBBBDDGFFAEGGGGGHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHGHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHHHHHGHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHHGHGFGHGHHHHHHHGFGGFHHHHHGGHHHHHH?D-C?DEFFGGEFFGGGGGGGGBFFGG0FFEFFBFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11560:2060 2:N:0:1
+CCGTGTACGGACGCGATGTATATGGTGGGTAGGTCATGACATTCCCTCTCATTATAGGGCAGGTGATTTTTGGGTTCAAAGTCCCTCTCCCCTTCTTGGGTAGTGATGGTTATCTCCTCTTCACAGGGGTGAAGGTCAGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCATGGCCAACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGAGAGCTCCTT
++
+>>1>>BCDAAADGGFEEEFBGBFBBDFECGHCAHFBGHFHHFHEEGFH0G1DGEG2DG0FFGGHF1BGHHHGECE/FHHFFHHFFHHHH0EEHHFGHH1G?GFHHFFHHHHBG2FHGHHGHG21F1CFCE@/1@B<1FGHHHB1FFH11?GFHHFFFGCC<CD1F=FHGFHGHHFH/CH=<GF0BG0DG0C0:CCGHCC.CCC/CGHGACFEFGGGEGGGGEF900;CFEA.-9BF0;0/9A?BEBFBFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:16150:2062 2:N:0:1
+GAAGTTCAGGACGCGATCCCCAGATTGGTGGTGGCCTCCTTGACAACATGCCAGTACCCAGAACCCTGCTCTGGGTAAAAAGCAGGGTCCTGGCCCCCTAAATCACTGTCCGGTGATGTGTCTAGGCCACTGGCATAAAACAGGCCTTGGTGGATTCGGTCAATGGGGCCCCCAAAGCGGGGCTTCTCACCCACCACCTCCACTCCCTCATCTGCGTCCAAAGGTACCACCGGGGTGACCCTGGGCTCAG
++
+BABBBBFFFFFBGGEECGGGCGGHHHHHEFGEFGHHHHHHHHHHHHHGHHHGHFHHHHHGFHHHHGHHHGHGHHHHGHHHFGHHHGGHHFHHHHHHGGGGHHHHHHHHHHHGCEEGBGFGHHFFHHHGHGHBHHHFHHHHHHHHGGFHHHHGGHGHHGHCDD>GHECDFGGGGFGFGHGC@A?BEFFFBBF?9..EFEF?E..//BE...;BFF/99-9ABBFFBBFB//AD--@-9;/BFB...9:AB9
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:17173:2060 2:N:0:1
+TTTAGGACGGACGCGATTTTGTTTGTAAAACGGACGGTGGGATTTTTAAGTAAGATTTACAGCTTCTAAAATTAATGGGAAGTAAAGTAAAACCTAATTAATTATGCAGTTGCCTCTCACACTTCTCTGTGACCCTTATGGTCACTCCCTAGCAACCTTAGGTTGCTGGGGAGAGCAGAGGGGGCAGGGTCAACTGGGAGGAGAAATGGGAGTTACTGGGGAGGAGCAGCTGGGAAGATATTAGCCAGCG
++
+BBBBBFFFBBABFGEAEGGGGGHHHHHHHHHGGGGGGEHGG1GHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHHHHHHHHHHHHHHHHHFFEGHGHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHGHHHHGHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHGGHHHHHHHFHHGHHHHHHGGGG?EHHFFHGGGGGGGGGGGFGGGGGGAEFDEEFFFGGGFFDFFFFFFFFADAADEEB.FFFFAFDFF/BBFF;FBFF=
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:11294:2061 2:N:0:1
+GCTAGAAAGGACGCGATTAGACAACTGAGCGACTGATACAAAATAAGAATAAAAGTAAAAATAAGTCGTAGTTAAATTTAAGATGGCTAATTATCAGACAACGCCAGCACAGCTGCCCTCAACAATTAATCATACCCTATAATGCATACATTGAGGGAGCATTAGTTATTAGTTACCTCCGAAGCTCACCCCCCTCGCCCACCCTCCGAACGGCCTCCACACGGCCCTTTGTGGGTCTTCGCGTGTCTGG
++
+BAAAA4FBCFCFEGEEGGEEGGHHHGHFGHG?AEGGDFDDCB1EGBFHFHFHFHGGGHGFHGDGG5FEGGGBGGDDG5GHHGHGBFFGHEHHHHHDFBFGHC?/>/EFFFFFEEEB0??GHHFH/GFF1DGFHF1GFHHGHHHHEFHHFFHHB<1G?ADFEHGHHFHDGHGDDGGHFFHH.@D-<<G0DCA;@-@FCB-.;EDD.C.;@.--;-9DA.B.;.;--@BEFFBB.A9.;99/.A;-;9BFB/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18751:2061 2:N:0:1
+TTCAGCCAGGACGCGATCTTAACTCCCATTGACTTCAACGGGAGTTACAATAAACAGTCACATCACGAGTGTGATATTCTTTAATCTATGTGGCAGATTGCACGGATAAGCTCCCAGCCAAGTTCCATACTAGCCCAAACTTGAGGAAACATGAACCCATCTCGGGTCACCGGCACCAACTGGATTGGTTGAAGATTTCCGCTCAGCTTGAACTCACCCTGTCCGGCTGGAACTGGAAAGGGTCTCCAGG
++
+BBBBBFFFFBABGGFAEGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGEFEHGHHHFHHHHHHFHHHHHHHHHGHHGGHHHHHGGGGGGHHHHHHGHHHGHBGHHHHHHHHHHHHHHGHHHHHHGFHHFHHHHHHHHHGGHGHHHGCHGHHHGGGCGGGHGHHHHHHHHGHGCGH0CGHHHGGGFGGGGGGGFGFGGGGFGFGGGGGFFCF.;BFFF//BFFFFEFFFFF/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12406:2061 2:N:0:1
+TATGCAACGGACGCGATTGAGGTAAGTTGCTGGTTAAGAAAGGCATTTCTGAGAGGATGTTATGGGTAGACTGTGGTTCTAAGTACTTCCGGGCACACTCCAAATCTTTCGCCGTGGAGAGGCACTGATGTTCCATTACTGTGCGTACAGTGGTGTAAAGTATTCCCCTGCAGCCCCCACGGTGCGGGGGGGGATCTCCGGGCCACCAGACAACACCAGCCAATGCTGGGGGGCCCCCACCTGGGGCTCC
++
+BABBBFFFDBBBGGFEEGGGGGAGFFGHHHHGGHHHFHHHGHHFHHHHGHHEF5FEFHHFGFHHHHGH1BHHHHHHGGHHHHGHHHHHFHGGFFGGGGGFFHHFHHFHHHFFGGEGGEGHGGGGHHHGHHHHHHHGHHHHGHHEGGGGDDGHHFFCFDFHFHHHGFFGHGHEHEGDDDC?-@:.@?DFAAF;B-9./9BFFFF-.;A?AAE.99A;DEA...;B9F9/BFA;A-;----;..9A.-A;?.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12215:2060 2:N:0:1
+AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCATTAAAAAAAAACATATCGGCCATCCTAGGATTAGTTCCAGGTACCTCTCTATCGATTAACACGGCTTTAAGATGGCAGCATACTCTGCTTAGCGTATCGCATACAGATATCTGAATCACTGCTTTCCCCACCGCTATCGATTTATATATATACAACGAGATCCCCTTTAATATCGTTGCTTCTCCCTCATTGTT
++
+AAABBBAAAACCAAAAEEGGGGHGHHHGHHDGFHHHHGCHHGGGGEGG?GGGEGHGFHGDEFGCC@>1?334@?///>3B0B443343334B4444334322?22?3B3/?/3/>@22///</0<11111100<.0>11=1F11>=D11-.....<.<.000:;00;G00;00:/0000;;000=/;E.DA-9/...0.;9;000090099/-.:..//;...//////9.;9../////9/..;/;///
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:12645:2054 2:N:0:1
+TGGTAGCAGGACGCGATCAGTGCTTTAGAATATGCTAGACCATCTGATTAGGCCGAAAAAATGACCCTTGGAGCCCAGACAGCCGGGCTCAGTATGGCAGGACGCCATGTTAGTGGTAGCCTAGAGCTACAATGATATGTCACACAAGTGCCAGATGATGAATGACCCAGACAAACGTGCAACACAAGTCAGTCTTATCCAGTTCGAAGTGGTTATTCTATGGGGGTAAGATTGTTGTCCTAGATCAACC
++
+>AAA>DFBDAAAGGGEEGEGGGGFHHGHHFGF5GFFEFHHHGFFFHHEHHEHHHGGEGGFGHHHHGHHGFFCGGEFC11?FE?F@EGGEG3FGGHHEFBA<FF/B@//FGG2BDBCGBDCDFBFDGDFDFFFEGDGHHHFDG11FEFEGDFGDHFB>=G1FG10DDGFC.C.CGHH.:CEAFHA.GEA;00:0;FFC0BBCBF0CE...9;F090C00990;CF?=@./;/99B//:./99//////B/.
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19270:2061 2:N:0:1
+CGAATGAAGGACGCGATATTATTTCCGTCACCCTGCTGTTCAATAAAAGACATTTCTGTGAGTCCATCTAATGGAAAACAGTTTCCTACGGAAAGTTTAGTTTCATGGAATATGCAGGGCTGGAGCTCCAATTTAAATGATCCTGCAGTTCCTTCGATGTTTGCTGATAAAATGGTAATTTGCCTGCATTTTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCGCCGTATCAT
++
+CCCCCFFFFFFFGGGEGGGGGGHHHHGHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFHGGGGGHHHHFFHHHHHHHHFHHHHGHHHHGGHGGHHHHHHHEHHHHHHHGHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHGGHHHEGD1FGHGHGGHHHHHHHHHHHHHHHGBFHCFAEAGGFCGGGGGGGHHGGHHFFGGGGGEGGGEFGGGGGGFGADBD?FFBB
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:15773:2054 2:N:0:1
+TATGACACGGACGCGATGCCAAGAACTCGCCTTGTCGAAGTGTAGGGAGAATGGTTCTTATCGTGACCATCTTGAATGTCTGCTTGCGGATCTGCTTGTTGAGCAAGCGAAGGTCTATGATTGGTCGAAAACCTCCCTTCTTCTTTCTGATGACAAAGAAAGGAGAGTACACTCCTTGATTTCTGCTGGAACGTGGTACTCTTTACAATTGCCTCTTTTGAAGAAGCAAAGCCACTTCTGTTTTCTGTGC
++
+CABCCFFFBCBCGGGGGGGGGGHHHHHHGGGGGHHHGHDFGHGHHHGHGGHHHHHGHHHHHHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGHGGCCGHHHHHHHHHGHGFHHHGADGGHHHHHHHHHHGHGGGGGGHGHHHGHHHHHHHHHHHHFHHFHGHBGHGHHHGHGGHHHHHHHHGFH0CGHHHGFHFHHHHGGGGGGGFGGGGGGGFFFGEFFGGGGGGEFFBBFFGFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFF0
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19953:2055 2:N:0:1
+GGGAGACAGGACGCGATGTATACGGTGGGTAGGTCATGACATTGCCTCTCATTATAGGGCAGGTGGTTTTTGGGTTCGAAGTCCCCCTCCCCCTCTTGGGTAGTGATGTTATCTCCTCTTCACAAGAATGAAGGTCTGCTAGTCCCTGTGCTAAGGGGCATTTCCTGTCTTGTTTGTAATGTACTTCTAGAGGTAACCCTTGCTTGGCCTACATCCATGAGGTAATTCGGGAATTAGAGCGTGCTCCTTT
++
+AAAAAAAFFBFBGGFEEEAFGGGF2BAE2AFEAGD3GFGHH5FDBEFGGH3FGFGAGFFGEE?GFFEFHGGGEA?CAEGF1FE4@?EEGDEGGEEHHGEHEGEHHGBG3BBB?FG2BCDF3B?@F0F2@G2@<2<@2GFHDB<1GC1FGFGFBGFCCC?->GFG0=GDBGHF=G<CG=D0GGEGHHCC<:;C/G00CGGCCB/0;C./00;;99C/0CB09/;000;CEFB--;0/;/:/;.;AEFB///
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:13056:2062 2:N:0:1
+TCGGCTACGGACGCGATTTTTGTAAAGATTTTGGCGACTCCTACAGCATCTAAGATATCCTGGATCAAAGGTAGGGGATAACTATCCCATATAGTGATTAAATTCAAACCCCTGTAATCGATGCAGGGTCGATAGTCGCCGGTGTTTTTGGGGATAAAGCCCCTGCTGGAGAGCATCAGTCCATTAGCCTCGTTTTCCTGCAGGGTTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGG
++
+BAABBBBFABABGGFEEGGGGGHHHHHGHHHHHGHGGGGGHHHHHHGHHHHHEHGHHHHHHGFEGHHHHHHHHHGGGGGHHHHHHHHFHHHHGHFHHHHHEGHHGHHHHGGGGGHHGHHGHHGGGHHGHHGGGGGHHGGGGGACCEHGGGGGGGGHHFHHHH?HEGHHHEHFDHHGGGFGFFGFGFGGGGFGEFGGFFGGGEGGGGGFFBFFFFDEDFFFFFFFDDABBBE:AAAFF/;FFFFFBFBAE-
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:14818:2062 2:N:0:1
+CATGTACAGGACGCGATATGTTGGCTTTCAGAGATTTTGGCCGCTCCACAAAAAAAAAAGTCTACTAGTACCATCTTTCTGCCGAAACCCGGGATCGAACCAGGGACCTTTAGATCTTCAGTCTAACGCTCTCCCAACTGAGCTACTTCAGCCAGTTGCAAACTCTATAGGCCCTTTTCTCCAGACATCTGAATGCAGTCTGTGTGAGTGACCCACTCACAAGACCGTGTCCATGCACTTACCAAAAGCT
++
+BBBBBFFFFFFBGGFFEGGGGGHHHHHHHHHHHHHGHHHGHHGGCGGHGHHHHHGGGGGGFHHGHHHFHHHHHHGHHHHHHGHFFGGGHGGGGCGGGGHHGFEFG/FEHHHHHHHHHHHEHHHFHHBDGGGHHHHHBFHHHGHHFHFHFCHHHFHHHHHFHHHHHGCG:CFGFGFGGGGGBFGGGGBFGGGB09BBFFFFGG0;FFEF9FFFFFFFFF/FF/FFFFFDEF9/B//;B//B//BF/EFFFF
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:18264:2058 2:N:0:1
+TCGCTTCCGGACGCGATTTACAATAGTGAAAAGATTATTGGAGTGCGCACATGAAGTTCATAGAAGTATGACTGCGATGAAGAGGAGGGTGAGAGGTGTGTTTTAGTGGCCGGGTGTAGACTGGGAGGTGAAAGATCTGGTTCGTGCTTGTACCATTTGCATGAGAGCAGACAAGTCTAAGGTGCTCAGTAGGGGTGTTCCAGGTTCAATAGAAATCCCGCAGAATGCCTGGGAGAGGGTGTCTGTGGAC
++
+BBBBBBBFBB?DGFFEGGGGGGHHHHGHGHHHGFHHHHHHHFHHHFGGAFGHHHEGHHHHHHHHGHHHFHHHHHHGGHGHFHGGHHGGG?FGHHHGFGGFHHHHHHHHGGHGGGBDDHHHFHHHHCGGAGHHFFFFGFHHFGFGGEGGHHHGHHFHHGHGHFHHHHHGHHCHHHHFHHGEHHGHFHEFGGHHGGGEGGDFGFFGFGFEFGGGGFFGGGG?-9--;9FFFFFFFFFBDFF.A9BFF/:F:/
+@M02585:26:000000000-AFWE0:1:1101:19190:2062 2:N:0:1
+GTCGGGACGGACGCGATAATTACTGCATTCATCTACCACACATCTCCTAATTGGAGTCCATCTTACAACTGGGTATTACCATTTTAATACAAGATTTGGACGTGGATATTAATGATTTGGCAAACTGGTGAAGCTTTACAAATAATGCTTGTGGTTTCTTTAGTAGCCATCAAATTGCTTTGCTTTCATTTGGTCACTGCGGCACATGAGCCTAGAGTATCAAGAAGGCAAGCATAGTTAGATAGGAAGG
++
+BBBBBBBBBBBBGGGEFGCGGGFFHGHHHGHHFHDGHHHHGEHHHHHHFBGHHHHHHHHHHHHHFHHHHGHHHEFFHHGHHGHGHHHGHGGHFHHEHFFFGEFGGGHHHHHHHHBGHHHHGFFFFHHHHHHFFHGFGFGFGFHHFGHFHHHGFFFFHHGFFGHGGHGHGHFDFDGHHGHGHGHHHHHHHHHHHHHGHHHFG-ADCHFH0CBGHHGBFGGGG;BFEFBF?A9C./;0CFGFB0;00CF0C?
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/tool_dependencies.xml	Tue Feb 02 21:15:50 2016 -0500
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<tool_dependency>
+ <package name="stacks" version="1.18">
+   <repository changeset_revision="6bb02bb29819" name="package_stacks_1_18" owner="cmonjeau" toolshed="https://toolshed.g2.bx.psu.edu" />
+  </package>
+</tool_dependency>